Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Sprzątanie Świata 2015 PDF Print E-mail

22 edycja Kampanii "Sprzątanie Świata 2015" przebiegła pod hasłem "Wyprawa - poprawa". W naszym regionie Mazowsza Kampanię poświęcamy edukacji ekologicznej społeczeństwa dotyczącej zwłaszcza: doskonaleniu wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, identyfikacji źródeł zagrożeń środowiska przyrodniczego odpadami, promowaniu idei recyklingu - zgodnie z zasadami oszczędzania zasobów Ziemi, sprzątania terenów, w tym obszarów cennych przyrodniczo, na których odpady stwarzają szczególne uciążliwości dla bioróżnorodności, gatunków i siedlisk zagrożonych wyginięciem oraz ludzi, włączenia mieszkańców do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Patronat:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Fundacja Nasza Ziemia

Organizatorami tegorocznej Kampanii byli Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Gimnazjum Nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku, Urząd Miasta w Płocku, Gazeta Wyborcza, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych.

Ważnym elementem Kampanii było posprzątanie "po sobie", likwidacja źródeł degradacji środowiska przyrodniczego i podejmowanie działań służących zrównoważonemu rozwojowi. Informując o powyższym, serdecznie prosimy o aktywny udział w Kampanii i współpracę z RCEE w Płocku w celu jej przeprowadzenia.

----

DZIĘKUJEMY

----

Worki i rękawiczki zakupiono ze środków:

 

Galeria Zdjęć:

 

-------->>>>

W dniu 14 września 2015r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów Kampanii oraz współorganizatorów Kampanii w Płockim Obszarze Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Do pobrania:

-> Sprawozdanie z Kampanii Sprzątanie Świata 2015pobierz ...

->  Regulamin konkursu Obszary Natura 2000 wolne od odpadówpobierz ...

->  Regulamin konkursu Dziecięce rady na odpadypobierz ...

Terminy: do 20 października 2015r.

-> Ankieta dla mieszkańców Płocka - pobierz ...

-> Konkurs plastyczny na plakat promujący racjonalne zakupy - zobacz ...

 

-------->>>>

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Mazowsza
Uprzejmie informujemy, iż w trzeci weekend września 2015r. organizowana jest w Polsce po raz 22. Kampania "Sprzątanie Świata - Polska 2015", mająca na celu przede wszystkim wzbudzić w nas wszystkich - mieszkańcach Ziemi, przedsiębiorcach - refleksje nad naszym wpływem na otaczające nas środowisko przyrodnicze, jego zasoby podczas codziennego życia, pracy, wypoczynku, wędrówek po terenach obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000.

Szczególną uwagę zwróćmy na analizę wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, gminy (sołectwa, dzielnicy mieszkaniowej). Przypominamy, iż system gospodarowania odpadami komunalnymi wdrażany jest od 1 lipca 2013r.

Spróbujmy odpowiedzieć na następujące pytania:
czy zmniejszyła się ilość wytwarzanych przez nas rodzajów odpadów komunalnych?, czy prowadzimy ich segregację?, jak często firmy odbierają od nas odpady, gdzie są one wywożone - czy do instalacji spełniających wymogi ekologiczne?, czy mamy możliwość odniesienia/odwiezienia odpadów nieregularnie wytworzonych w domach do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?, czy gmina osiągnęła wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu: papieru, tworzyw, szkła, odpadów remontowych?, czy gmina ograniczyła zgodnie z wymogami prawa masę odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania?, jakie są koszty poniesione w związku z odbieraniem odzyskiem, unieszkodliwieniem, administrowaniem odpadami?

Odpowiedzi na nie pomogą nam w wywiązaniu się z naszych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, bo za utrzymanie czystości i porządku odpowiadamy wszyscy - zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym uchwałami rad gmin.

Kampania "Sprzątanie Świata" to okazja do nawiązania kontaktu z mieszkańcami pracowników urzędów miast, gmin, związków celowych gmin odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Hasło tegorocznej Kampanii brzmi "Wyprawa - poprawa". Zmusza ono do analizy naszej osobistej odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zinwentaryzujemy dzikie wysypiska odpadów, braki w zakresie wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów terenów publicznych.
Uzyskane informacje przekażemy do władz gmin. Bądźmy Ekozwiadowcami.

Zachęcając Państwa do udziału w 22. edycji Kampanii "Sprzątanie Świata 2015" mamy nadzieję na odpowiedni efekt ekologiczny, tj.: czyste środowisko, wolne od odpadów. Skorzystają na tym wszyscy: przyroda i my.

Serdecznie Państwa pozdrawiamy
Zespół RCEE w PłockuNasi partnerzy

NFOSiGW