Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

O RCEE - kim jesteśmy i co robimy PDF Print E-mail

Misją naszą jest dążenie do stanu, w którym wszyscy obywatele będą świadomi zjawisk i problemów ekologicznych, posiadać będą wiedzę, umiejętności, motywację i chęci niezbędne do działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i wsi.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku od 1993 roku prowadzi ogólnopolską edukację ekologiczną szerokiego grona społeczeństwa: dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizując ich do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, kształtując postawy proekologiczne, upowszechniając wiedzę o przyrodzie i jej ochronie.

Siła Regionalnego Centrum tkwi przede wszystkim w zespole RCEE, członkach stowarzyszenia, wysokim poziomie kadry trenerów oraz uczestników projektów, których przygotowujemy do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w ich lokalnych środowiskach, wdrażania prawa ekologicznego oraz najlepszych dostępnych technik i technologii. Również w zaprzyjaźnionych instytucjach wspierających różne formy działalności. Prowadzone działania edukacyjne są ściśle powiązane z lokalnymi i globalnymi problemami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, z życiem społeczności lokalnych, działalnością gospodarczą korzystających ze środowiska.

RCEE realizuje zadania edukacji ekologicznej spójne ze Strategią edukacji dla zrównoważonego rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, polityką ekologiczną państwa, programami ochrony środowiska województw, powiatów i gmin, poprzez:
- organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, konkursów, plenerów artystyczno - przyrodniczych,
- inicjowanie budowy urządzeń ochrony środowiska, zwłaszcza oczyszczalni ścieków, urządzeń i instalacji do gospodarowania odpadami, odnawialnych źródeł energii,
- ochronę bioróżnorodności, czynną ochronę przyrody, zwłaszcza gatunków, którym grozi wyginięcie,
- wydawanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie biblioteki z czytelnią,
- działalność filantropijną razem z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", której jesteśmy jednym z fundatorów,
- inicjowanie organizacji zielonych szkół, budowy ścieżek dydaktyczno - przyrodniczych.

Zadania edukacyjne realizowane są poprzez programy:
- Polsko - amerykański program edukacji ekologicznej "Krąg" (projekt ogólnopolski) - realizowany od 1994 roku we współpracy z ISC w Vermont w USA najpierw w województwie płockim, a w następnych latach na terenie 9 województw, na Ukrainie. Program ten uwzględnia aktywizację społeczności lokalnych: szkoły, rodziców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, urzędników administracji publicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zapoczątkowany został szkoleniem przez trenerów z USA. Program ten kontynuujemy w woj. mazowieckim szerząc jego metody i formy pracy, które mogliśmy poznać podczas wizyty w USA,
- "Sięgnij po słońce" (projekt ogólnopolski) - wykorzystanie energii odnawialnej przez społeczności metodą "Zrób to sam", realizowany w 2004 roku na terenie pięciu województw, ale zainteresowanie działaniami w ramach projektu jest nadal bardzo duże,
- "Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej - regionem świadomych ekologicznie", którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Mazowsza, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej dla wdrażania zrównoważonego rozwoju - realizowany w latach 2008 - 2011, skierowany do dzieci, młodzieży, sołtysów, administracji samorządowej,
- "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" - mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województw: mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego i łódzkiego nt. przeciwdziałania zmianom klimatu, promowania racjonalnego gospodarowania energią - realizowany w latach 2010 - 2012 wśród całych społeczności lokalnych,
- "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku" (projekt ogólnopolski) - mający na celu zwiększenie skuteczności wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmianę zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, poznanie wielu różnych sposób wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmniejszenie uciążliwości odpadów na środowisko, wyzwolenie aktywności samorządów mieszkańców do działań na rzecz właściwej gospodarki odpadami komunalnymi. Realizowany w latach 2012 - 2014 dla przedstawicieli samorządów gmin, powiatów, województw, firm gospodarujących odpadami, nauczycieli oraz podmiotów zaangażowanych we wdrażanie nowego modelu gospodarowania odpadami,
- "Natura 2000 - naszą szansą" (projekt ogólnopolski) - mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych oraz zwiększenie ich aktywizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000 położonych na ich terenie lub w ich sąsiedztwie. Realizowany w latach 2013 - 2015 dla urzędników, radnych gmin, sołtysów, nauczycieli i uczniów szkół, trenerów centrów edukacji ekologicznej, przedstawicieli organizacji turystycznych, gospodarstw agroturystycznych,
- "EKO warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza" - mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Mazowsza oraz zwiększenie ich zaangażowania do aktywnego działania na rzecz ochrony obszarów Natura 2000, wytworzenie trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu poprzez naukę oszczędzania energii, promocji odnawialnych źródeł energii, właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku realizuje kampanie edukacyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata, zwracając szczególną uwagę na: wpływ gospodarki odpadami na zmianę klimatu, promocję odnawialnych źródeł energii, ochronę bioróżnorodności. W ramach kampanii organizowane są: festyny, happeningi, konkursy, warsztaty, występy artystyczne, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Inne działania
Dotyczą działań informacyjno-promocyjnych w formie audycji i publikacji w środkach masowego przekazu, organizacji imprez masowych, prowadzeniu warsztatów, konferencji, wystąpień na konferencjach regionalnych, krajowych, spotkań ze studentami, opracowanie wydawnictw itp.

W ramach w/w działań realizujemy zadania:
- prowadzenie biblioteki RCEE, wzbogacając ją o nowe wydawnictwa (filmy, poradniki metodyczne, publikacje, czasopisma), prowadzono zajęcia w bibliotece dla dzieci i młodzieży.
- poradnictwo dla studentów, uczniów piszących prace o tematyce zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska, przedsiębiorców, głównie w zakresie prowadzenia procedury ubiegania się o decyzje środowiskowe i pozwolenia ekologiczne, organizacji społecznych (dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku),
- udzielono wywiadów dla Rafia ESKA, Tygodnika Płockiego dot. działań gospodarowania odpadami, ochrony bioróżnorodności,
- współpraca z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju w ramach realizacji projektów dot. przeciwdziałania zamianom klimatu,
- współpraca Towarzystwem Naukowym Płockim, Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uniwersytetem Warszawskim w Warszawie w zakresie organizacji konferencji naukowych, przygotowania wielu wydawnictw np. "Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce", "Z Wisłą Płocką nasza przyszłość", "Dobre rady na odpady czyli dorośli i dzieci segregują śmieci", "O przyszłość jezior Pojezierza Łąckiego", poradnik "Młodego ekologa", "Oszczędzamy energię w domu, w szkole i w firmie", albumy dot. przyrody "Brudzeński Park Krajobrazowy", "Dolina Wisły Płockiej szansą dla ekoturystyki".

Na realizację zadań edukacyjnych pomoc finansowa otrzymywana jest z:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Samorządów: województwa mazowieckiego, powiatu płockiego, Gminy Miasta Płock i samorządów gminnych,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
- Darowizn z firm, składek członkowskich.


Nasi partnerzy

NFOSiGW