Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

NATURA 2000 - SZANSĄ DLA ROZWOJU PŁOCKA PDF Print E-mail

 

NATURA 2000 - SZANSĄ DLA ROZWOJU PŁOCKA

Sieć Natura 2000 to przedsięwzięcie mające na celu ochronę różnorodności biologicznej przyrody europejskiej. W okolicach Płocka wyróżniono 2 takie obszary: Obszary Natura 2000: z dyrektywy ptasiej - Dolina Środkowej Wisły - PLB 14 0004 oraz z Dyrektywy Siedliskowej - Kampinoska Dolina Wisły, PLH140021). Tymczasem, według danych ogólnopolskich, ale także lokalnych, pozyskanych przez RCEE, także w Płocku istnieje niska świadomość idei programu Natura 2000. Stąd też istnieje konieczność szerokiej kampanii informacyjnej i promocyjnej uświadamiającej płocczanom jak ważny to problem. Dlatego wnioskodawca zaplanował podjęcie szeregu działań, m.in.:

I. Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją społeczeństwa na obszarze Natura 2000.
Termin: luty 2015r. - maj 2015r.
Uczestnicy: nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cele konkursu:
- opracowanie i przeprowadzenie różnych form edukacyjnych dotyczących obszarów Natura 2000, przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z ochroną różnorodności biologicznej obszarów Natura 2000,
- uświadamianie nauczycielom, trenerom potrzeby ochrony różnorodności biologicznej, zainteresowania społeczeństwa systemem ochrony przyrody, w tym obszarami Natura 2000, uświadomienie roli sieci Natura 2000 w rozwoju zrównoważonym, inspirowanie społeczeństwa do aktywności w zakresie ochrony obszarów Natura 2000,
- kształtowanie wśród nauczycieli, trenerów poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
- uświadomienie nauczycielom, trenerom potrzeby ochrony gatunków siedlisk i różnych form ochrony przyrody,
- wdrażanie nauczycieli do pracy samokształceniowej,
- podejmowanie działań przez szkołę w zakresie edukacji ekologicznej.
Autorzy nagrodzonych oraz wyróżnionych prac (miejsce I, II, III oraz 3 wyróżnienia) otrzymają nagrody - lornetki, dyplomy.


Nagrodzone scenariusze

-> Scenariusz 1 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 2 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 3 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 4 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 5 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 6 - czytaj pdf...II. Konkurs "Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy"
Termin: luty 2015r. - maj 2015r.
konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka,
Konkurs składa się z następujących etapów:
- do 31 marca 2015 roku - przygotowanie wystąpień zgłoszonych przez szkoły uczniów,
- maj 2015r. - prezentacja wystąpień podczas konferencji pt.: "Co dalej z nami - pytają obszary Natura 2000"; ocena wystąpień i ogłoszenie wyników konkursu.
Nagrodami w konkursie będą:
- dla szkół: Mapa Polski - ochrona przyrody i sieć ECONET
- dla uczniów: Lornetki


Nagrodzone prezentacje

-> Prezentacja 1 - czytaj pdf...

-> Prezentacja 2 - czytaj pdf...

-> Prezentacja 3 - czytaj pdf...
III. Konferencja "Co dalej z nami - pytają obszary Natura 2000"
Termin: maj 2015 r. - czerwiec 2015r. (rekrutacja, realizacja, ewaluacja)
Miejsce: Soczewka.
Uczestnicy: przedstawiciele ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych, nauczyciele, społeczność lokalna
Program
I dzień:
1. Jak edukację ekologiczną na rzecz obszarów Natura 2000 prowadzą:
- Ośrodki edukacji ekologicznej, szkoły , organizacje turystyczne - prezentacje uczestników projektu.
2. Prezentacje uczestników konkursu nt. "Obszary Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy".
3. Przykłady komunikacji ze społeczeństwem gmin, RDOŚ na terenach obszarów Natura 2000 - prezentacja uczestników projektu.
4. Obszary Natura 2000 a plany zagospodarowania przestrzennego gmin.
5. Ekoturystyka na obszarach Natura.
6. Obszary Natura 2000 w mediach.
II dzień
- warsztaty terenowe
Dolina Środkowej Wisły.
Kampinoska Dolina Wisły
7. Jak bogactwo przyrodnicze obszarów Natura 2000 wykorzystać dla rozwoju gmin i aktywizacji społeczności lokalnych?
8. Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000.
9. Podsumowanie konkursów.
10. Prezentacja efektów konkursów.
11. Wręczenie nagród i wyróżnień.

IV. Warsztaty - dla dzieci i młodzieży szkolnej - plener artystyczno - przyrodniczy
Termin: (rekrutacja uczestników - czerwiec 2015r.), lipiec 2015 r. - 7 dni.
Miejsce: SSM - Zielona Szkoła w Sendeniu), Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck.
Trenerzy: trenerzy edukacji ekologicznej, fotograficy, artyści.
Uczestnicy: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka.
Formy i metody pracy - dyskusja panelowa, warsztaty w grupach, warsztaty w terenie, zajęcia plastyczne, fotograficzne, konkursy. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Tematyka warsztatów:
1. Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce, mojej gminie a problemy rozwoju mojej miejscowości.
2. Inwentaryzacja przyrodnicza - co to jest, jak ją przeprowadzić, co ona da mojej gminie. Przeprowadzamy inwentaryzację przyrodniczą w okolicy Sendenia.
3. Sejmik ekologiczny - różnorodność biologiczna w mojej gminie. Co gmina na efekty inwentaryzacji przyrodniczej? - spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy Łąck.
4. Istota i cele sieci Natura 2000, sposób stanowienia obszarów Natura 2000.
5. Szlakami obszarów Natura 2000 w mojej gminie. Działalności gospodarcze a ochrona obszarów Natura 2000 - spotkanie z przedstawicielem RDOŚ.
6. Szlakami obszarów Natura 2000 w mojej miejscowości - możliwości rozwoju ekoturystyki (pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej) - zajęcia terenowe piesze, rowerowe wędrówki.
7. Jak wykorzystać bogactwo przyrodnicze obszarów Natura 2000 do rozwoju turystyki (informacje, publikacje, organizacja ścieżek przyrodniczych, bazy hotelowej) - zajęcia terenowe.
8. Jak społeczeństwo naszej gminy może uczestniczyć w funkcjonowaniu obszarów Natura 2000 - panel dyskusyjny.
9. Obszary Natura 2000 - szansą dla fotografów i filmowców, plastyków - nauka fotografowania, filmowania, przygotowanie plakatów, prezentacja zdjęć i filmów lokalnej społeczności - przygotowanie wystawy - konkurs na najciekawszy plakat projektu).
10. Przygotowujemy folder o obszarach Natura 2000 dla gości w naszej gminie.
11. Jakie korzyści społeczne, ekonomiczne, gospodarcze z funkcjonowania obszarów Natura 2000 w naszej okolicy mogą mieć: gmina, mieszkańcy, gospodarze - właściciele gospodarstw agroturystycznych - panel dyskusyjny z udziałem sołtysa Sendenia.
12. Jak pozyskać środki finansowe na zrównoważone zagospodarowanie obszarów Natura 2000 w naszej gminie. Zapobieganie szkodom na obszarach Natura 2000, kary administracyjne, wykroczenia i przestępstwa. A może Społeczna Straż Ochrony Przyrody (SSOP) - wykład i dyskusja.
13. Dyskusja panelowa - obszary Natura 2000 w naszej gminie to szansa dla nas czy zagrożenie?
14. My i obszary Natura 2000 - w przyszłości.
Przygotowanie happeningu promującego obszary Natura 2000.
- wykonanie happeningu dla społeczności z Sendenia (zaproszenie mieszkańców, plakaty, program).


V. Warsztaty w szkołach pn. "Natura 2000 w mojej okolicy"
Termin: luty - listopad 2015r.
Uczestnicy: dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Płocka. (20 warsztatów)
Warsztaty przeprowadzone zostaną na różnych poziomach nauczania: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Szczególną uwagę będziemy zwracać na istotną rolę obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych gatunków roślin, zwierząt czy siedlisk, dla ochrony różnorodności biologicznej całej Europy. Tłumaczone będą aspekty przyrody i sposobów ochrony jej, a także korzyści wynikające z faktu mieszkania w sąsiedztwie obszarów Natura 2000.


VI. "Obszary Natura 2000 wolne od odpadów" - warsztaty dla organizatorów kampanii edukacyjnych.
Termin: wrzesień 2015r.
Uczestnicy: lokalna społeczność, nauczyciele - inicjatorzy lokalnych kampanii edukacyjnych "Obszary Natura 2000 w Regionie Płockim wolne od odpadów"
Program warsztatów:
1. Odpady - zagrożeniem dla różnorodności biologicznej i obszarów Natura 2000.
2. Jak model gospodarki odpadami komunalnymi wdrażany jest w Mieście Płock?
3. Co możemy zmienić w zakresie gospodarowania odpadami na terenie naszej gmin.
4. Metodyka przeprowadzania kampanii edukacyjnej nt. "Obszary Natura 2000 wolne od odpadów".
5. Wykorzystanie efektów zwiadu ekologicznego do organizacji gminnych sejmików ekologicznych.

VII. Kampanie edukacyjne "Obszary Natura 2000 wolne od odpadów"
Termin: wrzesień - listopad 2015r.
Liczba uczestników: przeprowadzenie ok. 20 kampanii dla co najmniej 100 osób
Uczestnicy kampanii - przedszkola oraz szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, społeczność lokalna z Miasta Płock.
Zadania kampanii:
1. Wystosowanie apelu do mieszkańców, właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacji społecznych o: ograniczenie masy i rodzaju wytwarzanych odpadów, właściwe postępowanie z odpadami wytworzonymi - zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2. Zwiady terenowe uczniów szkół w zakresie:
- inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci, nanoszenie ich lokalizacji na mapy,
- badania stanu wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami w gminie (znajomości zasad gospodarowania odpadami, organizacji PSZOK, odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, przygotowania raportu).
Z przeprowadzonych kampanii organizatorzy winni złożyć do Biura RCEE w Płocku reportaż w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w formie: filmu (3-5 min), zdjęć obrazujących Kampanię wraz z opisem przedstawionych w formie kroniki lub prezentacji multimedialnej.
Do 20 października 2015 r. - dostarczenie prac.
Warunki uczestnictwa:
Szkoły i przedszkola przygotowują i przeprowadzają Kampanię Sprzątanie Świata 2015 na obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie, adresowaną do osób fizycznych, przedsiębiorców, dzieci i młodzieży. Mogą to być happeningi, warsztaty, spotkania z administracją gmin, powiatów, WIOŚ, firmami gospodarującymi odpadami, inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci, informacja (ulotki, plakaty) o wpływie odpadów na stan środowiska i zdrowie ludzi.
Działania mają pokazać związek człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, uciążliwości odpadów dla środowiska przyrodniczego, w tym Obszarów Natura 2000, konieczność poszanowania zasobów środowiska, realizacji zasad "odpowiedzialnej konsumpcji", konieczności stosowania selektywnej zbiórki odpadów i właściwego postępowania z wytwarzanymi odpadami, ich odzysku i unieszkodliwiania. Działania powinny zmobilizować miejscowe społeczeństwo - właścicieli i zarządców terenów do właściwej gospodarki odpadami, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, do uporządkowania oraz ewentualnego zagospodarowanie miejsc występowania dzikich wysypisk śmieci na obszarach Natura 2000, urzędy gmin do zweryfikowania przyjętych modeli gospodarki odpadami, troskę o ludzi, gatunki i siedliska z obszarów Natura 2000.
Uczestnicy projektu, którzy wezmą udział w Konkursie, realizujący w/w zadania otrzymują potwierdzenia swojej aktywności na specjalnym certyfikacie. Ponadto, dla najlepszych przeprowadzonych Kampanii, ufundowane zostaną nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Nagrody przeznaczone będą dla szkół. I kategoria - przedszkola i szkoły podstawowe - 6 laureatów i 3 wyróżnionych. II kategoria - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - 6 laureatów i 3 wyróżnionych.
Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród.
- Proponowane nagrody - (sprzęt RTV, sprzęt turystyczno - sportowy, sprzęt komputerowy).

VIII. Spotkanie "okrągłego stołu" - sumujące projekt.
Termin: listopad 2015r.
Uczestnicy:  uczestnicy warsztatów, konkursów, kampanii edukacyjnych.
Program:
1. Krótka informacja o realizacji projektu. Czego oczekiwaliśmy planując realizację projektu, jaki rezultaty osiągnęliśmy?
2. Wprowadzenie do dyskusji "okrągłego stołu" postawienie pytań:
- Czy potrzebne są obszary Natura 2000 w Regionie Płockim?
- Czy dobrze układ się współpraca administracji publicznej, organizacji społecznych, społeczeństwa dot. rozwoju obszarów Natura 2000?
- Czy wg przedstawicieli gmin obszary Natura 2000 są szansą czy zagrożeniem?
- Jak pomóc społecznościom zamieszkałym na obszarach Natura 2000?
3. Dyskusja.
4. Podsumowanie dyskusji.
Prezentacje najciekawszych kampanii edukacyjnych - "Obszary Natura 2000 wolne od odpadów" - wręczenie nagród.


Nasi partnerzy

NFOSiGW