Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

O RCEE - kim jestemy i co robimy PDF Print E-mail

Misj nasz jest denie do stanu, w ktrym wszyscy obywatele bd wiadomi zjawisk i problemw ekologicznych, posiada bd wiedz, umiejtnoci, motywacj i chci niezbdne do dziaalnoci na rzecz zrwnowaonego rozwoju miast i wsi.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku od 1993 roku prowadzi oglnopolsk edukacj ekologiczn szerokiego grona spoeczestwa: dzieci, modziey i dorosych aktywizujc ich do dziaa na rzecz zrwnowaonego rozwoju, ksztatujc postawy proekologiczne, upowszechniajc wiedz o przyrodzie i jej ochronie.

Sia Regionalnego Centrum tkwi przede wszystkim w zespole RCEE, czonkach stowarzyszenia, wysokim poziomie kadry trenerw oraz uczestnikw projektw, ktrych przygotowujemy do dziaa na rzecz zrwnowaonego rozwoju w ich lokalnych rodowiskach, wdraania prawa ekologicznego oraz najlepszych dostpnych technik i technologii. Rwnie w zaprzyjanionych instytucjach wspierajcych rne formy dziaalnoci. Prowadzone dziaania edukacyjne s cile powizane z lokalnymi i globalnymi problemami ochrony rodowiska i zrwnowaonego rozwoju, z yciem spoecznoci lokalnych, dziaalnoci gospodarcz korzystajcych ze rodowiska.

RCEE realizuje zadania edukacji ekologicznej spjne ze Strategi edukacji dla zrwnowaonego rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, polityk ekologiczn pastwa, programami ochrony rodowiska wojewdztw, powiatw i gmin, poprzez:
- organizowanie i prowadzenie konferencji, szkole, seminariw, warsztatw, konkursw, plenerw artystyczno - przyrodniczych,
- inicjowanie budowy urzdze ochrony rodowiska, zwaszcza oczyszczalni ciekw, urzdze i instalacji do gospodarowania odpadami, odnawialnych rde energii,
- ochron biornorodnoci, czynn ochron przyrody, zwaszcza gatunkw, ktrym grozi wyginicie,
- wydawanie materiaw edukacyjnych, prowadzenie biblioteki z czytelni,
- dziaalno filantropijn razem z Fundacj Fundusz Lokalny Ziemi Pockiej "Modzi Razem", ktrej jestemy jednym z fundatorw,
- inicjowanie organizacji zielonych szk, budowy cieek dydaktyczno - przyrodniczych.

Zadania edukacyjne realizowane s poprzez programy:
- Polsko - amerykaski program edukacji ekologicznej "Krg" (projekt oglnopolski) - realizowany od 1994 roku we wsppracy z ISC w Vermont w USA najpierw w wojewdztwie pockim, a w nastpnych latach na terenie 9 wojewdztw, na Ukrainie. Program ten uwzgldnia aktywizacj spoecznoci lokalnych: szkoy, rodzicw, przedsibiorcw, organizacji spoecznych, urzdnikw administracji publicznej na rzecz zrwnowaonego rozwoju. Zapocztkowany zosta szkoleniem przez trenerw z USA. Program ten kontynuujemy w woj. mazowieckim szerzc jego metody i formy pracy, ktre moglimy pozna podczas wizyty w USA,
- "Signij po soce" (projekt oglnopolski) - wykorzystanie energii odnawialnej przez spoecznoci metod "Zrb to sam", realizowany w 2004 roku na terenie piciu wojewdztw, ale zainteresowanie dziaaniami w ramach projektu jest nadal bardzo due,
- "Region pocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej - regionem wiadomych ekologicznie", ktrego celem byo podniesienie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa Mazowsza, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej dla wdraania zrwnowaonego rozwoju - realizowany w latach 2008 - 2011, skierowany do dzieci, modziey, sotysw, administracji samorzdowej,
- "Czowiek - energia - rodowisko. Zrwnowaona przyszo Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej" - majcy na celu podniesienie wiadomoci ekologicznej mieszkacw wojewdztw: mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego i dzkiego nt. przeciwdziaania zmianom klimatu, promowania racjonalnego gospodarowania energi - realizowany w latach 2010 - 2012 wrd caych spoecznoci lokalnych,
- "Bliej mieci - dalej od nieporzdku" (projekt oglnopolski) - majcy na celu zwikszenie skutecznoci wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmian zachowa i podniesienie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa w zakresie prawidowej gospodarki odpadami, poznanie wielu rnych sposb wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmniejszenie uciliwoci odpadw na rodowisko, wyzwolenie aktywnoci samorzdw mieszkacw do dziaa na rzecz waciwej gospodarki odpadami komunalnymi. Realizowany w latach 2012 - 2014 dla przedstawicieli samorzdw gmin, powiatw, wojewdztw, firm gospodarujcych odpadami, nauczycieli oraz podmiotw zaangaowanych we wdraanie nowego modelu gospodarowania odpadami,
- "Natura 2000 - nasz szans" (projekt oglnopolski) - majcy na celu podniesienie wiadomoci ekologicznej spoecznoci lokalnych oraz zwikszenie ich aktywizacji na rzecz zrwnowaonego rozwoju obszarw Natura 2000 pooonych na ich terenie lub w ich ssiedztwie. Realizowany w latach 2013 - 2015 dla urzdnikw, radnych gmin, sotysw, nauczycieli i uczniw szk, trenerw centrw edukacji ekologicznej, przedstawicieli organizacji turystycznych, gospodarstw agroturystycznych,
- "EKO warsztaty dla dzieci i modziey z terenu Mazowsza" - majcy na celu podniesienie wiadomoci ekologicznej dzieci i modziey szkolnej z terenu Mazowsza oraz zwikszenie ich zaangaowania do aktywnego dziaania na rzecz ochrony obszarw Natura 2000, wytworzenie trwaych nawykw i zachowa w duchu ekologicznego stylu ycia w domu, w szkole i w najbliszym otoczeniu poprzez nauk oszczdzania energii, promocji odnawialnych rde energii, waciwej gospodarki odpadami komunalnymi.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku realizuje kampanie edukacyjne z okazji Midzynarodowego Dnia Ziemi, Sprztanie wiata, zwracajc szczegln uwag na: wpyw gospodarki odpadami na zmian klimatu, promocj odnawialnych rde energii, ochron biornorodnoci. W ramach kampanii organizowane s: festyny, happeningi, konkursy, warsztaty, wystpy artystyczne, zbirka zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego.

Inne dziaania
Dotycz dziaa informacyjno-promocyjnych w formie audycji i publikacji w rodkach masowego przekazu, organizacji imprez masowych, prowadzeniu warsztatw, konferencji, wystpie na konferencjach regionalnych, krajowych, spotka ze studentami, opracowanie wydawnictw itp.

W ramach w/w dziaa realizujemy zadania:
- prowadzenie biblioteki RCEE, wzbogacajc j o nowe wydawnictwa (filmy, poradniki metodyczne, publikacje, czasopisma), prowadzono zajcia w bibliotece dla dzieci i modziey.
- poradnictwo dla studentw, uczniw piszcych prace o tematyce zrwnowaonego rozwoju oraz ochrony rodowiska, przedsibiorcw, gwnie w zakresie prowadzenia procedury ubiegania si o decyzje rodowiskowe i pozwolenia ekologiczne, organizacji spoecznych (dostp spoeczestwa do informacji o rodowisku),
- udzielono wywiadw dla Rafia ESKA, Tygodnika Pockiego dot. dziaa gospodarowania odpadami, ochrony biornorodnoci,
- wsppraca z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju w ramach realizacji projektw dot. przeciwdziaania zamianom klimatu,
- wsppraca Towarzystwem Naukowym Pockim, Szko Wysz im. Pawa Wodkowica w Pocku, Uniwersytetem Warszawskim w Warszawie w zakresie organizacji konferencji naukowych, przygotowania wielu wydawnictw np. "Instalacje przetwarzania odpadw komunalnych w Polsce", "Z Wis Pock nasza przyszo", "Dobre rady na odpady czyli doroli i dzieci segreguj mieci", "O przyszo jezior Pojezierza ckiego", poradnik "Modego ekologa", "Oszczdzamy energi w domu, w szkole i w firmie", albumy dot. przyrody "Brudzeski Park Krajobrazowy", "Dolina Wisy Pockiej szans dla ekoturystyki".

Na realizacj zada edukacyjnych pomoc finansowa otrzymywana jest z:
- Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Samorzdw: wojewdztwa mazowieckiego, powiatu pockiego, Gminy Miasta Pock i samorzdw gminnych,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej w ramach Rzdowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
- Darowizn z firm, skadek czonkowskich.


Nasi partnerzy

NFOSiGW