Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Wisła - rzeka polska i płocka

"Wisła - rzeka polska i płocka"

I. Warsztaty terenowe pn. "Dla Wisły".
Główny cel:
- promowanie walorów przyrodniczych Wisły,
- zwrócenie uwagi na problemy związane z gospodarką wodną,
- prowadzenie zdrowego stylu życia.

Termin: 27 września 2011 roku
Łączna liczba uczestników warsztatów - ok. 413 osób.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali:
- Straż Miejska w Płocku
- Policja Miejska w Płocku

Miejsce - bulwary nad Wisłą w Płocku
1. Rozpoczęcie.
2. Krótka informacja o Wiśle.
3. Prezentacja przedszkoli i szkół na scenie/na bulwarze.
4. Warsztaty na statku- jednocześnie warsztaty na bulwarach nadwiślańskich.

Warsztaty były prowadzone przez 2 trenerów przy wsparciu nauczycieli, opiekunów uczestników oraz wolontariuszy RCEE.
Ponadto na scenie prezentowane były szkoły i przedszkola uczestniczące w projekcie.
Forma prezentacji to: inscenizacje, piosenki ekologiczne, konkursy wiedzy itp.
Każda ze szkół i przedszkoli miała możliwość zaprezentowania na stoiskach swoich działań ekologicznych prowadzonych na terenie placówki (wystawy, postery).


II. Warsztaty pn. "Edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce" - 3 dniowe warsztaty

Termin: 23-25 września 2011 r.
Uczestnicy: młodzież szkolna.
Liczba uczestników - 15 osób.

Czas spływu - 8-10 godzin dziennie (z przerwami na posiłek na łonie natury) - 3 dni
Długość trasy - 24 km
Sprzęt - kajaki 2 osobowe, namioty, karimaty.

Baza stacjonarna w Murzynowie - Ośrodek Uniwersytetu Warszawskiego - Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne w Murzynowie.

Dzień I - 23 września 2011 r.
Zajęcia terenowe nad wodą - Poznajemy warunki życia w wodzie

Dzień II - 24 września 2011 r.
Cały dzień przeznaczony jest na spływ kajakowy rzeką Skrwą Prawą z Brudzenia do Murzynowa (25 km). W trakcie spływu uczestnicy zbierają śmieci na rzece, biorą udział w różnych zajęciach przeprowadzanych na wodzie, zmagają się z przeszkodami znajdującymi się w nurcie rzeki i poznają przyrodę Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia kończą się warsztatami dydaktycznymi i dyskusją o stanie czystości wód Skrwy, Wisły.

Dzień III - 25 września 2011 r.
Dzień ten przeznaczony jest na penetrację terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego poprzez wycieczkę rowerową. W czasie wycieczki uczestnicy zapoznają się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi zwiedzanego terenu. Mają możliwość obserwacji i rozpoznawania różnych gatunków roślin i zwierząt. (lornetki, atlasy, przewodniki do oznaczania flory i fauny). Bardzo ważnym elementem wycieczki jest zwiedzanie połączone z oglądaniem zabytków kultury. Instruktor - prelegent ukazuje relacje między przyrodą a człowiekiem na przestrzeni wieków. Po powrocie do bazy w Murzynowie uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem kolektorów słonecznych, które podgrzewają wodę w Obserwatorium (wykorzystywanie energii odnawialnej) i działaniem przydomowej oczyszczalni ścieków. Badają wodę ze Skrwy, Wisły i oczyszczalni), obserwują pod binokularem różne organizmy.

III. Warsztaty pn. "Bądźmy przyjaźni rzekom" - 10 warsztatów
Uczestnicy: dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Łączna liczba uczestników - 264 osoby.
Łączna liczba warsztatów - 10

Program warsztatów dla uczniów szkół podstawowych
Przebieg warsztatów.
1. Prelekcja na temat rodzajów wód, roli wody i obiegu wody w przyrodzie. Zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem Przyrody - Multimedialnej bazy wiedzy. Szkoła Podstawowa; rozdziału III temat 13, kl. VI.
2. Zanieczyszczenia wód - przyczyny skutki, metody oczyszczania - zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem filtrów do oczyszczania wody. Zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem Przyrody - Multimedialnej bazy wiedzy. Szkoła Podstawowa; rozdziału III temat 26, 27, kl. IV.
3. Walczymy z zanieczyszczeniami - uczestnicy wykonując to zadanie dowiedzą się w jaki sposób zanieczyszczają wodę i upozorują procesy odbywające się podczas oczyszczania wody.
4. Domino - gra edukacyjna. Uczestnicy warsztatów podzieleni na grupy, otrzymują kostki domina. Na każdej kostce domina umieszczone są problemy związane z zanieczyszczeniem wód. Zadaniem uczestników warsztatów jest dopasowanie do poszczególnych problemów propozycji rozwiązań. Po zakończeniu zadania grupy prezentują po kolei, swoje propozycje rozwiązań problemów.
5. "Każdy żyje wzdłuż rzeki" - najważniejsze rzeki Wisły oraz jej znaczenie. Zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem Przyrody - Multimedialnej bazy wiedzy. Szkoła Podstawowa; rozdziału III temat 16, kl. V.
6. Walory przyrodniczo - krajobrazowe rzeki Wisły oraz jej znaczenie.
7. Stworzenie dekalogu "Turysty przyjaznego rzece" - zajęcia warsztatowe. Uczestnicy warsztatów podają propozycje zachowań nad rzeką, prowadzący zapisuje je na tablicy. Następnie każda z propozycji jest omawiana przez jego autora, a wypowiedzi są uzupełniane przez prowadzącego. Na zakończenie burzy mózgów wybieramy w drodze dyskusji i negocjacji 10 najbardziej trafnych powtarzających się informacji.
8. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Program warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych
Przebieg warsztatów:
1. Opracowanie tablicy informacyjne dotyczącej wód śródlądowych - praca z literaturą.
2. Zanieczyszczenia wód - film. Omówienie zagadnienia zostało poprzedzone krótkim filmem z pakietu informacyjno - edukacyjnego "Nasze środowisko w Unii Europejskiej. Realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz odpadami komunalnymi". Po zakończeniu projekcji prowadzący warsztaty definiuje pojęcie zanieczyszczeń wód, a następnie uczestnicy warsztatów wskazują źródła zanieczyszczeń wód, które prowadzący dzieli ze względu na pochodzenie i ze względu na pochodzenie.
3. Jak oszczędzać wodę? - burza mózgów. Uczestnicy wspólnie zastanawiają się nas sposobami oszczędzania wody, zapisując swoje propozycje. Następnie każda grupa odczytuje swoje propozycje.
4. Stworzenie dekalogu "Turysty przyjaznego rzece" - zajęcia warsztatowe. Uczestnicy warsztatów podają propozycje zachowań nad rzeką, prowadzący zapisuje je na tablicy. Następnie każda z propozycji jest omawiana przez jego autora, a wypowiedzi są uzupełniane przez prowadzącego. Na zakończenie burzy mózgów wybieramy w drodze dyskusji i negocjacji 10 najbardziej trafnych powtarzających się informacji.
5. Organizmy żyjące w wodach naszych rzek - prelekcja.
6. Walory przyrodniczo - krajobrazowe rzeki Wisły oraz jej znaczenie.

IV. Warsztaty nt. "Poznaj swoją rzekę".
Ilość warsztatów 20
Ilość osób uczestniczących w warsztatach - 470 osób.
Termin realizacji: wrzesień - listopad 2011 r
Program realizowany był jako cykl spotkań stacjonarnych i terenowych dla szkół.

Miejsce realizacji:
- Gimnazjum Nr 4 w Płocku
- Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku
- Zespól Szkół Nr 1 w Sierpcu
- Zespól Szkół SOP w Płocku
- Gimnazjum Nr 6 w Płocku

Tematyka i opis realizowanych zajęć:
1/ Formy ochrona przyrody na terenach cennych przyrodniczo.
- praca w grupach, omówienie głównych form ochrony przyrody stworzenie plakatu tematycznego.
2/ Ochrona bioróżnorodności Mazowsza.
- krzyżówka, zabawa w łańcuch pokarmowy, omówienie zagadnień pojęć typu korytarz ekologiczny.
3/ Komunikacja społeczna - Jak skutecznie i wiarygodnie nawiązywać kontakt z otoczeniem? Jak przekonywać? Jak argumentować? Jak przygotować własną wypowiedź? Jak rozwiązywać konflikty społeczne dot. ochrony środowisk.
Dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie.
- zabawa z klockami, omówienie głównych zagadnień, prezentacja.
4/ Tworzenie projektów:
Planowanie i próba realizacji działań, początek na zajęciach, kontynuacja i wdrażanie kolejne etapy kształcenia. W efekcie utworzenie grupy liderów środowiskowych, którzy podejmą lokalne działania proekologiczne dotyczące ochrony rzek, różnorodności biologicznej.
- prezentacja, tworzenie zespołu, planowanie działań na korzyść własnej społeczności lokalnej.

V. Konkurs: "Wisła - piękno, które trzeba chronić".
Przedmiot konkursu - fotografie, zaprezentowane w formie albumu lub prezentacji multimedialnej przedstawiające szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe Doliny Wisły.
Cele konkursu:
- ukazanie piękna, walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Doliny Wisły,
- promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Doliny Wisły,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
- popularyzacja fotografowania jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej,

W dniu 18 listopada 2011r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego "Wisła - piękno, które trzeba chronić" realizowanego w ramach projektu pn. "Wisła - rzeka polska i płocka".

Obrady Komisji Konkursowej otworzył Prezes Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - Ludwik Ryncarz.
Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu Komisja Konkursowa przeszła do oceny prac. Łącznie w konkursie wzięło udział 27 prac (17 w I kategorii; 10 w II kategorii). Wszystkie zgłoszone prace były zgodne z regulaminem konkursu. Wszystkie prace były ocenione pod względem merytorycznym i estetycznym, a prace w postaci prezentacji PowerPoint dodatkowo oceniono pod względem technicznym. Po burzliwych obradach wyłoniono laureatów i wyróżnionych przyznając w każdej kategorii po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia. Łącznie przyznano 6 nagród głównych i 6 wyróżnień.

Lista laureatów konkursu
Kategoria I - szkoły podstawowe - nagrody główne
1. Bartosz Kuchta
Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
2. Adrianna Kornacka
Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach
3. Kinga Oleksiewicz
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku

Kategoria I - szkoły podstawowe - wyróżnienia
1. Karol Cieślik
Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
2. Artur Nowak
Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku
3. Daniel Dombrowski Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi

Kategoria II - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - nagrody główne
1. Milena Majorek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Płocku
2. Julia Klaus Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku
3. Klaudia Radoszkiewicz Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

Kategoria II - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - wyróżnienia
4. Aleksandra Duda Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie
5. Aleksandra Wiśniewska Publiczne Gimnazjum w Drobinie
6. Izabela Bembenista - Gimnazjum nr 6 w Płocku

VI. Konkurs pn. "Poznaj swoją rzekę".

Celem Konkursu jest zainspirowanie uczestników do podjęcia lokalnych działań w ramach programu oraz wyłonienie 4 laureatów konkursu.

Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikami Konkursu mogły być szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne biorące udział w programie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było nadesłanie przez uczestników kart zgłoszenia i sprawozdań z przeprowadzonych działań.
3. W Konkursie laureaci wyłonieni zostali na podstawie zgłoszenia sprawozdań.

Przykłady przeprowadzonych działań w ramach konkursu "Poznaj swoją rzekę":
- sprzątanie rzeki i jej brzegów,
- zdobywanie wiedzy, np.: o historii i geografii rzeki,
- lekcje tematyczne dotyczące ochrony rzek,
- zajęcia terenowe - dokumentowanie fauny i flory,
- badanie jakości wody - temperatura, pH, ilość tlenu w wodzie,
- monitorowanie jakości wody,
- objęcie ochroną, jako pomnika przyrody rosnących nad rzekami drzew,
- zajęcia plastyczne, np.: tworzenie rzeźb ze znalezionych śmieci,
- konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie,
- przedstawienia i happeningi,
- nadawanie nazw bezimiennym potokom lub najciekawszym fragmentom rzeki,
- wycieczki i rajdy wzdłuż rzek,
- szukanie źródeł rzeki,
- zachęcanie lokalnych władz do poprawy stanu czystości rzeki,
- zawiązywanie porozumień dla rzeki.

W dniu 18 listopada 2011r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego "Poznaj swoją rzekę" realizowanego w ramach projektu pn. "Wisła - rzeka polska i płocka".
Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Prezes Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku p. Ludwik Ryncarz. Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu Komisja Konkursowa przeszła do oceny prac. Każdą pracę zgłoszoną do konkursu odczytano. Każdy członek Komisji zapoznał się ze wszystkimi działaniami opisanymi w pracach konkursowych na tej podstawie dokonano oceny biorąc pod uwagę:
- różnorodność działań,
- efekty przeprowadzonych działań,
- liczbę szkół, organizacji, instytucji współpracujących,
- liczbę uczestników zaangażowanych w projekt,
- liczbę odbiorców działań projektu.
Wszystkie zgłoszone prace były zgodne z regulaminem konkursu. Wszystkie prace były ocenione pod względem merytorycznym i estetycznym. Po burzliwych obradach wyłoniono laureatów konkursu.

Lista Laureatów konkursu "POZNAJ SWOJĄ RZEKĘ"

1. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym.
2. Gimnazjum im. P. Włodkowica w Brudzeniu Dużym.
3. Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r w Płocku.
4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

VII. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji ekologicznej
Notebook + oprogramowanie Office 2010.

Zadanie było realizowane głównie poprzez warsztaty. Do prowadzenia zajęć stacjonarnych i terenowych niezbędny nam jest odpowiedni sprzęt, ułatwiający obrazowe przekazanie wiedzy. Sprzęt ten będzie wykorzystywany latach następnych.
Prowadzenie warsztatów odbywa się m.in. poprzez prezentacje multimedialne. Dlatego w ramach projektu zakupiliśmy notebooka wraz z oprogramowaniem. Notebook jest urządzeniem bardzo małym, co umożliwia wykorzystanie go podczas warsztatów w szkołach jak i podczas warsztatów wyjazdowych. Ponadto notebook służy osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu, m.in. do przechowywania materiałów warsztatowych/szkoleniowych, dokumentacji fotograficznej, opracowania zaproszeń, materiałów informacyjnych.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW