Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Wisła - rzeka polska i płocka

"Wisła - rzeka polska i płocka"

I. Warsztaty terenowe pn. "Dla Wisły".
Główny cel:
- promowanie walorów przyrodniczych Wisły,
- zwrócenie uwagi na problemy związane z gospodarką wodną,
- prowadzenie zdrowego stylu życia.

Termin: 27 września 2011 roku
Łączna liczba uczestników warsztatów - ok. 413 osób.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali:
- Straż Miejska w Płocku
- Policja Miejska w Płocku

Miejsce - bulwary nad Wisłą w Płocku
1. Rozpoczęcie.
2. Krótka informacja o Wiśle.
3. Prezentacja przedszkoli i szkół na scenie/na bulwarze.
4. Warsztaty na statku- jednocześnie warsztaty na bulwarach nadwiślańskich.

Warsztaty były prowadzone przez 2 trenerów przy wsparciu nauczycieli, opiekunów uczestników oraz wolontariuszy RCEE.
Ponadto na scenie prezentowane były szkoły i przedszkola uczestniczące w projekcie.
Forma prezentacji to: inscenizacje, piosenki ekologiczne, konkursy wiedzy itp.
Każda ze szkół i przedszkoli miała możliwość zaprezentowania na stoiskach swoich działań ekologicznych prowadzonych na terenie placówki (wystawy, postery).


II. Warsztaty pn. "Edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce" - 3 dniowe warsztaty

Termin: 23-25 września 2011 r.
Uczestnicy: młodzież szkolna.
Liczba uczestników - 15 osób.

Czas spływu - 8-10 godzin dziennie (z przerwami na posiłek na łonie natury) - 3 dni
Długość trasy - 24 km
Sprzęt - kajaki 2 osobowe, namioty, karimaty.

Baza stacjonarna w Murzynowie - Ośrodek Uniwersytetu Warszawskiego - Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne w Murzynowie.

Dzień I - 23 września 2011 r.
Zajęcia terenowe nad wodą - Poznajemy warunki życia w wodzie

Dzień II - 24 września 2011 r.
Cały dzień przeznaczony jest na spływ kajakowy rzeką Skrwą Prawą z Brudzenia do Murzynowa (25 km). W trakcie spływu uczestnicy zbierają śmieci na rzece, biorą udział w różnych zajęciach przeprowadzanych na wodzie, zmagają się z przeszkodami znajdującymi się w nurcie rzeki i poznają przyrodę Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia kończą się warsztatami dydaktycznymi i dyskusją o stanie czystości wód Skrwy, Wisły.

Dzień III - 25 września 2011 r.
Dzień ten przeznaczony jest na penetrację terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego poprzez wycieczkę rowerową. W czasie wycieczki uczestnicy zapoznają się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi zwiedzanego terenu. Mają możliwość obserwacji i rozpoznawania różnych gatunków roślin i zwierząt. (lornetki, atlasy, przewodniki do oznaczania flory i fauny). Bardzo ważnym elementem wycieczki jest zwiedzanie połączone z oglądaniem zabytków kultury. Instruktor - prelegent ukazuje relacje między przyrodą a człowiekiem na przestrzeni wieków. Po powrocie do bazy w Murzynowie uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem kolektorów słonecznych, które podgrzewają wodę w Obserwatorium (wykorzystywanie energii odnawialnej) i działaniem przydomowej oczyszczalni ścieków. Badają wodę ze Skrwy, Wisły i oczyszczalni), obserwują pod binokularem różne organizmy.

III. Warsztaty pn. "Bądźmy przyjaźni rzekom" - 10 warsztatów
Uczestnicy: dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Łączna liczba uczestników - 264 osoby.
Łączna liczba warsztatów - 10

