Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Czowiek - energia - rodowisko. Zrwnowaona przyszo... PDF Print E-mail

Zapraszamy Pastwa do udziau w projekcie
"Czowiek - energia - rodowisko.
Zrwnowaona przyszo Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej"

Termin realizacji: 01.10.2010 rok - 30.09.2012 rok.

Formularz zgoszeniowy do udziau w projekcie - pobierz ...

Wszyscy korzystamy z energii. Tradycyjne zasoby naturalne suce wytwarzaniu energii s nieodnawialne. Przy wytwarzaniu energii powstaj zanieczyszczenia, ktrych ilo w rodowisku ronie i zagraa klimatowi.
Klimat jest komponentem rodowiska decydujcym o yciu ludzi i zasobach przyrody. Wykazuje zmienno wywoan rnymi, nie do koca rozpoznanymi przyczynami. Reaguje na erupcje wulkaniczne, uderzania bolidw, zanieczyszczenia rodowiska, poary. Od XX wieku obserwujemy zjawisko globalnego ocieplenia: wzrost temp. grocy powanymi skutkami dla czowieka i rodowiska.
Istnieje potrzeba zmian postaw i zachowa ludzi w kierunku przyjaznego rodowisku wytwarzania energii. Widzc te problemy przeprowadzilimy ankiety, rozmowy nt. zmian klimatu, z ktrych wynika due zainteresowanie mieszkacw problematyk zmian klimatu, ch podejmowania dziaa w celu zapobiegania zmianom klimatycznym.

W projekcie "Czowiek - energia - rodowisko. Zrwnowaona przyszo Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej" postawilimy do osignicia gwny cel:
- Podniesienie wiadomoci ekologicznej mieszkacw wojewdztw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i dzkiego nt. przeciwdziaania zmianom klimatu, promowania racjonalnego gospodarowania energi.

Projekt kierujemy do:
przedstawicieli urzdw miast, gmin, radnych, sotysw, nauczycieli, przedstawicieli organizacji spoecznych, przedsibiorcw, uczniw, ogu spoeczestwa Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej oraz innych wojewdztw.

Wrd dotychczasowych koniecznych dziaa wrd spoeczestwa i firm majcych na celu zagodzenie skutkw zmian klimatu wyranie brakuje rad i przykadw aktywnoci dotyczcych rolnictwa, gospodarki wodnej, transportu a take naszego zdrowia i kondycji wiata oywionego. Ponadto istnieje potrzeba szybkiego wprowadzenia w szkoach, gminach, firmach, domach, yciu codziennym zabiegw oszczdzajcych energi a take technik produkcji i dystrybucji energii speniajcych zasady ZR. Podejmujemy si realizacji projektu, poprzez organizacj m.in.:
-warsztatw dla dorosych,
-warsztatw dla szk,
-konferencji,
-seminariw,
-konkursw,
-happeningw,
a take wydawnictw dotyczcych porad, jak firma, rodzina, kada osoba moe ograniczy zuycie energii, zmniejszajc jednoczenie swoje koszty jej uytkowania, stosowa nowe odnawialne rda energii elektrycznej i cieplnej, przyczyniajc si w ten sposb do ograniczenia oddziaywania na zmiany klimatu.
Mamy nadziej, e zainteresuje Pastwa nasz projekt, wemiecie w nim aktywny udzia, a efektem bd nie tylko refleksje nad wanoci zagadnie energetycznych w rozwoju zrwnowaonym naszych lokalnych rodowisk, ale i konkretne korzyci dla rodowiska w postaci ograniczenia emisji gazw cieplarnianych, komfort energetyczny nas wszystkich, przy niezbyt duych kosztach i zapewnienie dobrej kondycji rodowiska przyrodniczego dla naszych nastpcw.
Partnerami RCEE w Pocku w realizacji projektu s:
-Mazowiecka Agencja Energetyczna w Warszawie,
-Mazowiecki Orodek Geograficzny w Murzynowie UW,
-Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego,
-Wocawskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Liczymy take na wczenie si do realizacji projektu Starostwa Powiatowego w Pocku oraz firm: ENERGA OPERATOR S.A O/Pock, PKN Orlen S.A. w Pocku.

Kalendarium zada projektu:

A.Konferencje

I.Konferencja otwierajca projekt - oglnopolska pn.: "Racjonalne gospodarowanie energi" (otwarta - dla wszystkich zainteresowanych tematyk).
- czytaj wicej ...
Cele:
-promocja projektu, przedstawienie zada projektu,
-zapoznanie z polityk ekologiczn pastwa w latach 2009 - 2012 z perspektyw do 2016r. w zakresie przeciwdziaania zmianom klimatu i racjonalnym gospodarowaniem energi,
-promowanie wiedzy, praktyk motywujcych do efektywnego wykorzystania energii i zrwnowaonego korzystania z zasobw rodowiska.
Termin konferencji: 4 listopada 2010r.
Miejsce: Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowe awakol, ul. Wsplna 12, 09-530 Gbin.

II.Konferencja sumujca projekt pn.: "Czowiek - energia - rodowisko. Zrwnowaona przyszo Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej". - czytaj wicej ...
Cele:
-podsumowanie dziaa projektu - ewaluacja,
-ocena postaw ekologicznych spoeczestwa,
-prezentacja wynikw konkursw.
Termin konferencji: IV dekada wrzenia 2012r.
Miejsce: Towarzystwo Naukowe Pockie w Pocku.
Organizator: RCEE w Pocku.
Wsporganizatorzy: Towarzystwo Naukowe Pockie w Pocku, Mazowiecka Agencja Energetyczna w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Pocku, WCEE we Wocawku, Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowiecki Orodek Geograficzny w Murzynowie UW.
Uczestnicy konferencji: burmistrzowie miast i gmin, wjtowie gmin, urzdnicy administracji samorzdowej i rzdowej (WIO, RDO), dyrektorzy szk, nauczyciele, przedstawiciele firm, organizacji ekologicznych, orodkw edukacji ekologicznej, media z wojewdztw objtych projektem oraz chtni z terenu caej Polski.
Program:
1.Realizacja aspektw energetycznych w programach ochrony rodowiska wojewdztw, gmin, powiatw.
2.Podsumowanie wynikw konkursw:
-fotograficznego wraz z wystaw prac,
-konkursu grantowego,
-dla gmin "wprowadzamy racjonalne gospodarowanie energi" - prezentacja osigni gmin.
3.Propozycja dziaa dla gmin, spoecznoci lokalnych na rzecz ograniczenia zuycia energii.

B.Seminaria

Cele:
-zwikszenie kompetencji pracownikw samorzdowych, przedsibiorstw w realizacji zada zwizanych z wykorzystaniem odnawialnych rde energii,
-poznanie zasad zrwnowaonego i racjonalnego gospodarowania energi,
-promowanie zrwnowaonego rozwoju poprzez umiejtne wykorzystanie energii odnawialnych,
-praktyczne nauczania realizowania projektw zwizanych z efektywnoci energetyczn,
-promocja edukacji i rozwj spoeczestwa obywatelskiego,
-poznanie problemw bezpieczestwa energetycznego Polski centralnej.
Terminy: grudzie 2010 rok - maj 2012 rok.
Miejsce wszystkich seminariw: sala konferencyjna RCEE w Pocku, ul. Stary Rynek 20.
Organizator: RCEE w Pocku.
Wsporganizator: Mazowiecka Agencja Energetyczna w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Pocku, WCEE we Wocawku.
Uczestnicy: burmistrzowie miast i gmin, wjtowie gmin, urzdnicy administracji samorzdowej i rzdowej (WIO, RDO), dyrektorzy szk, nauczyciele, przedstawiciele firm, organizacji ekologicznych, orodkw edukacji ekologicznej, media z wojewdztw, objtych projektem oraz chtni z terenu caej Polski.

Seminarium I - 21 grudnia 2010r.- czytaj wicej ...
Temat: Zmiany klimatyczne.
Program:
1.Zmiany klimatyczne w wiecie, Europie i w Polsce.
2.Zmiany klimatyczne a edukacja ekologiczna spoeczestwa.

Seminarium II - 07 lutego 2011r.- czytaj wicej ...
Temat: Polityka energetyczna wiata, Unii Europejskiej i Polski.
Program:
1.Ustalenia Konwencji klimatycznych.
2.Europejska strategia dla energii.
3.Europejski pakiet energetyczny 3x20 i jego konsekwencje dla Polski.
4.Bilans energetyczny Polski. Energetyka konwencjonalna w Polsce - moliwoci i problemy jej rozwoju.
5.Dyrektywa 2001/77/WE z 27 wrzenia 2001r. w sprawie wspierania produkcji na rynku
wewntrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze rde odnawialnych.
6.Prawne i ekonomiczne uwarunkowania energetyki odnawialnej.
7.Energia z elektrowni atomowych w wiecie.
8.Moliwoci korzystania z energii pochodzcej z energetyki atomowej w Polsce.

Seminarium III - 09 maja 2011r.- czytaj wicej ...
Temat: Zarzdzanie energi w zrwnowaonym rozwoju gmin.
Program:
1.Planowanie energetyczne w gminie - wymogi prawne i praktyka.
2.Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej - szanse i bariery rozwoju.
3.Gospodarowanie odpadami komunalnymi a zmiany klimatu.

Seminarium IV - 06 czerwca 2011r. - czytaj ...
Temat: Odnawialne rda energii dla ochrony klimatu.
Program:
1.Polityka rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.
-projekt "Alternatywnej polityki energetycznej dla Polski do roku 2030".
2.Koszty technologii energetyki odnawialnej.
3.Szansa wykorzystania energetyki odnawialnej na Mazowszu
4.Technologia biomasy - szans rozwoju odnawialnych rde energii.
5.Energia wiatrowa - moliwoci rozwoju.
6.Geotermia.
7.Pompy ciepa.
8.Moliwoci wykorzystania energii soca
9.Procedura ocen oddziaywania na rodowisko dla odnawialnych rde energii.
10. Dziaalno pozarzdowych organizacji ekologicznych dla zrwnowaonego gospodarowania energi,
-AERIS FUTURO i "Czas na las".

Seminarium V - 07 maja 2012r. - czytaj ...
Temat: Technologia przyjazna klimatowi w naszym miejscu pracy i domu.
Program:
1.Technologie energo, wodooszczdne w dziaalnoci gospodarczej, gospodarce komunalnej.
2.Ekologiczny dom - nowoczesne rozwizania.
3.Audyt energetyczny.
-Podstawy fizyki budowli.
-Konstrukcja budynku.
-Bilans cieplny budynku.
4.Zasady wykonywania audytu energetycznego.
5.Energetyczne rozliczenia finansowe.

Seminarium VI - 11 czerwca 2012r. - czytaj ...
Temat: Finansowanie przedsiwzi energetycznych.
Program:
1.rda polskie wsparcia dla inwestorw planujcych przedsiwzicie energetyczne.
2.rodki Unii Europejskiej.
3.Inne rda finansowania przedsiwzi.
4.Wybrane instytucje zajmujce si odnawialnymi rdami energii.
5.wiadomo ekologiczna spoeczestwa Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej w zakresie efektywnego gospodarowania energi.

C.Warsztaty

I.Warsztaty dla grupy A (doroli)
Cele:
-rozpoznanie moliwoci wprowadzenia w gminach, przedsibiorstwach, zabiegw oszczdzajcych energi, technika dystrybucji energii speniajcych wymogi zrwnowaonego rozwoju,
-zwikszenie kompetencji pracownikw samorzdowych, przedsibiorstw w realizacji zada zwizanych z wykorzystaniem odnawialnych rde energii,
-poznanie zasad zrwnowaonego i racjonalnego gospodarowania energi,
-promowanie zrwnowaonego rozwoju poprzez umiejtne wykorzystanie energii,
-praktyczne nauczanie realizowania projektw zwizanych z efektywnoci energetyczn,
-promocja edukacji i rozwj spoeczestwa obywatelskiego,
-poznanie problemw bezpieczestwa energetycznego Polski.
Terminy: luty 2011 roku - marzec 2012 roku.
Organizator: RCEE w Pocku
Wsporganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Pocku, WCEE we Wocawku, ZGRK w Kutnie, Mazowiecka Agencja Energetyczna w Warszawie, Mazowiecki Orodek Geograficzny w Murzynowie.
Uczestnicy: burmistrzowie miast i gmin, wjtowie gmin, urzdnicy administracji samorzdowej i rzdowej (WIO, RDO), dyrektorzy szk, nauczyciele, przedstawiciele firm, organizacji ekologicznych, orodkw edukacji ekologicznej, media z 3 wojewdztw, objtych projektem oraz chtni z terenu caej Polski.
Bd wdraa zdobyte wiadomoci i umiejtnoci w rodowiskach lokalnych (kaskada edukacyjna).

Warsztat I - Badania i pomiary solarnych zasobw energetycznych- czytaj wicej ...
Termin: 28 lutego 2011r.
Miejsce: (zajcia terenowe) warsztaty w laboratorium monitoringu rodowiska WIO Delegatura w Pocku, stacji monitoringu rodowiska w PKN Orlen SA w Pocku, stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pock - Trzepowo oraz Mazowieckim Orodku Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie.
Program:
1.Badania i pomiary solarnych zasobw energetycznych.
2.Promieniowanie soneczne i wypromieniowanie Ziemi. Ekspozycja.
3.Pomiary i badania cieplnych wasnoci gruntw.
4.Konkretny raport o warunkach solarnych gminy.

Warsztat II - Praktyczne wnioski wynikajce z dokumentw UE i Polski dla gminy. - czytaj ...
Termin: 28 marca 2011r.
Miejsce: sala konferencyjna RCEE w Pocku.
Program:
1.Praktyczne wnioski wynikajce z dokumentw UE i Polski dla gminy.
2.Moliwe lokalne wsparcie pakietu klimatyczno - energetycznego.

Warsztat III - Wyzwania energetyki jdrowej - czytaj ...
Termin: 25 maja 2011r.
Miejsce: Instytut Bada Jdrowych w wierku, k/Otwocka.
Program:
1.Wyzwania energetyki jdrowej.
2.Przygotowanie spoeczestwa do ewentualnego referendum w sprawie budowy w Polsce pierwszej elektrowni jdrowej.

Warsztat IV - Moliwoci rozwoju energetyki wodnej oraz biogazu w regionach. - czytaj ...
Termin: 06 wrzenia 2011r.
Miejsce: Elektrownia we Wocawku, Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych w Mochnaczu
k/Wocawka - warsztaty terenowe.
Program:
1.Moliwoci rozwoju energetyki wodnej - zajcia w Elektrowni Wodnej we Wocawku.
2.Wykorzystanie energii biogazu ze skadowisk - zajcia na terenie skadowiska odpadw w Mochnaczu k/ Wocawka.

Warsztat V - Biomasa i energia geotermalna, biopaliwa. - czytaj ...
Termin: 19 padziernika 2011r.
Miejsce: Zajcia terenowe w cku i Mszczonowie.
Program:
1.Biomasa i energia geotermalna, biopaliwa (zajcia terenowe w Mszczonowie).
2.Wykorzystanie biomasy do ogrzewania budynkw (zajcia terenowe w cku).

Cztery Warsztaty VI - Energia soneczna, pompy ciepa. - czytaj ...
Termin: IV kwarta 2011r., I kwarta 2012r.
Miejsce:
I modu - warsztaty terenowe w woj. kujawsko - pomorskim - listopad 2011r,
II modu - warsztaty terenowe w zachodniej czci woj. mazowieckiego - grudzie 2011r,
III modu - warsztaty terenowe we wschodniej czci woj. mazowieckiego - (Nadlenictwo Sokow), - stycze 2012r.
IV modu - warsztaty terenowe w woj. dzkim - luty 2012r.
Program:
1.Energia soneczna, pompy ciepa.
2.Signij po Soce - czyli jak wasnymi siami zbudowa kolektor soneczny.

Warsztaty VII - Audyt energetyczny budynkw. - czytaj ...
Termin: 06 marca 2012r.
Miejsce: sala konferencyjna RCEE w Pocku.
Program:
1.Audyt energetyczny budynkw.
2.Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku.

II.Warsztaty dla Grupy B (dzieci i modzie)
Cel:
Podniesienie poziomu wiadomoci ekologicznej dzieci i modziey w zakresie przeciwdziaania zmianom klimatu, budowy odnawialnych rde energii, oszczdzania energii, racjonalnego gospodarowania energi.
Miejsce: 14 szkl podstawowych i 14 szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, po 3 zajcia warsztatowe w kadej szkole.
Grupa docelowa: dzieci ze szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych z gmin uczestniczcych w projekcie. Szkoy wybrane w uzgodnieniu z burmistrzami, wjtami, prezydentami.

Warsztaty I - Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa - warsztaty dla dzieci i modziey. - czytaj ...
Tematyka:
Szkoy podstawowe.
I modu:
1.Oszczdzamy energi. - pobierz materiay 1.pdf 2.pdf
2.Przeciwdziaamy zmianom klimatu, oszczdzajc energi. - pobierz materiay 1.pdf
II modu:
1.Od ziarenka do energii. - pobierz materiay 1.pdf 2.pdf
2.Bd oszczdny, uratuj pingwina. - pobierz materiay 1.pdf 2.pdf
3.Zasona przeciwsoneczna dla niedwiedzia polarnego. - pobierz materiay 1.pdf 2.pdf 3.pdf
III modu: - czytaj ...
1.Nasz Eko - dom.
2.Ty te masz wpyw na zmian klimatu.
3.Pom rodowisku, oszczdzaj energi.
Gimnazja i szkoy ponadgimnazjalne.
I modu:
1.Energia i jej zastosowanie:
-rodzaje energii, rda energii. - pobierz materiay 1.pdf
2.Energia w domu i w szkole:
- badanie zuycia energii w gospodarstwie domowym i w szkole,
-wykonanie gazetki tematycznej. - pobierz materiay 1.pdf
II modu:
1.Odnawialne rda Energii: - pobierz materiay 1.pdf
-kolektory soneczne,
-pompy ciepa,
-elektrownie wodne,
-elektrownie wiatrowe,
-energia z wysypisk odpadw.
III modu: - czytaj ...
1.Technologie energooszczdne w dziaalnoci gospodarczej.
2.Debata ekologiczna - "Ja - zuycie energii i globalne ocieplenie - dzi i w przyszoci".

Warsztaty II - artystyczno - energetyczne w Sendeniu (7 - dniowe) - czytaj ...
Cel: poczenie aktywnego wypoczynku dzieci i modziey z poznaniem dziaa na rzecz racjonalnego gospodarowania energi.
Termin warsztatw: 18-24 lipca 2011r.
Miejsce organizacji warsztatw: Zielona Szkoa w Sendeniu.
Uczestnicy: cznie okoo 30 osb - modzie szkolna z terenu Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej.
Program warsztatw:
Praca w dwch grupach 15 - osobowych jednoczenie.
1. Energia soca i jej wykorzystanie w praktyce - wprowadzenie - zajcia merytoryczne.
2. Posad drzewa, bdzie chodniej - zajcia merytoryczne.
3. Wykonanie modelu kolektora sonecznego.
4. Audyt energetyczny szkoy, mojego domu - zajcia merytoryczne.
5. Wykonanie audytw: Zielonej Szkoy w Sendeniu, Domu Nauczyciela w Sendeniu, sklepu spoywczego w Sendeniu (opracowanie oraz przedstawienie wynikw) - zajcia terenowe.
6. Planujemy zadrzewienia w naszej wsi, miecie - warsztaty plastyczne.
7. Plakat "Czowiek - energia - rodowisko" - warsztaty plastyczne.
8. Efekt cieplarniany, jego przyczyny i skutki - warsztaty malarskie.
9. Energia soca - warsztaty malarskie.
10. Miejsca lokalizacji elektrowni wodnych i wiatrowych. Zajcia w terenie - zwiad terenowy (Skrwa Lewa).
11. Transport przyjazny klimatowi - Rajd rowerowy po GWPK.
12. Odnawialne rda energii - przygotowywanie mapy OZE, zajcia z aparatem fotograficznym i GPS.
13. Badanie wiadomoci ekologicznej mieszkacw.

D.Wydawnictwa

Cele:
-promocja w firmach proekologicznych rozwiza technologicznych, majcych na celu oszczdno energii,
-intensyfikacja i promocja dziaa w zakresie racjonalnego gospodarowania energi w domu,
-pomoc szkoom, gminom i firmom w oszczdzaniu energii,
-wymiana informacji i dowiadcze w zakresie podejmowania energooszczdnych przedsiwzi.

Wydawnictwo I
Biuletyn promujcy projekt pn.: "Czowiek - energia - rodowisko. Zrwnowaona przyszo Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej". - pobierz pdf ...

Termin publikacji: listopad 2010r.
Odbiorcy: uczestnicy projektu, urzdy miast, miast i gmin, gmin, starostwa powiatowe, urzdy marszakowskie, RDO, WIO, przedsibiorstwa, centra edukacji ekologicznej 3 wojewdztw: mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego, dzkiego

Wydawnictwo II
Informator dla ogu spoeczestwa pn.: "Oszczdzamy energi w domu, szkole i w firmie". - pobierz pdf...
Termin publikacji: I kwarta 2011r.
Odbiorcy: mieszkacy regionu obejmujcego projekt, take teren caej Polski

Wydawnictwo III
Poradnik pt.: "Poradnik modego ekologa". - pobierz pdf ...
Termin publikacji: III kwarta 2011r.
Odbiorcy: dzieci i modzie, nauczyciele, uczestnicy projektu, mieszkacy caej Polski.

Wydawnictwo IV
Poradnik pt.: "Jak zbudowa wasnymi siami kolektor soneczny". - pobierz pdf ...
Termin: III kwarta 2011r.
Odbiorcy: uczestnicy projektu, mieszkacy gmin uczestniczcych w projekcie, mieszkacy caej Polski.

Wydawnictwo V
Plakat pt.: "Czowiek - energia - rodowisko". - pobierz pdf ...

Termin realizacji: padziernik 2010r.
Odbiorcy: uczestnicy warsztatw, biblioteki szkolne, gminne orodki kultury, gminne orodki edukacji ekologicznej, gminy.

Wydawnictwo VI
Powszechna edukacja ekologiczna spoeczestwa dotyczca odnawialnych rde energii.
Cykl 4 artykuw w prasie - Tygodnik Pocki.
-I artyku: Odnawialne rda energii. - pobierz ...
Termin: I kwarta 2011 roku.
- II artyku: Oszczdzamy energi w domu. - pobierz ...
Termin: III kwarta 2011 roku.
-III artyku: Oszczdzamy energi w zakadach pracy. - pobierz ...
Termin: I kwarta 2012 roku.
-IV artyku: Odnawialne rda energii a ochrona przyrody.
Termin: II kwarta 2012 roku.

VII. Materiay promocyjne.
Torby z hasem ekologicznym pt.: "Uywajc torby z tkaniny, oszczdzam energi, chroni rodowisko".
Termin realizacji: padziernik - listopad 2010r.

E.Konkursy upowszechniajce wiedz ekologiczn

I konkurs
Fotograficzny pn.: "Odnawialne rda energii a przyroda i czowiek na Mazowszu, Kujawach i Ziemi dzkiej" - dla szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. - czytaj ...
Regulamin konkursu
Szczegowy opis:
Uczestnicy: uczniowie szk podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu wojewdztwa mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego i dzkiego (dwie kategorie wiekowe) - region pocki, wocawski, kutnowski.
Przedmiot konkursu: prace fotograficzne przedstawiajce OZE, przyrod i czowieka Ziemi Pockiej, Wocawskiej, Kutnowskiej.
Cele konkursu:
-zainteresowanie uczestnikw konkursu OZE,
-promocja cennych przyrodniczo miejsc regionw: Pockiego, Kujaw i Ziemi dzkiej w harmonii z czowiekiem i OZE,
-ksztatowanie poczucia odpowiedzialnoci za rodowisko przyrodnicze, oszczdzanie energii i rodowiska,
-popularyzacja fotografowania, jako sposobu ksztacenia wraliwoci.
Warunki uczestnictwa;
-jeden uczestnik moe przesa na konkurs maksymalnie 3 zdjcia (odbitki kolorowe lub czarnobiae),
-kada praca rozpatrywana bdzie oddzielnie,
-zgaszane do konkursu prace naley opisa, podajc: tytu konkursu, tytu zdjcia, miejsce jego wykonania, imi, nazwisko i adres autora, telefon lub e-mail, nazw szkoy i numer klasy uczestnika. Koperta powinna zawiera take krtk informacj autora o sobie, wykaz nadesanych prac z opisem takim samym, jak na kadym ze zdj oraz nastpujc, podpisan klauzul: "Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku w celach wynikajcych z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883 z pniejszymi zmianami). Poprzez wysanie zdj na Konkurs nieodpatnie przenosz na Organizatora wszelkie autorskie prawa majtkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o ktrych mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000r., Nr 80, poz. 904 z pn. zmianami)",
-wszystkie prace biorce udzia w konkursie przekazywane s bez honorariw,
- osoby niepenoletnie doczaj pisemn zgod rodzicw lub opiekunw na udzia w Konkursie. Jednoczenie rodzice lub opiekunowie podpisuj, wraz z biorcym udzia w Konkursie, owiadczenie, o ktrym mowa w punkcie 5.d.
-do wykonanych prac konkursowych naley doczy ich zapis cyfrowy na CD rozmiar przynajmniej 1600x1200,
-uczestnik konkursu nie moe by z wyksztacenia fotografem lub zajmowa si zawodowo fotografi,
-nie mona zgasza fotografii tylko w formie cyfrowej, nie mona te przesya prac konkursowych mailem.
-Organizatorzy pozostawiaj dowolno w interpretacji tematu konkursu.
-Fotografie naley skada w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20, 09-400 Pock lub przesya poczt z dopiskiem: Konkurs "Odnawialne rda energii a przyroda i czowiek na Mazowszu, Kujawach i Ziemi dzkiej".
-koszty przesyki pokrywa uczestnik,
-organizator nie bierze odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenia prac lub ich zaginicie w transporcie pocztowym,
-prace konkursowe naley przesya tak, aby nie ulegy zniszczeniu podczas transportu, najlepiej w usztywnionej kopercie,
-kada zrobiona fotografia, prezentacja multimedialna musi mie swj wasny tytu zgodny z jego treci,
-rozpatrywane bd prace przedstawiajce fotografie, prezentacje multimedialne nigdzie dotychczas nie publikowane.
Terminy:
-1 listopada 2011r. - ogoszenie regulaminu konkursu
- do 1 czerwca 2012r. - dostarczenie prac konkursowych,
-do 10 czerwca 2012r. - obrady Jury,
-do 10 wrzenia 2012r. - rozdanie nagrd, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy.
Nagrody:
1.Jury wybierze 6 najlepszych prac w kadej grupie wiekowej (szkoy podstawowe - I kategoria, szkoy gimnazjalne i ponadgimnazjalne - II kategoria) przyznajc I, II , III miejsce oraz 3 wyrnienia - w kadej kategorii.
2.Jury zastrzega sobie prawo innego podziau nagrd.

Prezentacja prac - na wystawie w RCEE w Pocku oraz podczas konferencji sumujcej projekt.

II konkurs
Konkurs grantowy pn.: "Szkoa/przedszkole przyjazna klimatowi". -czytaj ...
Regulamin konkursu
Termin realizacji - od 1 marca 2011r. do 15 czerwca 2011r.
Zasig - woj. mazowieckie - gminy powiatw: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego, sochaczewskiego, siedleckiego, sokoowskiego miasto Pock, woj. kujawsko - pomorskie - gminy powiatw: wocawskiego, lipnowskiego, miasto Wocawek, woj. dzkie - gminy powiatw kutnowskiego, owickiego, czyckiego.
I. Uczestnicy: przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazjalne i szkoy ponadgimnazjalne.
II. Przedmiot konkursu
Projekt dziaa aktywizujcych mieszkacw na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia.
III. Cele konkursu:
-aktywizacja dzieci, modziey do dziaa na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia spowodowanego spalaniem surowcw kopalnych przez elektrownie, ciepownie, samochody, zmniejszaniem si powierzchni lasw, zadrzewie, emisj biogazu, procesami przemysowymi, rosncym zuyciem energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzaniem coraz wikszej iloci odpadw i opakowa, powodujcych fakt, e na Ziemi jest coraz gorcej,
-aktywizacja dzieci i modziey do wsplnych dziaa na rzecz rodowiska,
-budowanie wiadomoci ekologicznej oraz odpowiedzialnoci dzieci, modziey i dorosych za rodowisko zwaszcza w zakresie powstrzymania globalnego ocieplenia klimatu,
prezentacja projektw dla ogu spoeczestwa podczas warsztatw "Chromy klimat Ziemi".
IV. Warunki uczestnictwa
-zoenie wniosku opisujcego projekt na odpowiednim formularzu,
-wnioski opisujce projekty naley zoy w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku ul. Stary Rynek 20. Ostateczny termin skadania w/w dokumentw upywa 4 kwietnia 2011 roku o godzinie 15.00.
-wysoko dotacji za najciekawsze projekty wynosi max - do 1000,00 z.
-dotacje przyznawane bd na podstawie nastpujcych kryteriw (punktowych w skali 1:6):
-warto merytoryczna projektu,
-zaangaowanie spoeczne w realizacj projektu (liczba osb objtych projektem, liczba wsppracujcych instytucji przy realizacji projektu, udzia w projekcie modziey szkolnej),
-wkad wasny rzeczowy i finansowy.
-sposb promowania projektu w spoecznoci lokalnej.
-dana jednostka moe zgosi do programu tylko jeden projekt.
V. Komisja konkursowa:
- wnioski kierowane do RCEE bd rozpatrywane przez Komisj Konkursow powoan przez Zarzd RCEE w Pocku,
-w uzasadnionych przypadkach Komisja moe zada od uczestnikw programu uzupenienia projektu,
-Komisja skadaa si bdzie z przedstawicieli:
-Wydziau Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska m. Pocka, Wocawka i Kutna.
-Starostw Powiatowych w Pocku, Wocawku, Kutnie.
-Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.
-Wocawskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Wocawku.
-Zwizku Gmin Regionu Kutnowskiego.
-Lokalnych mediw.
Do zada komisji nalee bdzie:
-ocena projektw,
-przyznanie dofinansowania proporcjonalnego do otrzymanej punktacji,
-jeeli czonek Komisji ma formalne powizania z organizacj lub instytucj, ktra zgosia wniosek do konkursu, nie moe by on obecny podczas jego rozpatrywania i uczestniczy w podejmowaniu decyzji o przyznaniu grantu. Ponadto nie moe w jakikolwiek sposb wpywa na decyzj pozostaych czonkw Komisji dotyczc tego wniosku.
Ocena wnioskw dokonana bdzie na podstawie Regulaminu ?Konkursu Projektw?.
Terminy:
-1 marca 2011r. - ogoszenie konkursu.
-Do 4 kwietnia 2011r. - dostarczenie projektw konkursowych.
-Do 11 kwietnia 2011r. - obrady komisji konkursowej i ogoszenie wynikw.
W okresie od kwietnia do 15 czerwca 2011 roku - prezentacja projektw podczas happeningu - festynu edukacyjnego "Nasza Planeta - Mj Dom".
Nagrody: dotacje w kwocie do 1000,00 z na dofinansowanie okoo 20 projektw z terenu regionu pockiego, wocawskiego i kutnowskiego. Bdzie stosowana zasada rwnych szans.
Wszystkie projekty bd monitorowane.
Do dziaa wczymy media, ktre bd prezentoway cyklicznie relacje z przebiegu konkursu.

III konkurs
Konkurs pn.: "Audyt energetyczny szkoy". - czytaj regulamin konkursu...
Regulamin konkursu
Termin realizacji: wrzesie 2011 roku - wrzesie 2012 roku.
Zasig - woj. mazowieckie - gminy powiatw: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego, sochaczewskiego, siedleckiego, sokoowskiego miasto Pock, woj. kujawsko - pomorskie - gminy powiatw: wocawskiego, lipnowskiego, miasto Wocawek, woj. dzkie - gminy powiatw kutnowskiego, owickiego, czyckiego.
Uczestnicy: szkoy podstawowe, gimnazjalne i szkoy ponadgimnazjalne.
Przedmiot konkursu:
-opracowanie audytu energetycznego szkoy.
Szczegowy opis:
1.Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.
2.Wsporganizatorzy:
-Wocawskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Wocawku.
-Zwizek Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie.
-Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Pockiej "Modzi Razem".
3.Cele konkursu:
-opracowanie podstawowych danych dot. budynku i wielkoci energii niezbdnej na potrzeby ogrzewania, ciepej wody, wentylacji, klimatyzacji,
-opracowanie moliwych usprawnie dla obnienia zapotrzebowania energii,
-zwrcenie uwagi na problemy ekologiczne szkoy, gminy,
-opracowanie bilansu cieplnego budynku,
-ksztatowanie wrd spoecznoci szkolnych postaw sprzyjajcych trosce o rodowisko naturalne w szkole i jej okolicy,
-promowanie idei czystej i bezpiecznej szkoy,
-zaktywizowanie spoecznoci lokalnych i szkolnych do dziaa na rzecz ochrony klimatu.
4.Konkurs adresowany jest do szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
5.Warunki uczestnictwa:
-uczestnikami Konkursu mog by szkoy z terenu regionu pockiego, wocawskiego i kutnowskiego, ktrych dyrektorzy po zapoznaniu si z Regulaminem Konkursu potwierdz pisemnie ch uczestnictwa w Konkursie, przesyajc zgoszenie do dnia 1 padziernika 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku - ul. Stary Rynek 20, 09-400 Pock,
-zoenie karty zgoszeniowej.
6.Przebieg konkursu:
-celem ustalenia oceny punktowej zgoszonej szkoy dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie dokonuj samodzielnego audytu energetycznego szkoy oraz ustalaj wsplnie plan dziaa na rzecz rodowiska - w terminie do 15 czerwca 2012 roku,
-dziaania przyjte w projekcie na rzecz poprawy wizerunku ekologicznego szkoy, gminy bd realizowane w okresie od 01/10/2011 roku do 15/06/2012 roku,
-wyonieni laureaci zostan ocenieni w formie bezporedniego audytu finaowego przeprowadzonego przez Komisj Konkursow. Szkoy przeka do Komisji Powiatowej kronik dokumentujc sytuacj energetyczn w szkole i opis usprawnie dla obnienia zapotrzebowania energii.
7.Ogoszenie wynikw, wrczenie nagrd nastpi we wrzeniu 2012 roku.
8.Przedmiotem oceny bdzie:
-gospodarka energi,
-uczestnictwo w akcjach i programach ekologicznych na terenie szkoy, soectwa, osiedla, gminy,
-opracowanie podstawowych danych dot. budynku i wielkoci energii niezbdnej na potrzeby ogrzewania, ciepej wody, wentylacji, klimatyzacji,
-opracowanie moliwych usprawnie dla obnienia zapotrzebowania energii,
-zwrcenie uwagi na problemy ekologiczne szkoy, gminy,
-opracowanie bilansu cieplnego budynku.
9.Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku powoa Komisj Konkursow.
Zadaniem Komisji bdzie przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie listy wyrnionych szk. Nagrody przyznane zostan na podstawie protokou Komisji.
10.Nagrody.
Szkoom, ktre otrzymaj najwysze oceny zostan przyznane nagrody rzeczowe (sprzt elektroniczny) - 10 nagrd.
11.Gwnymi fundatorami nagrd s: NFOiGW w Warszawie, WFOiGW w Warszawie.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych z ankiet audytowych w swoich publikacjach i materiaach.

F.Happening pn.: "Nasza Planeta - Mj Dom" - czytaj ...

Cel:
-Prezentacja OZE wrd spoeczestwa, sposobw oszczdnego gospodarowania energi w domu, w szkole, w firmie,
-Prezentacja efektw konkursu grantowego.
Termin: II kwarta (kwiecie, maj, czerwiec) 2011 roku.
Czas trwania: 5 godz.
Miejsce:
-Stary Rynek w Pocku,
-Wocawek,
-Kutno.
Program:
-Stoiska powicone zagadnieniom ochrony klimatu, prezentacja OZE.
-Gry, zabawy dla dzieci dotyczce ochrony klimatu.
-Happening dotyczcy przeciwdziaania zmianom klimatu.
-Filmy o tematyce oszczdzania energii.
-arwki energooszczdne za zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny.
-Konkursy wiedzy.
-Badania wiadomoci ekologicznej.
-Energia odnawialna, - jakie s jej rda i zasoby? Czy wystarczy jej na potrzeby wszystkich ludzi?
Ponadto bdzie moliwo:
-oddania zuytego sprztu elektronicznego i innych odpadw niebezpiecznych i problemowych
do specjalnych punktw,
-otrzymania toreb przyjaznych rodowisku na zakupy.

NFOSiGW

finansowany ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW