Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

"Obszary Natura 2000 wolne od odpadów" PDF Print E-mail

OBSZARY NATURA 2000 WOLNE OD ODPADÓW - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7.110,00 zł

 

Cel zadania
Celem 2. konkursów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży szkolnej z terenu województwa mazowieckiego jest:
- uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenie odpadów dla obszarów Natura 2000 i ludzi,
- wyzwolenie wśród lokalnych społeczności aktywności do działań na rzecz ochrony przyrody, szczególnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami na obszarach Natura 2000,
- promocja terenowych form edukacji ekologicznej oraz działań dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska w ramach Kampanii Sprzątanie Świata 2015,
- współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, urzędem gminy, radnymi w kierunku rozwiązań problemów ekologicznych obszarów cennych przyrodniczo,
- uświadamianie zagrożeń środowiska naturalnego,
- rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za dobry stan środowiska,
- promowanie recyklingu jako przykładu ekologicznej postawy i dbałości o środowisko,
- aktywizacja i rozwijanie talentów plastycznych.

Grupa docelowa
Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, społeczność lokalna z terenu województwa mazowieckiego.

Szczegółowy opis i przebieg zadania

I. Konkurs dla placówek oświatowych pn. "Obszary Natura 2000 wolne od odpadów"

Termin realizacji: wrzesień (ogłoszenie) - listopad (wręczenie nagród) 2015r.
Termin dostarczenia prac: do dnia 20 października 2015 r.
Uczestnicy: przedszkola , szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Liczba laureatów konkursu - 6 szkół
Liczba wyróżnionych - 6 szkół

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:

I kategoria - przedszkola i szkoły podstawowe - 3 laureatów i 3 wyróżnionych.
II kategoria - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - 3 laureatów i 3 wyróżnionych.
Planowa liczba nadesłanych prac konkursowych: 30
Liczba uczestniczących szkół i przedszkoli: 30 - placówek oświatowych

Zadania w ramach konkursu:

Szkoły i przedszkola przygotowują i przeprowadzą Kampanię Sprzątanie Świata 2015 na obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie adresowaną do osób fizycznych, przedsiębiorców, dzieci i młodzieży, poprzez:
1.Wystosowanie apelu do mieszkańców, właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacji społecznych o: ograniczenie masy i rodzaju wytwarzanych odpadów, właściwe postępowanie z odpadami wytworzonymi - zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2.Zwiady terenowe uczniów szkół w zakresie:
- inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci, nanoszenie ich lokalizacji na mapy,
- badania stanu wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami w gminie (znajomości zasad gospodarowania odpadami, organizacji PSZOK, odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, przygotowania raportu).

Z przeprowadzonych kampanii organizatorzy składają do Biura RCEE w Płocku reportaż w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w formie: filmu (3-5 min), zdjęć obrazujących Kampanię wraz z opisem przedstawionych w formie kroniki lub prezentacji multimedialnej.


Wręczenie nagród:

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30 października 2015 r.
2. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2015r. O terminie oraz godzinie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronach www.rceeplock.pl niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
4. Wystawa pokonkursowa będzie w gablotach w siedzibie RCEE w Płocku, ul. I Maja 7b.

II. Konkurs plastyczny pn. "Dziecięce rady na odpady"
Termin realizacji: wrzesień (ogłoszenie) - listopad (wręczenie nagród) 2015r.
Termin dostarczenia prac: do dnia 20 października 2015 r. do godziny 15.00.
Uczestnicy: dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkoły podstawowej.
Liczba laureatów konkursu - 6 (po 3 nagrody w dwóch kategoriach).

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- I kategoria - dzieci z przedszkoli - 3 laureatów oraz drobne nagrody pocieszenia dla przedszkolaków - 10 szt.
- II kategoria - uczniowie szkoły podstawowej - 3 laureatów oraz drobne nagrody pocieszenia dla uczniów szkoły podstawowej - 10 szt.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych uczestników:
I kategoria - dzieci z przedszkoli.
II kategoria - uczniowie szkół.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z celem konkursu, praca powinna być wykonana na papierze w formacie A-4 lub A-3, w technice kolażu, z wykorzystaniem wyłącznie papieru (można używać gazet, czasopism, opakowań, tektur, bibuły z nastawieniem na powtórne wykorzystanie materiałów).
3. Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora.

Wręczenie nagród.

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30 października 2015 r.
2. Organizator zastrzega, że poza laureatami głównymi (miejsce 1, 2 i 3 w obu kategoriach wiekowych) zostaną także przyznane drobne nagrody pocieszenia dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2015r.
4. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronach www.rceeplock.pl niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
5. Wystawa pokonkursowa będzie w gablotach w siedzibie RCEE w Płocku, ul. I Maja 7b, I.p.


OBSZARY NATURA 2000 WOLNE OD ODPADÓW - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7.110,00 zł


Nasi partnerzy

NFOSiGW