Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

NATURA 2000 - SZANS DLA ROZWOJU REGIONU POCKIEGO PDF Print E-mail

NATURA 2000 - SZANS DLA ROZWOJU REGIONU POCKIEGO

dofinansowano przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 22563,00 z


I zadanie: Warsztaty dla szk pn. "Natura 2000 w mojej okolicy"

Uczestnicy: dzieci i modzie ze szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Regionu Pockiego.
Miejsce: warsztaty prowadzone bd w palcwkach przedszkolnych i szkolnych.

Warsztaty przeprowadzone zostan w przedszkolach, szkoach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czasie warsztatw bd wykorzystane materiay przygotowane w ramach projektu - plansze edukacyjne. Szczegln uwag bdziemy zwraca na ochron rnorodnoci biologicznej w tym istotn rol obszarw Natura 2000 dla ochrony zagroonych wyginiciem gatunkw rolin, zwierzt i siedlisk chronionych. Przedstawione bd aspekty ochrony przyrody, korzyci wynikajce z faktu mieszkania w ssiedztwie obszarw Natura 2000.
Warsztaty prowadzone bd metodami aktywizujcymi grup z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, plansz edukacyjnych.

II zadanie: Warsztaty - dla dzieci i modziey szkolnej plener artystyczno - przyrodniczy
Uczestnicy: uczniowie ze szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Pocka.
Cel:
- Zdobycie wiadomoci w zakresie: podstawowych poj z zakresu ochrony przyrody, specyfiki rodowiska przyrodniczego wasnego terenu, przyczyn zagroe rodowiska przyrodniczego, w tym obszarw Natura 2000, moliwoci wykorzystania wartoci obszarw Natura 2000 do rozwoju zrwnowaonego.
Ksztatowanie pogldw, postaw i zachowa sprzyjajcych zapobieganiu niszczenia rnorodnoci biologicznej, siedlisk i gatunkw obszarw Natura 2000, wykorzystania ich do zrwnowaonego rozwoju, a zwaszcza: poczucia odpowiedzialnoci za skutki dziaa wasnych w rodowisku przyrodniczym, aktywnego udziau w dziaaniach na rzecz zapobiegania degradacji rodowiska, w tym zwaszcza siedlisk i gatunkw obszaru Natura 2000, aktywizacja czonkw rodziny, kolegw na rzecz ochrony rodowiska, w tym siedlisk i gatunkw obszaru Natura 2000, moliwoci rozwoju turystyki i innych dziaalnoci na obszarach Natura 2000.

III zadanie: Plansze edukacyjne pt. "Poznaj Natur 2000 w swoim regionie" - materiay edukacyjne dla szk uczestniczcych w projekcie.

Zostan opracowane plansze edukacyjne - kada szkoa uczestniczca w projekcie otrzyma zestaw plansz - 9 szt:

Plansza 1 - Dolina Skrwy Lewej

Plansza 2 - Dolina Przysowy i Sudwi

Plansza 3 - Aleja Pachnicowa

Plansza 4 - Dolina rodkowej Wisy

Plansza 5 - Kampinoska Dolina Wisy

Plansza 6 - Puszcza Kampinoska

Plansza 7 - Sikrz

Plansza 8 - Uroczyska ckie

Plansza 9 - Podstawowe informacje o obszarach Natura 2000


Zostan one przekazane szkoom biorcym udzia w projekcie. Szkoy, ktre otrzymaj plansze edukacyjne, zobowizane s do zorganizowania szkolnej wystawy w miejscu oglnie dostpnym dla wszystkich (dzieci, nauczycieli, rodzicw).
Plansze zostan dostarczone do szkoy podczas warsztatw prowadzonych przez trenera RCEE w Pocku. Pierwsze zajcia w szkole z wykorzystaniem plansz poprowadzi trener RCEE w Pocku. Nastpnie z plansz zostanie przygotowana wystawa, a nauczyciel ktry uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez trenera RCEE w Pocku przeprowadzi warsztaty z wykorzystaniem plansz dla innych grup ze szkoy.
1. komplet plansz posuy trenerowi do przeprowadzenia zaj w szkoach, a nastpnie zostanie przekazany bibliotece RCEE w Pocku, gdzie zostanie przygotowana wystawa.

IV zadanie: Zakup sprztu niezbdnego do prowadzenia programw edukacyjnych i pokazw dydaktycznych

1. Zakup komputera z oprogramowaniem
2. Ekran projekcyjny NOBO na trjnogu (150x113,8)

V zadanie: Promocja projektu


Projektdofinansowany przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW