O projekcie

"Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego"

Kreowanie nowych potrzeb konsumpcyjnych, zapobiegających marnotrawieniu zasobów przyrody, zapewniających redukcję zanieczyszczeń do powietrza, wód, ziemi, właściwą eksploatację urządzeń w domu i zakładzie, to też racjonalne gospodarowanie energią, odpadami, prowadzenie działalności korzystających z zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W efekcie to lepsza jakość życia mieszkańców Regionu Płockiego. Aby zmienić w/w stan, zaktywizować, mieszkańców, w tym dzieci i młodzież do ochrony zasobów przyrody, realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, wdrażania wzorców zrównoważonej konsumpcji planujemy realizować projekt „Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego”, który kierujemy do dzieci i młodzieży odpowiedzialnych za wdrażanie zrównoważonego rozwoju w przyszłości oraz do całych społeczności lokalnych, aby zmienić ich codzienne nawyki oraz zwiększyć świadomość ekologiczną.

To program mówiący o tym, jak być świadomym konsumentem we współczesnym świecie, czyli konkretnie: jak nie marnować jedzenia; jak mądrze kupować; jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy, jak segregować odpady, jak ograniczyć indywidualną konsumpcję – szczególnie ze źródeł nieodnawialnych. Dlaczego? Marnowanie żywności i nadmierny konsumpcjonizm to problemy społeczne, które wywierają negatywne skutki społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Dlaczego taki program?

Ponieważ codziennie wpływamy na świat na tysiąc sposobów, czy tego chcemy czy nie. Możemy tylko zdecydować, czy chcemy zacząć to robić świadomie i odpowiedzialnie. W kontekście jednostki ten wpływ należy sprowadzić do stwierdzenia „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, które odnosi się do osobistej odpowiedzialności za podjęte działania. Poprzez warsztaty, akcie edukacyjne, konkursy grantowe upowszechnimy świadomość konsumencką w szkole, w domu, na wsi i w mieście. Działania obejmują zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, promocję zrównoważonej konsumpcji, zwłaszcza w zakresie problematyki odpadów, ochrony klimatu, wody, zasobów przyrody, promowanie ekologicznej i lokalnej żywności. Zrealizowane działania zaktywizują społeczeństwo i podniosą jego świadomość ekologiczną. Uczestnicy projektu poznają dobre praktyki zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju wdrażane w społecznościach lokalnych, możliwości budowania partnerstwa na rzecz realizacji inicjatyw służących zrównoważonemu rozwojowi w skali lokalnej, oszczędzających zasoby Ziemi oraz sami podejmą działania promujące zrównoważoną konsumpcję.

Cel główny:

 • zwiększenie aktywności dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym seniorów z Regionu Płockiego w zakresie realizacji zasad zrównoważonej konsumpcji, kształtowanie ekologicznych postaw oraz wykształcenie grona świadomych ekokonsumentów którzy w życiu codziennym oraz w pracy zawodowej będą wykorzystywać wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju podczas 11 m-cy realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

Cele szczegółowe:

 • promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w zakresie zmiany jakościowej w środowisku przyrodniczym, eliminowania nadmiernej konsumpcji, transformacji niskoemisyjności w gospodarstwach domowych i działalnościach. Wypromowanie zrównoważonej konsumpcji odpowiadającej na wyzwania zrównoważonego rozwoju w realizacji codziennych czynności;
 • kształtowanie zachowań proekologicznych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. Kształtowanie postaw odpowiedzialnych za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego;
 • pobudzenie aktywności społeczności lokalnej Regionu Płockiego, rozwój inicjatyw lokalnych promujących zrównoważoną konsumpcję w zakresie zmiany jakościowej w środowisku przyrodniczym, eliminowania nadmiernej konsumpcji. Promowanie inicjatyw lokalnych, czystej energii, zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji;
 • zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli, grup inicjatywnych w zakresie podejmowania działań proekologicznych w środowisku lokalnym.

Grupa adresatów:
Projekt kierujemy do społeczności z Regionu Płockiego (miasto Płock, powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki):

 • dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży szkolnej (ta grupa jest istotna ze względu na przełożenie zachowań proekologicznych na płaszczyznę rodziny oraz wczesne wypracowanie postaw odpowiedzialności za jakość środowiska, mogą wpływać na zmianę nawyków ludzi dorosłych, u których budowa świadomości ekologicznej jest niezwykle istotna dla ukształtowania prawidłowych zachowań przyjaznych środowisku),
 • nauczycieli, lokalnych liderów bo to oni inicjują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju swoich terenów,
 • społeczności lokalnej - edukacja tej grupy jest najistotniejsza ze względu na znaczny wpływ zachowań społeczności lokalnej na stan środowiska przyrodniczego.

Efekty realizacji projektu:

 • realizacja konkursu grantowego „Żyj eko to naprawdę się opłaca” nie tylko przyczyni się do podjęcia działań w ramach projektu, ale zaowocuje kolejnymi działaniami proekologicznymi w przyszłości. Grupy nabędą umiejętność diagnozowania lokalnych potrzeb, pisania wniosków i realizacji projektów co wykorzystają w przyszłości. Nawiąże się stała współpraca z RCEE w Płocku. Będziemy ich wspierać przy realizacji tego konkursu grantowego, ale także w przyszłości - przy pisaniu i składaniu kolejnych wniosków i podejmowaniu kolejnych działań.
 • zaprojektowanie własnych ekotoreb przez uczestników: warsztatów w szkołach/przedszkolach i na stoiskach edukacjach oraz podczas happeningu, zagwarantuje iż każdy będzie taką ekotorbę nosił ze sobą na zakupy (dlatego, że to będzie oryginalna i własnego pomysłu). Na pewno to działanie zmieni nawyk pakowania zakupów w jednorazowe reklamówki. I nawet jeśli po długim czasie zaprojektowana „własna” ekotorba ulegnie zniszczeniu to nikt już nie wróci do nawyku pakowania w jednorazówki.
 • wykorzystamy happening i stoiska edukacyjnych jako narzędzie komunikacji społecznej oraz formę zwrócenia uwagi na problemy społeczne; poprzez te działanie chcemy dotrzeć do osób, którym wydaje się, że tematyka projektu ich nie dotyczy,
 • uczestnicy warsztatów terenowych „Szlakiem inicjatyw lokalnych” pozna efekty inicjatyw lokalnych oraz ludzi, którzy te inicjatywy realizowali oraz gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne jako przykłady działalności zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. W przyszłości zaowocuje to, iż uczestnicy warsztatów sami podejmą lokalne inicjatywy, bądź będą ich współautorami. Mając bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy podjęli działania, będą mieli wzorce do naśladowania, pobudzi się w nich aktywność społeczna. A znajomość wzorcowych gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych przyczyni się do tego, że czas wolny będą spędzać w Regionie Płockim,
 • opracowanie podstrony internetowej będzie także trwały efektem projektu, podstrona będzie zawierała treści edukacyjne, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane, będą na niej materiały opracowane przez eksperta oraz opis działań edukacyjnych podjętych przez szkoły/przedszkola – jako baza dobrych praktyk.