Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

NATURA 2000 - SZANS DLA ROZWOJU POCKA PDF Print E-mail

NATURA 2000 - SZANS DLA ROZWOJU POCKA

Sie Natura 2000 to przedsiwzicie majce na celu ochron rnorodnoci biologicznej przyrody europejskiej. W okolicach Pocka wyrniono 2 takie obszary: Obszary Natura 2000: z dyrektywy ptasiej - Dolina rodkowej Wisy - PLB 14 0004 oraz z Dyrektywy Siedliskowej - Kampinoska Dolina Wisy, PLH140021). Tymczasem, wedug danych oglnopolskich, ale take lokalnych, pozyskanych przez RCEE, take w Pocku istnieje niska wiadomo idei programu Natura 2000. Std te istnieje konieczno szerokiej kampanii informacyjnej i promocyjnej uwiadamiajcej pocczanom jak wany to problem. Dlatego wnioskodawca zaplanowa podjcie szeregu dziaa, m.in.:

I. Konkurs na opracowanie scenariusza zaj zwizanych z edukacj spoeczestwa na obszarze Natura 2000.
Termin: luty 2015r. - maj 2015r.
Uczestnicy: nauczyciele ze szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cele konkursu:
- opracowanie i przeprowadzenie rnych form edukacyjnych dotyczcych obszarw Natura 2000, przyblienie uczestnikom zagadnie zwizanych z ochron rnorodnoci biologicznej obszarw Natura 2000,
- uwiadamianie nauczycielom, trenerom potrzeby ochrony rnorodnoci biologicznej, zainteresowania spoeczestwa systemem ochrony przyrody, w tym obszarami Natura 2000, uwiadomienie roli sieci Natura 2000 w rozwoju zrwnowaonym, inspirowanie spoeczestwa do aktywnoci w zakresie ochrony obszarw Natura 2000,
- ksztatowanie wrd nauczycieli, trenerw poczucia odpowiedzialnoci za stan rodowiska przyrodniczego,
- uwiadomienie nauczycielom, trenerom potrzeby ochrony gatunkw siedlisk i rnych form ochrony przyrody,
- wdraanie nauczycieli do pracy samoksztaceniowej,
- podejmowanie dziaa przez szko w zakresie edukacji ekologicznej.
Autorzy nagrodzonych oraz wyrnionych prac (miejsce I, II, III oraz 3 wyrnienia) otrzymaj nagrody - lornetki, dyplomy.


Nagrodzone scenariusze

-> Scenariusz 1 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 2 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 3 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 4 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 5 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 6 - czytaj pdf...II. Konkurs "Obszar Natura 2000 szans dla rozwoju naszej gminy"
Termin: luty 2015r. - maj 2015r.
konkurs adresowany jest do uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Pocka,
Konkurs skada si z nastpujcych etapw:
- do 31 marca 2015 roku - przygotowanie wystpie zgoszonych przez szkoy uczniw,
- maj 2015r. - prezentacja wystpie podczas konferencji pt.: "Co dalej z nami - pytaj obszary Natura 2000"; ocena wystpie i ogoszenie wynikw konkursu.
Nagrodami w konkursie bd:
- dla szk: Mapa Polski - ochrona przyrody i sie ECONET
- dla uczniw: Lornetki


Nagrodzone prezentacje

-> Prezentacja 1 - czytaj pdf...

-> Prezentacja2 - czytaj pdf...

-> Prezentacja3 - czytaj pdf...
III. Konferencja "Co dalej z nami - pytaj obszary Natura 2000"
Termin: maj 2015 r. - czerwiec 2015r. (rekrutacja, realizacja, ewaluacja)
Miejsce: Soczewka.
Uczestnicy: przedstawiciele orodkw edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych, nauczyciele, spoeczno lokalna
Program
I dzie:
1. Jak edukacj ekologiczn na rzecz obszarw Natura 2000 prowadz:
- Orodki edukacji ekologicznej, szkoy , organizacje turystyczne - prezentacje uczestnikw projektu.
2. Prezentacje uczestnikw konkursu nt. "Obszary Natura 2000 szans dla rozwoju naszej gminy".
3. Przykady komunikacji ze spoeczestwem gmin, RDO na terenach obszarw Natura 2000 - prezentacja uczestnikw projektu.
4. Obszary Natura 2000 a plany zagospodarowania przestrzennego gmin.
5. Ekoturystyka na obszarach Natura.
6. Obszary Natura 2000 w mediach.
II dzie
- warsztaty terenowe
Dolina rodkowej Wisy.
Kampinoska Dolina Wisy
7. Jak bogactwo przyrodnicze obszarw Natura 2000 wykorzysta dla rozwoju gmin i aktywizacji spoecznoci lokalnych?
8. Rola zielonych szk w promocji obszarw Natura 2000.
9. Podsumowanie konkursw.
10. Prezentacja efektw konkursw.
11. Wrczenie nagrd i wyrnie.

IV. Warsztaty - dla dzieci i modziey szkolnej - plener artystyczno - przyrodniczy
Termin: (rekrutacja uczestnikw - czerwiec 2015r.), lipiec 2015 r. - 7 dni.
Miejsce: SSM - Zielona Szkoa w Sendeniu), Sende May 2/2, 09-520 ck.
Trenerzy: trenerzy edukacji ekologicznej, fotograficy, artyci.
Uczestnicy: uczniowie ze szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Pocka.
Formy i metody pracy - dyskusja panelowa, warsztaty w grupach, warsztaty w terenie, zajcia plastyczne, fotograficzne, konkursy. Udzia w warsztatach jest bezpatny.
Tematyka warsztatw:
1. Ochrona rnorodnoci biologicznej w Polsce, mojej gminie a problemy rozwoju mojej miejscowoci.
2. Inwentaryzacja przyrodnicza - co to jest, jak j przeprowadzi, co ona da mojej gminie. Przeprowadzamy inwentaryzacj przyrodnicz w okolicy Sendenia.
3. Sejmik ekologiczny - rnorodno biologiczna w mojej gminie. Co gmina na efekty inwentaryzacji przyrodniczej? - spotkanie z przedstawicielem Urzdu Gminy ck.
4. Istota i cele sieci Natura 2000, sposb stanowienia obszarw Natura 2000.
5. Szlakami obszarw Natura 2000 w mojej gminie. Dziaalnoci gospodarcze a ochrona obszarw Natura 2000 - spotkanie z przedstawicielem RDO.
6. Szlakami obszarw Natura 2000 w mojej miejscowoci - moliwoci rozwoju ekoturystyki (pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej) - zajcia terenowe piesze, rowerowe wdrwki.
7. Jak wykorzysta bogactwo przyrodnicze obszarw Natura 2000 do rozwoju turystyki (informacje, publikacje, organizacja cieek przyrodniczych, bazy hotelowej) - zajcia terenowe.
8. Jak spoeczestwo naszej gminy moe uczestniczy w funkcjonowaniu obszarw Natura 2000 - panel dyskusyjny.
9. Obszary Natura 2000 - szans dla fotografw i filmowcw, plastykw - nauka fotografowania, filmowania, przygotowanie plakatw, prezentacja zdj i filmw lokalnej spoecznoci - przygotowanie wystawy - konkurs na najciekawszy plakat projektu).
10. Przygotowujemy folder o obszarach Natura 2000 dla goci w naszej gminie.
11. Jakie korzyci spoeczne, ekonomiczne, gospodarcze z funkcjonowania obszarw Natura 2000 w naszej okolicy mog mie: gmina, mieszkacy, gospodarze - waciciele gospodarstw agroturystycznych - panel dyskusyjny z udziaem sotysa Sendenia.
12. Jak pozyska rodki finansowe na zrwnowaone zagospodarowanie obszarw Natura 2000 w naszej gminie. Zapobieganie szkodom na obszarach Natura 2000, kary administracyjne, wykroczenia i przestpstwa. A moe Spoeczna Stra Ochrony Przyrody (SSOP) - wykad i dyskusja.
13. Dyskusja panelowa - obszary Natura 2000 w naszej gminie to szansa dla nas czy zagroenie?
14. My i obszary Natura 2000 - w przyszoci.
Przygotowanie happeningu promujcego obszary Natura 2000.
- wykonanie happeningu dla spoecznoci z Sendenia (zaproszenie mieszkacw, plakaty, program).


V. Warsztaty w szkoach pn. "Natura 2000 w mojej okolicy"
Termin: luty - listopad 2015r.
Uczestnicy: dzieci i modzie z przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Pocka. (20 warsztatw)
Warsztaty przeprowadzone zostan na rnych poziomach nauczania: szkoy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Szczegln uwag bdziemy zwraca na istotn rol obszarw Natura 2000 dla ochrony zagroonych gatunkw rolin, zwierzt czy siedlisk, dla ochrony rnorodnoci biologicznej caej Europy. Tumaczone bd aspekty przyrody i sposobw ochrony jej, a take korzyci wynikajce z faktu mieszkania w ssiedztwie obszarw Natura 2000.


VI. "Obszary Natura 2000 wolne od odpadw" - warsztaty dla organizatorw kampanii edukacyjnych.
Termin: wrzesie 2015r.
Uczestnicy: lokalna spoeczno, nauczyciele - inicjatorzy lokalnych kampanii edukacyjnych "Obszary Natura 2000 w Regionie Pockim wolne od odpadw"
Program warsztatw:
1. Odpady - zagroeniem dla rnorodnoci biologicznej i obszarw Natura 2000.
2. Jak model gospodarki odpadami komunalnymi wdraany jest w Miecie Pock?
3. Co moemy zmieni w zakresie gospodarowania odpadami na terenie naszej gmin.
4. Metodyka przeprowadzania kampanii edukacyjnej nt. "Obszary Natura 2000 wolne od odpadw".
5. Wykorzystanie efektw zwiadu ekologicznego do organizacji gminnych sejmikw ekologicznych.

VII. Kampanie edukacyjne "Obszary Natura 2000 wolne od odpadw"
Termin: wrzesie - listopad 2015r.
Liczba uczestnikw: przeprowadzenie ok. 20 kampanii dla co najmniej 100 osb
Uczestnicy kampanii - przedszkola oraz szkoy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, spoeczno lokalna z Miasta Pock.
Zadania kampanii:
1. Wystosowanie apelu do mieszkacw, wacicieli nieruchomoci zamieszkaych i niezamieszkaych, organizacji spoecznych o: ograniczenie masy i rodzaju wytwarzanych odpadw, waciwe postpowanie z odpadami wytworzonymi - zgodnie z regulaminem utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy.
2. Zwiady terenowe uczniw szk w zakresie:
- inwentaryzacji dzikich wysypisk mieci, nanoszenie ich lokalizacji na mapy,
- badania stanu wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami w gminie (znajomoci zasad gospodarowania odpadami, organizacji PSZOK, odbierania odpadw od wacicieli nieruchomoci, przygotowania raportu).
Z przeprowadzonych kampanii organizatorzy winni zoy do Biura RCEE w Pocku reporta w zakresie waciwego gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w formie: filmu (3-5 min), zdj obrazujcych Kampani wraz z opisem przedstawionych w formie kroniki lub prezentacji multimedialnej.
Do 20 padziernika 2015 r. - dostarczenie prac.
Warunki uczestnictwa:
Szkoy i przedszkola przygotowuj i przeprowadzaj Kampani Sprztanie wiata 2015 na obszarach Natura 2000 lub w ich ssiedztwie, adresowan do osb fizycznych, przedsibiorcw, dzieci i modziey. Mog to by happeningi, warsztaty, spotkania z administracj gmin, powiatw, WIO, firmami gospodarujcymi odpadami, inwentaryzacja dzikich wysypisk mieci, informacja (ulotki, plakaty) o wpywie odpadw na stan rodowiska i zdrowie ludzi.
Dziaania maj pokaza zwizek czowieka ze rodowiskiem przyrodniczym, uciliwoci odpadw dla rodowiska przyrodniczego, w tym Obszarw Natura 2000, konieczno poszanowania zasobw rodowiska, realizacji zasad "odpowiedzialnej konsumpcji", koniecznoci stosowania selektywnej zbirki odpadw i waciwego postpowania z wytwarzanymi odpadami, ich odzysku i unieszkodliwiania. Dziaania powinny zmobilizowa miejscowe spoeczestwo - wacicieli i zarzdcw terenw do waciwej gospodarki odpadami, likwidacji dzikich wysypisk mieci, do uporzdkowania oraz ewentualnego zagospodarowanie miejsc wystpowania dzikich wysypisk mieci na obszarach Natura 2000, urzdy gmin do zweryfikowania przyjtych modeli gospodarki odpadami, trosk o ludzi, gatunki i siedliska z obszarw Natura 2000.
Uczestnicy projektu, ktrzy wezm udzia w Konkursie, realizujcy w/w zadania otrzymuj potwierdzenia swojej aktywnoci na specjalnym certyfikacie. Ponadto, dla najlepszych przeprowadzonych Kampanii, ufundowane zostan nagrody rzeczowe oraz wyrnienia. Nagrody przeznaczone bd dla szk. I kategoria - przedszkola i szkoy podstawowe - 6 laureatw i 3 wyrnionych. II kategoria - szkoy gimnazjalne i ponadgimnazjalne - 6 laureatw i 3 wyrnionych.
Komisja Konkursowa moe dokona innego podziau nagrd.
- Proponowane nagrody - (sprzt RTV, sprzt turystyczno - sportowy, sprzt komputerowy).

VIII. Spotkanie "okrgego stou" - sumujce projekt.
Termin: listopad 2015r.
Uczestnicy: uczestnicy warsztatw, konkursw, kampanii edukacyjnych.
Program:
1. Krtka informacja o realizacji projektu. Czego oczekiwalimy planujc realizacj projektu, jaki rezultaty osignlimy?
2. Wprowadzenie do dyskusji "okrgego stou" postawienie pyta:
- Czy potrzebne s obszary Natura 2000 w Regionie Pockim?
- Czy dobrze ukad si wsppraca administracji publicznej, organizacji spoecznych, spoeczestwa dot. rozwoju obszarw Natura 2000?
- Czy wg przedstawicieli gmin obszary Natura 2000 s szans czy zagroeniem?
- Jak pomc spoecznociom zamieszkaym na obszarach Natura 2000?
3. Dyskusja.
4. Podsumowanie dyskusji.
Prezentacje najciekawszych kampanii edukacyjnych - "Obszary Natura 2000 wolne od odpadw" - wrczenie nagrd.


Nasi partnerzy

NFOSiGW