Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Obszary Natura 2000 a odpady PDF Print E-mail

Program edukacyjny - Obszary Natura 2000 a odpady

Umowa dotacji nr 0112/14/EE/D z dnia 25/06/2014r

Dotacja w kwocie 40320,00 pln


Cel główny: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych oraz zwiększenie ich aktywizacji na rzecz zapobiegania zagrożeniom odpadów dla obszarów Natura 2000

Elementy zadania:

1. Konferencja "Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania
odpadami komunalnymi"

Termin: maj 2014r. (2 dni)

Program (2 dni):
1. Prezentacja informatora pt. "Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce".
2. Prezentacja gmin nt. "Co zyskało środowisko i mieszkańcy dzięki wprowadzeniu nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi"
3. Panel dyskusyjny - "Co zmienić w istniejących przepisach, aby skutecznie wdrażać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi"
4. Proces inwestycyjny dla nowych instalacji przetwarzania odpadów a protesty mieszkańców.
5. Źródła finansowania przedsięwzięć gospodarujących odpadami.
6. Jak prowadzić dialog ze społeczeństwem nt. "Zrównoważonej gospodarki odpadami"
7. Warsztaty terenowe na terenie ZUOK w Kobiernikach, ORLEN EKO Sp. z o.o. w Płocku, SITA PGK Płock, PGK w Płońsku.
8. Wnioski do rozwiązań prawnych i systemowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Uczestnicy: burmistrzowie miast i gmin, wójtowe gmin, przedstawiciele firm gospodarujących odpadami komunalnymi. osób (praca w grupach). Łącznie 80 osób.

2. Dwa trzydniowe seminaria "Natura 2000 naszą szansą"
Miejsce: Zielona Szkoła w Sendeniu.
Termin: czerwiec 2014 r. - I seminarium, październik 2014r. - II seminarium.
Uczestnicy: przedstawiciele urzędów gmin, radni gmin. Łącznie w obu seminariach weźmie udział 80 osób.

Program I seminarium:

1. Warsztat terenowy - gospodarowanie odpadami i ścieżki edukacyjne na obszarach Natura 2000.
2. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie
3. Warsztat - Przygotowanie procedury ocen oddziaływania na środowisko.

Program II seminarium:

1. Prezentacja działań zespołów z poszczególnych gmin w okresie między seminarium.
2. Warsztat terenowy - baza turystyczna obszarów Natura 2000 i gospodarowanie odpadami w niej.
3. Turystyka na terenach cennych przyrodniczo, w tym obszarach Natura 2000, wyposażenie terenów w pojemniki na odpady.
4. Część warsztatowa - wymogi dla gospodarstw agroturystycznych (WPGO)

3. Dwa warsztaty dla nauczycieli, trenerów centrów edukacji ekologicznej,
organizacji turystycznych

Termin: wrzesień 2014r.
Uczestnicy: nauczyciele, trenerzy centrów edukacji ekologicznej, przedstawiciele organizacji turystycznych - łącznie 40 osób.

I dzień - Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie.

II dzień - Warsztaty terenowe w SSM Zielona Szkoła w Sendeniu oraz na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej GWPK.
III dzień - Warsztat - zadania dla uczestników - organizacja Kampanii Sprzątanie Świata.

4. Wydawnictwo - Informator pn. "Instalacje przetwarzania odpadów
komunalnych w Polsce"

Format A4, min.200 stron, nakład 2000 egz., kolor 4+4
Termin: kwiecień - maj 2014r.
Nakład: 2000 szt.

- pobierz ...

W wydawnictwie zaprezentowane zostaną opisy technologii większości RIPOK-ów z terenu województwa mazowieckiego i wybrane RIPOK-i z innych województw. Celem wydawnictwa będzie podkreślenie i wyeksponowanie technologii przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonych przez RIPOK-i na terenie województwa mazowieckiego oraz najciekawsze technologie w Polsce, aby pomóc gminom, związkom gmin - odpowiedzialnym z mocy prawa za budowę, eksploatację RIPOK - do dostosowania istniejących instalacji do wymogów prawa czy tez budowy nowych.

Informator będzie pełnił funkcję edukacyjną dla społeczeństwa, która z reguły jest przeciwna instalacjom przetwarzania odpadów (protesty), u łatwi gminom, firmom pełne wdrożenie nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto poradnik będzie zawierał kompendium wiedzy praktycznej nt. gospodarowania odpadami w gminach, kontroli, egzekucji prawa, edukacji odpadowej.


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW