Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

"Obszary Natura 2000 wolne od odpadów" PDF Print E-mail

OBSZARY NATURA 2000 WOLNE OD ODPADÓW - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7.110,00 zł

 

Cel zadania
Celem 2. konkursów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży szkolnej z terenu województwa mazowieckiego jest:
- uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenie odpadów dla obszarów Natura 2000 i ludzi,
- wyzwolenie wśród lokalnych społeczności aktywności do działań na rzecz ochrony przyrody, szczególnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami na obszarach Natura 2000,
- promocja terenowych form edukacji ekologicznej oraz działań dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska w ramach Kampanii Sprzątanie Świata 2015,
- współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, urzędem gminy, radnymi w kierunku rozwiązań problemów ekologicznych obszarów cennych przyrodniczo,
- uświadamianie zagrożeń środowiska naturalnego,
- rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za dobry stan środowiska,
- promowanie recyklingu jako przykładu ekologicznej postawy i dbałości o środowisko,
- aktywizacja i rozwijanie talentów plastycznych.

Grupa docelowa
Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, społeczność lokalna z terenu województwa mazowieckiego.

Szczegółowy opis i przebieg zadania

I. Konkurs dla placówek oświatowych pn. "Obszary Natura 2000 wolne od odpadów"

Termin realizacji: wrzesień (ogłoszenie) - listopad (wręczenie nagród) 2015r.
Termin dostarczenia prac: do dnia 20 października 2015 r.
Uczestnicy: przedszkola , szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Liczba laureatów konkursu - 6 szkół
Liczba wyróżnionych - 6 szkół

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:

I kategoria - przedszkola i szkoły podstawowe - 3 laureatów i 3 wyróżnionych.
II kategoria - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - 3 laureatów i 3 wyróżnionych.
Planowa liczba nadesłanych prac konkursowych: 30
Liczba uczestniczących szkół i przedszkoli: 30 - placówek oświatowych

Zadania w ramach konkursu:

Szkoły i przedszkola przygotowują i przeprowadzą Kampanię Sprzątanie Świata 2015 na obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie adresowaną do osób fizycznych, przedsiębiorców, dzieci i młodzieży, poprzez:
1.Wystosowanie apelu do mieszkańców, właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacji społecznych o: ograniczenie masy i rodzaju wytwarzanych odpadów, właściwe postępowanie z odpadami wytworzonymi - zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2.Zwiady terenowe uczniów szkół w zakresie:
- inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci, nanoszenie ich lokalizacji na mapy,
- badania stanu wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami w gminie (znajomości zasad gospodarowania odpadami, organizacji PSZOK, odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, przygotowania raportu).

Z przeprowadzonych kampanii organizatorzy składają do Biura RCEE w Płocku reportaż w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w formie: filmu (3-5 min), zdjęć obrazujących Kampanię wraz z opisem przedstawionych w formie kroniki lub prezentacji multimedialnej.


Wręczenie nagród:

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30 października 2015 r.
2. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2015r. O terminie oraz godzinie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronach www.rceeplock.pl niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
4. Wystawa pokonkursowa będzie w gablotach w siedzibie RCEE w Płocku, ul. I Maja 7b.

II. Konkurs plastyczny pn. "Dziecięce rady na odpady"
Termin realizacji: wrzesień (ogłoszenie) - listopad (wręczenie nagród) 2015r.
Termin dostarczenia prac: do dnia 20 października 2015 r. do godziny 15.00.
Uczestnicy: dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkoły podstawowej.
Liczba laureatów konkursu - 6 (po 3 nagrody w dwóch kategoriach).

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- I kategoria - dzieci z przedszkoli - 3 laureatów oraz drobne nagrody pocieszenia dla przedszkolaków - 10 szt.
- II kategoria - uczniowie szkoły podstawowej - 3 laureatów oraz drobne nagrody pocieszenia dla uczniów szkoły podstawowej - 10 szt.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych uczestników:
I kategoria - dzieci z przedszkoli.
II kategoria - uczniowie szkół.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z celem konkursu, praca powinna być wykonana na papierze w formacie A-4 lub A-3, w technice kolażu, z wykorzystaniem wyłącznie papieru (można używać gazet, czasopism, opakowań, tektur, bibuły z nastawieniem na powtórne wykorzystanie materiałów).
3. Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora.

Wręczenie nagród.

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30 października 2015 r.
2. Organizator zastrzega, że poza laureatami głównymi (miejsce 1, 2 i 3 w obu kategoriach wiekowych) zostaną także przyznane drobne nagrody pocieszenia dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2015r.
4. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronach www.rceeplock.pl niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
5. Wystawa pokonkursowa będzie w gablotach w siedzibie RCEE w Płocku, ul. I Maja 7b, I.p.


OBSZARY NATURA 2000 WOLNE OD ODPADÓW - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7.110,00 zł


Nasi partnerzy

NFOSiGW