Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i modziey - II etap PDF Print E-mail

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Powiatem Pockim.

Myl przewodni projektu jest budowanie wiadomoci ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialnoci za rodowisko dzieci i modziey w warunkach szkolnych i pozaszkolnych.
-zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych do biblioteki ekologicznej (Zakupione pomoce dydaktyczne znacznie wzbogacaj zajcia warsztatowe, ksigozbir wpywa na pogbienie wiedzy specjalistw i nauczycieli, natomiast dzieciom i modziey dostarczaj argumentw do zmiany mylenia na temat rodowiska),
- zakup sprztu niezbdnego do prowadzenia edukacji ekologicznej - aparat cyfrowy ? szt. 1,
-wikszy udzia dzieci, modziey i dorosych w dziaaniach na rzecz zrwnowaonego rozwoju,
-rozszerzenie wiedzy na temat zrwnowaonego rozwoju, wzbogacenie form i metod pracy nauczycieli, organizacji pozarzdowych w zakresie edukacji na rzecz zrwnowaonego rozwoju,
-poznanie moliwoci korzystania z zasobw orodkw edukacji ekologicznej - RCEE w Pocku,
-poznanie problemw efektu cieplarnianego, zagroe klimatycznych,
-zachcenie modziey do aktywnego wypoczynku w plenerze,
-poznanie sposobw identyfikacji problemw ekorozwojowych wasnych rodowisk,
- rozszerzenie wiedzy uczniw, nauczycieli nt. uciliwoci odpadw dla rodowiska i zdrowia czowieka,
-poprawa jakoci rodowiska,
-poprawa jakoci ycia mieszkacw Regionu Pockiego.

Zrealizowana nastpujce zadania:

Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i modziey szkolnej.
Okres realizacji: 1 kwietnia - 15 grudnia 2012r.
Prowadzenie zaj warsztatowych - stacjonarnych i terenowych z dziemi i modzie.
Myl przewodni warsztatw jest budowanie wiadomoci ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialnoci za rodowisko dzieci i modziey. Aktywna edukacja ekologiczna pozwala na wytworzenie i utrwalenie postaw proekologicznych u dzieci i modziey, uczy ich szacunku dla przyrody i zwiksza wiadomo ekologiczn. Dzieci mog by partnerami dorosych w walce o ochron rodowiska i zrwnowaony rozwj. S one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co si wok nich dzieje. Naley da im tylko szans, a wyronie z nich pokolenie, ktre umiejtnie bdzie korzystao z darw Ziemi i rozwijajcej si cywilizacji. Dzieci i modzie nie maj jeszcze wyksztaconych stereotypw, dlatego stosujc odpowiednie formy i metody pracy mona skutecznie i efektywnie ksztatowa ich postawy zgodne z etyk ekologiczn. Warsztaty prowadzone bd metodami aktywizujcymi ich uczestnikw, z wykorzystaniem technik twrczego mylenia, zaj ruchowych, plastycznych, parateatralnych, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi.
Chcemy zorganizowa i przeprowadzi 40 godz. warsztatw w przedszkolach i szkoach - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczcych:
- istoty zrwnowaonego rozwoju,
- zagroe ekologicznych na wiecie: zmiany klimatu, dziura ozonowa,
- ochrony krajobrazu,
- gospodarki odpadami,
- odnawialne rda energii,
- ekologicznego stylu ycia,
- ochrony biornorodnoci.
Program warsztatw bdzie dostosowany do grupy odbiorcw.

Warsztaty pn. "Dobra energia dla wszystkich" w ramach Obchodw XIII Powiatowego Dnia Ziemi 2012 - czytaj ...
Termin: 22 kwietnia 2012 roku.
Obchody wiatowego Dnia Ziemi, w 2012 roku odbywa si bd podczas obchodw Midzynarodowego Roku Zrwnowaonej Energii dla Wszystkich Ludzi ogoszonego przez ONZ. wiatowy Dzie Ziemi 2012 w Polsce obchodzi bdziemy pod hasem "Dobra energia dla wszystkich".
Gwne cele, ktre przywiecaj idei obchodw tego roku to:
Zwrcenie uwagi pastw czonkowskich ONZ na potrzeb zintensyfikowania dziaa na rzecz zapewnienia rwnego dostpu energii dla wszystkich, ale te ochrony rodowiska poprzez zrwnowaone wykorzystanie zasobw energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych rde energii.
Cel warsztatw: Prezentacja OZE wrd spoeczestwa, sposobw oszczdnego gospodarowania energi w domu, w szkole, w firmie.

Warsztaty pn. "Dobra energia dla wszystkich" w ramach Obchodw wiatowego Dnia Ziemi 2012.
Termin: maj 2012 roku.
Obchody wiatowego Dnia Ziemi, w 2012 roku odbywa si bd podczas obchodw Midzynarodowego Roku Zrwnowaonej Energii dla Wszystkich Ludzi ogoszonego przez ONZ. wiatowy Dzie Ziemi 2012 w Polsce obchodzi bdziemy pod hasem "Dobra energia dla wszystkich".
Gwne cele, ktre przywiecaj idei obchodw tego roku to:
Zwrcenie uwagi pastw czonkowskich ONZ na potrzeb zintensyfikowania dziaa na rzecz zapewnienia rwnego dostpu energii dla wszystkich, ale te ochrony rodowiska poprzez zrwnowaone wykorzystanie zasobw energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych rde energii.
Cel warsztatw:
- Prezentacja OZE wrd spoeczestwa, sposobw oszczdnego gospodarowania energi w domu, w szkole, w firmie,
- Prezentacja efektw konkursu grantowego pn. "Mamy wpyw na zmian klimatu".
Skala zadania i przewidywany zasig:
Uczestnicy: bezporedni realizatorzy projektw, biorcy udzia w warsztatach - dzieci, modzie, nauczyciele przedszkoli i szk z terenu miasta Pocka.
Odbiorcy: Caa spoeczestwo.
Sposb potwierdzenia - wg. zgosze telefonicznych.
Sposb rekrutacji i promocji - informacje w prasie, radio, zaproszenia, internet (RCEE), plakaty.
Udzia uczestnikw warsztatw - bezpatny.
Program:
1. Przemarsz dzieci i modziey ulicami miast przebranych za odpady, z hasami dot. uciliwoci odpadw i postpowanie z nimi.
2. Stoiska powicone zagadnieniom ochrony klimatu, prezentacja OZE.
3. Gry, zabawy dla dzieci dotyczce ochrony klimatu.
4. Happening dotyczcy przeciwdziaania zmianom klimatu.
5. Filmy o tematyce oszczdzania energii.
6. Zbirka odpadw niebezpiecznych, zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny.
7. Konkursy wiedzy.
8. Badanie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa.
9. Energia odnawialna, - jakie s jej rda i zasoby? Czy wystarczy jej na potrzeby wszystkich ludzi?
10. Recycling zaczyna si w domu:
- przygotowanie kompostownika,
- prezentacja roweru z recyclingu.
11. Gospodarowanie odpadami - zmiany klimatu.
12. Dziaalno Zielonych Szk na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami.
13. 4 Warsztaty dla uczestnikw.

Konkursy pod hasem "Na ratunek Ziemi !!!" prowadzone podczas warsztatw pn. "Dobra energia dla wszystkich".
Termin: 22 kwietnia 2012 r
Cele konkursw to propagowanie wiedzy przyrodniczej, dostrzeganie zalenoci midzy czowiekiem, a otaczajcym go rodowiskiem, a przede wszystkim wychowywanie dzieci, modziey i dorosych w poszanowaniu przyrody i ksztatowanie postaw proekologicznych
w zakresie ochrony klimatu.

Konkurs I
Konkurs plastyczny: plakat pod hasem: "Jak efektywnie oszczdza energi?".
Konkurs II
Quiz rodzinny pn. "Na ratunek Ziemi !!!"
Konkurs III
Konkurs pn. "Zaprojektuj odznak ekologiczn".
Konkurs IV
Konkurs wiedzy pn. "Dobra energia dla wszystkich".

Konkurs grantowy pn. "Mamy wpyw na zmian klimatu" - czytaj ...
Termin realizacji: kwiecie/maj 2012 r.
Nagrody: dotacje w kwocie do 800,00 z na dofinansowanie okoo 10 projektw z terenu Miasta Pocka.
Cele konkursu:
- aktywizacja dzieci, modziey do dziaa na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia spowodowanego spalaniem surowcw kopalnych przez elektrownie, ciepownie, samochody, zmniejszaniem si powierzchni lasw, zadrzewie, emisj biogazu, procesami przemysowymi, rosncym zuyciem energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzaniem coraz wikszej iloci odpadw i opakowa, powodujcych fakt, e na Ziemi jest coraz gorcej,
- aktywizacja dzieci i modziey do wsplnych dziaa na rzecz rodowiska,
- budowanie wiadomoci ekologicznej oraz odpowiedzialnoci dzieci, modziey i dorosych za rodowisko zwaszcza w zakresie powstrzymania globalnego ocieplenia klimatu,
- prezentacja projektw dla ogu spoeczestwa podczas warsztatw Warsztaty pn. ?Dobra energia dla wszystkich" w ramach Obchodw wiatowego Dnia Ziemi 2012 w Pocku na Placu Starego Rynku w Pocku.

Warsztaty artystyczno-przyrodnicze w Sendeniu (7 dniowe).
Cel: poczenie wypoczynku modziey, uzdolnieni z praktycznym poznaniem dziaa na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami.
Miejsce organizacji warsztatw: Zielona Szkoa w Sendeniu.

Konkurs fotograficzny - "Odnawialne rda energii a przyroda i czowiek na Mazowszu".

Konkurs pn. "Audyt energetyczny szkoy".

Warsztaty w ramach Kampanii "Sprztanie wiata 2012".
Warsztaty nt. "Sprztanie wiata 2012".
Termin realizacji: wrzesie 2012 r.
Planowany program:
- 2 warsztaty dla nauczycieli na temat przygotowania i przeprowadzenia "Sprztania wiata 2012" w regionie pockim.
1 warsztat - nauczyciele z terenu miasta Pocka - 2 trenerw.
2 warsztat - nauczyciele z terenu regionu pockiego - 2 trenerw.
Uczestnicy warsztatw: organizatorzy kampanii nauczyciele przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych z terenu Pocka i regionu pockiego - cznie ok. 70 osb.
Program warsztatw:
- Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach - zadania gmin, mieszkacw, firm - kontrola gospodarki odpadami.
- Jak wykorzysta relacj: modzie - nauczyciel - gmina - do usprawnienia gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Wyznaczenie terenw sprztania oraz miejsc skadowania workw w wyznaczonych terenach.
- Metodyka przeprowadzania zaj z dziemi i modzie nt.: ochrony lasw, gospodarki odpadami.
- Metodyka przeprowadzania zwiadu ekologicznego nt.: "Jak z odpadami postpuje si w naszej gminie?".
- Wykorzystanie efektw zwiadu ekologicznego do organizacji gminnych sejmikw ekologicznych, debat ekologicznych.
- Metodyka organizacji Kampanii "Sprztanie wiata" w szkole, gminie z uwzgldnieniem sprztania terenw wok jezior, rzek.
- Przedstawienie regulaminu konkursw.

Konkurs Ekologiczny pn. "Pomagajmy Ziemi codziennie" na najlepiej przeprowadzon kampani "Sprztanie wiata 2012" dla przedszkoli i szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Terminy:
- 1 sierpnia 2012r. - ogoszenie regulaminu konkursu
- do 28 wrzenia 2012r. - dostarczenie prac konkursowych (decyduje data dorczenia).
- do 3 padziernika 2012r. - obrady Jury,
- do 10 padziernika 2012r. - ogoszenie wynikw, rozdanie nagrd, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy.
Uczestnicy konkursu - uczestnicy projektu - uczniowie reprezentujcy szkoy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenw powiatw: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego, sochaczewskiego, poskiego oraz miasta Pocka.
Zasig - Region Pocki (powiaty: pocki, sierpecki, gostyniski, sochaczewski, poski, m. Pock).
Cel oglny:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestnikw Konkursu lokalnych aktywnoci adresowanych do spoeczestwa, szczeglnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.
Cele szczegowe:
1. Popularyzacja wiedzy o ochronie rodowiska i zrwnowaonym rozwoju - w szczeglnoci o odpadach, segregacji odpadw, ich odzysku i unieszkodliwianiu,
2. Ochrona zasobw przyrodniczych Ziemi, uzmysowienie potrzeby oszczdzania zasobw Ziemi.
3. Podniesienie wiadomoci ekologicznej mieszkacw Ziemi Pockiej.
4. Wczenie mieszkacw w dziaania na rzecz minimalizacji wytwarzania odpadw, selektywnej zbirki odpadw, w tym odpadw niebezpiecznych, problemowych.
Przykady dziaa:
- inwentaryzacja przez uczniw dzikich wysypisk, wystawa prac w szkole i urzdzie gminy,
- konkurs na plakat akcji lub folder edukacyjny informujcy o wpywie odpadw, w tym niebezpiecznych, na stan rodowiska i zdrowie ludzi - wydrukowanie i dystrybucja najlepszego projektu,
- konkurs na ekologiczny raport z gminy, przedstawienie jego plonu wadzom lokalnym,
- edukacja mieszkacw poprzez bezporedni kontakt, ulotki, plakaty i lokalne media,
- objcie przez uczniw opiek jednego lub kilku miejsc zamieconych - ustawienie tablic informacyjnych, uporzdkowanie, ew. zagospodarowanie miejsc,
- badania stanu wiedzy mieszkacw nt. gospodarowania odpadami,
- wystawa efektw, prac.

Konkurs plastyczny - ekologiczny pn. "Jestem przyjacielem Ziemi - chroni rodowisko".
Terminy:
- 1 sierpnia 2012 r. - ogoszenie regulaminu konkursu
- do 28 wrzenia 2012r. - dostarczenie prac konkursowych (decyduje data dorczenia).
- do 3 padziernika 2012 r. - obrady Jury,
- do 10 padziernika 2012 roku - ogoszenie wynikw, rozdanie nagrd, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy.
Przedmiot konkursu:
Prace plastyczne wykonane dowoln technik plastyczn w formacie A4, A3 - plakat oraz haso.
Uczestnicy Konkursu:
Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szk podstawowych, placwek wychowania pozaszkolnego i wietlic z terenu powiatu: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego, sochaczewskiego, poskiego i miasta Pocka.
Gwnym celem konkursu jest wykonanie prac, ktre bd cechoway si du pomysowoci, starannoci wykonania, walorami edukacyjnymi.
Cel konkursu:
- Zwrcenie szczeglnej uwagi na ochron zasobw przyrodniczych Ziemi,
- uzmysowienie dzieciom, jak wielkie bogactwo i rnorodno gatunkowa wystpuje w naszym kraju.
- zwrcenie uwagi na rne aspekty ochrony rodowiska i zrwnowaonego rozwoju - w szczeglnoci recykling, segregacja odpadw, oszczdzanie energii, oszczdzanie wody etc.
- uwiadomienie dzieciom skali problemu oraz zagroe wynikajcych dla rodowiska z nieprawidowego postpowania z odpadami,
- uwraliwi najmodsze pokolenie na problemy ochrony rodowiska,
- podniesienie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa Regionu Pockiego.

Wydawnictwo pn. "Dobre rady na odpady, doroli i dzieci segreguj mieci" - Poradnik.
Nakad - 500 egzemplarzy.
Format A5, okoo str. 48.
Termin: III kwarta 2012 roku.
Spis treci:
1. Wstp.
2. Odpady powstajce w domu, w szkole, na ulicy (jakie, ile, jak minimalizowa ilo i jako wytwarzajcych odpadw).
3. Wdrwka odpadw.
4. Uciliwo odpadw dla ludzi i rodowiska.
5. Jak gospodarowa wytwarzanymi odpadami (segregacja odpadw, przetwarzanie odpadw, unieszkodliwianie odpadw).
6. Opakowania i odpady opakowaniowe.
7. Odpady niebezpieczne i gospodarowania nimi.

Galeria zdj

Dofinansowana przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40600,00 z


Nasi partnerzy

NFOSiGW