Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Racjonalne gospodarowanie energią PDF Print E-mail

Konferencja otwierająca projekt - ogólnopolska pn.: „Racjonalne gospodarowanie energią” (otwarta - dla wszystkich zainteresowanych tematyką). - pobierz ...

Termin konferencji: 4 listopada 2010r.

Miejsce: Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowe Żawakol, ul. Wspólna 12, 09-530 Gąbin.

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Płocku, Mazowiecka Agencja Energetyczna w Warszawie, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie UW.

Uczestnicy konferencji: burmistrzowie miast i gmin, wójtowie gmin, urzędnicy administracji samorządowej i rządowej (WIOŚ, RDOŚ), dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele firm, organizacji ekologicznych, ośrodków edukacji ekologicznej, media z województw objętych projektem oraz chętni z terenu całej Polski.

Celem konferencji było:
- promocja projektu, przedstawienie zadań projektu,
- zapoznanie z polityką ekologiczną państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do 2016r. w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i racjonalnym gospodarowaniem energią,
- promowanie wiedzy, praktyk motywujących do efektywnego wykorzystania energii i zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska.

Program i materiały z konferencji :
1. Uroczyste otwarcie konferencji - Jan Ciastek - Wicestarosta Płocki. - pobierz ...
2. Omówienie celu i przebiegu projektu "Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" - Iwona Marczak - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. - pobierz ...
3. Istota zrównoważonego rozwoju i jego miejsce w rozwoju gmin - dr Witold Lenart - Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. - pobierz ...
4. Zmiany klimatu - dr Witold Lenart - Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. - pobierz ...
5. Energetyka - zagrożenia czy warunek istnienia współczesnego świata,
- problemy stwarzane przez energetykę konwencjonalną w kontekście rozwoju zrównoważonego,
- rodzaje i możliwości energetyki niekonwencjonalnej,
- efektywność produkcji i dystrybucji energii.
Referujący: dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – SGGW Warszawa. - pobierz ...
6. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i racjonalne gospodarowanie energią w Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016r. - dr hab. inż. Zbigniew Karaczun. - pobierz ...
7. Oszczędności energii w firmie i w domu - przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej w Warszawie. - pobierz ...
8. Możliwości wprowadzenia technik oszczędności energii oraz technologii energetyki odnawialnej na terenie województwa mazowieckiego - przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej w Warszawie. - pobierz ... 
9. Rola mediów i edukacji ekologicznej w racjonalnym gospodarowaniu energią - Janina Kawałczewska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Konferencje prowadzili:
Janina Kawałczewska – Wiceprezes RCEE w Płocku, Marek Pietrzak – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku.

Cele konferencji zostały osiągnięte poprzez:
– udział wzięło 123 osoby,
– wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali biuletyn pt. „Człowiek, energia, środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw, Ziemi Łódzkiej”
– przedstawiono zadania projektu, omówiono jego przebieg, zachęcono do udziału  projekcie,
– uczestnicy poznali politykę ekologiczną państwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i racjonalnego gospodarowania energią a także poznali konieczność zrównoważonego korzystania z  zasobów środowiska, efektywnego wykorzystania energii.

Konferencji towarzyszyły wystawy prezentujące ostatnie działania RCEE w Płocku  w zakresie gospodarowania odpadami, ochrony różnorodności biologicznej.

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień:

dr Witolda Lenarta z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczących zmian klimatu, zwłaszcza na podstawie danych  monitoringowych z Polski oraz stacji klimatycznej Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie, obserwowanych w Polsce i w świeci. Szczególnie interesujące były informacje dot. różnych opinii nt. zmian klimatu,

- dr hab. inż. Zbigniew Karaczun nt. "Energetyka - zagrożenia czy warunek istnienia współczesnego świata". Problemy stwarzane przez energetykę konwencjonalną, zwłaszcza;
• zwiększenie zużycia energii w świecie i w Polsce,
• wpływ energetyki niekonwencjonalnej na środowisko przyrodnicze w Polsce i w świecie,
• zobowiązania międzynarodowe i europejskie dot. energetyki, w tym także w referacie nt. "Przeciwdziałanie zmianom klimatu i racjonalne gospodarowanie energią w Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016r.", a zwłaszcza:
• podstaw dotyczących polityki państwa w zakresie ochrony klimatu i energetyki,
• braku ochrony klimatu – oddzielnego rozdziału w PEP, a także celów enumeratywnych dla ochrony klimatu, rozwoju OZE, efektywności energetycznej,
• polityka ekologiczna UE w zakresie ochrony klimatu widziana jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego polski,
• obrona konwencjonalnej energetyki, brak szans rozwoju OZE,
• brak skutecznych instrumentów wsparcia dla polityki przeciwdziałania zmianom klimatu,

– mgr Dariusza Ciarkowskiego nt. "Możliwości wprowadzenia technik oszczędności energii oraz technologii energetyki odnawialnej na terenie województwa mazowieckiego", w tym zwłaszcza:
• cele działań Mazowieckiej Agencji Energetycznej w Warszawie,
• funkcjonujący w  woj. Mazowieckim program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
• istniejące możliwości wykorzystania OZE w regionie płockim, oraz nt. "Oszczędności energii w firmie i w domu", wskazując na konkretne przykłady stosowania technologii i działań związanych z regionalną gospodarka energią,
 
– mgr Janina Kawałczewska nt. "Rola edukacji ekologicznej w racjonalnym gospodarowaniu energią" i "Rola mediów w propagowaniu racjonalnej gospodarki energią", zwłaszcza w zakresie promowania OZE, efektywnego gospodarowania energią:
• nasilenie działań edukacyjnych dla władz samorządowych, sołtysów, nauczycieli, przedsiębiorców,
• wykorzystania różnych, aktywnych form edukacji ekologicznej trafiających do najszerszego grona społeczeństwa,
• aktywnej współpracy z mediami w zakresie zwłaszcza promowania OZE i efektywnego gospodarowania energią, w tym także mediów lokalnych,
• indywidualnych rozmów z nowo wybranymi władzami samorządowymi w zakresie aktywnego włączania się w działania służące ochronie klimatu  i racjonalnego gospodarowania energią. Zwrócenia się zwłaszcza do gmin mało aktywnych w prowadzeniu edukacji ekologicznej. Wykorzystać w tym celu takie powiaty, uczelnie i Mazowiecką Agencję Energetyczną w Warszawie.

Zdjęcia z konferencji:Zaproszenie na konferencję - pobierz ...

NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW