Strona Główna

 Z powodu wciąż niezadowalającej sytuacji w Polsce dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, nowych obowiązków  gmin i mieszkańców wynikających z prawa UE i Polski, 

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zrealizowało projekt:
„Bliżej śmieci - dalej od nieporządku”

Termin: 1 stycznia 2013r. – 31 maja 2014r.

 

 
Wzrasta ilość wytwarzanych odpadów, ich uciążliwość dla środowiska, tylko około 70% mieszkańców objętych jest systemem zbiórki odpadów, około 10% odpadów zbieranych jest selektywnie,  gro jest składowanych. Są gminy, gdzie selektywnie nie zbiera się odpadów.

Aby pokonać te problemy, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku – lider projektu w partnerstwie z CIFAL Płock Sp. z o.o., Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w Łącku, Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW postanowiło zrealizować następujące cele:

 • poznać różne sposoby wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • wdrażać nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach,
 • poszukać sposobów i rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju zrównoważonych systemów gospodarki odpadami  komunalnymi,
 • obniżyć koszty gospodarowania odpadami  komunalnymi,
 • zmniejszyć uciążliwość odpadów dla środowiska,
 • wyzwolić aktywność samorządów mieszkańców do działań na rzecz właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

Adresaci projektu: władze gminne (w ich gestii leży gospodarka odpadami  komunalnymi), samorządy województw, firmy gospodarujące odpadami, 80  gmin z całej Polski, nauczyciele.

Główne elementy projektu to:

 • Przeprowadzenie badań w 16-tu województwach dotyczących sytuacji w zakresie wdrożenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.
 • Utworzenie sieci gmin uczestniczących w projekcie – wyłonienie gmin.
 • Badanie istniejących i projektowanych  instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce i zestawienie ich.
 • Organizacja 8 Regionalnych Ośrodków Działań Odpadowych.
 • Konferencja ogólnopolska, na której wypracowane zostaną: diagnoza stanu wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi, różne sposoby wdrażania tego modelu i kierunki dobrych praktyk dla właściwej gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.
 • Seminaria regionalne polegające na analizie dot. stanu wdrażania ustawy w gminach, przedstawiające nowe sposoby wdrażania ustawy i egzekucji przepisów prawa.
 • Zebranie pełnych danych o instalacjach przetwarzania odpadów w Polsce i krajach UE, przygotowanie informatora o w/w instalacjach.
 • Konferencja sumująca projekt, na której przedstawione zostaną: informator o instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, efekty uzyskane podczas realizacji projektu i działania w celu utrwalenia efektów. 
 • Materiały z seminariów, konferencji przekazywane drogą elektroniczną do gminnych centrów informacji, bibliotek, centrów edukacji ekologicznej, aby mogli do nich dotrzeć mieszkańcy gmin.

 

 

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie