Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Mazowsza PDF Print E-mail

Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Mazowsza

dofinansowano przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6300,00 z


Cel gwny:
- aktywizacja i podniesienie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa oraz budowanie postaw proekologicznych,
- upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony rodowiska i zrwnowaonego rozwoju poprzez konferencj i warsztaty.

Cele szczegowe:

- zachcenie do podejmowania dziaa na rzecz zrwnowaonej konsumpcji i zrwnowaonego rozwoju,
- aktywizowanie spoecznoci regionalnej do dziaa na rzecz zrwnowaonej konsumpcji i zrwnowaonego rozwoju,
- zapoznanie z zagadnieniami dotyczcymi zanieczyszcze powietrza,
- przyblienie zagadnie dotyczcych niskich emisji, poprzez ksztatowanie wiadomoci ekologicznej oraz waciwych postaw wobec rodowiska.
- poszerzenie wiedzy w zakresie odnawialnych rde energii,
- zwrcenia uwagi na rol, jak powinna odgrywa energia oparta na odnawialnych rdach,
- rozwijanie wraliwoci na problemy rodowiska naturalnego w najbliszym otoczeniu.


1. Konferencja: "Ku zrwnowaonej przyszoci"
Termin: 31 maja 2016r.
Uczestnicy: przedstawiciele spoecznoci lokalnej, organizacji spoecznych, radni, urzdnicy gmin, sotysi, dyrektorzy i nauczyciele szk, media

Zakres tematyczny:
Co to jest zrwnowaony rozwj i jak naley wdraa zasady zrwnowaonego rozwoju.
Co to jest zrwnowaona konsumpcja?
- Zrwnowaona konsumpcja w gospodarstwach domowych.
- Zrwnowaone kryteria standardu ycia.
Odpowiedzialny biznes i konsumpcja.
- Niezrwnowaony model produkcji i odpady.
- Niezrwnowaona produkcja i dystrybucja ywnoci.
Rola mediw w promocji zrwnowaonej konsumpcji.
Przyczyny powstawania i konsekwencje wynikajce z niskiej emisji:
- aspekty zwizane z konsekwencjami zdrowotnymi nadmiernej emisji zanieczyszcze do atmosfery oraz moliwociami technicznymi identyfikacji zanieczyszcze emitowanych z lokalnych rde ciepa,
- aspekty zwizane z ochron rodowiska i skutkami rodowiskowymi nieprawidowego spalania paliw w nieprzystosowanych do ich spalania kotach i piecach.
Sposoby zapobiegania i likwidacji niskiej emisji:
- aspekty ekonomiczne zwizane z termomodernizacj i eksploatacj kotw o niskiej jakoci technicznej i niskich parametrach eksploatacyjnych,
- opacalno i moliwoci techniczne termomodernizacji budynkw oraz wymiany kotw na nowe o wyszej sprawnoci i mniejszym zuyciu paliw.
Zadania dla gmin w celu:
- wdraania zasad zrwnowaonego rozwoju,
- likwidacji niskiej emisji.


2. Materiay konferencyjne - torby, notesy, dugopisy

3. Warsztaty terenowe dla dzieci i modziezy szkolnej oraz dla lokalnej spoecznosci w ramach obchodw Dnia Ziemi "Palcy temat - niska emisja"
Termin: 8 maja 2016r.
Subice - w trakcie obchodw Powiatowego Dnia Ziemi - dla spoecznoci Mazowsza;


---
Termin: 10 czerwiec 2016r.
Pock - podczas Dnia Ziemi na placu Starego Rynku w Pocku - dla spoecznoci lokalnej miasta Pocka;W trakcie warsztatw byy poruszane kwestie wpywu zanieczyszcze powietrza na zdrowie oraz jako ycia mieszkacw. Analizujc rda zanieczyszcze w tym paleniska domowe oraz transport samochodowy, trenerzy starali si pokaza rwnie, jak bardzo istotn rol odgrywa ziele.

Zakres tematyczny:
1. Stan zanieczyszczenia powietrza, czym oddychaj mieszkacy regionu, miasta, gminy, jakie to zanieczyszczenia i skd si bior oraz co wpywa na powietrze, jakie codzienne czynnoci?
2. Problem palenia odpadw komunalnych w piecach i kotach domowych - jakie zagroenia niesie ze sob i jakie s kary?
3. Wpyw zanieczyszcze w powietrzu na zdrowie ludzi, na rodowisko, sposoby przeciwdziaania i ochrony powietrza.
4. Odnawialne rda energii - czym s i jak je stosowa?
5. Oszczdzanie energii elektrycznej i cieplnej - jakie korzyci przynosi i jak to robi?
6. Ekologiczny transport.
Warsztatom towarzyszyy przygotowane wystawy prezentujce w/w zagadnienia.


3. Zestaw demonstracyjny - Energia odnawialna wody - wiatru - soca zestaw eksperymentalny.
Zestaw umoliwi przeprowadzenie cznie 29 rnych eksperymentw, przy czym jednoczenie mona byo prezentowa niezalenie 3 modele, oddzielne dla kadego rodzaju rde pozyskiwania energii odnawialnej (tj. wody, wiatru i Soca).
Dziki elementom zestawu mona zbudowa:
- 2 wielkie turbiny wiatrowe, ktrych wysoko to ok. 1 m.
- 6 rnych pojazdw napdzanych bateri akumulatorow.
- 6 rnych pojazdw zasilanych panelem sonecznym (fotowoltaicznym), ktry moe by rwnie wykorzystywany do adowania baterii akumulatorowych.
- 15 pojazdw napdzanych silnikiem hydropneumatycznym.
Zestaw zawiera cznie 375 elementw oraz dokadne instrukcje z przedstawionymi eksperymentami w jzyku polskim.
Zestaw demonstracyjny by wykorzystywany podczas realizacji zadania oraz bdzie wykorzystywany po jego zakoczeniu w trakcie prowadzonych przez trenerw RCEE w Pocku warsztatw edukacyjnych dla dzieci i modziey.


Projektdofinansowany przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW