Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

DI Szkolenie PDF Print E-mail

 

Projekt "Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012"

Termin realizacji projektu: 01.08.2010r. - 31.05.2012r.

SZKOLENIA BUDOWANIE PARTNERSTWA NA RZECZ WDRAŻANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - WIZYTA STUDYJNA.

Termin: 8 - 9 czerwiec 2011r.

Cel: Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwijania umiejętności budowania partnerstwa trójsektorowego.

Miejsce: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie.

Uczestnicy: członkowie RCEE, wolontariusze RCEE - 15 osób.
Z uczestnikami wizyty studyjnej - wolontariuszami są zawarte umowy o wolontariacie.

Wolontariusze - uczestnicy wizyty studyjnej od dawna współpracują z RCEE w Płocku, pomagają przy różnych działaniach realizowanych przez RCEE w Płocku. Pomagają m.in. przy organizacji szkoleń, warsztatów, zajmują się dystrybucją zaproszeń, prowadzą zajęcia z uczestnikami seminariów, warsztatów, są inicjatorami niektórych działań.

Czas trwania: 2 dni

Osoby referujące: przedstawiciele Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, przedstawiciele RCEE.

Program:

8 czerwca 2011r.

1. 5.00 - 12.00 - podróż z Płocka do Krakowa - odpowiedzialny Dariusz Winiarski.

2. W drodze w autobusie - 8.00 - 10.00 - informacja o aktualnych problemach funkcjonowania RCEE w Płocku, budowanie partnerstwa trójsektorowego na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju. - prowadziła Janina Kawałczewska - Wiceprezes RCEE w Płocku:
-programy realizowane w poprzednich latach i obecnie przez RCEE w Płocku "Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie". "Człowiek - Energia - Środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej",
-uzyskane efekty w zrealizowanych projektach (liderzy środowiskowi w lokalnych środowiskach, ludzie wrażliwsi na problemy ekorozwojowe, lepszy stan środowiska),
-cele do osiągnięcia w projektach realizowanych obecnie,
-wyższy stan świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony klimatu,
-oszczędniejsze korzystanie z zasobów przyrody, energii,
-wykształcenie nawyków postępowania na co dzień w domu, w pracy - w zgodzie z wymogami ekologicznymi,
-większe korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
-minimalizacja wytwarzanych odpadów i racjonalne gospodarowanie odpadami wytworzonymi,
-rozwój partnerstwa trójsektorowego,
-problemy stojące przed RCEE,
-niechęć samorządów gmin, powiatów do angażowania się w rozwiązywanie problemów ekorozwojowych przekraczających granice gmin, powiatów, zwłaszcza budowanie partnerstwa trójsektorowego w zakresie rozwiązywania problemów ekorozwojowych ponadgminnych (np. gospodarowanie odpadami, ochrona przyrody, rozwój ekoturystyki), w tym
z udziałem pozarządowych organizacji ekologicznych.
-małe zainteresowanie biznesu (małych i średnich przedsiębiorstw) rozwiązywaniem problemów ekorozwojowych (brak otwarcia się i współpracą z pozarządowymi organizacjami),
-brak pomocy finansowej ze strony samorządów gmin, powiatów, województwa dla projektów przygotowywanych przez RCEE i inne organizacje,
-duża liczba organizacji społecznych w regionie płockim, ale małe zainteresowanie współpracą ich na rzecz wdrażania ZR

Cel wyjazdu - jak pozyskanie wiedzy na temat doświadczeń Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie w zakresie rozwijania umiejętności budowania partnerstwa trójsektorowego, pozyskiwania środków finansowych na planowane projekty, umiejętność nawiązywania współpracy z biznesem, innymi organizacjami pozarządowymi może wpłynąć na rozwój RCEE w Płocku

3. 12.00 - 12.30 - Zakwaterowanie w hotelu "Abel" w Krakowie, ul. Józefa 30 - odpowiedzialny Dariusz Winiarski.

4. 12.30 - 13.00 - Przejście z hotelu "Abel" do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

5. 13.00 - 18.00 - spotkanie w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska - odpowiedzialna Janina Kawałczewska
-Powitanie, omówienia celu wizyty studyjnej.
-Prezentacja uczestników spotkania ze strony Fundacji - Joanna Węgrzycka - Wiceprezes Fundacji, Anna Jastrzębska - koordynator projektu "Krajowa Sieć Grup Partnerskich", Małgorzata Łuszczak - koordynator projektu "Szkoły dla Ekorozwoju", Urszula Ptasińska - Wardyga - pracownik Fundacji
-Prezentacja uczestników spotkania ze strony RCEE w Płocku (wraz z rolą i zadaniami w RCEE w Płocku).
-Prezentacja Fundacji - realizowała Wiceprezes p. Urszula Joanna Węgrzycka
-Podczas prezentacji szczególnie zwrócono uwagę na następujące problemy:
*misję Fundacji.
*kim jesteśmy?
*osiągnięcia Fundacji.
*cele Fundacji 2010/2011.
*ogólnopolskie programy.
*finanse.
*biznesowych partnerów strategicznych.
*kierunki rozwoju.
*korzyści.
*współpracujących z Fundacją

Pytania skierowane do Pani Wiceprezes dotyczyły głównie:
-Czy dalej współpracuje z Fundacją The German Marshall Fund of the US
-Z jakimi organizacjami w Europie i świecie współpracują, w jaki sposób nawiązywali współpracę, na czym polega współpraca obecnie i jakie daje efekty (merytoryczne, ekonomiczne) ? szczegółowiej, konkretne przykłady:
*Z jakimi partnerami Fundacja współpracuje w Polsce? Jak ta współpraca się nawiązywała? Na czym ona polega i jakie daje efekty (szczegółowiej, konkretne przykłady)
*W jaki sposób udało się stworzyć krajową sieć 23 Grup Partnerskich? Jak one funkcjonują?
*W jaki sposób odbywa się współpraca z Ministerstwami: Środowiska, Rozwoju Regionalnego, Edukacji Narodowej?
*Jak udało się nawiązać współpracę z biznesem? Szczegółowiej na czym ta współpraca polega? Jakie są jej efekty ? także dla Fundacji i Biznesu.
*Jak współpracują aż z 1000 organizacji pozarządowych w Polsce,
*Prosimy o przybliżenie programów, udzielenie szerszych informacji o programach ogólnopolskich:
*Czysty Biznes.
*Ekomuzea.
*Zielone Szlaki - Greenways.
*Jakim budżetem dysponuje Fundacja, skąd pozuskuje środki finansowe?
*Ile osób pracuje w Fundacji przy tak olbrzymim zakresie działań, jaka jest struktura organizacyjna Fundacji?
*Odpowiedzi na postanowione pytania udzielała Pani Wiceprezes. Przy niektórych odpowiedziach pojawiały się kolejne pytania ze strony przedstawicieli RCEE.

6. 18.00 - zakończono pierwsze seminarium, dziękując za gościnność

7. 18.00 - 20.00 - obiadokolacja i czas wolny dla uczestników szkolenia

9 czerwca 2011r.

8.00 - 8.30 - Śniadanie - odpowiedzialny Dariusz Winiarski
8.30 - 9.00 - Przejście do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
9.00 - 14.00 - Szkolenie w Fundacji

W tym:
9.00 - 11.00 - Krajowa Sieć Grup Partnerskich (KSGP - prowadząca Anna Jastrzębska z Fundacji (specjalista ds. Grup Partnerskich)
-grupa partnerska jako porozumienie POE, samorządów i firm działających na rzecz ZR,
-korzyści z partnerstwa,
-deklaracje współpracy KSGP (24),
-zarządzenia KSGP (5 osobowe Prezydium),
-Biuro KSGP przy Fundacji,
-standardy Grup Partnerskich
-Efekty pracy Biura KSGP
-Dyskusje - jak zostać członkiem KSGP?
*Markowe Programy KSGP
*Ekomuzea
*Marka Lokalna
*Czysty Biznes
-Przykłady działań (wspólny kalnedarz)
-Współpraca polsko-francuska
-Akademia Partnerstwa - kurs partnerskiej współpracy
-Decydujemy razem
-Dyskusja - jaki jest stan realizacji Akademii Partnerstwa, czy jest realizowany w woj. mazowieckim

11.00 - 11.30 - przerwa na kawę

11.30 - 12.30 - prezentacja wydawnictw Fundacji

12.30 - 14.00 - Szkoły dla EkoRozwoju - prezentacja Małgorzaty Łuszczak, Urszuli Ptasińskiej - Wardyga

14.00 - 16.00 - Jak wykorzystać doświadczenie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie dla budowania partnerstwa na Mazowszu

16.00 - zakończenie szkolenia, podziękowania dla Fundacji

16.00 - 17.00 - obiad

17.00 - 24.00 - podróż do PłockaNFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW