Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Podsumowanie - Sprzątanie Świata 2011 PDF Print E-mail

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku we współpracy ze Starostą Płockim, Nadleśnictwami z Płocka, Łącka, Gostynina, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock, organizacjami społecznymi: (PZW, OSP i Fundacją "Młodzi Razem"), firmami gospodarującymi odpadami, zakładami pracy, gminami Płockiego Regionu Gospodarowania Odpadami, w których mieszka ponad 505 tys. mieszkańców w okresie lipiec-październik 2011 przeprowadziło Kampanię Sprzątanie Świata 2011 pn. "Lasy to życie - chrońmy je".

Patronat objęli: Marszałek Woj. Mazowieckiego, Prezes Fundacji "Nasza Ziemia".

Celami Kampanii były:
- Podwyższenie świadomości społeczeństwa dot. unikania wytwarzania odpadów, racjonalnej gospodarki odpadami wytworzonymi, nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- włączenie społeczeństwa do działań na rzecz ochrony środowiska, a zwłaszcza identyfikacji źródeł zagrożeń środowiska odpadami i likwidacja tych źródeł, sprzątanie terenów zaśmieconych, w tym głownie lasów.

Przygotowania do Kampanii dot.:
- przygotowania Programu Kampanii, w tym 2 konkursów dla dzieci i młodzieży pn. "Czyste Mazowsze", "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko",
- rozmów ze współorganizatorami, mediami,
- poszukiwania źródeł finansowania,
- przeprowadzenia cyklu warsztatów dla współorganizatorów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji społecznych, Policji, Straży Miejskiej,
- przeprowadzenia Kampanii w okresie od 8.09. do 19.09.2011r. RCEE bezpośrednio zorganizowało sprzątanie terenów cennych przyrodniczo (Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, obszarów Natura 2000 - Sikórz, Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły, rekultywowanych jezior w zlewni Wielkiej Strugi - Zdworskiego, jezior łąckich, Ciechomickiego, Górskiego i Jeziora Soczewka) oraz miasta Płocka. W akcji tej wzięły udział: Koła Wędkarskie PZW, OSP, firmy, Levis S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku, Ośrodki Wypoczynkowe RELAX w Zdworzu, Zacisze BIS w Koszelówce, szkoły z m. Płocka, Gąbina, gminy Brudzeń Duży, Łąck.

Łącznie 19997 osób, które zebrały 30,48 Mg, przewiezionych przez Eko - Maz Sp., Remondis w Płocku do ZUOK Kobierniki w celu ich zagospodarowania.

Inne gminy Płockiego Regionu Gospodarowania Odpadami organizowały akcję na swoim terenie.

Warsztaty, oprócz spraw związanych z metodyką przeprowadzenia Kampanii, zawierały także informacje o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2012 r mieszkańców, samorządy gmin.

Okres 19-29.09.11 - to czas sumowania działań w szkołach, gminach, które do RCEE nadsyłały informacje o efektach działań, uczestnicząc w konkursach.

29.09.11 - komisja konkursowa dokonała podsumowania efektów konkursów. Na konkurs "Czyste Mazowsze" - nadesłano 33 prace, z czego nagrodzono 13, wyróżniono 20.

Na konkurs "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" nadesłano 465 prac, spośród których nagrodzono 16.

Podsumowanie Kampanii dokonano 6.10.2011r. z udziałem m.in. senatora RP P. Michała Boszko, Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego. Przedstawiono uzyskane efekty rzeczowe i ekologiczne, podziękowano współorganizatorom i finansującym Kampanię, wręczono nagrody laureatom konkursów i wyróżnionym.

Dyrektor Departamentu Środowiska zaapelował do uczestników o aktywne włączenie się w informacje społeczeństwa, gmin nt. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dziękując za udział wszystkim, mamy nadzieję, iż w 2012r, z racji nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, odetchną nasz lasy, cieki wodne, łąki od dzikich wysypisk.

Dzięki sponsorom RCEE wydało na Kampanię 8800,00 zł, Mazowsze Płockie stało się czystsze, przyjazne mieszkańcom i gościom.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, sponsorom, współorganizatorom Kampanii.

Zdjęcia z Kampanii Sprzątanie Świata 2011


Finansujący:

 

Patroni medialni:Nasi partnerzy

NFOSiGW