Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość... PDF Print E-mail

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie
"Człowiek - energia - środowisko.
Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

Termin realizacji: 01.10.2010 rok - 30.09.2012 rok.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie - pobierz ...

Wszyscy korzystamy z energii. Tradycyjne zasoby naturalne służące wytwarzaniu energii są nieodnawialne. Przy wytwarzaniu energii powstają zanieczyszczenia, których ilość w środowisku rośnie i zagraża klimatowi.  
Klimat jest komponentem środowiska decydującym o życiu ludzi i zasobach przyrody. Wykazuje zmienność wywołaną różnymi, nie do końca rozpoznanymi przyczynami. Reaguje na erupcje wulkaniczne, uderzania bolidów, zanieczyszczenia środowiska, pożary. Od XX wieku obserwujemy zjawisko globalnego ocieplenia: wzrost temp. grożący poważnymi skutkami dla człowieka i środowiska.
Istnieje potrzeba zmian postaw i zachowań ludzi w kierunku przyjaznego środowisku wytwarzania energii. Widząc te problemy przeprowadziliśmy ankiety, rozmowy nt. zmian klimatu, z których wynika duże zainteresowanie mieszkańców problematyką zmian klimatu, chęć podejmowania działań w celu zapobiegania zmianom klimatycznym.

W projekcie "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" postawiliśmy do osiągnięcia główny cel:
- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego nt. przeciwdziałania zmianom klimatu, promowania racjonalnego gospodarowania energią.

Projekt kierujemy do:
przedstawicieli urzędów miast, gmin, radnych, sołtysów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców, uczniów, ogółu społeczeństwa Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej oraz innych województw.

Wśród dotychczasowych koniecznych działań wśród społeczeństwa i firm mających na celu złagodzenie skutków zmian klimatu wyraźnie brakuje rad i przykładów aktywności dotyczących rolnictwa, gospodarki wodnej, transportu a także naszego zdrowia i kondycji świata ożywionego. Ponadto istnieje potrzeba szybkiego wprowadzenia w szkołach, gminach, firmach, domach, życiu codziennym zabiegów oszczędzających energię a także technik produkcji i dystrybucji energii spełniających zasady ZR. Podejmujemy się realizacji projektu, poprzez organizację m.in.:
- warsztatów dla dorosłych,
- warsztatów dla szkół,
- konferencji, 
- seminariów, 
- konkursów, 
- happeningów,
a także wydawnictw dotyczących porad, jak firma, rodzina, każda osoba może ograniczyć zużycie energii, zmniejszając jednocześnie swoje koszty jej użytkowania, stosować nowe odnawialne źródła energii elektrycznej i cieplnej, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia oddziaływania na zmiany klimatu.
Mamy nadzieję, że zainteresuje Państwa nasz projekt, weźmiecie w nim aktywny udział, a efektem będą nie tylko refleksje nad ważnością zagadnień energetycznych w rozwoju zrównoważonym naszych lokalnych środowisk, ale i konkretne korzyści dla środowiska w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, komfort energetyczny nas wszystkich, przy niezbyt dużych kosztach i zapewnienie dobrej kondycji środowiska przyrodniczego dla naszych następców.
Partnerami RCEE w Płocku w realizacji projektu są:
- Mazowiecka Agencja Energetyczna w Warszawie,
- Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie UW,
- Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego,
- Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Liczymy także na włączenie się do realizacji projektu Starostwa Powiatowego w Płocku oraz firm: ENERGA OPERATOR S.A O/Płock, PKN Orlen S.A. w Płocku.

Kalendarium zadań projektu:

A. Konferencje

I. Konferencja otwierająca projekt - ogólnopolska pn.: "Racjonalne gospodarowanie energią" (otwarta - dla wszystkich zainteresowanych tematyką).
- czytaj więcej ...
Cele:
- promocja projektu, przedstawienie zadań projektu,
- zapoznanie z polityką ekologiczną państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do 2016r. w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i racjonalnym gospodarowaniem energią,
- promowanie wiedzy, praktyk motywujących do efektywnego wykorzystania energii i zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska.
Termin konferencji: 4 listopada 2010r.
Miejsce: Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowe Żawakol, ul. Wspólna 12, 09-530 Gąbin.

II. Konferencja sumująca projekt pn.: "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej". - czytaj więcej ...
Cele:
- podsumowanie działań projektu - ewaluacja,
- ocena postaw ekologicznych społeczeństwa,
- prezentacja wyników konkursów.
Termin konferencji: IV dekada września 2012r.
Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku.
Organizator: RCEE w Płocku.
Współorganizatorzy: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku, Mazowiecka Agencja Energetyczna w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Płocku, WCEE we Włocławku, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie UW.
Uczestnicy konferencji: burmistrzowie miast i gmin, wójtowie gmin, urzędnicy administracji samorządowej i rządowej (WIOŚ, RDOŚ), dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele firm, organizacji ekologicznych, ośrodków edukacji ekologicznej, media z województw objętych projektem oraz chętni z terenu całej Polski.
Program:
1. Realizacja aspektów energetycznych w programach ochrony środowiska województw, gmin, powiatów.
2. Podsumowanie wyników konkursów:
- fotograficznego wraz z wystawą prac,
- konkursu grantowego,
- dla gmin "wprowadzamy racjonalne gospodarowanie energią" - prezentacja osiągnięć gmin.
3. Propozycja działań dla gmin, społeczności lokalnych na rzecz ograniczenia zużycia energii.

B. Seminaria

Cele:
- zwiększenie kompetencji pracowników samorządowych, przedsiębiorstw w realizacji zadań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- poznanie zasad zrównoważonego i racjonalnego gospodarowania energią,
- promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez umiejętne wykorzystanie energii odnawialnych,
- praktyczne nauczania realizowania projektów związanych z efektywnością energetyczną,
- promocja edukacji i rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- poznanie problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski centralnej.
Terminy: grudzień 2010 rok - maj 2012 rok.
Miejsce wszystkich seminariów: sala konferencyjna RCEE w Płocku, ul. Stary Rynek 20.
Organizator: RCEE w Płocku.
Współorganizator: Mazowiecka Agencja Energetyczna w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Płocku, WCEE we Włocławku.
Uczestnicy: burmistrzowie miast i gmin, wójtowie gmin, urzędnicy administracji samorządowej i rządowej (WIOŚ, RDOŚ), dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele firm, organizacji ekologicznych, ośrodków edukacji ekologicznej, media z województw, objętych projektem oraz chętni z terenu całej Polski.

Seminarium I - 21 grudnia 2010r. - czytaj więcej ...
Temat: Zmiany klimatyczne. 
Program:
1. Zmiany klimatyczne w świecie, Europie i w Polsce.
2. Zmiany klimatyczne a edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Seminarium II - 07 lutego 2011r. - czytaj więcej ...
Temat: Polityka energetyczna świata, Unii Europejskiej i Polski. 
Program:
1. Ustalenia Konwencji klimatycznych.
2. Europejska strategia dla energii.
3. Europejski pakiet energetyczny 3x20 i jego konsekwencje dla Polski.
4. Bilans energetyczny Polski. Energetyka konwencjonalna w Polsce - możliwości i problemy jej rozwoju.
5. Dyrektywa 2001/77/WE z 27 września 2001r. w sprawie wspierania produkcji na rynku
wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
6. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania energetyki odnawialnej.
7. Energia z elektrowni atomowych w świecie.
8. Możliwości korzystania z energii pochodzącej z energetyki atomowej w Polsce.

Seminarium III - 09 maja 2011r. - czytaj więcej ...
Temat: Zarządzanie energią w zrównoważonym rozwoju gmin. 
Program:
1. Planowanie energetyczne w gminie - wymogi prawne i praktyka.
2. Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej - szanse i bariery rozwoju.
3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi a zmiany klimatu.

Seminarium IV - 06 czerwca 2011r. - czytaj ...
Temat: Odnawialne źródła energii dla ochrony klimatu.
Program:
1. Polityka rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.
- projekt "Alternatywnej polityki energetycznej dla Polski do roku 2030".
2. Koszty technologii energetyki odnawialnej.
3. Szansa wykorzystania energetyki odnawialnej na Mazowszu
4. Technologia biomasy - szansą rozwoju odnawialnych źródeł energii.
5. Energia wiatrowa - możliwości rozwoju.
6. Geotermia.
7. Pompy ciepła.
8. Możliwości wykorzystania energii słońca
9. Procedura ocen oddziaływania na środowisko dla odnawialnych źródeł energii.
10. Działalność pozarządowych organizacji ekologicznych dla zrównoważonego gospodarowania energią, 
- AERIS FUTURO i "Czas na las".

Seminarium V - 07 maja 2012r. - czytaj ...
Temat: Technologia przyjazna klimatowi w naszym miejscu pracy i domu.
Program:
1. Technologie energo, wodooszczędne w działalności gospodarczej, gospodarce komunalnej.
2. Ekologiczny dom - nowoczesne rozwiązania.
3. Audyt energetyczny.
- Podstawy fizyki budowli.
- Konstrukcja budynku.
- Bilans cieplny budynku.
4. Zasady wykonywania audytu energetycznego.
5. Energetyczne rozliczenia finansowe.

Seminarium VI - 11 czerwca 2012r. - czytaj ...
Temat: Finansowanie przedsięwzięć energetycznych. 
Program:
1. Źródła polskie wsparcia dla inwestorów planujących przedsięwzięcie energetyczne.
2. Środki Unii Europejskiej.
3. Inne źródła finansowania przedsięwzięć.
4. Wybrane instytucje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii.
5. Świadomość ekologiczna społeczeństwa Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej w zakresie efektywnego gospodarowania energią.

C. Warsztaty

I. Warsztaty dla grupy A (dorośli)
Cele:
- rozpoznanie możliwości wprowadzenia w gminach, przedsiębiorstwach, zabiegów oszczędzających energię, technika dystrybucji energii spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju, 
- zwiększenie kompetencji pracowników samorządowych, przedsiębiorstw w realizacji zadań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- poznanie zasad zrównoważonego i racjonalnego gospodarowania energią,
- promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez umiejętne wykorzystanie energii,
- praktyczne nauczanie realizowania projektów związanych z efektywnością energetyczną,
- promocja edukacji i rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- poznanie problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Terminy: luty 2011 roku - marzec 2012 roku.
Organizator: RCEE w Płocku
Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Płocku, WCEE we Włocławku, ZGRK w Kutnie, Mazowiecka Agencja Energetyczna w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie.
Uczestnicy: burmistrzowie miast i gmin, wójtowie gmin, urzędnicy administracji samorządowej i rządowej (WIOŚ, RDOŚ), dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele firm, organizacji ekologicznych, ośrodków edukacji ekologicznej, media z 3 województw, objętych projektem oraz chętni z terenu całej Polski.
Będą wdrażać zdobyte wiadomości i umiejętności w środowiskach lokalnych (kaskada edukacyjna).

Warsztat I - Badania i pomiary solarnych zasobów energetycznych - czytaj więcej ...
Termin: 28 lutego 2011r. 
Miejsce: (zajęcia terenowe) warsztaty w laboratorium monitoringu środowiska WIOŚ Delegatura w Płocku, stacji monitoringu środowiska w PKN Orlen SA w Płocku, stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Płock - Trzepowo oraz Mazowieckim Ośrodku Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie.
Program:
1. Badania i pomiary solarnych zasobów energetycznych.
2. Promieniowanie słoneczne i wypromieniowanie Ziemi. Ekspozycja.
3. Pomiary i badania cieplnych własności gruntów.
4. Konkretny raport o warunkach solarnych gminy.

Warsztat II - Praktyczne wnioski wynikające z dokumentów UE i Polski dla gminy. - czytaj ...
Termin: 28 marca 2011r.
Miejsce: sala konferencyjna RCEE w Płocku.
Program:
1. Praktyczne wnioski wynikające z dokumentów UE i Polski dla gminy.
2. Możliwe lokalne wsparcie pakietu klimatyczno - energetycznego.

Warsztat III - Wyzwania energetyki jądrowej - czytaj ...
Termin: 25 maja 2011r.
Miejsce: Instytut Badań Jądrowych w Świerku, k/Otwocka.
Program:
1. Wyzwania energetyki jądrowej.
2. Przygotowanie społeczeństwa do ewentualnego referendum w sprawie budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej.

Warsztat IV - Możliwości rozwoju energetyki wodnej oraz biogazu w regionach. - czytaj ...
Termin: 06 września 2011r.
Miejsce: Elektrownia we Włocławku, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Mochnaczu
k/Włocławka - warsztaty terenowe.
Program:
1. Możliwości rozwoju energetyki wodnej - zajęcia w Elektrowni Wodnej we Włocławku.
2. Wykorzystanie energii biogazu ze składowisk - zajęcia na terenie składowiska odpadów w Mochnaczu k/ Włocławka.

Warsztat V - Biomasa i energia geotermalna, biopaliwa. - czytaj ...
Termin: 19 października 2011r.
Miejsce: Zajęcia terenowe w Łącku i Mszczonowie.
Program:
1. Biomasa i energia geotermalna, biopaliwa (zajęcia terenowe w Mszczonowie).
2. Wykorzystanie biomasy do ogrzewania budynków (zajęcia terenowe w Łącku).

Cztery Warsztaty VI - Energia słoneczna, pompy ciepła. - czytaj ...
Termin: IV kwartał 2011r., I kwartał 2012r.
Miejsce:
I moduł - warsztaty terenowe w woj. kujawsko - pomorskim - listopad 2011r,
II moduł - warsztaty terenowe w zachodniej części woj. mazowieckiego - grudzień 2011r,
III moduł - warsztaty terenowe we wschodniej części woj. mazowieckiego - (Nadleśnictwo Sokołów), - styczeń 2012r.
IV moduł - warsztaty terenowe w woj. łódzkim - luty 2012r.
Program:
1. Energia słoneczna, pompy ciepła.
2. Sięgnij po Słońce - czyli jak własnymi siłami zbudować kolektor słoneczny.

Warsztaty VII - Audyt energetyczny budynków. - czytaj ...
Termin: 06 marca 2012r.
Miejsce: sala konferencyjna RCEE w Płocku.
Program:
1. Audyt energetyczny budynków.
2. Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku.

II. Warsztaty dla Grupy B (dzieci i młodzież)
Cel:
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, budowy odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii, racjonalnego gospodarowania energią.
Miejsce: 14 szkól podstawowych i 14 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, po 3 zajęcia warsztatowe w każdej szkole.
Grupa docelowa: dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gmin uczestniczących w projekcie. Szkoły wybrane w uzgodnieniu z burmistrzami, wójtami, prezydentami.

Warsztaty I - Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa - warsztaty dla dzieci i młodzieży. - czytaj ...
Tematyka:
Szkoły podstawowe.
I moduł:
1. Oszczędzamy energię. - pobierz materiały 1.pdf 2.pdf
2. Przeciwdziałamy zmianom klimatu, oszczędzając energię. - pobierz materiały 1.pdf
II moduł:
1. Od ziarenka do energii. - pobierz materiały 1.pdf 2.pdf
2. Bądź oszczędny, uratuj pingwina. - pobierz materiały 1.pdf 2.pdf
3. Zasłona przeciwsłoneczna dla niedźwiedzia polarnego. - pobierz materiały 1.pdf 2.pdf 3.pdf
III moduł: - czytaj ...
1. Nasz Eko - dom.
2. Ty też masz wpływ na zmianę klimatu.
3. Pomóż środowisku, oszczędzaj energię.
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
I moduł:
1. Energia i jej zastosowanie:
- rodzaje energii, źródła energii. - pobierz materiały 1.pdf
2. Energia w domu i w szkole:
- badanie zużycia energii w gospodarstwie domowym i w szkole,
- wykonanie gazetki tematycznej. - pobierz materiały 1.pdf
II moduł:
1. Odnawialne Źródła Energii: - pobierz materiały 1.pdf
- kolektory słoneczne,
- pompy ciepła,
- elektrownie wodne,
- elektrownie wiatrowe,
- energia z wysypisk odpadów.
III moduł: - czytaj ...
1. Technologie energooszczędne w działalności gospodarczej.
2. Debata ekologiczna - "Ja - zużycie energii i globalne ocieplenie - dziś i w przyszłości".

Warsztaty II - artystyczno - energetyczne w Sendeniu (7 - dniowe) - czytaj ...
Cel: połączenie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z poznaniem działań na rzecz racjonalnego gospodarowania energią.
Termin warsztatów: 18-24 lipca 2011r.
Miejsce organizacji warsztatów: Zielona Szkoła w Sendeniu.
Uczestnicy: łącznie około 30 osób - młodzież szkolna z terenu Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.
Program warsztatów:
Praca w dwóch grupach 15 - osobowych jednocześnie.
1. Energia słońca i jej wykorzystanie w praktyce - wprowadzenie - zajęcia merytoryczne.
2. Posadź drzewa, będzie chłodniej - zajęcia merytoryczne.
3. Wykonanie modelu kolektora słonecznego.
4. Audyt energetyczny szkoły, mojego domu - zajęcia merytoryczne.
5. Wykonanie audytów: Zielonej Szkoły w Sendeniu, Domu Nauczyciela w Sendeniu, sklepu spożywczego w Sendeniu (opracowanie oraz przedstawienie wyników) - zajęcia terenowe.
6. Planujemy zadrzewienia w naszej wsi, mieście - warsztaty plastyczne.
7. Plakat "Człowiek - energia - środowisko" - warsztaty plastyczne.
8. Efekt cieplarniany, jego przyczyny i skutki - warsztaty malarskie.
9. Energia słońca - warsztaty malarskie.
10. Miejsca lokalizacji elektrowni wodnych i wiatrowych. Zajęcia w terenie - zwiad terenowy (Skrwa Lewa).
11. Transport przyjazny klimatowi - Rajd rowerowy po GWPK.
12. Odnawialne źródła energii - przygotowywanie mapy OZE, zajęcia z aparatem fotograficznym i GPS.
13. Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców.

D. Wydawnictwa

Cele:
- promocja w firmach proekologicznych rozwiązań technologicznych, mających na celu oszczędność energii,
- intensyfikacja i promocja działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią w domu,
- pomoc szkołom, gminom i firmom w oszczędzaniu energii,
- wymiana informacji i doświadczeń w zakresie podejmowania energooszczędnych przedsięwzięć.

Wydawnictwo I
Biuletyn promujący projekt pn.: "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej". - pobierz pdf ...

Termin publikacji: listopad 2010r.
Odbiorcy: uczestnicy projektu, urzędy miast, miast i gmin, gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, RDOŚ, WIOŚ, przedsiębiorstwa, centra edukacji ekologicznej 3 województw: mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego, łódzkiego

Wydawnictwo II
Informator dla ogółu społeczeństwa pn.: "Oszczędzamy energię w domu, szkole i w firmie". - pobierz pdf...
Termin publikacji: I kwartał 2011r.
Odbiorcy: mieszkańcy regionu obejmującego projekt, także teren całej Polski

Wydawnictwo III
Poradnik pt.: "Poradnik młodego ekologa". - pobierz pdf ...
Termin publikacji: III kwartał 2011r.
Odbiorcy: dzieci i młodzież, nauczyciele, uczestnicy projektu, mieszkańcy całej Polski.

Wydawnictwo IV
Poradnik pt.: "Jak zbudować własnymi siłami kolektor słoneczny". - pobierz pdf ...
Termin: III kwartał 2011r.
Odbiorcy: uczestnicy projektu, mieszkańcy gmin uczestniczących w projekcie, mieszkańcy całej Polski.

Wydawnictwo V
Plakat pt.: "Człowiek - energia - środowisko". - pobierz pdf ...

Termin realizacji: październik 2010r.
Odbiorcy: uczestnicy warsztatów, biblioteki szkolne, gminne ośrodki kultury, gminne ośrodki edukacji ekologicznej, gminy.

Wydawnictwo VI
Powszechna edukacja ekologiczna społeczeństwa dotycząca odnawialnych źródeł energii.
Cykl 4 artykułów w prasie - Tygodnik Płocki.
- I artykuł: Odnawialne źródła energii. - pobierz ...
Termin: I kwartał 2011 roku.
- II artykuł: Oszczędzamy energię w domu. - pobierz ...
Termin: III kwartał 2011 roku.
- III artykuł: Oszczędzamy energię w zakładach pracy. - pobierz ...
Termin: I kwartał 2012 roku.
- IV artykuł: Odnawialne źródła energii a ochrona przyrody.
Termin: II kwartał 2012 roku.

VII. Materiały promocyjne.
Torby z hasłem ekologicznym pt.: "Używając torby z tkaniny, oszczędzam energię, chronię środowisko".
Termin realizacji: październik - listopad 2010r.

E. Konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną

I konkurs
Fotograficzny pn.: "Odnawialne źródła energii a przyroda i człowiek na Mazowszu, Kujawach i Ziemi Łódzkiej" - dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. - czytaj ...
Regulamin konkursu
Szczegółowy opis:
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego i łódzkiego (dwie kategorie wiekowe) - region płocki, włocławski, kutnowski.
Przedmiot konkursu: prace fotograficzne przedstawiające OZE, przyrodę i człowieka Ziemi Płockiej, Włocławskiej, Kutnowskiej.
Cele konkursu: 
- zainteresowanie uczestników konkursu OZE, 
- promocja cennych przyrodniczo miejsc regionów: Płockiego, Kujaw i Ziemi Łódzkiej w harmonii z człowiekiem i OZE,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, oszczędzanie energii i środowiska,
- popularyzacja fotografowania, jako sposobu kształcenia wrażliwości.
Warunki uczestnictwa;
- jeden uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia (odbitki kolorowe lub czarnobiałe), 
- każda praca rozpatrywana będzie oddzielnie,
- zgłaszane do konkursu prace należy opisać, podając: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, miejsce jego wykonania, imię, nazwisko i adres autora, telefon lub e-mail, nazwę szkoły i numer klasy uczestnika. Koperta powinna zawierać także krótką informację autora o sobie, wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym, jak na każdym ze zdjęć oraz następującą, podpisaną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)",
- wszystkie prace biorące udział w konkursie przekazywane są bez honorariów,
- osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5.d.
- do wykonanych prac konkursowych należy dołączyć ich zapis cyfrowy na CD rozmiar przynajmniej 1600x1200,
- uczestnik konkursu nie może być z wykształcenia fotografem lub zajmować się zawodowo fotografią,
- nie można zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej, nie można też przesyłać prac konkursowych mailem.
- Organizatorzy pozostawiają dowolność w interpretacji tematu konkursu.
- Fotografie należy składać w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock lub przesyłać pocztą z dopiskiem: Konkurs "Odnawialne źródła energii a przyroda i człowiek na Mazowszu, Kujawach i Ziemi Łódzkiej".
- koszty przesyłki pokrywa uczestnik,
- organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac lub ich zaginięcie w transporcie pocztowym,
- prace konkursowe należy przesyłać tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu, najlepiej w usztywnionej kopercie,
- każda zrobiona fotografia, prezentacja multimedialna musi mieć swój własny tytuł zgodny z jego treścią, 
- rozpatrywane będą prace przedstawiające fotografie, prezentacje multimedialne nigdzie dotychczas nie publikowane.
Terminy:
- 1 listopada 2011r. - ogłoszenie regulaminu konkursu
- do 1 czerwca 2012r. - dostarczenie prac konkursowych,
- do 10 czerwca 2012r. - obrady Jury,
- do 10 września 2012r. - rozdanie nagród, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy.
Nagrody:
1. Jury wybierze 6 najlepszych prac w każdej grupie wiekowej (szkoły podstawowe - I kategoria, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - II kategoria) przyznając I, II , III miejsce oraz 3 wyróżnienia - w każdej kategorii.
2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Prezentacja prac - na wystawie w RCEE w Płocku oraz podczas konferencji sumującej projekt.

II konkurs
Konkurs grantowy pn.: "Szkoła/przedszkole przyjazna klimatowi". - czytaj ...
Regulamin konkursu
Termin realizacji - od 1 marca 2011r. do 15 czerwca 2011r.
Zasięg - woj. mazowieckie - gminy powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, siedleckiego, sokołowskiego miasto Płock, woj. kujawsko - pomorskie - gminy powiatów: włocławskiego, lipnowskiego, miasto Włocławek, woj. łódzkie - gminy powiatów kutnowskiego, łowickiego, łęczyckiego.
I.  Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.
II. Przedmiot konkursu
Projekt działań aktywizujących mieszkańców na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia.
III.  Cele konkursu:
- aktywizacja dzieci, młodzieży do działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia spowodowanego spalaniem surowców kopalnych przez elektrownie, ciepłownie, samochody, zmniejszaniem się powierzchni lasów, zadrzewień, emisją biogazu, procesami przemysłowymi, rosnącym zużyciem energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzaniem coraz większej ilości odpadów i opakowań, powodujących fakt, że na Ziemi jest coraz goręcej,
- aktywizacja dzieci i młodzieży do wspólnych działań na rzecz środowiska,
- budowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności dzieci, młodzieży i dorosłych za środowisko zwłaszcza w zakresie powstrzymania globalnego ocieplenia klimatu,
prezentacja projektów dla ogółu społeczeństwa podczas warsztatów "Chrońmy klimat Ziemi".
IV.  Warunki uczestnictwa
- złożenie wniosku opisującego projekt na odpowiednim formularzu,
- wnioski opisujące projekty należy złożyć w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ul. Stary Rynek 20. Ostateczny termin składania w/w dokumentów upływa 4 kwietnia 2011 roku o godzinie 15.00.
- wysokość dotacji za najciekawsze projekty wynosi max - do 1000,00 zł. 
- dotacje przyznawane będą na podstawie następujących kryteriów (punktowych w skali 1:6):
- wartość merytoryczna projektu, 
- zaangażowanie społeczne w realizację projektu (liczba osób objętych projektem, liczba współpracujących instytucji przy realizacji projektu, udział w projekcie młodzieży szkolnej),
- wkład własny rzeczowy i finansowy.
- sposób promowania projektu w społeczności lokalnej.
- dana jednostka może zgłosić do programu tylko jeden projekt.
V.  Komisja konkursowa:
- wnioski kierowane do RCEE będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd RCEE w Płocku,
- w uzasadnionych przypadkach Komisja może zażądać od uczestników programu uzupełnienia projektu,
- Komisja składała się będzie z przedstawicieli:
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska m. Płocka, Włocławka i Kutna.
- Starostw Powiatowych w Płocku, Włocławku, Kutnie.
- Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
- Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.
- Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
- Lokalnych mediów.
Do zadań komisji należeć będzie:
- ocena projektów,
- przyznanie dofinansowania proporcjonalnego do otrzymanej punktacji,
- jeżeli członek Komisji ma formalne powiązania z organizacją lub instytucją, która zgłosiła wniosek do konkursu, nie może być on obecny podczas jego rozpatrywania i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o przyznaniu grantu. Ponadto nie może w jakikolwiek sposób wpływać na decyzję pozostałych członków Komisji dotyczącą tego wniosku.
Ocena wniosków dokonana będzie na podstawie Regulaminu ?Konkursu Projektów?.
Terminy:
- 1 marca 2011r. - ogłoszenie konkursu.
- Do 4 kwietnia 2011r. - dostarczenie projektów konkursowych. 
- Do 11 kwietnia 2011r. - obrady komisji konkursowej i ogłoszenie wyników.
W okresie od kwietnia do 15 czerwca 2011 roku - prezentacja projektów podczas happeningu - festynu edukacyjnego "Nasza Planeta - Mój Dom".
Nagrody: dotacje w kwocie do 1000,00 zł na dofinansowanie około 20 projektów z terenu regionu płockiego, włocławskiego i kutnowskiego. Będzie stosowana zasada równych szans.
Wszystkie projekty będą monitorowane.
Do działań włączymy media, które będą prezentowały cyklicznie relacje z przebiegu konkursu.

III konkurs
Konkurs pn.: "Audyt energetyczny szkoły". - czytaj regulamin konkursu...
Regulamin konkursu
Termin realizacji: wrzesień 2011 roku - wrzesień 2012 roku.
Zasięg - woj. mazowieckie - gminy powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, siedleckiego, sokołowskiego miasto Płock, woj. kujawsko - pomorskie - gminy powiatów: włocławskiego, lipnowskiego, miasto Włocławek, woj. łódzkie - gminy powiatów kutnowskiego, łowickiego, łęczyckiego.
Uczestnicy: szkoły podstawowe, gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.
Przedmiot konkursu: 
- opracowanie audytu energetycznego szkoły.
Szczegółowy opis:
1. Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
2. Współorganizatorzy: 
- Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. 
- Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie. 
- Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem".
3. Cele konkursu:
- opracowanie podstawowych danych dot. budynku i wielkości energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji,
- opracowanie możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania energii,
- zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne szkoły, gminy,
- opracowanie bilansu cieplnego budynku,
- kształtowanie wśród społeczności szkolnych postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne w szkole i jej okolicy,
- promowanie idei czystej i bezpiecznej szkoły,
- zaktywizowanie społeczności lokalnych i szkolnych do działań na rzecz ochrony klimatu.
4. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
5. Warunki uczestnictwa:
- uczestnikami Konkursu mogą być szkoły z terenu regionu płockiego, włocławskiego i kutnowskiego, których dyrektorzy po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu potwierdzą pisemnie chęć uczestnictwa w Konkursie, przesyłając zgłoszenie do dnia 1 października 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock,
- złożenie karty zgłoszeniowej.
6. Przebieg konkursu:
- celem ustalenia oceny punktowej zgłoszonej szkoły dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie dokonują samodzielnego audytu energetycznego szkoły oraz ustalają wspólnie plan działań na rzecz środowiska - w terminie do 15 czerwca 2012 roku,
- działania przyjęte w projekcie na rzecz poprawy wizerunku ekologicznego szkoły, gminy będą realizowane w okresie od 01/10/2011 roku do 15/06/2012 roku,
- wyłonieni laureaci zostaną ocenieni w formie bezpośredniego audytu finałowego przeprowadzonego przez Komisję Konkursową. Szkoły przekażą do Komisji Powiatowej kronikę dokumentującą sytuację energetyczną w szkole i opis usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania energii.
7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2012 roku.
8. Przedmiotem oceny będzie:
- gospodarka energią,
- uczestnictwo w akcjach i programach ekologicznych na terenie szkoły, sołectwa, osiedla, gminy,
- opracowanie podstawowych danych dot. budynku i wielkości energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji,
- opracowanie możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania energii,
- zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne szkoły, gminy,
- opracowanie bilansu cieplnego budynku.
9. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku powoła Komisję Konkursową.
Zadaniem Komisji będzie przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie listy wyróżnionych szkół. Nagrody przyznane zostaną na podstawie protokołu Komisji.
10. Nagrody.
Szkołom, które otrzymają najwyższe oceny zostaną przyznane nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny) - 10 nagród.
11. Głównymi fundatorami nagród są: NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Warszawie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych z ankiet audytowych w swoich publikacjach i materiałach.

F. Happening pn.: "Nasza Planeta - Mój Dom" - czytaj ...

Cel:
- Prezentacja OZE wśród społeczeństwa, sposobów oszczędnego gospodarowania energią w domu, w szkole, w firmie,
- Prezentacja efektów konkursu grantowego.
Termin: II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) 2011 roku.
Czas trwania: 5 godz.
Miejsce:
- Stary Rynek w Płocku,
- Włocławek,
- Kutno.
Program:
- Stoiska poświęcone zagadnieniom ochrony klimatu, prezentacja OZE.
- Gry, zabawy dla dzieci dotyczące ochrony klimatu.
- Happening dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatu.
- Filmy o tematyce oszczędzania energii.
- Żarówki energooszczędne za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
- Konkursy wiedzy.
- Badania świadomości ekologicznej.
- Energia odnawialna, - jakie są jej źródła i zasoby? Czy wystarczy jej na potrzeby wszystkich ludzi?
Ponadto będzie możliwość: 
- oddania zużytego sprzętu elektronicznego i innych odpadów niebezpiecznych i problemowych
do specjalnych punktów, 
- otrzymania toreb przyjaznych środowisku na zakupy.

NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW