Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 - szansą zrównoważonej turystyki Mazowsza Płockiego

Opis działań projektu:

1. Konkurs fotograficzny "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży"

Ogłoszenie konkursu - maj 2011 rok (internet, spotkania, seminaria, warsztaty dla nauczycieli, przedstawicieli urzędów gmin)

Szczegółowy opis:
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego (dwie kategorie wiekowe).
Termin: 15/05/2011r. - 12/12/2011r.
Przedmiot konkursu: prace fotograficzne przedstawiające obszary Natura 2000 Ziemi Mazowieckiej, istniejące odnawialne źródła energii w pobliżu obszarów lub potencjalne miejsca realizacji. Planowany udział 25 placówek oświatowych.

Cele konkursu:
- zainteresowanie uczestników konkursu obszarami Natura 2000,
- wpływ OZE na obszary Natura 2000,
- promocja cennych przyrodniczo miejsc,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
- popularyzacja fotografowania, jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej.

Terminy:
- 15 maja 2011r - ogłoszenie regulaminu konkursu
- do 09 października 2011r - dostarczenie prac konkursowych,
- 17 października 2011r - obrady Jury,
- 12 grudnia 2011 roku - ogłoszenie wyników podczas seminarium - rozdanie nagród, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy.

Efektem konkursu ogłoszonego przez RCEE w Płocku, były zdjęcia, które wykorzystaliśmy w informatorze pt. "Obszary Natura 2000 - szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii"

Na konkurs napłynęło 146 prac konkursowych od 54 uczestników (35 ze szkół podstawowych, 19 ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
Zarząd RCEE powołał Komisję Konkursową, która w dniu 17 października 2011r. rozstrzygnęła Konkurs.

Laureaci konkursu - czytaj ...

Laureaci zostali zaproszeni na seminarium 12 grudnia 2011r. Wręczono im nagrody i dyplomy.
Prace Konkursowe znajdują się na wystawie, która jest w holu przed salą konferencyjną. Mogą ją oglądać uczestnicy warsztatów, konferencji, odwiedzający RCEE, MJWPU i LOP.


2. Przygotowanie i wydruk informatora pt. "Obszary Natura 2000 - szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii"

Wydawnictwo: "Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii" - pobierz ...

Założenia informatora:
- Format: A5
- Nakład 500 szt.
- Objętość 106 stron, pełen kolor
- Okładka lakierowana - pełen kolor

Spis informatora:
- Powtórzenie tytułu
- Stopka redakcyjna
- Spis treści
- Mapy z terenu regionu Mazowsza Płockiego z zaznaczonymi obszarami Natura 2000, pieszymi szlakami turystycznymi, zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi i OZE.

Wstęp - obszary Natura 2000 w regionie Mazowsza Płockiego a turystyka dzieci, młodzieży i dorosłych, korzystanie z energii - 2 strony (w języku polskim i angielskim)
Obszar Dolina Środkowej Wisły
Uroczyska Łąckie
Sikórz
Dolina Skrwy Lewej
Kampinoska Dolina Wisły
Piesze, rowerowe i kajakowe szlaki turystyczne Regionu Mazowsza Płockiego
Gospodarstwa agroturystyczne
Możliwości OZE w pobliżu obszarów Natura 2000
Bibliografia

Do w/w informatora wykorzystane zostaną:
- Zdjęcia autorskie 30 sztuk,
- Materiały informacyjne organizacji turystycznych, ekologicznych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Podpisy pod zdjęciami w języku polskim i angielskim.
28.09.2011r. odbyło się w RCEE spotkanie zespołu w sprawie przygotowania Informatora. Na spotkaniu przyjęto podział zadań związanych z przygotowaniem Informatora. Przyjęto harmonogram prac nad przygotowaniem informatora. Koncepcję okładki zmieniono w stosunku do projektowanej jako bardziej odpowiadającej potrzebom edukacji turystów w zakresie rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach Natura 2000 i OZE, propagowania turystyki przyjaznej środowisku, piesze szlaki turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne.

Informator wydany w nakładzie 500 szt. przekazany został: WFOŚiGW w Warszawie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Mazowieckiej Agencji Energetycznej, gminom i powiatom leżącym w zasięgu projektu, szkołom, gminnym centrom informacji, gospodarstwom agroturystycznym, bibliotekom, centrom edukacji ekologicznej, Zarządowi Miejskiemu PTTK w Płocku, Sochaczewie, Płońsku, uczestnikom seminarium sumującego projekt.


3. Seminarium nt. "Obszary Natura 2000 - szansą zrównoważonej turystyki w regionie Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii".

Miejsce: sala konferencyjna RCEE, Płock, ul. Stary Rynek 20
Termin: 12 grudzień 2011r.

Celem seminarium jest zapromowanie obszarów Natura 2000 w Regionie Mazowsza Płockiego, pokazanie możliwości rozwoju form turystyki przyjaznej Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000, uwzględnienia w rozwoju turystyki działań związanych z ochroną klimatu, w tym efektywnego gospodarowania energią.

1. Seminarium przeprowadzono 12 grudnia 2011r. w sali konferencyjnej w Płocku, ul. Stary Rynek 20, zgodnie ze scenariuszem. W seminarium udział wzięło 52 osoby. Seminarium towarzyszyła wystawa prac konkursowych "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży".

2. Seminarium prowadziła J. Kawałczewska - Wiceprezes RCEE w Płocku. Otworzyła seminarium, witając w szczególności:
- przedstawicielkę RDOŚ w Warszawie - G. Zielińską, dr W. Lenarta z Uniwersytetu Warszawskiego - prowadzących zajęcia podczas seminarium, prezesa PTTK w Płocku - J. Natkowskiego,
- nauczycieli, działaczy turystyki, przedstawicieli pozarządowych organizacji, urzędów gmin, powiatów, właścicieli i zarządzających gospodarstwami agroturystycznymi, innych obiektów turystycznych, przedstawicieli nadleśnictw,
- dzieci i młodzież - laureatów konkursu "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży".

3. Przedstawiła cele seminarium:
- popularyzacja wśród społeczeństwa obszarów Natura 2000,
- promocja turystyki przyjaznej środowisku, realizowanej na obszarach (w pobliżu obszarów) Natura 2000
- promocja działań dot. ochrony klimatu

4. Wszyscy uczestnicy otrzymali informator pt. "Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii".
J. Kawałczewska omówiła szczegółowo tę publikację, zwracając uwagę na jej treści i prezentowane zdjęcia. Omówiła autorów poszczególnych części Informatora.

Szczególnie dużo uwagi poświęciła: obszarom Natura 2000, gospodarstwom agroturystycznym, realizacją OZE w pobliżu obszarów Natura 2000.
W dyskusji uczestnicy bardzo wysoko ocenili Informator, wskazując na przydatność publikacji do pracy w szkole, na szlakach turystycznych, w gospodarstwach agroturystycznych, bibliotekach szkolnych, gminnych.


5. J. Kawałczewska omówiła problematykę "Edukacji dla zrównoważonego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w powiązaniu z turystyką".
W dyskusji nauczyciele zwrócili uwagę na udostępnienie materiałów informacyjnych dot. realizacji zajęć tematycznych w terenie cennym przyrodniczo.


6. Przedstawiono "Szlaki turystyczne okolic Mazowsza Płockiego". W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność udostępnienia folderów, informatorów dot. szlaków turystycznych okolic Płocka. W materiałach dostępnych brak wiadomości o obszarach Natura 2000 (poza wydanym przez RCEE Informatorem)

7. P. G. Zielińska z RDOŚ w Warszawie przedstawiła szczegółowo zasady ochrony dotyczące gatunków i siedlisk chronionych na obszarach Natura 2000. Omówiła także możliwości realizacji OZE na obszarach Natura 2000 i w ich pobliżu. Pytania dot. procedur związanych z elektrowniami wiatrowymi i wodnymi i kolektorami słonecznymi. Zwrócono uwagę na utrudnienia dot. braku materiałów informacyjnych dot. chronionych gatunków i siedlisk.


8. W trakcie przerwy na herbatę uczestnicy obejrzeli wystawę prac fotograficznych laureatów konkursu "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży"


9. Dr W. Lenart przedstawił problematykę korzystania z energii w gospodarstwach agroturystycznych. Zwrócił uwagę także na problemy dot. gospodarowania, inwestowania w obszarach Natura 2000.


10. J. Kawałczewska dokonała wprowadzenia do panelu dyskusyjnego nt. "Zintegrowana turystyka w obszarach Natura 2000 buduje relacje między gośćmi i gospodarzami, pozwala uczyć oszczędzania energii"
W dyskusji wzięli udział: dr W. Lenart, G. Zielińska, J. Natkowski, którzy zachęcali uczestników seminarium do uprawiania turystyki kwalifikowanej na obszarach Natura 2000, a szczególnie: pieszej, rowerowej, konnej, kajakowej, na żaglach (rzeka Wisła).
Przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych podnosili problem szkoleń dla kadry turystycznej, opracowanie informatorów, znakowanie szlaków, wyposażenie z infrastrukturę.


11. J. Kawałczewska dokonała podsumowania konkursu "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży".
Wpłynęło 146 prac konkursowych od 54 uczestników.
Wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie.


12. Podsumowanie seminarium dokonała J. Kawałczewska.

Dotychczas osiągnięto następujące efekty:

Bezpośrednie:
- 6 laureatów i 6 wyróżnionych w konkursie "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży",
- 146 prac konkursowych (zdjęć obszarów Natura 2000) wykonanych przez uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- Wystawa zdjęć z konkursu w holu budynku WFOŚiGW w Płocku,
- Wydano 500 egzemplarzy informatora pn. "Obszary Natura 2000 - szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii":
- Udział w seminarium - 52 osoby,
- Wzbogacono biblioteki gminne, szkolne, organizacje turystyczne o nowe wydawnictwa z zakresu turystyki,
- Rozszerzenie wiedzy mieszkańców, samorządowców gmin i powiatów, nauczycieli nt. wartości przyrodniczych obszarów regionu Mazowsza Płockiego i ich wykorzystania do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej,
- Poznanie z możliwości rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej weekendowej na obszarach cennych przyrodniczo,

Pośrednie
- Więcej gości z Polski i spoza granic Polski na terenach cennych przyrodniczo Mazowsza Płockiego,
- Bodziec do rozwoju infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo Mazowsza Płockiego,
- podwyższenie wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń,
- podwyższenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństw,

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 Nasi partnerzy

NFOSiGW