Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Bliżej śmieci PDF Print E-mail

"Bliżej śmieci - dalej od nieporządku" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Numer i data umowy: 0058/13/EE/D z dnia 09/05/2013 r

Kwota dotacji: 13600,00 pln

Cel główny: zwiększenie skuteczności wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez organizację konferencji oraz warsztatów na terenie woj. mazowieckiego oraz  zmiana zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, skierowany jest do wielu grup społeczeństwa.

Odbiorcy: przedstawiciele samorządów gmin, powiatów,  województwa, firmy gospodarujące odpadami, nauczyciele, wszelkie podmioty zaangażowane we wdrażanie nowego modelu gospodarowania odpadami, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

Elementy zadania:

I. Konferencja pt. "Nowy model gospodarki odpadami komunalnymi - gdzie jesteśmy?"

Realizacja:
Termin: 21-22 maja 2013 roku
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Mazowsze" w Soczewce k/Płocka.
Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Współorganizatorzy: Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego  CIFAL Płock Sp. z o.o., Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, Powiat Płocki.
Uczestnicy: przedstawiciele samorządów gmin (radni gmin, pracownicy urzędów gmin, sołtysi), powiatów, województw samorządowych, urzędów wojewódzkich, WIOŚ, firm gospodarujących odpadami, centra edukacji ekologicznej, nauczyciele, przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii, CIFAL Szanghaj  - łącznie 101 osób.

Program

I dzień
prowadzący: Janina Kawałczewska -  RCEE w Płocku, dr Krzysztof  Buczkowski - Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o.

1. Otwarcie konferencji, przedstawienie prowadzących - Janina Kawałczewska.
2. Powitanie uczestników - Mirosław Krysiak - Wójt Gminy Nowy Duninów, Michał Boszko - Starosta Płocki.
3. Przedstawienie programu - Janina Kawałczewska, Krzysztof  Buczkowski.
4. Omówienie celu i harmonogramu realizacji projektu  "Bliżej śmieci  - dalej od nieporządku" - Iwona Marczak - RCEE w Płocku - koordynator projektu.
5. Prezentacja organizatorów - Janina Kawałczewska, Krzysztof  Buczkowski.
6. Regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej i w Polsce, ich stosowanie  - dr inż. Barbara Kozłowska - Politechnika Łódzka
7. Gospodarka odpadami komunalnymi w Szwecji - Józef Neterowicz - ekspert ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich
8. Dyskusja.
9. Przerwa na obiad.
10. Sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i stan wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce - dr inż. Barbara Kozłowska  - Politechnika Łódzka.
- Komentarz RCEE dot. wyników badań w 16-tu samorządach województw dot. sytuacji w zakresie wdrożenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.
11. Uwarunkowania ekonomiczne i praktyka wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami  komunalnymi - Jerzy Starypan - Prezes Beskid Sp. z. o. o. w Żywcu, praktyk w zakresie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.
12. Przerwa na kawę.
13. Stan wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim - Andrzej Daniluk - Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
14. Przygotowanie firm uczestniczących w odbieraniu i przetwarzaniu odpadów komunalnych do właściwej gospodarki odpadami  - Krzysztof Michalski  - SITA Radom Sp. z o.o.
15. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku - Prezes Dariusz Matuszewski.
16. Przerwa na kawę.
17. Prezentacje firm gospodarujących odpadami komunalnymi:
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach - Stefan Kotlewski
- Edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami, współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku - Dr Maria Palińska z Włocławskiego Centrum - Edukacji Ekologicznej.
- EKO-MAZ Sp. z o.o. w Płocku - Prezes Jan Bernatowicz
18. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji, informacje o wystawie i podział na grupy warsztatowe - dyskusja.
19. Kolacja, podczas kolacji informacja o GWPK.

II dzień
prowadzący: dr Witold Lenart - Uniwersytet Warszawski, Maja Syska ? Żelechowska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku

1. Inscenizacja odpadowa w wykonaniu uczniów z Gimnazjum Nr 6 w Płocku nt. edukacji odpadowej w szkole.
2. Egzekucja prawa w zakresie wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi  - Jadwiga Zonenberg - trener RCEE w Płocku, praktyk w stosowaniu prawa ekologicznego w administracji rządowej i samorządowej.
3. Przerwa na kawę.
4. Praca w grupach (podział na grupy robocze) - każda grupa pracuje 25 min., potem zmiana grup u tego samego prowadzącego.

I grupa
Jak jesteśmy przygotowani do wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach? -  prowadzi dr Witold  Lenart - Uniwersytet Warszawski.

II grupa
Jak nowy model gospodarki odpadami wdrażają związki celowe gmin? - prowadzi Jadwiga Zonenberg.

III grupa
Jak do wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami przygotowane są firmy gospodarujące odpadami? - prowadzi Janina  Kawałczewska.

5. Prezentacje wniosków z pracy w grupach i dyskusja
6. Przerwa na kawę.
7. Edukacja i informacja społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  - przykłady płockie  - Janina Kawałczewska  - RCEE  w Płocku.
8. Przykłady polskie i światowe zasad gospodarowania odpadami komunalnymi i edukacji społeczeństwa - dr Witold Lenart - Uniwersytet Warszawski.
9. Podsumowanie konferencji, wnioski dla gmin dot. udoskonalenia wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi - przedstawiciel  RCEE w Płocku.
10. Obiad.

Otwarcia konferencji dokonała Janina Kawałczewska, zwracając szczególną uwagę na następujące problemy.

1 lipca 2013 r zbliża się wielkimi krokami, nie zmieni się termin wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Głównym celem jest usprawnienie gospodarki odpadami w Polsce, dostosowanie jej do prawa Unii Europejskiej, poprawa stanu środowiska, maksymalny odzysk wytwarzanych odpadów, minimalizacja ich składowania. Przed samorządami gmin, firmami gospodarującymi odpadami bardzo poważne i trudne zadania - wdrożenie  w życie nowych systemów gospodarowania odpadami, współpraca gmin z firmami odbierającymi i przetwarzającymi odpady, budowa nowych instalacji przetwarzania odpadów spełniających wymogi BAT i dotarcie do właścicieli, zarządców nieruchomości wytwarzających odpady. Wreszcie egzekucje wymogów prawa. Jak jesteśmy do tych ważnych zadań przygotowani? Co możemy jeszcze zrobić, aby w pełni wdrożyć nowy model gospodarowania odpadami. Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas konferencji "Nowy model gospodarki odpadami komunalnymi - gdzie jesteśmy?", zorganizowanej w ramach projektu ogólnopolskiego pn. "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku", zorganizowanej  przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Starostę Płockiego, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock oraz Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powitała gości konferencji i uczestników projektu.

Wójt Gminy Nowy Duninów powitał uczestników konferencji i przedstawił stan przygotowań do wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina samodzielnie wdraża ustawę, przyjęto wszystkie obowiązkowe uchwały. Objęto także systemem nieruchomości niezamieszkałe. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wójt zgłosił problem odbioru odpadów powstających przy drogach (zarządcy dróg są w takiej sytuacji - głownie dotyczy to dróg krajowych i wojewódzkich, że przy tej samej drodze gminy przejęły gospodarkę odpadami, a część gmin - nie przejęła. Zarządzający drogami muszą więc na części odcinków dróg wypowiedzieć umowy firmom odbierającym odpady).

Starosta Płocki przedstawił sytuację w zakresie wdrażania nowej ustawy o odpadach oraz współpracę z RCEE w Płocku dot. pomocy gminom powiatu płockiego we wdrażaniu nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. W najbliższym czasie planowane jest szkolenie dla sołtysów wspólnie z RCEE w Płocku.

Następnie p. Janina Kawałczewska przedstawiła szczegółowo program konferencji.

Dr Krzysztof Buczkowski uzupełnił program, wskazując na ciekawe miejsca przyrodnicze do zwiedzenia w Soczewce (sąsiedztwo Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego) i  w Płocku.

Iwona Marczak - koordynator projektu przedstawiła cele projektu, uczestników, działania i harmonogram realizacji zadań projektu. Przedstawiono krótkie informacje o współorganizatorach konferencji: Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Międzynarodowym Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock oraz Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Barbara Kozłowska z Uniwersytetu Warszawskiego omówiła regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami obowiązujące w Unii Europejskiej i ich wdrażanie do prawa polskiego,  szczególnie podkreślając zaległości w Polsce w stosowaniu prawa odpadowego, nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Polsce, konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych i egzekucji ich. Problemy, które zgłaszali uczestnicy w trakcie dyskusji, dotyczyły obowiązków gmin, zwłaszcza osiągnięcia poziomów odzysku; papieru, tworzywa, szkła, odpadów biodegradowalnych przy niechęci mieszkańców, zwłaszcza budynków wielorodzinnych, do segregacji odpadów i braku możliwości egzekucji przez gminy.  Podnoszono także problemy dotyczące tego, jak powinna wyglądać segregacja odpadów, jakie instalacje powinny być RIPOK-ami, czy można teraz kierować odpady do zastępczych instalacji. Sceptycznie odnoszono się do pełnego wdrażania ustawy.

Optymizmem powiało z referatu Pana Józefa Neterowicza, który omówił gospodarkę odpadami komunalnymi w Szwecji. Na początku w Szwecji także nie było łatwo; dziś w Szwecji - znikomą cześć odpadów się składuje. Gro odzyskuje, poddaje recyklingowi energetycznemu. Nie ma problemu z selektywna zbiórką. Kraje Europy Zachodniej przywożą odpady komunalne do Szwecji, która wykorzystuje je w spalarniach do uzyskiwania energii elektrycznej i  cieplnej.

Uczestnicy pytali o istniejące systemy gospodarowania  odpadami w zabudowie jedno - i wielorodzinnej w Szwecji. Pan Neterowicz uważa, że w Polsce powinno być zbudowanych co najmniej 49 spalarni odpadów komunalnych (we wszystkich byłych miastach wojewódzkich, a w obecnych stolicach województw - po 2 spalarnie).

P. dr  Barbara Kozłowska omówiła obecną sytuację  w Polsce w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i stan wdrażania nowego modelu gospodarowania tymi odpadami, zwracając uwagę na: dominujący system zbierania odpadów zmieszanych, złą zbiórkę odpadów surowcowych, niewykorzystanie mocy przerobowych nowych instalacji przetwarzania odpadów, brak PSZOK, brak wdrażania zasad gospodarowania odpadami, brak programów zapobiegania powstawania odpadów, mało RIPOK.

W dyskusji J. Kawałczewska przedstawiła dane ankietowe RCEE w Płocku z badań województw w zakresie wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach / brak w wielu gminach podjętych uchwał dot. gospodarowania odpadami, edukacji społeczeństwa, mały udział społeczeństwa w tworzeniu nowych modeli gospodarowania odpadami, słabe zainteresowanie problematyką nowego modelu gospodarowania odpadami przez firmy gospodarujące odpadami, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie (część nie udzieliła odpowiedzi na ankiety, w części - dane były nie pełne).

Ze względu na nieobecność przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przedstawiła informacje o stanie wdrażania ustawy przez samorządy woj. mazowieckiego, protesty firm, gmin dot. uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania w WPGO, zmiany tej uchwały.

Jerzy Starypan - Prezes Beskid Sp. z o.o. w Żywcu przedstawił uwarunkowania ekonomiczne i praktykę wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami na przykładzie Gmin Żywiecczyzny. Zwrócił uwagę na problem z recyklingiem odpadów opakowaniowych, segregację odpadów w budynkach wielolokalowych.

Uczestnicy interesowali się  opłacalnością systemu gospodarki odpadami w Spółce Beskid oraz jakością kompostu.

Krzysztof Michalski z SITY Radom Sp. zoo. omówił przygotowanie firmy SITA Radom do odbierania i przetwarzania odpadów. Spółka ma duże osiągnięcia w przetwarzaniu odpadów komunalnych do paliwa alternatywnego, dobrą współpracę z samorządami gmin. Instalacja jest nowoczesna, ale nie została w WPGO woj. mazowieckiego zakwalifikowana jako  RIPOK, tylko jako instalacja zastępcza. Było to bardzo ciekawe wystąpienie. Uczestnicy zadawali wiele pytań dot. logistyki zbierania  i przetwarzania odpadów, opłacalności działalności.

P. Dariusz Matuszewski - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku przedstawiła działalność Zakładu PGK i jego rolę w systemie gospodarki odpadami w Regionie Płockim.

Na  uwagę zasługuje nowoczesność  rozwiązań segregacji i kompostowania odpadów, dobra jakość otrzymanych odpadów surowcowych i paliwa alternatywnego oraz prace nad rozbudową składowiska odpadów.

Prezes Stefan Kotlewski z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach przedstawił funkcjonowanie segregator ni w Kobiernikach, plany działań w kierunku modernizacji kompostowni i budowy nowej niecki składowiska odpadów.

Zwrócił uwagę na protesty społeczeństwa przeciwko wszystkim  pracom w ZUOK Kobierniki, w tym także budowie instalacji odgazowania składowiska i budowy biogazowi.

Bardzo ciekawe było wystąpienie dr Marii Palińskiej - Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej nt. współpracy WCEE z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku, miasta Włocławek, powiatem Aleksandrów Kujawski w zakresie edukacji odpadowej społeczeństwa.

Wiele pytań dotyczyło wystąpienia p. Jana Bernatowicza Prezesa EKO-MAZ Sp. z o.o. w Płocku prezentującego zbieranie odpadów w osiedlach Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w tzw. Ekodomkach. Pytania dotyczyły opłacalności systemu dla Spółki, spełniania wymogów sanitarnych, bhp.

Zaproponowano spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom zastosowanie tego systemu, aby umożliwić gminom osiągnięcie poziomów odzysku w gospodarowaniu odpadami. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili I dzień konferencji. Interesujące wystąpienia, b. pomocne w dalszej pracy nad wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami.

Drugi dzień rozpoczęto interesująca inscenizacją odpadową w wykonaniu uczniów z Gimnazjum Nr 6 w Płocku. Opiekunka uczniów przedstawiła działania edukacji odpadowej szkoły (organizacja happeningów, szkoleń, Kampanii np. Sprzątanie Świata, akcje dla rodziców, społeczeństwa Płocka, prezentacje działań edukacyjnych w zakresie odpadów na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez RCEE oraz Cifal Płock).

P. Jadwiga Zonenberg omówiła problematykę egzekucji prawa w zakresie wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami. Stosowanie przepisów prawa, jego egzekucja była tematem wielu pytań uczestników konferencji do referatu dotyczących zwłaszcza wypełniania deklaracji przez wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, stosowania prawa przez Wojewodę, ewentualności zaskarżeń zarządzeń Wojewody. Szczególnie dużo dyskusji wywołało egzekwowanie wymagań prawa przez wójta w stosunku do właścicieli nieruchomości, firm odbierających odpady i wymierzania kar.

Uczestników podzielono na 3 grupy warsztatowe. Każda grupa pracowała z trenerami omawiając następujące zagadnienia:

-  jak jesteśmy przygotowani do wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach? -  prowadził dr Witold Lenart,
-  jak nowy model gospodarki odpadami wdrażają związki celowe gmin?  - prowadziła Jadwiga Zonenberg.
-  jak do wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami przygotowane są firmy gospodarujące odpadami? - prowadziła Janina Kawałczewska.

Prowadzący warsztaty przedstawili wnioski z warsztatów uczestnikom konferencji.

P. J. Kawałczewska w swoim  wystąpieniu dot. edukacji i informacji społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podkreśliła następujące problemy:

-  źródła obowiązków administracji i firm do prowadzenia edukacji odpadowej społeczeństwa,
-  efekty dotychczasowej edukacji ekologicznej a istniejący system gospodarki odpadami,
- zadania gmin w zakresie edukacji i informacji odpadowej społeczeństwa wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach,
- prekampania na temat wdrażania ustawy,
- rola mediów w zakresie podnoszenia świadomości odpadowej,
- materiały informacyjne dot. edukacji odpadowej,
- przykłady działań RCEE w Płocku na rzecz gospodarki odpadami,
- propozycje działań edukacyjnych RCEE.

Szczególnie bogata była dyskusja dot. realizacji przez gminy edukacji odpadowej.

Dr Witold Lenart nt. polskich i  zagranicznych przykładów gospodarki odpadami komunalnymi i edukacji odpadowej zwrócił szczególną uwagę na:

- europejskie wzorce postępowania z odpadami,
- podstawy działań europejskich na rzecz edukacji odpadowej społeczeństwa,
- założeń fundamentalnych edukacji gospodarki odpadami,
- realiach polskiego systemu w przededniu wdrażania nowelizacji ustawy,
- wnioski z I ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu zorganizowanego w marcu 2013 r dot. edukacji na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami.

Podczas podsumowania konferencji uczestnicy, bardzo wysoko ocenili organizację konferencji, dobór tematyki, referujących poszczególne zagadnienia, ich przydatność do usprawnienia procesu wdrażania ustawy.
Bardzo wysoko ocenili konferencję: przedstawiciel Cifal z Chin (Szanghaj), przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii uczestniczący w konferencji i gość ze Szwecji.

II. Pięć  seminariów pn. "Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy?"

Uczestnicy: przedstawiciele samorządów gmin, radni gmin, przedstawiciele firm gospodarujących odpadami, przedstawiciele centrów edukacji ekologicznej, starostw powiatowych z województw mazowieckiego - łącznie 138 osób.

Program:
1. Cele i program seminarium, prezentacja trenerów i uczestników.
2. Przedstawienie informacji o aktualnym stanie wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim i lubelskim.
3. Nowy system gospodarowania odpadami - jak powinno być?
4. Jak gminy przygotowane są do wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami - warsztaty.
5. Co można jeszcze zmienić w gminach w zakresie wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami.
- Prezentacja firm gospodarujących odpadami:
- EKO-MAZ Sp. z o.o. w Płocku,
6. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.
7. Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi - warsztat (zasady kontroli, upoważnienia, wykorzystanie efektów).
8. Egzekucja prawa w zakresie wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi - warsztat (deklaracje, opłaty, obowiązki firm, mieszkańców).
9. Edukacja ekologiczna społeczeństwa dot.  gospodarowania odpadami komunalnymi - warsztat.
10. Efekty dla gmin i środowiska wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi.
11. Podsumowanie seminarium.

III. Warsztaty w ramach Kampanii "Sprzątanie Świata 2013 - dalej od nieporządku".

Uczestnicy warsztatów: organizatorzy kampanii nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Płocka i regionu płockiego - łącznie 71 osób.

Program:
1. Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach; zadania gmin, mieszkańców, firm; kontrola gospodarki odpadami; stan wdrożenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Ochrona wód a gospodarka odpadami.
3. Komunikacja społeczna w procesie zarzadzania odpadami w gminie i jej wykorzystanie w procesie nauczania.
4. Metodyka przeprowadzania zwiadu ekologicznego nt.: Jak gmina wdraża nowy model gospodarki odpadami?.
5. Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej dot. gospodarki odpadami i ochrony wód.
6. Metodyka organizacji Kampanii Sprzątanie Świata w szkole, gminie z uwzględnieniem sprzątania terenów wokół jezior, rzek, w lasach.
7. Regulaminy konkursów: "Nasze śmieci - wartościowymi surowcami", "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku".
8. Zasady bezpieczeństwa podczas sprzątania terenów.
9. Jak przygotować sprawozdania z Kampanii Sprzątanie Świata - 2013".

"Odkrywamy czysta Polskę" - Pod takim hasłem prowadzona była "20. kampania Sprzątanie Świata", koordynowana i organizowana na Ziemi Płockiej przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku we współpracy z Gimnazjum Nr 6 w Płocku oraz Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku.

Jubileuszowa kampania "Sprzątania świata" prowokuje do refleksji, czy było warto, czy rzeczywiście działania uczestników akcji coś zmieniły, czy podejmowane działania miały i mają jakikolwiek sens.
Odpowiedź jest jedna - warto było!

W Regionie Płockim Kampanię poświęciliśmy edukacji ekologicznej społeczeństwa dotyczącej zwłaszcza:
- wdrażaniu nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- ochronie wód z racji Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody,
- identyfikacji źródeł zagrożeń środowiska odpadami, w tym niebezpiecznymi,
- promowaniu idei recyklingu - zgodnie z zasadami oszczędzania zasobów Ziemi,
- sprzątania terenów, w tym wód i lasów, obszarów cennych przyrodniczo, na których odpady stwarzają szczególne zagrożenie dla bioróżnorodności,
- włączania mieszkańców do działań na rzecz ochrony środowiska,
Ważnym elementem Kampanii było posprzątanie "po sobie", likwidacja źródeł degradacji środowiska przyrodniczego.

Działania prowadzone w ramach kampanii:

1. Zaproszenie przedszkoli oraz szkół z terenu Miasta Płocka oraz Regionu Płockiego do udziału w Kampanii "Sprzątania świata 2013".
2. Przeprowadzenie dwóch warsztatów przygotowujących do Kampanii.
3. Przygotowanie uczniów do zwiadu/sprzątania wyznaczonych terenów na terenie Miasta Płocka oraz Regionu Płockiego - wyznaczenie terenu, zabezpieczenie worków, rękawic dla uczestników (miasto Płock).
4. Zaproszenie do udziału w Kampanii firm transportujących odpady: EKO-MAZ Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. oraz ZUOK w Kobiernikach.
5. Zorganizowania dla lokalnej społeczności działań promujących selektywną zbiórkę odpadów.
Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej  w Płocku.

Efekty Kampanii

-  przeprowadziliśmy 2 warsztaty przygotowujące do Kampanii, w których wzięło udział 71 osób,
-  zakupiliśmy 7750 worków i 7500 rękawic dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno - wychowawczych i świetlic środowiskowych, Zakładu Karnego w Płocku  biorących udział w Kampanii Sprzątanie Świata 2013 z terenu miasta Płocka,
-  na terenie m. Płocka;
-  wyznaczyliśmy tereny sprzątania oraz miejsca składowania worków w wyznaczonych terenach,
-  zabezpieczyliśmy bezpłatną zbiórkę oraz odbiór worków z odpadami przez firmy: EKO-MAZ Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. oraz ZUOK w Kobiernikach,
-  koordynowaliśmy sprzątanie terenów na Ziemi Płockiej.  Wzięło w nich udział łącznie : około 20 tys. uczestników - dane z raportów,
-  uczestnicy kampanii przeprowadzili działania informacyjno-edukacyjnej, m.in. organizowano apele, happeningi, konkursy, wystawy, ankiety wśród społeczności, prowadzono monitoringi źródeł zagrożeń środowiska odpadami - identyfikując dzikie wysypiska śmieci, sprzątano tereny wokół wód i lasów, obszarów cennych przyrodniczo, na których odpady stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, uczestnicy kampanii współpracowali z urzędami gmin, organizacjami pozarządowymi, nadleśnictwami, kołami łowieckimi i wędkarskimi, mediami.
-  zebrano 6,64 Mg (w 2012 roku 22,10 Mg) odpadów przewiezionych przez EKO - MAZ Sp. z o.o., REMONDIS Sp. z o.o., do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach (wg. danych otrzymanych z ZUOK Kobierniki),
-  przeprowadziliśmy konkursy pn.: "Bliżej śmieci dalej od nieporządku", "Nasze śmieci wartościowymi surowcami".

Efekty ekologiczne i rzeczowe zadania:

W ramach projektu zaangażowano 310 uczestników poprzez:
1. Organizację 1 konferencji z udziałem 101 osób tj. przedstawiciele samorządów gmin (radni gmin, pracownicy urzędów gmin, sołtysi), powiatów, województw samorządowych, urzędów wojewódzkich, WIOŚ, firm gospodarujących odpadami, centra edukacji ekologicznej, nauczyciele, przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii, na której przedstawione zostały:

- aktualny stan gospodarowania odpadami w kraju,
- dobre praktyki gospodarowania odpadami w Polsce i świecie,
- wypracowane zostały dalsze kierunki działań dla właściwej gospodarki odpadami  komunalnymi w gminach, regionalnej gospodarki odpadami zmierzające do pełnego wdrożenia znowelizowanej ustawy.

2. Przeprowadzenie pięciu seminariów dla 138 osób na terenie Mazowsza o tematyce dot.:

- najlepszych dostępnych technologii w przetwarzaniu odpadów, wdrażania znowelizowanej ustawy,
- egzekucji prawa odpadowego,
- warsztaty terenowe prezentujące dobre praktyki w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej oraz informacji społeczeństwa.

3. Przeprowadzenie 2 warsztatów dla 71 osób w ramach Kampanii "Sprzątanie Świata 2013 - dalej od nieporządku".
4. Przygotowanie i przekazanie uczestnikom projektu materiałów konferencyjnych, seminaryjnych oraz warsztatowych dot. stosowanych technologii gospodarowania odpadami  komunalnymi. Materiały oznakowano logo WFOŚiGW wraz z informacją o finansującym.
Wśród uczestników prowadzono badanie ankietowe.

Podsumowanie ankiety

Efekty dla środowiska  i gminy z tytułu wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami

1. Jak oceniam przygotowany system gospodarki odpadami komunalnymi (gospodarowania i wytwarzania) przyjęty w mojej gminie? (zaznacz właściwe)

a) bardzo dobry - 10%
b) dobry - 57%
c) zadawalający - 29%
d) niezadawalający - 4%

2. Co zmieniłbym /zmieniłabym w przyjętym systemie gospodarki odpadami? (zaznacz właściwe)

a) stawiam na permanentną edukację radnych, urzędników, społeczeństwa - 100%,
b) zmianę przyjętych uchwał dot. gospodarowania odpadami - 4%
- których?
- określenie terminu uiszczenia opłat,

c) budowę RIPOK - 4%
d) budowę PSZOK - 29%
e) przekonanie zarządzających do segregacji odpadów - 38%
f)  przekonanie radnych, wójta, że właściwy system gospodarki odpadami komunalnymi, to działanie w kierunku zrównoważonego rozwoju -19%
g)  działanie na rzecz gospodarki odpadami w związku gmin - 4%

3. Czy potrzeba szkolenia pracowników urzędów, firm dot. nowych przepisów dot. gospodarki odpadami (zaznacz właściwe)

TAK  100% NIE

Jeśli tak, to jaka tematyka?
Edukacja podatkowa - 100%, kontrola zarządzających nieruchomościami, sprawozdawczość, przygotowanie uchwał, ustawa o odpadach, jak prowadzić edukację ekologiczną.

4. Czy potrzebna jest edukacja społeczeństwa w mojej gminie? (zaznacz właściwe)

TAK  100% NIE

Jeśli tak, to jaka tematyka?
Segregacja odpadów, prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, uciążliwości odpadów dla środowiska, wyjaśnienie uciążliwości odpadów, zasad postępowania z odpadami.

Galeria zdjęć:Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW