Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Wisa - rzeka polska i pocka

"Wisa - rzeka polska i pocka"

I. Warsztaty terenowe pn. "Dla Wisy".
Gwny cel:
- promowanie walorw przyrodniczych Wisy,
- zwrcenie uwagi na problemy zwizane z gospodark wodn,
- prowadzenie zdrowego stylu ycia.

Termin: 27 wrzenia 2011 roku
czna liczba uczestnikw warsztatw - ok. 413 osb.
Nad bezpieczestwem uczestnikw czuwali:
- Stra Miejska w Pocku
- Policja Miejska w Pocku

Miejsce - bulwary nad Wis w Pocku
1. Rozpoczcie.
2. Krtka informacja o Wile.
3. Prezentacja przedszkoli i szk na scenie/na bulwarze.
4. Warsztaty na statku- jednoczenie warsztaty na bulwarach nadwilaskich.

Warsztaty byy prowadzone przez 2 trenerw przy wsparciu nauczycieli, opiekunw uczestnikw oraz wolontariuszy RCEE.
Ponadto na scenie prezentowane byy szkoy i przedszkola uczestniczce w projekcie.
Forma prezentacji to: inscenizacje, piosenki ekologiczne, konkursy wiedzy itp.
Kada ze szk i przedszkoli miaa moliwo zaprezentowania na stoiskach swoich dziaa ekologicznych prowadzonych na terenie placwki (wystawy, postery).


II. Warsztaty pn. "Edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce" - 3 dniowe warsztaty

Termin: 23-25 wrzenia 2011 r.
Uczestnicy: modzie szkolna.
Liczba uczestnikw - 15 osb.

Czas spywu - 8-10 godzin dziennie (z przerwami na posiek na onie natury) - 3 dni
Dugo trasy - 24 km
Sprzt - kajaki 2 osobowe, namioty, karimaty.

Baza stacjonarna w Murzynowie - Orodek Uniwersytetu Warszawskiego - Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne w Murzynowie.

Dzie I - 23 wrzenia 2011 r.
Zajcia terenowe nad wod - Poznajemy warunki ycia w wodzie

Dzie II - 24 wrzenia 2011 r.
Cay dzie przeznaczony jest na spyw kajakowy rzek Skrw Praw z Brudzenia do Murzynowa (25 km). W trakcie spywu uczestnicy zbieraj mieci na rzece, bior udzia w rnych zajciach przeprowadzanych na wodzie, zmagaj si z przeszkodami znajdujcymi si w nurcie rzeki i poznaj przyrod Brudzeskiego Parku Krajobrazowego. Zajcia kocz si warsztatami dydaktycznymi i dyskusj o stanie czystoci wd Skrwy, Wisy.

Dzie III - 25 wrzenia 2011 r.
Dzie ten przeznaczony jest na penetracj terenu Brudzeskiego Parku Krajobrazowego poprzez wycieczk rowerow. W czasie wycieczki uczestnicy zapoznaj si z walorami przyrodniczymi i kulturowymi zwiedzanego terenu. Maj moliwo obserwacji i rozpoznawania rnych gatunkw rolin i zwierzt. (lornetki, atlasy, przewodniki do oznaczania flory i fauny). Bardzo wanym elementem wycieczki jest zwiedzanie poczone z ogldaniem zabytkw kultury. Instruktor - prelegent ukazuje relacje midzy przyrod a czowiekiem na przestrzeni wiekw. Po powrocie do bazy w Murzynowie uczestnicy zapoznaj si z funkcjonowaniem kolektorw sonecznych, ktre podgrzewaj wod w Obserwatorium (wykorzystywanie energii odnawialnej) i dziaaniem przydomowej oczyszczalni ciekw. Badaj wod ze Skrwy, Wisy i oczyszczalni), obserwuj pod binokularem rne organizmy.