Program warsztatów dla uczniów szkół podstawowych
Przebieg warsztatów.
1. Prelekcja na temat rodzajów wód, roli wody i obiegu wody w przyrodzie. Zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem Przyrody - Multimedialnej bazy wiedzy. Szkoła Podstawowa; rozdziału III temat 13, kl. VI.
2. Zanieczyszczenia wód - przyczyny skutki, metody oczyszczania - zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem filtrów do oczyszczania wody. Zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem Przyrody - Multimedialnej bazy wiedzy. Szkoła Podstawowa; rozdziału III temat 26, 27, kl. IV.
3. Walczymy z zanieczyszczeniami - uczestnicy wykonując to zadanie dowiedzą się w jaki sposób zanieczyszczają wodę i upozorują procesy odbywające się podczas oczyszczania wody.
4. Domino - gra edukacyjna. Uczestnicy warsztatów podzieleni na grupy, otrzymują kostki domina. Na każdej kostce domina umieszczone są problemy związane z zanieczyszczeniem wód. Zadaniem uczestników warsztatów jest dopasowanie do poszczególnych problemów propozycji rozwiązań. Po zakończeniu zadania grupy prezentują po kolei, swoje propozycje rozwiązań problemów.
5. "Każdy żyje wzdłuż rzeki" - najważniejsze rzeki Wisły oraz jej znaczenie. Zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem Przyrody - Multimedialnej bazy wiedzy. Szkoła Podstawowa; rozdziału III temat 16, kl. V.
6. Walory przyrodniczo - krajobrazowe rzeki Wisły oraz jej znaczenie.
7. Stworzenie dekalogu "Turysty przyjaznego rzece" - zajęcia warsztatowe. Uczestnicy warsztatów podają propozycje zachowań nad rzeką, prowadzący zapisuje je na tablicy. Następnie każda z propozycji jest omawiana przez jego autora, a wypowiedzi są uzupełniane przez prowadzącego. Na zakończenie burzy mózgów wybieramy w drodze dyskusji i negocjacji 10 najbardziej trafnych powtarzających się informacji.
8. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Program warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych
Przebieg warsztatów:
1. Opracowanie tablicy informacyjne dotyczącej wód śródlądowych - praca z literaturą.
2. Zanieczyszczenia wód - film. Omówienie zagadnienia zostało poprzedzone krótkim filmem z pakietu informacyjno - edukacyjnego "Nasze środowisko w Unii Europejskiej. Realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz odpadami komunalnymi". Po zakończeniu projekcji prowadzący warsztaty definiuje pojęcie zanieczyszczeń wód, a następnie uczestnicy warsztatów wskazują źródła zanieczyszczeń wód, które prowadzący dzieli ze względu na pochodzenie i ze względu na pochodzenie.
3. Jak oszczędzać wodę? - burza mózgów. Uczestnicy wspólnie zastanawiają się nas sposobami oszczędzania wody, zapisując swoje propozycje. Następnie każda grupa odczytuje swoje propozycje.
4. Stworzenie dekalogu "Turysty przyjaznego rzece" - zajęcia warsztatowe. Uczestnicy warsztatów podają propozycje zachowań nad rzeką, prowadzący zapisuje je na tablicy. Następnie każda z propozycji jest omawiana przez jego autora, a wypowiedzi są uzupełniane przez prowadzącego. Na zakończenie burzy mózgów wybieramy w drodze dyskusji i negocjacji 10 najbardziej trafnych powtarzających się informacji.
5. Organizmy żyjące w wodach naszych rzek - prelekcja.
6. Walory przyrodniczo - krajobrazowe rzeki Wisły oraz jej znaczenie.

IV. Warsztaty nt. "Poznaj swoją rzekę".
Ilość warsztatów 20
Ilość osób uczestniczących w warsztatach - 470 osób.
Termin realizacji: wrzesień - listopad 2011 r
Program realizowany był jako cykl spotkań stacjonarnych i terenowych dla szkół.

Miejsce realizacji:
- Gimnazjum Nr 4 w Płocku
- Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku
- Zespól Szkół Nr 1 w Sierpcu
- Zespól Szkół SOP w Płocku
- Gimnazjum Nr 6 w Płocku

Tematyka i opis realizowanych zajęć:
1/ Formy ochrona przyrody na terenach cennych przyrodniczo.
- praca w grupach, omówienie głównych form ochrony przyrody stworzenie plakatu tematycznego.
2/ Ochrona bioróżnorodności Mazowsza.
- krzyżówka, zabawa w łańcuch pokarmowy, omówienie zagadnień pojęć typu korytarz ekologiczny.
3/ Komunikacja społeczna - Jak skutecznie i wiarygodnie nawiązywać kontakt z otoczeniem? Jak przekonywać? Jak argumentować? Jak przygotować własną wypowiedź? Jak rozwiązywać konflikty społeczne dot. ochrony środowisk.
Dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie.
- zabawa z klockami, omówienie głównych zagadnień, prezentacja.
4/ Tworzenie projektów:
Planowanie i próba realizacji działań, początek na zajęciach, kontynuacja i wdrażanie kolejne etapy kształcenia. W efekcie utworzenie grupy liderów środowiskowych, którzy podejmą lokalne działania proekologiczne dotyczące ochrony rzek, różnorodności biologicznej.
- prezentacja, tworzenie zespołu, planowanie działań na korzyść własnej społeczności lokalnej.

V. Konkurs: "Wisła - piękno, które trzeba chronić".
Przedmiot konkursu - fotografie, zaprezentowane w formie albumu lub prezentacji multimedialnej przedstawiające szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe Doliny Wisły.
Cele konkursu:
- ukazanie piękna, walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Doliny Wisły,
- promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Doliny Wisły,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
- popularyzacja fotografowania jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej,

W dniu 18 listopada 2011r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego "Wisła - piękno, które trzeba chronić" realizowanego w ramach projektu pn. "Wisła - rzeka polska i płocka".

Obrady Komisji Konkursowej otworzył Prezes Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - Ludwik Ryncarz.
Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu Komisja Konkursowa przeszła do oceny prac. Łącznie w konkursie wzięło udział 27 prac (17 w I kategorii; 10 w II kategorii). Wszystkie zgłoszone prace były zgodne z regulaminem konkursu. Wszystkie prace były ocenione pod względem merytorycznym i estetycznym, a prace w postaci prezentacji PowerPoint dodatkowo oceniono pod względem technicznym. Po burzliwych obradach wyłoniono laureatów i wyróżnionych przyznając w każdej kategorii po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia. Łącznie przyznano 6 nagród głównych i 6 wyróżnień.

Lista laureatów konkursu
Kategoria I - szkoły podstawowe - nagrody główne
1. Bartosz Kuchta
Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
2. Adrianna Kornacka
Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach
3. Kinga Oleksiewicz
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku

Kategoria I - szkoły podstawowe - wyróżnienia
1. Karol Cieślik
Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
2. Artur Nowak
Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku
3. Daniel Dombrowski Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi

Kategoria II - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - nagrody główne
1. Milena Majorek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Płocku
2. Julia Klaus Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku
3. Klaudia Radoszkiewicz Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

Kategoria II - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - wyróżnienia
4. Aleksandra Duda Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie
5. Aleksandra Wiśniewska Publiczne Gimnazjum w Drobinie
6. Izabela Bembenista - Gimnazjum nr 6 w Płocku

VI. Konkurs pn. "Poznaj swoją rzekę".

Celem Konkursu jest zainspirowanie uczestników do podjęcia lokalnych działań w ramach programu oraz wyłonienie 4 laureatów konkursu.

Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikami Konkursu mogły być szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne biorące udział w programie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było nadesłanie przez uczestników kart zgłoszenia i sprawozdań z przeprowadzonych działań.
3. W Konkursie laureaci wyłonieni zostali na podstawie zgłoszenia sprawozdań.

Przykłady przeprowadzonych działań w ramach konkursu "Poznaj swoją rzekę":
- sprzątanie rzeki i jej brzegów,
- zdobywanie wiedzy, np.: o historii i geografii rzeki,
- lekcje tematyczne dotyczące ochrony rzek,
- zajęcia terenowe - dokumentowanie fauny i flory,
- badanie jakości wody - temperatura, pH, ilość tlenu w wodzie,
- monitorowanie jakości wody,
- objęcie ochroną, jako pomnika przyrody rosnących nad rzekami drzew,
- zajęcia plastyczne, np.: tworzenie rzeźb ze znalezionych śmieci,
- konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie,
- przedstawienia i happeningi,
- nadawanie nazw bezimiennym potokom lub najciekawszym fragmentom rzeki,
- wycieczki i rajdy wzdłuż rzek,
- szukanie źródeł rzeki,
- zachęcanie lokalnych władz do poprawy stanu czystości rzeki,
- zawiązywanie porozumień dla rzeki.

W dniu 18 listopada 2011r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego "Poznaj swoją rzekę" realizowanego w ramach projektu pn. "Wisła - rzeka polska i płocka".
Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Prezes Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku p. Ludwik Ryncarz. Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu Komisja Konkursowa przeszła do oceny prac. Każdą pracę zgłoszoną do konkursu odczytano. Każdy członek Komisji zapoznał się ze wszystkimi działaniami opisanymi w pracach konkursowych na tej podstawie dokonano oceny biorąc pod uwagę:
- różnorodność działań,
- efekty przeprowadzonych działań,
- liczbę szkół, organizacji, instytucji współpracujących,
- liczbę uczestników zaangażowanych w projekt,
- liczbę odbiorców działań projektu.
Wszystkie zgłoszone prace były zgodne z regulaminem konkursu. Wszystkie prace były ocenione pod względem merytorycznym i estetycznym. Po burzliwych obradach wyłoniono laureatów konkursu.

Lista Laureatów konkursu "POZNAJ SWOJĄ RZEKĘ"

1. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym.
2. Gimnazjum im. P. Włodkowica w Brudzeniu Dużym.
3. Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r w Płocku.
4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

VII. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji ekologicznej
Notebook + oprogramowanie Office 2010.

Zadanie było realizowane głównie poprzez warsztaty. Do prowadzenia zajęć stacjonarnych i terenowych niezbędny nam jest odpowiedni sprzęt, ułatwiający obrazowe przekazanie wiedzy. Sprzęt ten będzie wykorzystywany latach następnych.
Prowadzenie warsztatów odbywa się m.in. poprzez prezentacje multimedialne. Dlatego w ramach projektu zakupiliśmy notebooka wraz z oprogramowaniem. Notebook jest urządzeniem bardzo małym, co umożliwia wykorzystanie go podczas warsztatów w szkołach jak i podczas warsztatów wyjazdowych. Ponadto notebook służy osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu, m.in. do przechowywania materiałów warsztatowych/szkoleniowych, dokumentacji fotograficznej, opracowania zaproszeń, materiałów informacyjnych.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW