Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Apel do mieszkańców - Sprzątanie Świata 2012 PDF Print E-mail

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Mazowsza


Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14 - 16 września 2012r. organizowana jest w Polsce po raz dziewiętnasty Kampania "Sprzątanie Świata - Polska 2012", mająca na celu przede wszystkim refleksje nas wszystkich nad stosunkiem do otaczającego środowiska przyrodniczego, a także ograniczenie ilości wytwarzanych przez nas odpadów, likwidację dzikich składowisk odpadów oraz wszelkich innych źródeł zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, ochronę wód, Ziemi, powietrza, bioróżnorodności w tym lasów, a także wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ponadto w bieżącym roku kładziemy duży nacisk na kampanię edukacyjną związaną z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi, które wejdą w życie 1 lipca 2013r. w związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Chcielibyśmy Państwa prosić, aby udział w Kampanii był okazją do powszechnej mobilizacji nas wszystkich - całego społeczeństwa nie tylko do posprzątania "po sobie", wykrywania źródeł degradacji środowiska, ich likwidacji, ale także do podejmowania wielu działań służących środowisku przyrodniczemu i nam wszystkim - mieszkańcom Mazowsza. W czystym środowisku, w otoczeniu pięknej, mazowieckiej przyrody będzie nam łatwiej żyć.

Za utrzymanie czystości i porządku odpowiadamy przecież wszyscy - zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami utrzymania czystości i porządku uchwalonymi przez rady gmin.
Niech ta Kampania "Sprzątanie Świata - Polska 2012" będzie okazją do nawiązania kontaktu z pracownikami urzędów gmin odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi - abyśmy mogli nauczyć się prawidłowego postępowania z wytwarzanymi przez nas odpadami, ich segregacji, zbierania do odpowiednich pojemników lub worków w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Pamiętajmy o odpadach niebezpiecznych, w tym o zużytych bateriach i akumulatorach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o wyrobach zawierających azbest i odpadach azbestowych. Zapytajmy pracownika urzędu gminy odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami komunalnymi, co zrobić z odpadami niebezpiecznymi w naszej gminie? Jak gmina przygotowuje się do przejęcia władztwa nad gospodarką odpadami komunalnymi wytwarzanymi w naszych domach.

Hasło kampanii brzmi: "Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę". Wyrażamy w tym haśle szacunek do przyrody, otaczającego nas środowiska, naszych sąsiadów.

Zachęcając Państwa do udziału w 19 edycji Kampanii "Sprzątanie Świata - Polska 2012" mamy nadzieję na odpowiedni efekt ekologiczny w postaci czystego środowiska i po prostu - nie śmiecenia, oszczędzania zasobów przyrody, ochrony bioróżnorodności. Skorzystają na tym wszyscy: przyroda i my.

Serdecznie Państwa pozdrawiamy
Zespół RCEE w Płocku

Finansujący:


Nasi partnerzy

NFOSiGW