Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Biomasa i energia geotermalna, biopaliwa PDF Print E-mail

Warsztaty "Biomasa i energia geotermalna, biopaliwa"

Termin: 19 października 2011 roku.
Godz. 8.30 - 16.30
Uczestnicy: przedstawiciele urzędów gmin, organizacji społecznych, nauczyciele, studenci z woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
Prowadzący: Janina Kawałczewska


1. Powitanie uczestników, przedstawienie celu warsztatów:
- praktyczne poznanie możliwości wykorzystania biomasy,
- poznanie zasad funkcjonowania geotermii i roli energii geotermalnej w systemie polskiej energetyki.


2. Priorytety komisji Europejskiej dotyczące ochrony klimatu;
- Pakiet 3 x 20 UE z 2008 roku (gospodarka niskoemisyjna - obniżenie emisji CO2 o 80 % do 2050 roku),
- Priorytety Polskiej Prezydencji w UE w obszarze środowisko:
* ochrona klimatu i adaptacja Europy do zmian klimatu,
* powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej,
* ochrona zasobów Ziemi,
* przygotowanie do osiągnięcia porozumienia klimatycznego - na konferencji w Durbanie,
* przygotowania do konferencji RIO+20 (zrównoważony rozwój).

3. Biomasa - źródło pozyskania czystej energii.
- biomasa - stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, pozostałości produkcji rolnej, leśnej, ulęgające biodegradacji (biomasa - to substancja organiczna powstająca w wyniku procesu fotosyntezy),
* w Polsce można uzyskać 10 Mg biomasy / 1 ha użytków rolnych (równowartość 5 Mg węgla kamiennego),
* w wyniku spalania biomasy do środowiska emituje się tyle samo CO2 , ile zostało pochłonięte do jej wytworzenia (emisja CO2 nie zwiększa zawartości CO2),
* przykłady biomasy (słoma, gałęzie drzew, nasiona zbóż, odchody zwierzęce, odpady komunalne, z przemysłu drzewnego, plantacje roślin energetycznych),
- przykłady wykorzystania biomasy na cele energetyczne,
* bezpośrednie spalanie (kotły, ciepłownie, elektrownie),
* biomasa z lasów, sadów, dróg, zielenie miejskiej i wiejskiej, słoma,
* przetwarzanie na biopaliwa (alkohol, estry oleju rzepakowego),
* przetwarzanie na paliwo gazowe (biogaz rolniczy, z osadów ściekowych, ze składowisk),
* przerób biomasy na biopaliwa,
- problemy transportu biomasy.

4. Realizacja przedsięwzięć pozyskania energii z biomasy a środowisko naturalne.
- uciążliwości dla środowiska związane z produkcją i energetycznym wykorzystaniem biomasy:
* emisja CO2, tlenków azotu,
* uciążliwości transportowe przy przewożeniu biomasy, w tym także spoza granic Polski,
* plantacje wielkoobszarowe na terenach cennych przyrodniczo (lokalizacja upraw energetycznych),
* pogłębienie deficytu wody, nawożenie, eutrofizacja wód (wyjałowienie gleby, jej zanieczyszczenie, zanieczyszczenie wód),
* zagrożenie dla różnorodności biologicznej (utrata siedlisk),
* negatywne oddziaływanie na krajobraz,
- pozytywne oddziaływanie:
* biamasa z wykorzystania krzewów przy drogach, łąk, trzcinowisk,
* praca i dochody dla rolników,
- procedura oceny oddziaływania na środowisko ? budowa kotłowni na biomasę,
- plan zagospodarowania przestrzennego,
- wniosek o decyzję środowiskową,
- karta informacyjna przedsięwzięcia,
- opiniowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
- udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- inne decyzje administracyjne.

5. Biomasa w Polsce i w woj. mazowieckim - przykłady projektów.
- linia technologiczna do brykietowania i paletowania słomy, wiórów, trocin,
- wartość opałowa biomasy,
- biomasa na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego - realizacja projektu BEu "Inteligent Europe" współfinansowanego przez Komisję Europejską,
- kotłownia na biomasę w Płońsku, Wołominie, Elektrownia w Ostrołęce, elektrociepłownia w Siedlcach,
- małe ciepłownie w szkołach,
- zasoby drewna 370 tys. m3/rok, potencjał energetyczny - 2,3 mln GJ.

6. Bodowa i eksploatacja kotłowni na biomasę w Łącku.
- zwiedzanie kotłowni eksploatowanej - przez Gminny Zakład Komunalny w Łącku,
* bodowa kotłowni (nakłady - 1,2 mln złotych, źródła finansowania - Eko Fundusz, WFOSiGW w warszawie, lata 2003-2004),
* eksploatacja kotłowni, zasilanie w ciepło miejscowości Łąck (rurociągi wyprowadzające ciepło - preizolowane, likwidacja kotłowni węglowych w Urzędzie Gminy w Łącku, w Szkole Podstawowe i Gimnazjum w Łącku, Ośrodku Zdrowia w Łącku, ogrzewanie nowej hali sportowej,
* źródła pozyskiwania biomasy (wycinka, krzewów i drzew przy drogach, odpady z lasów),
* koszty ciepła wytwarzanego w kotłowni (5zł/1m2),
- dyskusja - opłacalność przedsięwzięcia.

7. Przykłady ostatnich przedsięwzięć na biomasę:
- Zakład granulacji biomasy ze słomy (produkcja paletów),
- biogazownia w Świdnicy na bazie cukrowni (surowce: kukurydza, odpady zielone), wytwarzanie biometanu i produkcja energii elektrycznej.

8. Biopaliwa ciekłe.
- alkohol etylowy i ester metylowy oleju rzepakowego,
- źródła biopaliw (rośliny oleiste, zbożowe, okopowe),
- biodiesel (olej napędowy) zawierający estry olejów roślinnych (7% estrów),
- etanol w benzynie silnikowej (5% etanolu benzynie),
- zgodność produkcji biokomponentów z wymogami zrównoważonego rozwoju,
- produkcja biodiesla w Józinku, pow. płocki. Zawartość biokomponentów w oleju napędowym (7%) i benzynie (6%).

9. Rozwój agroenergetyki a rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i ekologiczne ? wypowiedzi uczestników warsztatów wskazujące m.in. na wzrost cen żywności (oleju, mąki itp.).

10. Energie geotermalna.
- to energia wnętrza Ziemi, zamknięta w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny Ziemi. Ciepło wnętrza Ziemi powstało w czasie formowania się Planety, w wyniku rozpadu pierwiastków promieniotwórczych,
- geotermia wysokotemperaturowa - ciepłe wody geotermalne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania, kąpielisk, produkcji szklarniowej itp.
- geotermia niskotemperaturowa - wykorzystywana do ogrzewania za pomocą pomp ciepła (20OC) - wzrasta zastosowanie pomp ciepła,
- prace geologiczna w latach 1970-1980 (7000 otworów wiertniczych) określiły najkorzystniejsze warunki dla geotermii wysokotemperaturowej w pasie północno-zachodnim Polski, a także grudziądzko-warszawskim okręgu geotermalnym,
* okręg mazowiecki - powierzchnia 70 tys. km2 z wodami o temp. 25-135OC występującymi w pokładach triasowych, kredowych i jurajskich o zasobach na głębokości 3100 m,
* projekty obejmowały tereny bardzo korzystne energetycznie w powiatach: płockim, żuromińskim, płońskim, sierpeckim, sochaczewskim, żyrardowskim oraz w takich miastach, jak: Żyrardów, Błonie, Gostynin, Płock, Sochaczew,
* zrealizowane projekty w Polsce: Gryfice, Podhale, Uniejów, Mszczonów,
- rozwój wykorzystania energii geotermalnej (2005 r - 3,1 %, 2010 r - 4%), planowane ? 2010 r- 8,9 %, 2030 r - 13 %.

11. Uwarunkowania wykorzystania energii geotermalnej.
- badania geologiczne,
- odbiór ciepła w stałej, dużej ilości (aglomeracje o znacznej gęstości zabudowy, z rozwiniętym systemem ciepłowniczym),
- opłacalność instalacji (wielkość zasobów, głębokość zalegania warstw, lokalne warunki geologiczne, skład chemiczny wód geotermalnych, możliwość zatłaczania wód).

12. Zwiedzanie Geotermii Mazowieckiej S.A. w Mszczonowie.
- budowa instalacji,
- nakłady finansowe, źródła finansowania,
- eksploatacja instalacji (zaopatrzenie w ciepło miasta, baseny kąpielowe itp.),
- rozwój Geotermii.,
- Geotermia Mszczonów to spółka WFOŚiGW w Warszawie i Łodzi, miast: Mszczonów, Sochaczew, Ożarów Mazowiecki, Skierniewice, Sochaczew,
- aktualnie:
* eksploatacja i rozbudowa geotermii w Mszczonowie,
* instalacje doświadczalne na bazie dwóch odwiertów w Skierniewicach (problemy z zasalaniem wody),
* eksploatacja kotłowni w Sochaczewie, Ożarowie,
- budowa geotermii w Mszczonowie,
* wykorzystanie odwiertu badawczego z 1970 r o głębokości 5 km (temperatura wody 25-78OC - głęb. 3 km), ale wykorzystano głębokość 1700m , (koszt 14 mln). Woda na głębokości 3,5 km jest silnie zasolona,
* lustro wody na poziomie 50 m ppt, pompa - 80 m ppt, woda słodka (!),
* temperatura wody 42 OC wypływ, przepływa przez pompę ciepła, oziębienie wody do temp. 25 OC, woda płynie do SUW (Skuteczne Uzdatnianie Wody), stamtąd do odbiorników. Ciepła woda, podgrzana do temp. 60 OC płynie rurami preizolowanymi do miasta (likwidacja kotłowni węglowych w mieście),
- trwa modernizacja instalacji, budowa drugiej pompy ciepła sprężarkowej, które obniży temperaturę wody wychodzącej do SUW do 10 OC,
- instalacja funkcjonuje od 1999 roku. Obecnie jest modernizowana.
Pracuje obecnie: 1 pompa ciepła, 1 kocioł gazowy zasilający pompę ciepła, 2 kotły gazowe rezerwowe (szczytowe),
Modernizacja trwa: instalacji drugiej pompy ciepła,
- pozwolenie wodno- prawne na pobór 60 m3 (godz. wody, w tym około 12 m3 płynie do basenów termalnych,
- funkcjonowanie basenów termalnych,
* funkcje rekreacyjne, zdrowotne, sportowe.

13. Geotermia a uwarunkowania środowiskowe.
- lokalizacja instalacji,
* uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze, geologiczne,
* zagrożenia dla środowiska,
- procedura oceny oddziaływania na środowisko.

14. Planowana budowa Geotermii Gostynińskiej,
- procedura administracyjna,
- korzyści dla gminy, mieszkańców i środowiska.

15. Podsumowanie warsztatów:
- obszary wiejskie na rzecz rozwoju produkcji biomasy,
* zadrzewienie, zalesienie, uprawy roślin energetycznych zbóż,
* wykorzystanie biomasy do ogrzewania,
* produkcja biopaliw i ich wykorzystanie,
- rynek pracy a wytwarzanie energii z biomasy,
- energia geotermalna a zmiany klimatu.

16. Zaproszenie na warsztaty dot. budowy kolektorów słonecznych ( ostatni tydzień listopada 2011 r).

17. Inne ciekawostki.
- Instalacje fotowoltaiczne w Polsce (sanktuarium MP w Jaworznie 300-4100 KWh/dobę, elektrownia w Wierzchosławicach - 1,8 MW.
- 92 % OZE pochodzi w Polsce z biomasy, planuje się w 2020 roku 2 mln ton drewna pozyskać z lasu, 3-4 mln ton słomy, 5 mln ton roślin energetycznych.
- Strategia rozwoju energetyki odnawialnej zakłada 12% energii ze źródeł odnawialnych w 2010 roku.
- W Polsce brak regulacji prawnych dotyczących zapewnienia realizacji OZE.
Na co się Polacy nie zgadzają!
- na budowę elektrowni jądrowych - 75 % - nie,
- na budowę elektrowni węglowych - 71 % - nie,
inne źródła
- elektrownie słoneczne - 87 % tak,
- elektrownie wiatrowe - 79 % tak,
- elektrownie słoneczne - 87 % tak,
- ciepłownie geotermalne - 75 % tak,
- biogazownia - 46 % tak,

 

Galeria zdjęć z warsztatów

 

NFOSiGW

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


 

ZAPROSZENIE

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku serdecznie zaprasza na warsztaty terenowe nt. "Biomasa i energia geotermalna, biopaliwa" organizowane w dniu 19 października 2011 roku w ramach projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej".

Patronat: Starosta Płocki - Piotr Zgorzelski.
Miejsce: Gminny Zakład Komunalny w Łącku, Geotermia Mazowiecka S.A. w Mszczonowie.

Program:
1. Zwiedzania kotłowni opalanej biomasą w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łącku.
2. Przejazd do Mszczonowa - informacja dotycząca biopaliw, biomasy.
3. Zajęcia w Zakładzie Geotermii w Mszczonowie.
4. Przejazd do Płocka. Podsumowanie warsztatów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 października 2011 roku telefonicznie pod nr tel./fax. 24 268 37 74 lub e-mail:

Informacji udziela Iwona Marczak - koordynator projektu.


NFOSiGW

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW