Cele i działania PDF Print E-mail

CEL:

- Przypomnienie bogatej, wielokulturowej przeszłości naszego regionu, a przez to dbałość o dziedzictwo historyczne ziemi płockiej oraz budowanie postawy tolerancji i poszanowania różnic etnicznych, religijnych oraz kulturowych.

- Poprzez propagowanie historii lokalnej również edukujemy młode pokolenie.
- Zwiększenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego.
- Wzrost akceptacji różnorodności wyborów związanych z kulturą i zwyczajami.
- Wzmocnienie więzi międzypokoleniowej.
- Poznanie bogatej historii i tradycji regionu przez młodych mieszkańców.
- Wzrost aktywności społecznej.
- Konkretne przykłady zachęcające do podejmowania działań gospodarczych w turystyce - poprzez przedstawienie mapy zasobów.
- Wzmocnienie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju.
- Wzrost poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.
- Uświadomienie różnorodności kultur (Żydów, Olendrów, Niemców, Polaków) zamieszkujących gminy.


DZIAŁANIA:

Promocja projektu, rekrutacja uczestników.
- Projekt i druk plakatu promującego Partnerstwo oraz działania planowane w projekcie.
- Prezentacja w lokalnej gazecie pn. "Wieści znad Wisły" informacji o działaniach i promująca projekt.

Spotkania Partnerskie.

Budowa oraz stała aktualizacja strony www partnerstwa.
- Blog w celu wymiany doświadczeń.
- Informacja o realizacji działań.
- Opracowanie wirtualnej mapy promującej wielokulturowość regionu oraz efekty opracowań młodzieży i osób dorosłych.
- Prezentacja publikacji na stronie.


Zbiórka dla powodzian z gminy Słubice prowadzona przez Partnerów z ternu gminy Bodzanów oraz RCEE w Płocku.
Tragedia jaka spotkała Partnerów z ternu gminy Słubice nie jest obojętna dla wszystkich. Dlatego działania pomocowe będą nadal prowadzone, ponieważ powódź nie jest problemem chwili, niesie za sobą daleko idące konsekwencje.

Warsztaty plenerowe: Młodzi na wielokulturowym szlaku - dla młodzieży (ok. 25 osób) z terenu gminy Słubice - 5 dni (praca dwóch grupach zadaniowych) - zabawy integracyjne, poznanie gospodarstwa ekologicznego, tradycje ludowe, pszczelarstwo, zajęcia artystyczne, warsztaty edukacyjne na terenie miasta Płocka, zajęcia fotograficzne, pieczenie chleba, wikliniarstwo, odtwarzanie zawodów, które istniały na tym terenie.

Warsztaty plenerowe:
Młodzi na wielokulturowym szlaku - dla młodzieży (ok. 15 osób) z terenu gminy Bodzanów: 
-Warsztaty kulinarne -
2 dni - tradycje kulinarne(prelekcja lub pogadanka), nawiązanie do kultury szlacheckiej, przygotowywanie potraw, wspólne ucztowanie, przygotowanie potraw charakterystycznych dla naszej części Mazowsza. Nauka prostych przepisów, które młodzież będzie prezentować na Festiwali  Kultur i Smaków .
-Warsztaty ceramiczne, wikliniarskie, tańca - młodzież z terenu gminy Bodzanów, Warsztaty w pracowni ceramicznej i wikliniarskiej w DPS Miszewo. Warsztaty tańca (polskie tańce ludowe) Uczniowie z Gimnazjum w Miszewie i szkół podstawowych w Cieślach Łętowie i Miszewie. Warsztaty fotograficzne na wielokulturowym szlaku .

Spotkanie integracyjne w Grzybowie
na zakończenie plenerów dla dwóch grup z terenu gminy Bodzanów  i Słubice.

Dobre praktyki - wyjazd studyjny dla młodzieży z terenu Gminy Bodzanów i Słubice do Włodawy na Festiwal Trzech Kultur.
Uczestnicy młodzież z terenu gminy Słubice i Bodzanów.
Festiwal Trzech Kultur to niezwykła impreza łącząca przeszłość tego magicznego, kresowego miasteczka z jego teraźniejszością. Ma ona swoją oryginalną specyfikę. W czasie trzech dni zacierają się różnice, trwa dialog kultur, który łączy, fascynuje, inspiruje.
Dla nas będzie to niezwykła inspiracja.


Przygotowanie festiwalu kultur i smaków w Bodzanowie i Słubicach z udziałem wszystkich partnerów oraz lokalnych społeczności z obu gmin:
- prezentacja pierwszych efektów projektu m.in. realizowanych warsztatów,
- poszukiwanie dowodów na przenikanie kultur w kuchni,
- prezentacje nt. tolerancji, poszanowania kultur i tradycji,
- warsztaty z kuchni polskiej, żydowskiej, niemieckiej,
- występy na scenie w ramach konkursu na wykonanie układów tanecznych (mazur, oberek),
Prezentacja twórców ludowych:
- rękodzieło, szczególnie wikliniarstwo, ceramika, tkactwo, specjalność Niemców z Zakrzewa, Kępy, Białobrzegów oraz terenów nadwiślańskich Gminy Słubice.
Zostanie wysłana prośba o patronat ambasady i ośrodki kultury państw, których folklor będziemy prezentowali.


Sprzątanie Wisły oraz terenów nadwiślańskich z udziałem młodzieży, służb porządkowych, przewoźników transportujących odpady oraz lokalnej społeczności - radni, sołtysi, osoby chętne:
- opracowanie przez młodzież mapy terenów objętych działaniem,
- publikacja mapy na stronie Partnerstwa.


Zajęcia w szkołach z udziałem lokalnej społeczności z terenu Gminy Słubice pn. "Łączymy pokolenia":
- spotkania z historykiem i etnografem w szkołach w Piotrkówku, Świniarach i Słubicach (SP i Gimnazjum) - łącznie 4 szkoły,
- warsztaty rzemieślnicze: wikliniarstwo, ceramika, sztuka i tradycje ludowe.


Zajęcia w szkołach z udziałem lokalnej społeczności z terenu Gminy Bodzanów pn. "Łączymy pokolenia":
1. Folklor żydowski muzyka klezmerska.
2. Sąsiedztwo pełne obaw - omówienie nastrojów wśród ludności polskiej i żydowskiej w gminie wywołanych sukcesami faszystowskich Niemiec:
- udział kolonistów z gminy Bodzanów.
3. Smutne czasy - Wieś bez ziemian, Bodzanów bez Żydów i odpowiedzialność zbiorowa Niemców.
4. Nie wszyscy zginęli - opowieści z Izraela o tych, którzy przeżyli Holokaust.
5. Nie wszyscy musieli uciekać - opowieść o tych, którzy w nieludzkich czasach pozostali ludźmi (tragiczne losy Niemców, którzy nie współpracowali z faszystami:
- pokaz filmu "Kołysanka".


Wspólna prezentacja wykonanych prac podczas wielopokoleniowego spotkania w szkołach w Słubicach i Bodzanowie
z udziałem lokalnej społeczności: dzieci, młodzież, rodzice, przedstawiciele samorządu, społeczność lokalna, media, ksiądz, rodzice, dziadkowie:
- podsumowanie warsztatów oraz prezentacja efektów projektu,
- przygotowanie wystaw.


Przygotowanie oraz instalacja 3 tablic informacyjnych w Bodzanowie:
1. Szlak osadnictwa olenederskiego
2. Rynek w Bodzanowie
3. Cmentarz Żydowski w Bodzanowie
Tablice te są umocowane w centralnych miejscach gminy.


Konkurs dla dzieci i młodzieży na najciekawsze opracowanie z terenu działania projektu pn. "By czas nie zaćmił".

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy o kulturze i historii regionu, jego wyjątkowych mieszkańcach, obyczajach, tradycjach, zabytkach, wzmocnienie więzi młodego pokolenia z ich "Małą Ojczyzną", integracja międzypokoleniowa, uratowanie od zapomnienia cennych informacji i/lub dokumentów będących w posiadaniu starszych pokoleń naszego regionu.
Zakup nagród dla 20 laureatów konkursu.
Prace zebrane w konkursie zostaną wykorzystane w publikacji w zeszytach histyrycznych nt. wielokulturowości Gmin: Bodzanów i Słubice.


Zeszyty Historyczne nt. wielokulturowości Gmin: Bodzanów i Słubice - 1 wydania.
- Prace w Bibliotece Zielińskich - kwerenda prasy.
- Praca młodzieży (konkurs).
- Przekazanie do tłumaczenia tekstów pozyskanych w Yad - Vashem, opisujących kulturę i obyczaje ludności żydowskiej - rękopisy jidysz.
-Sporządzenie planu przedwojennego Bodzanowa z dawnymi nazwami ulic. Bodzanów Sztetl z charakterystycznymi opisami targów, targujących przekupniów w polskim, jidysz i niemieckim języku.
- Dobrzy sąsiedzi - Wspólna praca Żydów i Polaków przy tworzeniu Towarzystwa Ogniowego w 1907 r, i teatru polsko - żydowskiego.
- Rola Wisły w rozwoju gmin Słubice i Bodzanów.
- Związki handlowe.
- Opis niemal dwustuletniego okresu przebywania osadników holenderskich, niemieckich, żydowskich na tereny gmin.
- Zasiedlenie przez kolonistów z Holandii, Niemiec i nadwiślańskich terenów.
- Gobeliny z Bodzanowa,
- Nieliczne epitafia z nagrobków,
- Edycja, projekt, tłumaczenia, druk.

Zakończenie projektu - prezentacja rezultatów projektu podczas Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach: wystawy, warsztaty, promocja publikacji, prezentacja efektów.

 

PAWF    ARF

LP PAWF

Projekt finansowany ze środków Programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce