Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 - szansą zrównoważonej turystyki Mazowsza Płockiego

Opis działań projektu:

1. Konkurs fotograficzny "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży"

Ogłoszenie konkursu - maj 2011 rok (internet, spotkania, seminaria, warsztaty dla nauczycieli, przedstawicieli urzędów gmin)

Szczegółowy opis:
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego (dwie kategorie wiekowe).
Termin: 15/05/2011r. - 12/12/2011r.
Przedmiot konkursu: prace fotograficzne przedstawiające obszary Natura 2000 Ziemi Mazowieckiej, istniejące odnawialne źródła energii w pobliżu obszarów lub potencjalne miejsca realizacji. Planowany udział 25 placówek oświatowych.

Cele konkursu:
- zainteresowanie uczestników konkursu obszarami Natura 2000,
- wpływ OZE na obszary Natura 2000,
- promocja cennych przyrodniczo miejsc,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
- popularyzacja fotografowania, jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej.

Terminy:
- 15 maja 2011r - ogłoszenie regulaminu konkursu
- do 09 października 2011r - dostarczenie prac konkursowych,
- 17 października 2011r - obrady Jury,
- 12 grudnia 2011 roku - ogłoszenie wyników podczas seminarium - rozdanie nagród, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy.

Efektem konkursu ogłoszonego przez RCEE w Płocku, były zdjęcia, które wykorzystaliśmy w informatorze pt. "Obszary Natura 2000 - szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii"

Na konkurs napłynęło 146 prac konkursowych od 54 uczestników (35 ze szkół podstawowych, 19 ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
Zarząd RCEE powołał Komisję Konkursową, która w dniu 17 października 2011r. rozstrzygnęła Konkurs.

Laureaci konkursu - czytaj ...

Laureaci zostali zaproszeni na seminarium 12 grudnia 2011r. Wręczono im nagrody i dyplomy.
Prace Konkursowe znajdują się na wystawie, która jest w holu przed salą konferencyjną. Mogą ją oglądać uczestnicy warsztatów, konferencji, odwiedzający RCEE, MJWPU i LOP.


2. Przygotowanie i wydruk informatora pt. "Obszary Natura 2000 - szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii"

Wydawnictwo: "Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii" - pobierz ...

Założenia informatora:
- Format: A5
- Nakład 500 szt.
- Objętość 106 stron, pełen kolor
- Okładka lakierowana - pełen kolor

Spis informatora:
- Powtórzenie tytułu
- Stopka redakcyjna
- Spis treści
- Mapy z terenu regionu Mazowsza Płockiego z zaznaczonymi obszarami Natura 2000, pieszymi szlakami turystycznymi, zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi i OZE.

Wstęp - obszary Natura 2000 w regionie Mazowsza Płockiego a turystyka dzieci, młodzieży i dorosłych, korzystanie z energii - 2 strony (w języku polskim i angielskim)
Obszar Dolina Środkowej Wisły
Uroczyska Łąckie
Sikórz
Dolina Skrwy Lewej
Kampinoska Dolina Wisły
Piesze, rowerowe i kajakowe szlaki turystyczne Regionu Mazowsza Płockiego
Gospodarstwa agroturystyczne
Możliwości OZE w pobliżu obszarów Natura 2000
Bibliografia

Do w/w informatora wykorzystane zostaną:
- Zdjęcia autorskie 30 sztuk,
- Materiały informacyjne organizacji turystycznych, ekologicznych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Podpisy pod zdjęciami w języku polskim i angielskim.
28.09.2011r. odbyło się w RCEE spotkanie zespołu w sprawie przygotowania Informatora. Na spotkaniu przyjęto podział zadań związanych z przygotowaniem Informatora. Przyjęto harmonogram prac nad przygotowaniem informatora. Koncepcję okładki zmieniono w stosunku do projektowanej jako bardziej odpowiadającej potrzebom edukacji turystów w zakresie rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach Natura 2000 i OZE, propagowania turystyki przyjaznej środowisku, piesze szlaki turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne.

Informator wydany w nakładzie 500 szt. przekazany został: WFOŚiGW w Warszawie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Mazowieckiej Agencji Energetycznej, gminom i powiatom leżącym w zasięgu projektu, szkołom, gminnym centrom informacji, gospodarstwom agroturystycznym, bibliotekom, centrom edukacji ekologicznej, Zarządowi Miejskiemu PTTK w Płocku, Sochaczewie, Płońsku, uczestnikom seminarium sumującego projekt.


3. Seminarium nt. "Obszary Natura 2000 - szansą zrównoważonej turystyki w regionie Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii".

Miejsce: sala konferencyjna RCEE, Płock, ul. Stary Rynek 20
Termin: 12 grudzień 2011r.

Celem seminarium jest zapromowanie obszarów Natura 2000 w Regionie Mazowsza Płockiego, pokazanie możliwości rozwoju form turystyki przyjaznej Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000, uwzględnienia w rozwoju turystyki działań związanych z ochroną klimatu, w tym efektywnego gospodarowania energią.

1. Seminarium przeprowadzono 12 grudnia 2011r. w sali konferencyjnej w Płocku, ul. Stary Rynek 20, zgodnie ze scenariuszem. W seminarium udział wzięło 52 osoby. Seminarium towarzyszyła wystawa prac konkursowych "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży".

2. Seminarium prowadziła J. Kawałczewska - Wiceprezes RCEE w Płocku. Otworzyła seminarium, witając w szczególności:
- przedstawicielkę RDOŚ w Warszawie - G. Zielińską, dr W. Lenarta z Uniwersytetu Warszawskiego - prowadzących zajęcia podczas seminarium, prezesa PTTK w Płocku - J. Natkowskiego,
- nauczycieli, działaczy turystyki, przedstawicieli pozarządowych organizacji, urzędów gmin, powiatów, właścicieli i zarządzających gospodarstwami agroturystycznymi, innych obiektów turystycznych, przedstawicieli nadleśnictw,
- dzieci i młodzież - laureatów konkursu "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży".

3. Przedstawiła cele seminarium:
- popularyzacja wśród społeczeństwa obszarów Natura 2000,
- promocja turystyki przyjaznej środowisku, realizowanej na obszarach (w pobliżu obszarów) Natura 2000
- promocja działań dot. ochrony klimatu

4. Wszyscy uczestnicy otrzymali informator pt. "Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii".
J. Kawałczewska omówiła szczegółowo tę publikację, zwracając uwagę na jej treści i prezentowane zdjęcia. Omówiła autorów poszczególnych części Informatora.

Szczególnie dużo uwagi poświęciła: obszarom Natura 2000, gospodarstwom agroturystycznym, realizacją OZE w pobliżu obszarów Natura 2000.
W dyskusji uczestnicy bardzo wysoko ocenili Informator, wskazując na przydatność publikacji do pracy w szkole, na szlakach turystycznych, w gospodarstwach agroturystycznych, bibliotekach szkolnych, gminnych.


5. J. Kawałczewska omówiła problematykę "Edukacji dla zrównoważonego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w powiązaniu z turystyką".
W dyskusji nauczyciele zwrócili uwagę na udostępnienie materiałów informacyjnych dot. realizacji zajęć tematycznych w terenie cennym przyrodniczo.


6. Przedstawiono "Szlaki turystyczne okolic Mazowsza Płockiego". W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność udostępnienia folderów, informatorów dot. szlaków turystycznych okolic Płocka. W materiałach dostępnych brak wiadomości o obszarach Natura 2000 (poza wydanym przez RCEE Informatorem)

7. P. G. Zielińska z RDOŚ w Warszawie przedstawiła szczegółowo zasady ochrony dotyczące gatunków i siedlisk chronionych na obszarach Natura 2000. Omówiła także możliwości realizacji OZE na obszarach Natura 2000 i w ich pobliżu. Pytania dot. procedur związanych z elektrowniami wiatrowymi i wodnymi i kolektorami słonecznymi. Zwrócono uwagę na utrudnienia dot. braku materiałów informacyjnych dot. chronionych gatunków i siedlisk.


8. W trakcie przerwy na herbatę uczestnicy obejrzeli wystawę prac fotograficznych laureatów konkursu "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży"


9. Dr W. Lenart przedstawił problematykę korzystania z energii w gospodarstwach agroturystycznych. Zwrócił uwagę także na problemy dot. gospodarowania, inwestowania w obszarach Natura 2000.


10. J. Kawałczewska dokonała wprowadzenia do panelu dyskusyjnego nt. "Zintegrowana turystyka w obszarach Natura 2000 buduje relacje między gośćmi i gospodarzami, pozwala uczyć oszczędzania energii"
W dyskusji wzięli udział: dr W. Lenart, G. Zielińska, J. Natkowski, którzy zachęcali uczestników seminarium do uprawiania turystyki kwalifikowanej na obszarach Natura 2000, a szczególnie: pieszej, rowerowej, konnej, kajakowej, na żaglach (rzeka Wisła).
Przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych podnosili problem szkoleń dla kadry turystycznej, opracowanie informatorów, znakowanie szlaków, wyposażenie z infrastrukturę.


11. J. Kawałczewska dokonała podsumowania konkursu "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży".
Wpłynęło 146 prac konkursowych od 54 uczestników.
Wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie.


12. Podsumowanie seminarium dokonała J. Kawałczewska.

Dotychczas osiągnięto następujące efekty:

Bezpośrednie:
- 6 laureatów i 6 wyróżnionych w konkursie "Natura 2000 i OZE w obiektywie młodzieży",
- 146 prac konkursowych (zdjęć obszarów Natura 2000) wykonanych przez uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- Wystawa zdjęć z konkursu w holu budynku WFOŚiGW w Płocku,
- Wydano 500 egzemplarzy informatora pn. "Obszary Natura 2000 - szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii":
- Udział w seminarium - 52 osoby,
- Wzbogacono biblioteki gminne, szkolne, organizacje turystyczne o nowe wydawnictwa z zakresu turystyki,
- Rozszerzenie wiedzy mieszkańców, samorządowców gmin i powiatów, nauczycieli nt. wartości przyrodniczych obszarów regionu Mazowsza Płockiego i ich wykorzystania do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej,
- Poznanie z możliwości rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej weekendowej na obszarach cennych przyrodniczo,

Pośrednie
- Więcej gości z Polski i spoza granic Polski na terenach cennych przyrodniczo Mazowsza Płockiego,
- Bodziec do rozwoju infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo Mazowsza Płockiego,
- podwyższenie wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń,
- podwyższenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństw,

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 Nasi partnerzy

NFOSiGW