Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Obszary Natura 2000 a odpady PDF Print E-mail

Program edukacyjny - Obszary Natura 2000 a odpady

Umowa dotacji nr 0112/14/EE/D z dnia 25/06/2014r

Dotacja w kwocie 40320,00 pln


Cel główny: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych oraz zwiększenie ich aktywizacji na rzecz zapobiegania zagrożeniom odpadów dla obszarów Natura 2000

Elementy zadania:

1. Konferencja "Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania
odpadami komunalnymi"

Termin: maj 2014r. (2 dni)

Program (2 dni):
1. Prezentacja informatora pt. "Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce".
2. Prezentacja gmin nt. "Co zyskało środowisko i mieszkańcy dzięki wprowadzeniu nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi"
3. Panel dyskusyjny - "Co zmienić w istniejących przepisach, aby skutecznie wdrażać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi"
4. Proces inwestycyjny dla nowych instalacji przetwarzania odpadów a protesty mieszkańców.
5. Źródła finansowania przedsięwzięć gospodarujących odpadami.
6. Jak prowadzić dialog ze społeczeństwem nt. "Zrównoważonej gospodarki odpadami"
7. Warsztaty terenowe na terenie ZUOK w Kobiernikach, ORLEN EKO Sp. z o.o. w Płocku, SITA PGK Płock, PGK w Płońsku.
8. Wnioski do rozwiązań prawnych i systemowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Uczestnicy: burmistrzowie miast i gmin, wójtowe gmin, przedstawiciele firm gospodarujących odpadami komunalnymi. osób (praca w grupach). Łącznie 80 osób.

2. Dwa trzydniowe seminaria "Natura 2000 naszą szansą"
Miejsce: Zielona Szkoła w Sendeniu.
Termin: czerwiec 2014 r. - I seminarium, październik 2014r. - II seminarium.
Uczestnicy: przedstawiciele urzędów gmin, radni gmin. Łącznie w obu seminariach weźmie udział 80 osób.

Program I seminarium:

1. Warsztat terenowy - gospodarowanie odpadami i ścieżki edukacyjne na obszarach Natura 2000.
2. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie
3. Warsztat - Przygotowanie procedury ocen oddziaływania na środowisko.

Program II seminarium:

1. Prezentacja działań zespołów z poszczególnych gmin w okresie między seminarium.
2. Warsztat terenowy - baza turystyczna obszarów Natura 2000 i gospodarowanie odpadami w niej.
3. Turystyka na terenach cennych przyrodniczo, w tym obszarach Natura 2000, wyposażenie terenów w pojemniki na odpady.
4. Część warsztatowa - wymogi dla gospodarstw agroturystycznych (WPGO)

3. Dwa warsztaty dla nauczycieli, trenerów centrów edukacji ekologicznej,
organizacji turystycznych

Termin: wrzesień 2014r.
Uczestnicy: nauczyciele, trenerzy centrów edukacji ekologicznej, przedstawiciele organizacji turystycznych - łącznie 40 osób.

I dzień - Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie.

II dzień - Warsztaty terenowe w SSM Zielona Szkoła w Sendeniu oraz na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej GWPK.
III dzień - Warsztat - zadania dla uczestników - organizacja Kampanii Sprzątanie Świata.

4. Wydawnictwo - Informator pn. "Instalacje przetwarzania odpadów
komunalnych w Polsce"

Format A4, min.200 stron, nakład 2000 egz., kolor 4+4
Termin: kwiecień - maj 2014r.
Nakład: 2000 szt.

- pobierz ...

W wydawnictwie zaprezentowane zostaną opisy technologii większości RIPOK-ów z terenu województwa mazowieckiego i wybrane RIPOK-i z innych województw. Celem wydawnictwa będzie podkreślenie i wyeksponowanie technologii przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonych przez RIPOK-i na terenie województwa mazowieckiego oraz najciekawsze technologie w Polsce, aby pomóc gminom, związkom gmin - odpowiedzialnym z mocy prawa za budowę, eksploatację RIPOK - do dostosowania istniejących instalacji do wymogów prawa czy tez budowy nowych.

Informator będzie pełnił funkcję edukacyjną dla społeczeństwa, która z reguły jest przeciwna instalacjom przetwarzania odpadów (protesty), u łatwi gminom, firmom pełne wdrożenie nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto poradnik będzie zawierał kompendium wiedzy praktycznej nt. gospodarowania odpadami w gminach, kontroli, egzekucji prawa, edukacji odpadowej.


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW