Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

NIE - DLA NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA PDF Print E-mail

Projekt "NIE - DLA NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA"

1. Konferencja "Ku zrównoważonej przyszłości"

Uczestnicy: przedstawiciele społeczności lokalnej, organizacji społecznych, radni, urzędnicy gmin, sołtysi, dyrektorzy i nauczyciele szkół, media.

Program:

 1. Przedstawienie informacji o projekcie pn. "Nie dla niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza" realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 2. Co to jest zrównoważony rozwój. Jak należy wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w aspekcie zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim?
 3. Co to jest zrównoważona konsumpcja? Jak ją wdrażać w aspekcie zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim?
  - Zrównoważona konsumpcja i zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwach domowych.
 4. Odpowiedzialny biznes, a zanieczyszczenia powietrza.
  - Niezrównoważony model produkcji i odpady.
  - Niezrównoważona produkcja i zanieczyszczenia powietrza.
 5. Rola mediów w promocji zrównoważonej konsumpcji i zanieczyszczenia powietrza, poprawa jego stanu.
 6. Przyczyny powstawania i konsekwencje wynikające z niskiej emisji:
  - aspekty związane z konsekwencjami zdrowotnymi nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz możliwościami technicznymi identyfikacji zanieczyszczeń emitowanych z lokalnych źródeł ciepła,
  - aspekty związane z ochroną środowiska i skutkami środowiskowymi nieprawidłowego spalania paliw w nieprzystosowanych do ich spalania kotłach i piecach.
 7. Sposoby zapobiegania i likwidacji niskiej emisji:
  - aspekty ekonomiczne związane z termomodernizacją i eksploatacją kotłów o niskiej jakości technicznej i niskich parametrach eksploatacyjnych,
  - opłacalność i możliwości techniczne termomodernizacji budynków oraz wymiany kotłów na nowe o wyższej sprawności i mniejszym zużyciu paliw.
 8. Działanie regionalne w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, w tym niskiej emisji.
 9. Działania informacyjno - edukacyjne w zakresie poprawy jakości powietrza - warsztaty:
  co może zrobić szkoła, ośrodek edukacji ekologicznej, gmina?
  przygotowanie szkół, ośrodków edukacji ekologicznej, gmin do udziału w programie organizowanym przez RCEE w Płocku "Szkoła/przedszkole dla poprawy jakości powietrza".
 10. Zadania dla gmin w celu:
  - wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju,
  - likwidacji niskiej emisji.
 11. Informacja o konkursie "Szkoła/przedszkole dla poprawy jakości powietrza".

Zaproszenie - pobierz pdf ...

Galeria zdjęć:
2. "Wybierz zrównoważony styl życia dla ochrony powietrza" - happening

Termin: 10 czerwiec 2016r.

Miejsce: Rynek Starego Miasta w Płocku

Uczestnicy: dzieci i młodzież szkolna (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz społeczność lokalna, przedstawiciele mediów.

Formy i metody pracy: prezentacje OZE, konkursy, piosenki, scenki tematyczne, inscenizacje, wykład.

Cele:

- poznanie sposobów monitoringu jakości powietrza, pomiarów emisji do powietrza,
- promocja działań służących ograniczeniu zanieczyszczeń do powietrza.

Program:

 1. Powitanie uczestników, przedstawienie celów happeningu, przekazanie informacji o projekcie, finansującym i realizatorze.
 2. "NIE dla niskiej emisji" - zanieczyszczenia powietrza, ich wpływ na zdrowie i możliwości zmniejszenia tych zanieczyszczeń przez społeczeństwo - wykład.
 3. Prezentacje szkół/przedszkoli "Wybierz zrównoważony styl życia dla ochrony powietrza" - występy na scenie:
  - Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku "Woda, słońce, powietrze, las bardzo kochamy was";
  - Miejskie Przedszkole Nr 5 "Kocham Ziemię";
  - Miejskie Przedszkole Nr 6 "Moja planeta";
  - Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Misia Uszatka: "Na ochronie środowiska każdy z nas coś zyska";
  - Miejskie Przedszkole Nr 14 "Żyjemy w zgodzie z naturą";
  - Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 "Sami tworzymy nasz świat";
  - Miejskie Przedszkole Nr 21 "Z przyrodą na wesoło";
  - Miejskie Przedszkole Nr 27 "Ekologiczny taniec i eko hasła";
  - Miejskie Przedszkole Nr 37 "O kominie, który przestał dymić";
  - Akademia MAX: "Strażnicy przyrody na maxa";
  - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Płocku "Moja planeta"; 
  - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Płocku "Preferując zrównoważony styl życia ratujesz Ziemię"
  - Zespół Szkół nr 2 w Płocku "I love zrównoważony świat"
  - Zespół Szkół Nr 3 w Płocku "Wybierz zrównoważony styl życia";
  - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie "Życie codzienne w harmonii z naturą".
 4. Podsumowanie.


Obok sceny głównej:

 1. Prezentacja instalacji OZE (instalacji fotowoltaicznej z Zielonej Szkoły w Sendeniu, GREEN-SPOTU - urządzenia do ładowania tabletów, telefonów komórkowych z Mochowa, instalacji kolektorów słonecznych - realizatorzy "Inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony środowiska 2015/2016".
 2. Prezentacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w Płocku.
 3. Konkursy nt. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (nagrody sadzonki drzewek w doniczkach).
 4. Wystawa plakatów, ulotek dot. emisji zanieczyszczeń do powietrza, jej ograniczenia.
 5. Poradnictwo dla mieszkańców, inwestorów nt. sposobów ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska dot. emisji zanieczyszczeń do powietrza (uciążliwość odorowa, spalanie odpadów, niewłaściwa gospodarka odpadami, ściekami, gnojowicą).
 6. Ankieta dla uczestników happeningu nt. zanieczyszczeń powietrza i działań dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 7. Warsztaty pn. "Palący temat - niska emisja".

Poprzez realizację happeningu dotarliśmy do dużej liczby odbiorców - społeczności lokalnej Płocka i pokazano uczestnikom happeningu, że wybierając zrównoważony styl życia, wpływamy na stan środowiska przyrodniczego. Pokazano społeczności lokalnej z terenu Miasta Płocka, że mogą przeciwdziałać niskiej emisji. Pokazano też, że należy zmienić powszechne przekonanie wśród ludzi, że to przemysł najbardziej zanieczyszcza powietrze; natomiast gospodarstwa domowe i komunikacja, technologie ochrony powietrza sprawiają, że udział działalności gospodarczych w toksycznych zanieczyszczeniach powietrza to tylko 2%.
To społeczeństwo, paląc w przestarzałych piecach, używając opału złej jakości i odpadów do wytwarzania ciepła w celu ogrzania domu oraz korzystając z samochodów, każdego dnia wytwarza szkodliwe substancje zanieczyszczające powietrze, które są przyczyną wielu chorób. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania odpadów (np. foliowych opakowań, plastikowych butelek, innych tworzyw sztucznych) w domowym piecu lub pochodzące z samochodowych spalin trafiają do naszych płuc. Dlatego tak ważne jest stosowanie OZE, korzystanie z komunikacji publicznej dysponującej nowoczesnymi ekologicznymi pojazdami, zakaz wjazdu samochodów do centrum miasta, rozwój sieci ciepłowniczej, korzystanie z rowerów.

Po zakończeniu tego działania wolontariusze przeprowadzili z uczestnikami happeningu pogadanki nt refleksji z odbytego happeningu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jak, zdaniem dzieci i młodzieży, reagowali na happening mieszkańcy. Wolontariusze przeprowadzili dyskusje nt efektywności przeprowadzonego happeningu: czy zdaniem mieszkańców przeprowadzony happening wpłynie na świadomość proekologiczną społeczności lokalnej, a dot. zmian sposobu ogrzewania domów, cwu, korzystania z komunikacji publicznej.
W realizację tego zadania było zaangażowanych 10 wolontariuszy, którzy oprócz pogadanek z uczestnikami warsztatów, przygotowali wystawy, stoiska, wykonali dekorację sceny na potrzeby happeningu.

Galeria zdjęć:3. Warsztaty terenowe dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla lokalnej społeczności "Palący temat - niska emisja"

Termin: 10 czerwiec 2016r.
Trenerzy: 4 warsztaty.

Forma warsztatów: metoda warsztatowa - wykład, warsztaty plastyczne,
Miejsce:
Płock - podczas happeningu "Wybierz zrównoważony styl życia dla ochrony powietrza" - dla społeczności lokalnej;
W trakcie warsztatów były poruszane kwestie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz jakość życia mieszkańców. Analizując źródła zanieczyszczeń, w tym paleniska domowe oraz transport samochodowy; staraliśmy się także pokazać również, jak bardzo istotną rolę odgrywa zieleń.

Zakres tematyczny:

 1. Stan zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu, czym oddychają mieszkańcy regionu, miasta Płock, gmin, jakie to zanieczyszczenia i skąd się biorą?
 2. Problem palenia odpadów komunalnych w piecach i kotłach domowych - jakie zagrożenia niesie ze sobą i jakie może mieć konsekwencje finansowe?
 3. Wpływ zanieczyszczeń w powietrzu na zdrowie ludzi, na środowisko, sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.
 4. Odnawialne źródła energii - czym są i jak je wykorzystywać?
 5. Oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej - jakie korzyści przynosi i jak to robić?
 6. Ekologiczny transport.

Warsztatom towarzyszyły przygotowane wystawy prezentujące w/w zagadnienia.

Galeria zdjęć:
4. "NIE dla niskiej emisji" - warsztaty dla uczniów (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Termin: czerwiec - październik 2016r.

Uczestnicy: dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiatach: płockim, płońskim, gostynińskim, sierpeckim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim oraz m. Płock.
Trenerzy: RCEE w Płocku.
Formy i metody pracy: prezentacja multimedialna, dyskusja, przygotowanie plakatu, ulotek nt. zanieczyszczenia powietrza.
Program:

 1. Stan jakości powietrza, monitoring jakości powietrza, niska emisja.
 2. Jakość powietrza w województwie mazowieckim, w gminie, w której są warsztaty. Czy są wykonywane pomiary jakości powietrza?
 3. Jakie są źródła niskiej emisji, zanieczyszczeń powietrza? Czy da się pomierzyć emisję zanieczyszczeń do powietrza, czy są wykonywane pomiary emisji?
 4. Jak na jakość powietrza wpływa moja szkoła, mój dom? - dyskusja.
 5. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi.
 6. Jak można ograniczyć niską emisję zanieczyszczeń do powietrza w gminie, gdzie są warsztaty.
 7. Czy można ograniczyć niską emisję zanieczyszczeń do powietrza w moim domu?
 8. Wykonanie plakatów/ulotek nt. ograniczenia zanieczyszczeń powietrza (plakat/ulotkę uczestnicy warsztatów zabiorą do domu).
 9. Jak zorganizować w gminie happening "Palący temat - niska emisja" (np. inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń powietrza w mojej gminie, wywiad z wójtem nt. działań dot. ograniczenia niskiej emisji, prezentacja działań (zdjęcia, film, wywiad itp.).


5. Konkurs pt. "Szkoła/przedszkole dla poprawy jakości powietrza"

Harmonogram konkursu:
- ogłoszenie konkursu - czerwiec 2016r.
- dostarczenie prac konkursowych - 28 października 2016r.
- obrady jury - pierwszy tydzień listopada 2016r.
- wręczenie nagród - druga połowa listopada 2016r.
Pracę konkursową należy dostarczyć na adres: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock w terminie do 28 października 2016r. do godz. 15tej.
Prace mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data dostarczenia).

Cele konkursu:
- lepsza informacja, skuteczniejsza edukacja społeczeństwa Mazowsza na temat zanieczyszczeń powietrza, wpływu ich na zdrowie ludzi i możliwości ograniczenia zanieczyszczeń przez społeczeństwo, na wdrażanie w życie zrównoważonej konsumpcji,
- podniesienie świadomości mieszkańców Regionu Płockiego w zakresie zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających ze spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych,
- promowanie działań zmierzających do ograniczania spalania odpadów w piecach, a tym samym zmniejszania emisji zanieczyszczeń organicznych (TZO) do atmosfery, co w efekcie przyniesie poprawę jakości powietrza w regionie,
- promowanie selektywnej zbiórki odpadów, w opozycji do spalania odpadów w paleniskach domowych, na powierzchni ziemi,
- wyeksponowanie problemu prawidłowej gospodarki odpadami wśród mieszkańców jako ważnego działania na rzecz ochrony środowiska,
- inicjowanie działań zmierzających do organizowania wspólnych lokalnych przedsięwzięć i kampanii społecznych przeciwko "niskiej emisji".

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez placówki oświatowe lokalnych aktywności - kampanii edukacyjno - informacyjnej (np. lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, gazetka szkolna, szkolne wydawnictwa itp.) adresowanych do uczniów, ich rodziców, lokalnych społeczności i przedstawienie ich w postaci kroniki, filmu bądź też prezentacji multimedialnej.
Podjęte działania mają uświadamiać, że to my, paląc w przestarzałych piecach, używając opału złej jakości i odpadów do ogrzewania domu oraz korzystając z samochodów, każdego dnia produkujemy szkodliwe substancje, które są przyczyną wielu przewlekłych chorób i zanieczyszczeń powietrza. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie toksyny powstałe w wyniku spalania odpadów (np. foliowych opakowań czy plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych) w domowym piecu lub pochodzące z samochodowych spalin trafiają do naszych płuc.

REGULAMIN KONKURSU - pobierz

Wyniki Konkursu

Kategoria I:
LAUREACI:
1. Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
Koordynator: Ewa Janas
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu
Koordynator: Agata Warczachowska
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
Koordynator: Beata Świerczewska, Agnieszka Biernacka, Mariola Kopka
WYRÓZNIENI:
1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
Koordynator: Arletta Gołaszewska
2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
Koordynator: Wanda Milczarek - Mossakowska
3. Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku
Koordynator: Małgorzata Morońska, Emilia Banasiak, Katarzyna Domańska

Kategoria II:

LAUREACI:
1. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
Koordynator: Mirosława Niedzielska, Anna Krzywkowska
2. Gimnazjum Nr 6 w Płocku
Koordynator: Dorota Kociemska, Beata Falkowska
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
Koordynator: Małgorzata Malicka
WYRÓZNIENI:
1. Zespole Szkół w Borkowie Kościelnym
Koordynator: Małgorzata Korpolińska, Urszula Chojnowska
2. Gimnazjum nr 5 w Płocku
Koordynator: Olga Zalewska, Izabela Wójcik, Rafał Gąsiorowski, Paweł Śmigała, Iwona Łukiańska
3. Zespół Szkół Nr 2 w Płocku
Koordynator: Anna Umińska - Nowak


6. Wydawnictwo "Czyste powietrze - lepsza jakość życia mieszkańców Mazowsza"

Założeniem wydawnictwa jest uświadomienie społeczeństwu iż, to to my, paląc w przestarzałych piecach, używając opału złej jakości i śmieci do ogrzewania domu oraz korzystając z samochodów, każdego dnia produkujemy szkodliwe substancje, które są przyczyną zanieczyszczeń powietrza i wielu przewlekłych chorób.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie.
 2. Odnawialne źródła energii kontra spalenie węgla i śmieci.
 3. Czy energia jest ekologiczna?
 4. Jakość powietrza w Polsce i w województwie mazowieckim.
 5. Możliwości spalania paliw i odpadów.
 6. Jakość powietrza a zdrowie ludzi.
 7. Gospodarka niskoemisyjna.
 8. Energia - źródło zagrożeń.

"Zanieczyszczenie powietrza należy do tej niewielkiej grupy zagrożeń fizyko-chemicznych, które w bardzo nieznacznym stopniu mogą być na bieżąco redukowane przez narażonych. Człowiek musi oddychać tu i teraz i nie sposób skłaniać go do używania maski przeciwgazowej przy każdym sygnale. Zresztą znaczna część substancji zanieczyszczających jest trudna do szybkiego zarejestrowania, a organoleptycznie praktycznie niewykrywalna. Dlatego zły stan powietrza jest bardzo ważnym wyzwaniem dla administracji, która chce być uważana za spolegliwą.

Uwagi te, niestety, w pełni dotyczą sytuacji w naszym Kraju, w tym na Mazowszu. Mamy do czynienia z zadaniem pilnym i trudnym.
Przyjmujemy formułę "gorących wieści", nie koniecznie systematycznie poukładanych. Zależy nam na efekcie materialnym: przyspieszeniu wszelkich działań redukujących poważne zagrożenie dla powietrza i zdrowia ludzi. Pokazujemy te sprawy, które powinny poruszyć różne kategorie czytelników, od wnikliwych śledczych do entuzjastów gotowych do natychmiastowej walki"....

Więcej w publikacji "Czyste powietrze - lepsza jakość życia mieszkańców Mazowsza" - POBIERZ PDF

7. Seminarium sumujące projekt "Nie - dla niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza"

Termin: 24 listopada 2016r.
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Płock.

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz trenerzy centrów edukacji ekologicznej, przedstawiciele samorządów gmin z miasta Płock oraz powiatów: płockiego, płońskiego, gostynińskiego, sierpeckiego, ciechanowskiego, mławskiego oraz prelegenci.


Cele:

- podsumowanie projektu "Nie - dla niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza" ,
- wyjaśnienie problemów dot. jakości powietrza, które zgłoszono podczas warsztatów w szkołach, pierwszego seminarium,
- propozycje zadań do realizacji przez gminy, firmy, społeczeństwa.

Podczas seminarium będzie prezentowana wystawa dot. "Nie - dla niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza" przygotowane przez szkoły realizujące program "Szkoła/przedszkole dla poprawy jakości powietrza".

Zaproszenie z programem - pobierz ...

Projekt "NIE - DLA NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA" współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Nasi partnerzy

NFOSiGW