Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Zarządzanie energią w zr gmin PDF Print E-mail

9 maja 2011 roku RCEE w Płocku przeprowadziło seminarium otwarte dla społeczeństwa nt. "Zarządzanie energią w zrównoważonym rozwoju gmin".

Uczestników powitała Wiceprezes RCEE w Płocku Janina Kawałczewska, przedstawiając także cel i program spotkania.

Celem tego ważnego, szczególnie dla przedstawicieli samorządów, spotkania było poznanie zasad i podstaw prawnych planowania energetycznego w gminie, realizacja przez samorządy i mieszkańców przyjętych przez gminy planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Włodzimierz Pomierny - przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej w Warszawie wprowadził zebranych w tematykę "Planowanie energetyczne w gminie - wymogi prawne i praktyka". Zwrócił uwagę na współpracę władz gminy z przedsiębiorcami i społeczeństwem. Potrzebna jest ona na etapie przygotowywania założeń do planu, opracowywania planu a potem jego realizacji.
Uczestnicy w dyskusji podnosili problem braku oddzielnych dokumentów w gminach dot. planowania energetycznego w gminach.
Brak założeń do planu zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe a także planów. Powstają one wówczas, kiedy gminy chcą pozyskać środki finansowe na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, zaopatrzenia w energię. Plany te powstają bardzo szybko, nie uwzględniają wymogów prawa. Wykład był wiec bardzo potrzebny.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr Witolda Lenarta z Uniwersytetu Warszawskiego nt. "Uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej - szanse i bariery rozwoju", zwracając szczególną uwagę na uwarunkowania ekologiczne, ekonomiczne i społeczne.
Janina Kawałczewska z RCEE w Płocku przedstawiła wpływ niewłaściwej gospodarki odpadami na zmiany klimatu.
Ważne dla naszego regionu jest właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w tym komunalnymi. Zwrócono uwagę na negatywny wpływ na klimat źle prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi, zwłaszcza biogazu emitowanego ze składowisk odpadów, źle wykorzystanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, możliwości energetycznego wykorzystania suchej frakcji odpadów opakowaniowych, makulatury itp.
Jest to bardzo powszechne zjawisko, a więc wszyscy do tego się przyczyniają. Aby zminimalizować to negatywne zjawisko podniesiono w dyskusji następujące problemy:
- przedstawiciel Orlen Eko Sp. zo.o. w Płocku przedstawił możliwości instalacji termicznego unieszkodliwianie odpadów ściekowych do wykorzystania suszonych osadów w oczyszczalni ścieków. Zwrócił uwagę na wykorzystanie ciepła do spalania odpadów do produkcji energii.

Prezes Jan Bernatowicz z EKO-MAZ Sp zo.o. zachęcił do instalacji małych osiedlowych segregatorni odpadów, omawiając takie zastosowania w Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku na osiedlu Międzytorze.

p. Jerzy Żelaziński zachęcił uczestników do recyklingu odpadów w domu, dając ciekawe przykłady wykorzystania różnych rodzajów odpadów komunalnych, możliwości odzysku przez nas samych wytwarzanych w gospodarstwie domowym odpadów.

Wszyscy uczestnicy seminarium z zaangażowaniem dyskutowali nt. praktycznego rozwiązywania prezentowanych problemów w ich lokalnych środowiskach.

Seminarium podsumowała J. Kawałczewska.
Zaprosiła uczestników na warsztaty pn. "Wyzwania energetyki jądrowej" w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku w dniu 25 maja 2011 roku oraz następne seminarium pn. "Odnawialne źródła energii dla ochrony klimatu", które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2011 roku.


Seminarium nt. "Zarządzanie energią w zrównoważonym rozwoju gmin" jest elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

9 maja 2011r., sala konferencyjna RCEE w Płocku ul. Stary Rynek 20., godz. 10.00 .

Tematyka seminarium:

Program:
1. Planowanie energetyczne w gminie - wymogi prawne i praktyka - Włodzimierz Pomierny - Mazowiecka Agencja Energetyczna.
2. Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej - szanse i bariery rozwoju - dr Witold Lenart - Uniwersytet Warszawski.
3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi a zmiany klimatu - Janina Kawałczewska - RCEE w Płocku.


NFOSiGW 

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

 

 

 

 


Nasi partnerzy

NFOSiGW