Działania

1. „Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego – warsztaty inaugurujące projekt

Termin: 30 marca 2017r.

Program:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Przekazanie informacji o projekcie, jego celach, finansującym, realizatorze.
 3. Zapoznanie z planowanymi działaniami i ich celami.
 4. Ogłoszenie konkursu grantowego „Żyj ekologicznie, to naprawdę się opłaca”.
 5. Zasady wypełniania wniosku.
 6. Cykl życia wniosku: od pomysłu do wypełnienia wniosku.
 7. Sporządzenie kosztorysu.
 8. Zasady realizacji projektów.
 9. Sporządzanie sprawozdań.
 10. Podsumowanie warsztatów.

 Zaproszenie – pobierz

Galeria zdjęć:

    

    

      

2. "Żyj ekologicznie - to naprawdę się opłaca" - konkurs grantowy

Konkurs grantowy – 20 dotacji dla grup inicjatywnych w wysokości max. do 1 000,00 zł /grupę.
Grupa realizująca projekt musi składać się min. z 4 osób (w przypadku młodzieżowej grupy inicjatywnej choć jedna z osób musi być pełnoletnia, będzie ona pełniła rolę koordynatora, opiekuna grupy).

Do 14 kwietnia 2017r. - dostarczenie projektów konkursowych do biura RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock - do godz. 15-tej. - decyduje data doręczenia.

 Regulamin konkursu - pobierz ...

 Wniosek - pobierz ...

 Sprawozdanie merytoryczne - pobierz ...

 Sprawozdanie finansowe - pobierz ...

Konkurs skierowany do młodych ludzi aktywnych społecznie.

Grupy inicjatywne otrzymują dotację, która pozwala im zaangażować się w działania wspierające:

 • edukację ekologiczną, dbałość o ochronę środowiska.

Dofinansowanie otrzymało 20 projektów. 


Liczymy na pomysłowość i społeczną aktywność ludzi; nie tworzymy więc zamkniętej listy rodzajów inicjatyw, które można zgłaszać do konkursu. Każda propozycja powinna służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej realizacji powinna odczuwać szersza społeczność. Inicjatywy muszą mieć charakter programów społecznych.

W prowadzone akcje zaangażować się mogą także ich rodziny i znajomi, którzy w konkursie uczestniczą jako aktywni wolontariusze oraz często, jako właściwi inicjatorzy działań. Wystarczy dostrzec w swoim najbliższym otoczeniu kwestie, które wymagają pomocy, złożyć wniosek i wziąć udział w konkursie. Wypracowane praktyki posłużą w przyszłości do propagowania idei zrównoważonej konsumpcji.

Jedna grupa może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt.

Realizatorzy konkursu wykonują swoją prace wolontarystycznie bez wynagrodzenia, angażując tym samym innych do wspólnych działań.

Dotacja może być wykorzystana na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji zadania, bez kosztów osobowych dla realizatorów.

Grupy inicjatywne, aby ubiegać się o dotacje będą musiały nawiązać współpracę z instytucją posiadającą osobowość prawną (np. jednostką oświatową), która obejmie patronat nad projektem i w imieniu grupy będzie mogła podpisać umowę dotacji oraz użyczyć jej konta bankowego, na które przekazana zostanie dotacja. Patronem grupy nie może zostać osoba indywidualna, ani organizacja pełniąca rolę koordynatora.

Grupy inicjatywne, które chcą realizować projekt „Żyj ekologicznie – to naprawdę się opłaca” a nie wiedzą w jaki sposób nawiązać współpracę z instytucją posiadającą osobowość prawną (patronem projektu), mogą zgłosić się do organizatora konkursu: RCEE w Płocku, który pomoże im znaleźć takiego patrona.

Dotacja będzie przekazana grupie inicjatywnej na podstawie umowy dotacji podpisanej z patronem projektu.

Grupa inicjatywna, która otrzymała dotację, zobowiązana będzie do:

 • przystąpienia do realizacji projektu;
 • informowania koordynatora o prowadzonych działaniach na jego prośbę;
 • zbierania wszystkich dokumentów potwierdzających ponoszone w ramach projektu wydatki;
 • złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu w wyznaczonym terminie,
 • prezentacji projektów dla ogółu społeczeństwa podczas happeningu pn. Dzień czystego powietrza.

Na podstawie zebranych informacji powstanie Baza dobrych inicjatyw lokalnych dot. zrównoważonej konsumpcji; zamieszczonych na podstronie internetowej RCEE w Płocku.

3. "Dzień czystego powietrza"- happening

Termin: 14 czerwca 2017r.
Miejsce: Bulwary nad Wisłą
 

Uczestnicy: społeczność lokalna, dzieci i młodzież szkolna (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) – łącznie 600 osób.
Formy i metody pracy: prezentacje OZE, konkursy, piosenki, scenki tematyczne, inscenizacje, wykład.

Happening pn. “Dzień czystego powietrza” będzie zorganizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Cele:

 • promowanie pozytywnych postaw społecznych i zapobieganie negatywnym,
 • poznanie sposobów monitoringu jakości powietrza, pomiarów emisji do powietrza,
 • promocja działań służących ograniczeniu zanieczyszczeń do powietrza.

Program:

 1. Powitanie uczestników, przedstawienie celów happeningu, przekazanie informacji o projekcie, finansującym i realizatorze.
 2. Niska emisja – wysokie ryzyko – wykład.
 3. Prezentacje szkół/przedszkoli – występy artystyczne na scenie.
 4. Podsumowanie. 

Obok sceny głównej:

 1. Konkursy nt. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 2. Wystawa plakatów, ulotek dot. emisji zanieczyszczeń do powietrza, jej ograniczenia.
 3. Poradnictwo dla mieszkańców, inwestorów nt. sposobów ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska dot. emisji zanieczyszczeń do powietrza (uciążliwość odorowa, spalanie odpadów, niewłaściwa gospodarka odpadami, ściekami).
 4. Ankieta dla uczestników happeningu nt. zanieczyszczeń powietrza i działań dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 5. Warsztaty pn. „Czyste powietrze”.
 6. Ozdobienie/zaprojektowanie własnej ekotorby.

Galeria zdjęć:

     

    

    

     

    

    

    

    

    

    

      

4. Co młody konsument powinien wiedzieć o zrównoważonym rozwoju i zrównoważonej konsumpcji? - warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej

Uczestnicy: dzieci i młodzież - uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Łącznie: 60 warsztatów (w jednej placówce oświatowej mogą odbyć się maks. 4 warsztaty dla czterech różnych grup warsztatowych).

Program warsztatów:

 1. Co to jest zrównoważony rozwój? Jak wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju?
 2. Co to jest zrównoważona konsumpcja. Realizacja zrównoważonej konsumpcji w szkole.
 3. Odpowiedzialne zakupy – co to znaczy?
 4. Ekoznaki czyli jak wybierać produkty przyjazne środowisku.
 5. 3 U czyli: unikaj, używaj ponownie, utylizuj.
 6. Żywność – czyli co jeść, jak jeść, aby unikać marnotrawienia żywności.
 7. Zmiany klimatu, a zrównoważona konsumpcja.
 8. Co Ty możesz zrobić, aby zahamować zmiany klimatu?
 9. Woda – nasze wspólne dobro a zrównoważona konsumpcja.
 10. Torby wielokrotnego użytku – przykładem działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji. Zdobienie własnej eko-torby.

Galeria zdjęć:

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

5. Szkoła/przedszkole kształcąca ekokonsumentów - działania edukacyjne kształtujące ekokonsumentów – konkurs

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla całej społeczności szkolnej oraz lokalnej. Działania powinny swoim zasięgiem objąć uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli, społeczność lokalną. Działania prowadzone powinny być przez okres co najmniej 3 miesięcy (nie dłużej niż 5 miesięcy), a zakończyć się do 31.10.2017r.

Szkoła zgłaszająca swój udział w konkursie powinna złożyć deklarację udziału w konkursie wraz z planem działań.

Deklaracja zawiera takie dane jak: nazwa szkoły, adres, imię i nazwisko odpowiedzialnej za przeprowadzenie działań, telefon kontaktowy. Jedna szkoła może przedstawić 1 plan działań. Z chwilą złożenia deklaracji szkoły są zobowiązane do przygotowania i przeprowadzenia akcji edukacyjnych kształcących ekokonsumentów.

Termin: do 14 kwietnia 2017r. - złożenie deklaracji udziału w konkursie przez szkoły/przedszkola.

 Regulamin konkursu - pobierz ...

Akcja edukacyjna powinna zostać przeprowadzona zgodnie z założeniami zawartymi w planie.

W trakcie trwania akcji należy zbierać dokumentację fotograficzna, filmową.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzenia postępów w trakcie trwania akcji.

Przykładowe elementy akcji edukacyjnej:

 • zajęcia edukacyjne przygotowane przez starszych uczniów i przeprowadzenie ich wśród młodszych uczniów tej samej placówki lub innej w trakcie trwania akcji;
 • przygotowanie i przedstawienie programu artystycznego traktującego o odpadach opakowaniowych;
 • umieszczenie w widocznym miejscu informacji o rodzajach opakowań, ekoznakach;
 • przygotowanie wystawy ekokonsumenta, debata szkolna z udziałem uczniów i ich rodziców.

Opis z przeprowadzonych działań, będzie przedmiotem konkursu, do opisu należy załączyć dokumentację fotograficzną bądź filmową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017r. Wszystkie działania prowadzone w ramach akcji biorące udział w konkursie oceniane będą według tych samych kryteriów. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Jury wybierze po 3 najlepsze akcje w trzech kategoriach oraz po 3 wyróżnienia także w trzech kategoriach.

Przyznając I, II, III miejsce oraz po 3 wyróżnienia w trzech kategoriach:

 • przedszkola – I kategoria,
 • szkoły podstawowe – II kategoria,
 • szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – III kategoria.

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pisemnie.
Proponowane nagrody dla szkół to pomoce dydaktyczne, które posłużą do dalszej edukacji ekokonsumeckiej. Szkoły/przedszkola, które zostaną nagrodzone bądź otrzymają wyróżnienia - otrzymają także specjalny certyfikat, a nauczyciele dyplom.

6. Szlakiem inicjatyw lokalnych - warsztaty terenowe

Grupa docelowa: rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, rzemieślnicy, przedstawiciele urzędów gmin, organizacji społecznych, społeczność regionalna – 30 osób w jednym warsztacie

Wyjazd terenowy do wzorcowych gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych w regionach oraz zapoznanie się z efektami inicjatyw lokalnych podjętych przez grupy nieformalne.

Gospodarstwo ekologiczne i ekoturystyka a zrównoważona konsumpcja i przeciwdziałanie zmianom klimatu – warsztat terenowy 1
Program:

 1. Zmiany klimatu – a zrównoważona konsumpcja
 2. Wymogi dla gospodarstwa ekologicznego i gospodarstwa agroturystycznego
 3. Zrównoważona konsumpcja i ochrona klimatu w gospodarstwie ekologicznym i agroturystycznym
 4. Efektywność ekonomiczna w gospodarstwie agroturystycznym i ekologicznym
 5. Zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego i agroturystycznego
 6. Plan ekologizacji gospodarstwa ekologicznego i gospodarstwa agroturystycznego
 7. Jak wykorzystać produkt ekologiczny w ofercie turystycznej
 8. Zwiedzanie wytwórni serów, piekarni
 9. Wnioski z warsztatów

Marka lokalna elementem rozwoju zrównoważonego – warsztat terenowy 2
Program:

 1. Biznes a zrównoważony rozwój i zrównoważona konsumpcja
 2. Rola produktów tradycyjnych w zrównoważonej konsumpcji.
 3. Rozwój działalności gospodarczej a wymagania ochrony środowiska
 4. Konie przyjazne ekoturystyce
 5. Rowerem przez Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym
 6. Jak prowadzić gospodarstwo agroturystyczne przyjazne klimatowi i przyrodzie
 7. Wnioski z warsztatów

7. Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego - stoiska edukacyjne

W ramach projektu odbyły się warsztaty na stoiskach edukacyjnych podczas imprez otwartych dla społeczności lokalnej.

Warsztaty odbyły się w 4 miejscowościach: Radzanowo, Borkowo Kościelne, Święcieniec i Słubice.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentowane były wystawy dot. zrównoważonej konsumpcji, ekoznaki. Zostały przeprowadzone konkursy gry i zabawy edukacyjne. A także odbyły się warsztaty dla ogółu społeczeństwa nt. zrównoważonej konsumpcji. Łącznie udział w warsztatach wzięło udział 400 osób. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał ekologiczną torbę, którą sam ozdobił i zabrał ze sobą.

Galeria zdjęć:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

8. EKOKONSUMENT - konkurs plastyczny

1. Warunki uczestnictwa

Uczestnicy: dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzież szkolna
Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach:

 • I kategoria – dzieci z przedszkoli i uczniowie szkól podstawowych kl. I i III - 3 laureatów oraz nagrody pocieszenia – 3 szt.
 • II kategoria – uczniowie szkoły podstawowej kl. IV – VI – 3 laureatów oraz nagrody pocieszenia – 3 szt. 
 • III kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 3 laureatów oraz nagrody pocieszenia – 3 szt. 

Łącznie – 9 laureatów i 3 wyróżnionych (nagrody pocieszenia)

Proponowane nagrody:

 • Nagrody dla laureatów: wydawnictwa i gry edukacyjne związane z ekologią i ochroną przyrody – 9 szt.
 • drobne nagrody pocieszenia– wydawnictwa i gry edukacyjne związane z ekologią i ochroną przyrody - łącznie 9 szt.

2. Cel konkursu

Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w zakresie zmiany jakościowej w środowisku przyrodniczym, eliminowania nadmiernej konsumpcji, transformacji niskoemisyjności w gospodarstwach domowych i działalnościach. Wypromowanie zrównoważonej konsumpcji odpowiadającej na wyzwania zrównoważonego rozwoju w realizacji codziennych czynności.

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z celem konkursu. Praca powinna być wykonana na papierze w formacie A-4 lub A-3, w technice kolażu, z wykorzystaniem wyłącznie papieru (można używać gazet, czasopism, opakowań, tektury, bibuły z nastawieniem na powtórne wykorzystanie materiałów).

Organizatorzy nie przewidują zwrotu prac. Wybrane prace finałowe mogą zostać wykorzystane do promocji projektu – zostanie przygotowana wystawa pokonkursowa w biurze RCEE w Płocku. Wystawa będzie prezentowana podczas wszystkich działań realizowanych przez RCEE w Płocku.

Technika i wykonanie pracy dowolna – liczy się pomysłowość. Eko-plakat, powinien być wykonany z odpadów.
Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora.

3. Wręczenie nagród

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30 października 2017 r.
 2. Organizator zastrzega, że poza laureatami głównymi (miejsce 1, 2 i 3 w trzech kategoriach wiekowych) zostaną także przyznane nagrody pocieszenia.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania sumującego projekt “Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego.
 4. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronach www.rceeplock.pl niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. Wystawa pokonkursowa będzie w gablotach w siedzibie RCEE w Płocku,
  ul. 1 Maja 7b, I.p.

9. Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego - warsztaty sumujące projekt

Uczestnicy: przedstawiciele społeczności regionalnej, organizacji społecznych, urzędów gmin, sołtysi, dyrektorzy i nauczyciele szkół, media – łącznie 40 osób.
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Płock

Planowany program:

 1. Podsumowanie projektu, prezentacja uzyskanych efektów
 2. Przykłady działań wsi, gmin na rzecz zrównoważonego rozwoju
 3. Przykłady gospodarstw wdrażających zrównoważoną konsumpcję
 4. Dyskusja panelowa – lokalni liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz wspólnych działań poprawiających jakość życia mieszkańców czyli każdy z nas może zrobić na rzecz zrównoważonego rozwoju
 5. Wręczenie certyfikatów dla uczestników projektu

10. Promocja projektu

11. Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego - działania w Internecie