Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży - II etap PDF Print E-mail

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Powiatem Płockim.

Myślą przewodnią projektu jest budowanie świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych i pozaszkolnych.
- zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych do biblioteki ekologicznej (Zakupione pomoce dydaktyczne znacznie wzbogacają zajęcia warsztatowe, księgozbiór wpływa na pogłębienie wiedzy specjalistów i nauczycieli, natomiast dzieciom i młodzieży dostarczają argumentów do zmiany myślenia na temat środowiska), 
- zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji ekologicznej - aparat cyfrowy ? szt. 1,
- większy udział dzieci, młodzieży i dorosłych w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju,
- rozszerzenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, wzbogacenie form i metod pracy nauczycieli, organizacji pozarządowych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju,
- poznanie możliwości korzystania z zasobów ośrodków edukacji ekologicznej - RCEE w Płocku,
- poznanie problemów efektu cieplarnianego, zagrożeń klimatycznych,
- zachęcenie młodzieży do aktywnego wypoczynku w plenerze,
- poznanie sposobów identyfikacji problemów ekorozwojowych własnych środowisk,
- rozszerzenie wiedzy uczniów, nauczycieli nt. uciążliwości odpadów dla środowiska i zdrowia człowieka,
- poprawa jakości środowiska,
- poprawa jakości życia mieszkańców Regionu Płockiego.

Zrealizowana następujące zadania:

Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Okres realizacji: 1 kwietnia - 15 grudnia 2012r.
Prowadzenie zajęć warsztatowych - stacjonarnych i terenowych z dziećmi i młodzieżą.
Myślą przewodnią warsztatów jest budowanie świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży. Aktywna edukacja ekologiczna pozwala na wytworzenie i utrwalenie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, uczy ich szacunku dla przyrody i zwiększa świadomość ekologiczną. Dzieci mogą być partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji. Dzieci i młodzież nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawy zgodne z etyką ekologiczną. Warsztaty prowadzone będą metodami aktywizującymi ich uczestników, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi.
Chcemy zorganizować i przeprowadzić 40 godz. warsztatów w przedszkolach i szkołach - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczących:
- istoty zrównoważonego rozwoju,
- zagrożeń ekologicznych na świecie: zmiany klimatu, dziura ozonowa,
- ochrony krajobrazu,
- gospodarki odpadami,
- odnawialne źródła energii,
- ekologicznego stylu życia,
- ochrony bioróżnorodności.
Program warsztatów będzie dostosowany do grupy odbiorców.

Warsztaty pn. "Dobra energia dla wszystkich" w ramach Obchodów XIII Powiatowego Dnia Ziemi 2012 - czytaj ...
Termin: 22 kwietnia 2012 roku.
Obchody Światowego Dnia Ziemi, w 2012 roku odbywać się będą podczas obchodów Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi ogłoszonego przez ONZ. Światowy Dzień Ziemi 2012 w Polsce obchodzić będziemy pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich".
Główne cele, które przyświecają idei obchodów tego roku to:
Zwrócenie uwagi państw członkowskich ONZ na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz zapewnienia równego dostępu energii dla wszystkich, ale też ochrony środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Cel warsztatów: Prezentacja OZE wśród społeczeństwa, sposobów oszczędnego gospodarowania energią w domu, w szkole, w firmie.

Warsztaty pn. "Dobra energia dla wszystkich" w ramach Obchodów Światowego Dnia Ziemi 2012.
Termin: maj 2012 roku.
Obchody Światowego Dnia Ziemi, w 2012 roku odbywać się będą podczas obchodów Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi ogłoszonego przez ONZ. Światowy Dzień Ziemi 2012 w Polsce obchodzić będziemy pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich".
Główne cele, które przyświecają idei obchodów tego roku to:
Zwrócenie uwagi państw członkowskich ONZ na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz zapewnienia równego dostępu energii dla wszystkich, ale też ochrony środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Cel warsztatów:
- Prezentacja OZE wśród społeczeństwa, sposobów oszczędnego gospodarowania energią w domu, w szkole, w firmie,
- Prezentacja efektów konkursu grantowego pn. "Mamy wpływ na zmianę klimatu".
Skala zadania i przewidywany zasięg:
Uczestnicy: bezpośredni realizatorzy projektów, biorący udział w warsztatach - dzieci, młodzież, nauczyciele przedszkoli i szkół z terenu miasta Płocka.
Odbiorcy: Cała społeczeństwo.
Sposób potwierdzenia - wg. zgłoszeń telefonicznych.
Sposób rekrutacji i promocji - informacje w prasie, radio, zaproszenia, internet (RCEE), plakaty.
Udział uczestników warsztatów - bezpłatny.
Program:
1. Przemarsz dzieci i młodzieży ulicami miast przebranych za odpady, z hasłami dot. uciążliwości odpadów i postępowanie z nimi.
2. Stoiska poświęcone zagadnieniom ochrony klimatu, prezentacja OZE.
3. Gry, zabawy dla dzieci dotyczące ochrony klimatu.
4. Happening dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatu.
5. Filmy o tematyce oszczędzania energii.
6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
7. Konkursy wiedzy.
8. Badanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
9. Energia odnawialna, - jakie są jej źródła i zasoby? Czy wystarczy jej na potrzeby wszystkich ludzi?
10. Recycling zaczyna się w domu:
- przygotowanie kompostownika,
- prezentacja roweru z recyclingu.
11. Gospodarowanie odpadami - zmiany klimatu.
12. Działalność Zielonych Szkół na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami.
13. 4 Warsztaty dla uczestników.

Konkursy pod hasłem "Na ratunek Ziemi !!!" prowadzone podczas warsztatów pn. "Dobra energia dla wszystkich".
Termin: 22 kwietnia 2012 r
Cele konkursów to propagowanie wiedzy przyrodniczej, dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem, a przede wszystkim wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszanowaniu przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych
w zakresie ochrony klimatu.

Konkurs I
Konkurs plastyczny: plakat pod hasłem: "Jak efektywnie oszczędzać energię?".
Konkurs II
Quiz rodzinny pn. "Na ratunek Ziemi !!!"
Konkurs III
Konkurs pn. "Zaprojektuj odznakę ekologiczną".
Konkurs IV
Konkurs wiedzy pn. "Dobra energia dla wszystkich".

Konkurs grantowy pn. "Mamy wpływ na zmianę klimatu" - czytaj ...
Termin realizacji: kwiecień/maj 2012 r.
Nagrody: dotacje w kwocie do 800,00 zł na dofinansowanie około 10 projektów z terenu Miasta Płocka.
Cele konkursu:
- aktywizacja dzieci, młodzieży do działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia spowodowanego spalaniem surowców kopalnych przez elektrownie, ciepłownie, samochody, zmniejszaniem się powierzchni lasów, zadrzewień, emisją biogazu, procesami przemysłowymi, rosnącym zużyciem energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzaniem coraz większej ilości odpadów i opakowań, powodujących fakt, że na Ziemi jest coraz goręcej,
- aktywizacja dzieci i młodzieży do wspólnych działań na rzecz środowiska,
- budowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności dzieci, młodzieży i dorosłych za środowisko zwłaszcza w zakresie powstrzymania globalnego ocieplenia klimatu,
- prezentacja projektów dla ogółu społeczeństwa podczas warsztatów Warsztaty pn. ?Dobra energia dla wszystkich" w ramach Obchodów Światowego Dnia Ziemi 2012 w Płocku na Placu Starego Rynku w Płocku.

Warsztaty artystyczno-przyrodnicze w Sendeniu (7 dniowe).
Cel: połączenie wypoczynku młodzieży, uzdolnieni z praktycznym poznaniem działań na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami.
Miejsce organizacji warsztatów: Zielona Szkoła w Sendeniu.

Konkurs fotograficzny - "Odnawialne źródła energii a przyroda i człowiek na Mazowszu".

Konkurs pn. "Audyt energetyczny szkoły".

Warsztaty w ramach Kampanii "Sprzątanie Świata 2012".
Warsztaty nt. "Sprzątanie Świata 2012".
Termin realizacji: wrzesień 2012 r.
Planowany program:
- 2 warsztaty dla nauczycieli na temat przygotowania i przeprowadzenia "Sprzątania Świata 2012" w regionie płockim.
1 warsztat - nauczyciele z terenu miasta Płocka - 2 trenerów.
2 warsztat - nauczyciele z terenu regionu płockiego - 2 trenerów.
Uczestnicy warsztatów: organizatorzy kampanii nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Płocka i regionu płockiego - łącznie ok. 70 osób.
Program warsztatów:
- Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach - zadania gmin, mieszkańców, firm - kontrola gospodarki odpadami.
- Jak wykorzystać relację: młodzież - nauczyciel - gmina - do usprawnienia gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Wyznaczenie terenów sprzątania oraz miejsc składowania worków w wyznaczonych terenach.
- Metodyka przeprowadzania zajęć z dziećmi i młodzieżą nt.: ochrony lasów, gospodarki odpadami.
- Metodyka przeprowadzania zwiadu ekologicznego nt.: "Jak z odpadami postępuje się w naszej gminie?".
- Wykorzystanie efektów zwiadu ekologicznego do organizacji gminnych sejmików ekologicznych, debat ekologicznych.
- Metodyka organizacji Kampanii "Sprzątanie Świata" w szkole, gminie z uwzględnieniem sprzątania terenów wokół jezior, rzek.
- Przedstawienie regulaminu konkursów.

Konkurs Ekologiczny pn. "Pomagajmy Ziemi codziennie" na najlepiej przeprowadzoną kampanię "Sprzątanie Świata 2012" dla przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Terminy:
- 1 sierpnia 2012r. - ogłoszenie regulaminu konkursu
- do 28 września 2012r. - dostarczenie prac konkursowych (decyduje data doręczenia).
- do 3 października 2012r. - obrady Jury,
- do 10 października 2012r. - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy.
Uczestnicy konkursu - uczestnicy projektu - uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenów powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego oraz miasta Płocka.
Zasięg - Region Płocki (powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński, sochaczewski, płoński, m. Płock).
Cel ogólny:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestników Konkursu lokalnych aktywności adresowanych do społeczeństwa, szczególnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.
Cele szczegółowe:
1. Popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju - w szczególności o odpadach, segregacji odpadów, ich odzysku i unieszkodliwianiu,
2. Ochrona zasobów przyrodniczych Ziemi, uzmysłowienie potrzeby oszczędzania zasobów Ziemi.
3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Ziemi Płockiej.
4. Włączenie mieszkańców w działania na rzecz minimalizacji wytwarzania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, problemowych.
Przykłady działań:
- inwentaryzacja przez uczniów dzikich wysypisk, wystawa prac w szkole i urzędzie gminy,
- konkurs na plakat akcji lub folder edukacyjny informujący o wpływie odpadów, w tym niebezpiecznych, na stan środowiska i zdrowie ludzi - wydrukowanie i dystrybucja najlepszego projektu,
- konkurs na ekologiczny raport z gminy, przedstawienie jego plonu władzom lokalnym,
- edukacja mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt, ulotki, plakaty i lokalne media,
- objęcie przez uczniów opieką jednego lub kilku miejsc zaśmieconych - ustawienie tablic informacyjnych, uporządkowanie, ew. zagospodarowanie miejsc,
- badania stanu wiedzy mieszkańców nt. gospodarowania odpadami,
- wystawa efektów, prac.

Konkurs plastyczny - ekologiczny pn. "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko".
Terminy:
- 1 sierpnia 2012 r. - ogłoszenie regulaminu konkursu
- do 28 września 2012r. - dostarczenie prac konkursowych (decyduje data doręczenia).
- do 3 października 2012 r. - obrady Jury,
- do 10 października 2012 roku - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy.
Przedmiot konkursu:
Prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4, A3 - plakat oraz hasło.
Uczestnicy Konkursu:
Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego i świetlic z terenu powiatu: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego i miasta Płocka.
Głównym celem konkursu jest wykonanie prac, które będą cechowały się dużą pomysłowością, starannością wykonania, walorami edukacyjnymi.
Cel konkursu:
- Zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę zasobów przyrodniczych Ziemi,
- uzmysłowienie dzieciom, jak wielkie bogactwo i różnorodność gatunkowa występuje w naszym kraju.
- zwrócenie uwagi na różne aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju - w szczególności recykling, segregacja odpadów, oszczędzanie energii, oszczędzanie wody etc.
- uświadomienie dzieciom skali problemu oraz zagrożeń wynikających dla środowiska z nieprawidłowego postępowania z odpadami,
- uwrażliwić najmłodsze pokolenie na problemy ochrony środowiska,
- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Regionu Płockiego.

Wydawnictwo pn. "Dobre rady na odpady, dorośli i dzieci segregują śmieci" - Poradnik.
Nakład - 500 egzemplarzy.
Format A5, około str. 48.
Termin: III kwartał 2012 roku.
Spis treści:
1. Wstęp.
2. Odpady powstające w domu, w szkole, na ulicy (jakie, ile, jak minimalizować ilość i jakość wytwarzających odpadów).
3. Wędrówka odpadów.
4. Uciążliwość odpadów dla ludzi i środowiska.
5. Jak gospodarować wytwarzanymi odpadami (segregacja odpadów, przetwarzanie odpadów, unieszkodliwianie odpadów).
6. Opakowania i odpady opakowaniowe.
7. Odpady niebezpieczne i gospodarowania nimi.

Galeria zdjęć

 

Dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40600,00 zł


Nasi partnerzy

NFOSiGW