III. Warsztaty pn. "Bdmy przyjani rzekom" - 10 warsztatw
Uczestnicy: dzieci i modzie szk podstawowych i gimnazjalnych.
czna liczba uczestnikw - 264 osoby.
czna liczba warsztatw - 10

Program warsztatw dla uczniw szk podstawowych
Przebieg warsztatw.
1. Prelekcja na temat rodzajw wd, roli wody i obiegu wody w przyrodzie. Zagadnienia zostay omwione z wykorzystaniem Przyrody - Multimedialnej bazy wiedzy. Szkoa Podstawowa; rozdziau III temat 13, kl. VI.
2. Zanieczyszczenia wd - przyczyny skutki, metody oczyszczania - zajcia warsztatowe z wykorzystaniem filtrw do oczyszczania wody. Zagadnienia zostay omwione z wykorzystaniem Przyrody - Multimedialnej bazy wiedzy. Szkoa Podstawowa; rozdziau III temat 26, 27, kl. IV.
3. Walczymy z zanieczyszczeniami - uczestnicy wykonujc to zadanie dowiedz si w jaki sposb zanieczyszczaj wod i upozoruj procesy odbywajce si podczas oczyszczania wody.
4. Domino - gra edukacyjna. Uczestnicy warsztatw podzieleni na grupy, otrzymuj kostki domina. Na kadej kostce domina umieszczone s problemy zwizane z zanieczyszczeniem wd. Zadaniem uczestnikw warsztatw jest dopasowanie do poszczeglnych problemw propozycji rozwiza. Po zakoczeniu zadania grupy prezentuj po kolei, swoje propozycje rozwiza problemw.
5. "Kady yje wzdu rzeki" - najwaniejsze rzeki Wisy oraz jej znaczenie. Zagadnienia zostay omwione z wykorzystaniem Przyrody - Multimedialnej bazy wiedzy. Szkoa Podstawowa; rozdziau III temat 16, kl. V.
6. Walory przyrodniczo - krajobrazowe rzeki Wisy oraz jej znaczenie.
7. Stworzenie dekalogu "Turysty przyjaznego rzece" - zajcia warsztatowe. Uczestnicy warsztatw podaj propozycje zachowa nad rzek, prowadzcy zapisuje je na tablicy. Nastpnie kada z propozycji jest omawiana przez jego autora, a wypowiedzi s uzupeniane przez prowadzcego. Na zakoczenie burzy mzgw wybieramy w drodze dyskusji i negocjacji 10 najbardziej trafnych powtarzajcych si informacji.
8. Podsumowanie i zakoczenie warsztatw.

Program warsztatw dla uczniw szk gimnazjalnych
Przebieg warsztatw:
1. Opracowanie tablicy informacyjne dotyczcej wd rdldowych - praca z literatur.
2. Zanieczyszczenia wd - film. Omwienie zagadnienia zostao poprzedzone krtkim filmem z pakietu informacyjno - edukacyjnego "Nasze rodowisko w Unii Europejskiej. Realizacja zada w zakresie gospodarki wodno - ciekowej oraz odpadami komunalnymi". Po zakoczeniu projekcji prowadzcy warsztaty definiuje pojcie zanieczyszcze wd, a nastpnie uczestnicy warsztatw wskazuj rda zanieczyszcze wd, ktre prowadzcy dzieli ze wzgldu na pochodzenie i ze wzgldu na pochodzenie.
3. Jak oszczdza wod? - burza mzgw. Uczestnicy wsplnie zastanawiaj si nas sposobami oszczdzania wody, zapisujc swoje propozycje. Nastpnie kada grupa odczytuje swoje propozycje.
4. Stworzenie dekalogu "Turysty przyjaznego rzece" - zajcia warsztatowe. Uczestnicy warsztatw podaj propozycje zachowa nad rzek, prowadzcy zapisuje je na tablicy. Nastpnie kada z propozycji jest omawiana przez jego autora, a wypowiedzi s uzupeniane przez prowadzcego. Na zakoczenie burzy mzgw wybieramy w drodze dyskusji i negocjacji 10 najbardziej trafnych powtarzajcych si informacji.
5. Organizmy yjce w wodach naszych rzek - prelekcja.
6. Walory przyrodniczo - krajobrazowe rzeki Wisy oraz jej znaczenie.

IV. Warsztaty nt. "Poznaj swoj rzek".
Ilo warsztatw 20
Ilo osb uczestniczcych w warsztatach - 470 osb.
Termin realizacji: wrzesie - listopad 2011 r
Program realizowany by jako cykl spotka stacjonarnych i terenowych dla szk.

Miejsce realizacji:
- Gimnazjum Nr 4 w Pocku
- Zesp Szk Zawodowych im. Marii Skodowskiej Curie w Pocku
- Zespl Szk Nr 1 w Sierpcu
- Zespl Szk SOP w Pocku
- Gimnazjum Nr 6 w Pocku

Tematyka i opis realizowanych zaj:
1/ Formy ochrona przyrody na terenach cennych przyrodniczo.
- praca w grupach, omwienie gwnych form ochrony przyrody stworzenie plakatu tematycznego.
2/ Ochrona biornorodnoci Mazowsza.
- krzywka, zabawa w acuch pokarmowy, omwienie zagadnie poj typu korytarz ekologiczny.
3/ Komunikacja spoeczna - Jak skutecznie i wiarygodnie nawizywa kontakt z otoczeniem? Jak przekonywa? Jak argumentowa? Jak przygotowa wasn wypowied? Jak rozwizywa konflikty spoeczne dot. ochrony rodowisk.
Dostp spoeczestwa do informacji o rodowisku i jego ochronie.
- zabawa z klockami, omwienie gwnych zagadnie, prezentacja.
4/ Tworzenie projektw:
Planowanie i prba realizacji dziaa, pocztek na zajciach, kontynuacja i wdraanie kolejne etapy ksztacenia. W efekcie utworzenie grupy liderw rodowiskowych, ktrzy podejm lokalne dziaania proekologiczne dotyczce ochrony rzek, rnorodnoci biologicznej.
- prezentacja, tworzenie zespou, planowanie dziaa na korzy wasnej spoecznoci lokalnej.

V. Konkurs: "Wisa - pikno, ktre trzeba chroni".
Przedmiot konkursu - fotografie, zaprezentowane w formie albumu lub prezentacji multimedialnej przedstawiajce szczeglne wartoci przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe Doliny Wisy.
Cele konkursu:
- ukazanie pikna, walorw przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Doliny Wisy,
- promocja walorw przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Doliny Wisy,
- ksztatowanie poczucia odpowiedzialnoci za rodowisko przyrodnicze,
- popularyzacja fotografowania jako sposobu ksztacenia wraliwoci estetycznej,

W dniu 18 listopada 2011r. zebraa si Komisja Konkursowa powoana przez Zarzd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku w celu rozstrzygnicia konkursu ekologicznego "Wisa - pikno, ktre trzeba chroni" realizowanego w ramach projektu pn. "Wisa - rzeka polska i pocka".

Obrady Komisji Konkursowej otworzy Prezes Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku - Ludwik Ryncarz.
Po zapoznaniu si z regulaminem konkursu Komisja Konkursowa przesza do oceny prac. cznie w konkursie wzio udzia 27 prac (17 w I kategorii; 10 w II kategorii). Wszystkie zgoszone prace byy zgodne z regulaminem konkursu. Wszystkie prace byy ocenione pod wzgldem merytorycznym i estetycznym, a prace w postaci prezentacji PowerPoint dodatkowo oceniono pod wzgldem technicznym. Po burzliwych obradach wyoniono laureatw i wyrnionych przyznajc w kadej kategorii po trzy nagrody gwne i po trzy wyrnienia. cznie przyznano 6 nagrd gwnych i 6 wyrnie.

Lista laureatw konkursu
Kategoria I - szkoy podstawowe - nagrody gwne
1. Bartosz Kuchta
Szkoa Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Supnie
2. Adrianna Kornacka
Szkoa Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giycach
3. Kinga Oleksiewicz
Szkoa Podstawowa Nr 3 im. K. Makuszyskiego w Pocku

Kategoria I - szkoy podstawowe - wyrnienia
1. Karol Cielik
Szkoa Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Supnie
2. Artur Nowak
Szkoa Podstawowa nr 18 w Pocku
3. Daniel Dombrowski Szkoa Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Maej Wsi

Kategoria II - szkoy gimnazjalne i ponadgimnazjalne - nagrody gwne
1. Milena Majorek Gimnazjum im. Jana Pawa II w Pocku
2. Julia Klaus Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawa II w Pocku
3. Klaudia Radoszkiewicz Liceum Oglnoksztacce im. Marsz. St. Maachowskiego w Pocku

Kategoria II - szkoy gimnazjalne i ponadgimnazjalne - wyrnienia
4. Aleksandra Duda Gimnazjum im. Jana Pawa II w Iowie
5. Aleksandra Winiewska Publiczne Gimnazjum w Drobinie
6. Izabela Bembenista - Gimnazjum nr 6 w Pocku

VI. Konkurs pn. "Poznaj swoj rzek".

Celem Konkursu jest zainspirowanie uczestnikw do podjcia lokalnych dziaa w ramach programu oraz wyonienie 4 laureatw konkursu.

Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikami Konkursu mogy by szkoy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne biorce udzia w programie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie byo nadesanie przez uczestnikw kart zgoszenia i sprawozda z przeprowadzonych dziaa.
3. W Konkursie laureaci wyonieni zostali na podstawie zgoszenia sprawozda.

Przykady przeprowadzonych dziaa w ramach konkursu "Poznaj swoj rzek":
- sprztanie rzeki i jej brzegw,
- zdobywanie wiedzy, np.: o historii i geografii rzeki,
- lekcje tematyczne dotyczce ochrony rzek,
- zajcia terenowe - dokumentowanie fauny i flory,
- badanie jakoci wody - temperatura, pH, ilo tlenu w wodzie,
- monitorowanie jakoci wody,
- objcie ochron, jako pomnika przyrody rosncych nad rzekami drzew,
- zajcia plastyczne, np.: tworzenie rzeb ze znalezionych mieci,
- konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie,
- przedstawienia i happeningi,
- nadawanie nazw bezimiennym potokom lub najciekawszym fragmentom rzeki,
- wycieczki i rajdy wzdu rzek,
- szukanie rde rzeki,
- zachcanie lokalnych wadz do poprawy stanu czystoci rzeki,
- zawizywanie porozumie dla rzeki.

W dniu 18 listopada 2011r. zebraa si Komisja Konkursowa powoana przez Zarzd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku w celu rozstrzygnicia konkursu ekologicznego "Poznaj swoj rzek" realizowanego w ramach projektu pn. "Wisa - rzeka polska i pocka".
Przewodniczcym Komisji Konkursowej by Prezes Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku p. Ludwik Ryncarz. Po zapoznaniu si z regulaminem konkursu Komisja Konkursowa przesza do oceny prac. Kad prac zgoszon do konkursu odczytano. Kady czonek Komisji zapozna si ze wszystkimi dziaaniami opisanymi w pracach konkursowych na tej podstawie dokonano oceny biorc pod uwag:
- rnorodno dziaa,
- efekty przeprowadzonych dziaa,
- liczb szk, organizacji, instytucji wsppracujcych,
- liczb uczestnikw zaangaowanych w projekt,
- liczb odbiorcw dziaa projektu.
Wszystkie zgoszone prace byy zgodne z regulaminem konkursu. Wszystkie prace byy ocenione pod wzgldem merytorycznym i estetycznym. Po burzliwych obradach wyoniono laureatw konkursu.

Lista Laureatw konkursu "POZNAJ SWOJ RZEK"

1. Szkoa Podstawowa w Brudzeniu Duym.
2. Gimnazjum im. P. Wodkowica w Brudzeniu Duym.
3. Gimnazjum nr 4 im. Obrocw Pocka 1920 r w Pocku.
4. Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego w Studziecu.

VII. Zakup sprztu niezbdnego do prowadzenia edukacji ekologicznej
Notebook + oprogramowanie Office 2010.

Zadanie byo realizowane gwnie poprzez warsztaty. Do prowadzenia zaj stacjonarnych i terenowych niezbdny nam jest odpowiedni sprzt, uatwiajcy obrazowe przekazanie wiedzy. Sprzt ten bdzie wykorzystywany latach nastpnych.
Prowadzenie warsztatw odbywa si m.in. poprzez prezentacje multimedialne. Dlatego w ramach projektu zakupilimy notebooka wraz z oprogramowaniem. Notebook jest urzdzeniem bardzo maym, co umoliwia wykorzystanie go podczas warsztatw w szkoach jak i podczas warsztatw wyjazdowych. Ponadto notebook suy osobom bezporednio zaangaowanym w realizacj projektu, m.in. do przechowywania materiaw warsztatowych/szkoleniowych, dokumentacji fotograficznej, opracowania zaprosze, materiaw informacyjnych.

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW