Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Konferencja PDF Print E-mail
27 września 2010 roku, godz. 10.00

Konferencja "Organizacje pozarządowe z administracją publiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej".

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku

Celem konferencji było wypracowanie kierunków współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych służące jak najlepszemu i skutecznemu wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju i ochronie bioróżnorodności, ustalenie zasad współpracy organizacji ekologicznych z administracją publiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cele te zostały osiągnięte.

W konferencji uczestniczyły 43 osoby.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele pozarządowych organizacji, fundacji.

Do pobrania scenariusz konferencji

Program konferencji:
1. Otwarcie, omówienie celu projektu, jego przebiegu i celu konferencji. - pobierz prezentacje
2. Organizacje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju - Janina Kawałczewska - RCEE. - pobierz prezentacje
3. Ochrona bioróżnorodności w programach ochrony środowiska powiatów i gmin - Witold Lenart - Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW. - pobierz prezentacje
4. Współpraca organizacji ekologicznych i administracji publicznej na rzecz aktywizacji społeczeństwa dla ZR i ochrony bioróżnorodności - Anna Batorczak - Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW. - pobierz prezentacje
5. Dyskusja panelowa - jak zbudować silny, wspólny ruch POE i administracji publicznej dla lobbowania na rzecz ZR i ochrony bioróżnorodności - prowadzący - wykładowcy. - pobierz prezentacje
6. Zakończenie i podsumowanie konferencji.

Podczas dyskusji panelowej przedstawiciele organizacji pozarządowych opowiadali o dotychczasowej współpracy z jednostkami administracji publicznej, o ich wspólnych doświadczeniach, sukcesach i porażkach. Z wypowiedzi przedstawicieli zarówno administracji jak i organizacji pozarządowych płynął jeden wniosek, zarówno rolą samorządu terytorialnego jak i organizacji pozarządowych jest poprawa jakości życia mieszkańców zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. A więc cel jest ten sam, tylko inne metody pracy. Aby osiągnąć sukces należy podjąć współpracę. Współpraca organizacji pozarządowych i administracji powinna mieć formę finansową i pozafinansową. Pozafinansowa współpraca powinna opierać się na wzajemnym dialogu, wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań i konsultowaniu podejmowanych działań. W ramach tej współpracy powinny odbywać się cykliczne, regularne spotkania, na których m.in. można byłoby wypracować priorytety współpracy na kolejny okres i dokonać oceny dotychczasowej współpracy. Spotkania będą wyśmienitą okazją do rozmowy o podejmowanych działaniach, pozwolą uniknąć dublowania działań na danym obszarze. Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami może również polegać na wzajemnym udostępnianiu sal konferencyjnych. Często jest tak, iż organizacje nie mają środków na wynajem pomieszczeń w celu przeprowadzenia konferencji, warsztatów, a samorząd posiada takie sale. Współpraca powinna opierać się także na wzajemnym promowaniu swoich działań m.in. poprzez zamieszczanie informacji na stronach www., tablicach informacyjnych. Takie rozwiązania spowodują, iż informacja o podejmowanych działaniach trafiać będzie do większej grupy odbiorców. Współpraca finansowa odbywa się nie tylko poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert przez samorząd. Współpraca finansowa może polegać także na rekomendacji projektów składanych przez organizacje. Rekomendacji może udzielić organ administracji publicznej (wójt, burmistrz, prezydent, starosta czy marszałek). Między samorządem a organizacjami może powstać także partnerstwo, które może być formalne bądź też nieformalne. Samorząd może być partnerem formalnym oraz wnieść wkład finansowy w projekty kierowane przez organizacje pozarządowe do funduszy strukturalnych. Samorząd może być także partnerem nieformalnym w projekcie. Wspiera jego realizację, ale stron nie wiąże wzajemna umowa.
Iwona Marczak – FLZP ,,Młodzi Razem’’ wskazała na słabe zainteresowanie i wspieranie organizacji pozarządowych przez część gmin, powiatów, a zwłaszcza  małe zainteresowanie realizowanymi projektami przez gminy, oraz na brak środków finansowych na działalność podstawową organizacji (telefon, czynsz, obsługa księgowa, naprawa sprzętu – ksero), małe zainteresowanie problemami ekologicznymi społeczności lokalnych jak i mediów.
Przedstawicielka RDLP w Łodzi p. Szpetmańska Halina zwróciła uwagę na przyczynę małej współpracy. Są to problemy związane z nieciągłością przepisów prawnych. Ich zmiany powodują utrudnienie pracy organizacji pozarządowych, jak i utrudnienie współpracy z organami administracji publicznej. Administracja LP stawia duży nacisk na współpracę z organizacjami pozarządowymi np. w ramach pracy Rady Naukowo – Społecznej LKP.
Janina Kawalczewska zwróciła uwagę na to, czy umiemy i chcemy rozmawiać z urzędnikami, czy jesteśmy do takiej dyskusji przygotowani. Nawiązując do projektu wskazała na dobre przykłady aktywnej współpracy RCEE z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej ,,Młodzi Razem’’, TNP w Płocku, SGTPG, WCEE we Włocławku, EKO – MAZ, Remondis w zakresie realizacji wspólnych projektów, a także z samorządami: woj. mazowieckiego, powiatu płockiego, miasta Płocka, niektórych gmin powiatu płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, WIOŚ, RDOŚ w Warszawie. Szkoda, że nie wykazują chęci współpracy na współpracę inne organizacje. Razem można zrobić więcej, uzyskać lepsze efekty. RCEE będzie podejmowało próbę współpracy, wykorzystując miedzy innymi projekt, którego realizację dziś zaczynamy. Podniosła tez problem środków finansowych organizacji pozarządowych na podstawową działalność statutową (czynsz na pomieszczenie do działalności, środki techniczne – telefon, kserokopiarki, komputer, internet, środki na delegacje, bibliotekę). Zwróciła uwagę na negatywne skutki w tym zakresie związane z likwidacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska.
Podniosła problem współpracy z władzą, zwłaszcza w zakresie postępowania organizacji tak, aby nie narazić się władzy firmom (co skutkuje brakiem pomocy dla organizacji).
Wszystkim powinno zależeć na uaktywnieniu tej współpracy.
T. Kolbicz – przedstawicielka Uniwersytetu III Wieku, podniosła problem współpracy Uniwersytetu z organizacjami ekologicznymi, aby rozwiać wątpliwości ekologiczne dorosłych, też kształtować ich postawy ekologiczne.
Podsumowania konferencji dokonał dr W. Lenart, akcentując konieczną współpracę POE z władzą, organizacji społecznych między sobą, współpracę organizacji ze społeczeństwem.

1

Karta zgłoszeniowa na konferencję - pobierz ...

RCEE w Płocku realizuje projekt mający na celu wsparcie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych, finansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

NFOSiGWNasi partnerzy

NFOSiGW