Zagadnienia prawne

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1 lutego 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 87) wprowadzająca istotne zmiany w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi wytwarzanymi w naszych domach, a także w działalnościach gospodarczych, instytucjach, urzędach. Do najważniejszych zmian w systemach gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującymi w gminach dotychczas należą m.in.:

  • Określenie maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne segregowane, która będzie zależała od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę ogółem publikowanego w Monitorze Polskim przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustawa wprowadza wyższą – do dwukrotności opłaty podstawowej – opłatę za odpady, które nie są zbierane ani odbierane w sposób selektywny. Ustala także ustawowe kryteria zwolnienia podmiotowego. Uchwały rad gmin dotyczące wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalające stawkę takiej opłaty, ustalające stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności straciły ważność 01 lutego 2015r. Rady gmin muszą podjąć nowe uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami;
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) m.in. poprzez określenie, że gmina jest zobowiązana do utworzenia  co najmniej jednego stacjonarnego PSZOK utworzonego samodzielnie lub z innymi gminami;
  • Doprecyzowanie przepisów dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, zadania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkańców, wspólnoty i spółdzielnie w budynkach wielolokalowych przez nie zarządzanych;
  • Doprecyzowanie zadań właścicieli nieruchomości, gmin i firm gospodarujących odpadami komunalnymi, w tym m.in. fakt, że uprawienia egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi wykonywać będzie naczelnik Urzędu Skarbowego (prezydent dużego miasta), który może przekazać wykonywanie zadań organowi gminy na podstawie porozumienia;
  • Inne:

- Rada gminy może objąć system gospodarki odpadami niektóre rodzaje nieruchomości niezamieszkałych (np. podległe gminie jednostki organizacyjne, drogi), w których powstają odpady komunalne;
- Zawiadomienie właściciela nieruchomości  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany opłaty uchwalonej prze radę gminy;
- Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami (nie mogą być wykorzystane na cele nie związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami);
- Obowiązek przetargu na odbieranie odpadów lub odbieranie  i zagospodarowanie odpadów; 
- Zmianie ulegają przepisy dot. sprawozdawczości.