Porady prawne

Nowe regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami - nowa ustawa o odpadach

Z dniem 23 stycznia 2013r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r., poz. 21, zwana dalej nową ustawą o odpadach), która implementuje do prawa polskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy regulujące gospodarkę odpadami.

I. W nowej ustawie o odpadach zrezygnowano z wymagań formalnoprawnych związanych z wytwarzaniem odpadów, w przypadkach w których dotychczas wymagane było uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami lub złożenie informacji o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

W związku z czym:

1. Zgodnie z treścią art. 231 ust. 1 nowej ustawy o odpadach, decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 232 ust. 3.

2. Zgodnie z art. 232 ust. 3 ustawy o odpadach decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Zgodnie z art. 231 ust. 2nowej ustawy o odpadach Informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

II. Regulacje dotyczące zezwoleń na zbieranie odpadów, odzysk lub unieszkodliwianie, transport oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

1. Wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zezwolenia te zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 23 stycznia 2013r.

2. W myśl art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) dodanego przez art. 207 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zgodnie z art. 231 ust. 3 zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

3. Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do czasu utworzenia „rejestru”. Do czasu utworzenia rejestru, do wydawania zezwoleń na transport odpadów, zgodnie z art. 233 ust. 1 stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach.

III. Rejestr podmiotów.

1. Zgodnie z art. 49  ust. 1 nowej ustawy o odpadach przewiduje się utworzenie „Rejestru” podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Szczegółowe informacje nt. Rejestru są ujęte w Rozdziale 2 nowej ustawy o odpadach.

2. Zgodnie z 234 ust. 1 nowej ustawy o odpadach ustawy Rejestr ma zostać utworzony najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (do dnia 23 stycznia 2016r.).

3. Zgodnie z art. 238 ust. 2 nowej ustawy o odpadach informacja o dacie utworzenia Rejestru zostanie ogłoszona przez Ministra Środowiska w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

4. Zgodnie z 234 ust. 2 Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

IV. Ewidencja odpadów

1. Zgodnie z art. 66 ust. 1 nowej ustawy o odpadach posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Katalog określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

2. Zgodnie z art. 236 ust. 1 nowej ustawy o odpadach do dnia 31 grudnia 2014r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe. Stąd wzory dokumentów do prowadzenia ewidencji odpadów określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673) są nadal aktualne.

V. Sprawozdawczość

1. Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 1 nowej ustawy o odpadach podmioty zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

2. Zgodnie z art. 237 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy o odpadach podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów sporządzają i składają je, za lata 2012-2014, stosując przepisy dotychczasowe.  Zbiorcze zestawienia danych za lata 2012-2014 należy sporządzać na wzorach formularzy określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).
Termin przekazania sprawozdania za rok 2012 minął 15 marca 2013r.

3. Zgodnie z art. 237 ust. 1 nowej ustawy o odpadach sprawozdania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, powinny być sporządzane za lata 2012-2014, na podstawie przepisów dotychczasowych (sprzed 23 stycznia 2013r.) i przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.