Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 - szans zrwnowaonej turystyki Mazowsza Pockiego

Opis dziaa projektu:

1. Konkurs fotograficzny "Natura 2000 i OZE w obiektywie modziey"

Ogoszenie konkursu - maj 2011 rok (internet, spotkania, seminaria, warsztaty dla nauczycieli, przedstawicieli urzdw gmin)

Szczegowy opis:
Uczestnicy: uczniowie szk podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu wojewdztwa mazowieckiego (dwie kategorie wiekowe).
Termin: 15/05/2011r. - 12/12/2011r.
Przedmiot konkursu: prace fotograficzne przedstawiajce obszary Natura 2000 Ziemi Mazowieckiej, istniejce odnawialne rda energii w pobliu obszarw lub potencjalne miejsca realizacji. Planowany udzia 25 placwek owiatowych.

Cele konkursu:
- zainteresowanie uczestnikw konkursu obszarami Natura 2000,
- wpyw OZE na obszary Natura 2000,
- promocja cennych przyrodniczo miejsc,
- ksztatowanie poczucia odpowiedzialnoci za rodowisko przyrodnicze,
- popularyzacja fotografowania, jako sposobu ksztacenia wraliwoci estetycznej.

Terminy:
- 15 maja 2011r - ogoszenie regulaminu konkursu
- do 09 padziernika 2011r - dostarczenie prac konkursowych,
- 17 padziernika 2011r - obrady Jury,
- 12 grudnia 2011 roku - ogoszenie wynikw podczas seminarium - rozdanie nagrd, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy.

Efektem konkursu ogoszonego przez RCEE w Pocku, byy zdjcia, ktre wykorzystalimy w informatorze pt. "Obszary Natura 2000 - szans zrwnowaonej turystyki dla Mazowsza Pockiego a korzystanie z energii"

Na konkurs napyno 146 prac konkursowych od 54 uczestnikw (35 ze szk podstawowych, 19 ze szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
Zarzd RCEE powoa Komisj Konkursow, ktra w dniu 17 padziernika 2011r. rozstrzygna Konkurs.

Laureaci konkursu - czytaj ...

Laureaci zostali zaproszeni na seminarium 12 grudnia 2011r. Wrczono im nagrody i dyplomy.
Prace Konkursowe znajduj si na wystawie, ktra jest w holu przed sal konferencyjn. Mog j oglda uczestnicy warsztatw, konferencji, odwiedzajcy RCEE, MJWPU i LOP.


2. Przygotowanie i wydruk informatora pt. "Obszary Natura 2000 - szans zrwnowaonej turystyki dla Mazowsza Pockiego a korzystanie z energii"

Wydawnictwo: "Obszary Natura 2000 szans zrwnowaonej turystyki dla Mazowsza Pockiego a korzystanie z energii" - pobierz ...

Zaoenia informatora:
- Format: A5
- Nakad 500 szt.
- Objto 106 stron, peen kolor
- Okadka lakierowana - peen kolor

Spis informatora:
- Powtrzenie tytuu
- Stopka redakcyjna
- Spis treci
- Mapy z terenu regionu Mazowsza Pockiego z zaznaczonymi obszarami Natura 2000, pieszymi szlakami turystycznymi, zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi i OZE.

Wstp - obszary Natura 2000 w regionie Mazowsza Pockiego a turystyka dzieci, modziey i dorosych, korzystanie z energii - 2 strony (w jzyku polskim i angielskim)
Obszar Dolina rodkowej Wisy
Uroczyska ckie
Sikrz
Dolina Skrwy Lewej
Kampinoska Dolina Wisy
Piesze, rowerowe i kajakowe szlaki turystyczne Regionu Mazowsza Pockiego
Gospodarstwa agroturystyczne
Moliwoci OZE w pobliu obszarw Natura 2000
Bibliografia

Do w/w informatora wykorzystane zostan:
- Zdjcia autorskie 30 sztuk,
- Materiay informacyjne organizacji turystycznych, ekologicznych, Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska, Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Podpisy pod zdjciami w jzyku polskim i angielskim.
28.09.2011r. odbyo si w RCEE spotkanie zespou w sprawie przygotowania Informatora. Na spotkaniu przyjto podzia zada zwizanych z przygotowaniem Informatora. Przyjto harmonogram prac nad przygotowaniem informatora. Koncepcj okadki zmieniono w stosunku do projektowanej jako bardziej odpowiadajcej potrzebom edukacji turystw w zakresie rozwoju zrwnowaonej turystyki na obszarach Natura 2000 i OZE, propagowania turystyki przyjaznej rodowisku, piesze szlaki turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne.

Informator wydany w nakadzie 500 szt. przekazany zosta: WFOiGW w Warszawie, Urzdowi Marszakowskiemu Wojewdztwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Mazowieckiej Agencji Energetycznej, gminom i powiatom lecym w zasigu projektu, szkoom, gminnym centrom informacji, gospodarstwom agroturystycznym, bibliotekom, centrom edukacji ekologicznej, Zarzdowi Miejskiemu PTTK w Pocku, Sochaczewie, Posku, uczestnikom seminarium sumujcego projekt.


3. Seminarium nt. "Obszary Natura 2000 - szans zrwnowaonej turystyki w regionie Mazowsza Pockiego a korzystanie z energii".

Miejsce: sala konferencyjna RCEE, Pock, ul. Stary Rynek 20
Termin: 12 grudzie 2011r.

Celem seminarium jest zapromowanie obszarw Natura 2000 w Regionie Mazowsza Pockiego, pokazanie moliwoci rozwoju form turystyki przyjaznej Europejskiej Sieci Obszarw Natura 2000, uwzgldnienia w rozwoju turystyki dziaa zwizanych z ochron klimatu, w tym efektywnego gospodarowania energi.

1. Seminarium przeprowadzono 12 grudnia 2011r. w sali konferencyjnej w Pocku, ul. Stary Rynek 20, zgodnie ze scenariuszem. W seminarium udzia wzio 52 osoby. Seminarium towarzyszya wystawa prac konkursowych "Natura 2000 i OZE w obiektywie modziey".

2. Seminarium prowadzia J. Kawaczewska - Wiceprezes RCEE w Pocku. Otworzya seminarium, witajc w szczeglnoci:
- przedstawicielk RDO w Warszawie - G. Zielisk, dr W. Lenarta z Uniwersytetu Warszawskiego - prowadzcych zajcia podczas seminarium, prezesa PTTK w Pocku - J. Natkowskiego,
- nauczycieli, dziaaczy turystyki, przedstawicieli pozarzdowych organizacji, urzdw gmin, powiatw, wacicieli i zarzdzajcych gospodarstwami agroturystycznymi, innych obiektw turystycznych, przedstawicieli nadlenictw,
- dzieci i modzie - laureatw konkursu "Natura 2000 i OZE w obiektywie modziey".

3. Przedstawia cele seminarium:
- popularyzacja wrd spoeczestwa obszarw Natura 2000,
- promocja turystyki przyjaznej rodowisku, realizowanej na obszarach (w pobliu obszarw) Natura 2000
- promocja dziaa dot. ochrony klimatu

4. Wszyscy uczestnicy otrzymali informator pt. "Obszary Natura 2000 szans zrwnowaonej turystyki dla Mazowsza Pockiego a korzystanie z energii".
J. Kawaczewska omwia szczegowo t publikacj, zwracajc uwag na jej treci i prezentowane zdjcia. Omwia autorw poszczeglnych czci Informatora.

Szczeglnie duo uwagi powicia: obszarom Natura 2000, gospodarstwom agroturystycznym, realizacj OZE w pobliu obszarw Natura 2000.
W dyskusji uczestnicy bardzo wysoko ocenili Informator, wskazujc na przydatno publikacji do pracy w szkole, na szlakach turystycznych, w gospodarstwach agroturystycznych, bibliotekach szkolnych, gminnych.


5. J. Kawaczewska omwia problematyk "Edukacji dla zrwnowaonego rozwoju dzieci, modziey i dorosych w powizaniu z turystyk".
W dyskusji nauczyciele zwrcili uwag na udostpnienie materiaw informacyjnych dot. realizacji zaj tematycznych w terenie cennym przyrodniczo.


6. Przedstawiono "Szlaki turystyczne okolic Mazowsza Pockiego". W dyskusji zwrcono uwag na konieczno udostpnienia folderw, informatorw dot. szlakw turystycznych okolic Pocka. W materiaach dostpnych brak wiadomoci o obszarach Natura 2000 (poza wydanym przez RCEE Informatorem)

7. P. G. Zieliska z RDO w Warszawie przedstawia szczegowo zasady ochrony dotyczce gatunkw i siedlisk chronionych na obszarach Natura 2000. Omwia take moliwoci realizacji OZE na obszarach Natura 2000 i w ich pobliu. Pytania dot. procedur zwizanych z elektrowniami wiatrowymi i wodnymi i kolektorami sonecznymi. Zwrcono uwag na utrudnienia dot. braku materiaw informacyjnych dot. chronionych gatunkw i siedlisk.


8. W trakcie przerwy na herbat uczestnicy obejrzeli wystaw prac fotograficznych laureatw konkursu "Natura 2000 i OZE w obiektywie modziey"


9. Dr W. Lenart przedstawi problematyk korzystania z energii w gospodarstwach agroturystycznych. Zwrci uwag take na problemy dot. gospodarowania, inwestowania w obszarach Natura 2000.


10. J. Kawaczewska dokonaa wprowadzenia do panelu dyskusyjnego nt. "Zintegrowana turystyka w obszarach Natura 2000 buduje relacje midzy gomi i gospodarzami, pozwala uczy oszczdzania energii"
W dyskusji wzili udzia: dr W. Lenart, G. Zieliska, J. Natkowski, ktrzy zachcali uczestnikw seminarium do uprawiania turystyki kwalifikowanej na obszarach Natura 2000, a szczeglnie: pieszej, rowerowej, konnej, kajakowej, na aglach (rzeka Wisa).
Przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych podnosili problem szkole dla kadry turystycznej, opracowanie informatorw, znakowanie szlakw, wyposaenie z infrastruktur.


11. J. Kawaczewska dokonaa podsumowania konkursu "Natura 2000 i OZE w obiektywie modziey".
Wpyno 146 prac konkursowych od 54 uczestnikw.
Wrczono nagrody laureatom i wyrnionym w konkursie.


12. Podsumowanie seminarium dokonaa J. Kawaczewska.

Dotychczas osignito nastpujce efekty:

Bezporednie:
- 6 laureatw i 6 wyrnionych w konkursie "Natura 2000 i OZE w obiektywie modziey",
- 146 prac konkursowych (zdj obszarw Natura 2000) wykonanych przez uczniw ze szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- Wystawa zdj z konkursu w holu budynku WFOiGW w Pocku,
- Wydano 500 egzemplarzy informatora pn. "Obszary Natura 2000 - szans zrwnowaonej turystyki dla Mazowsza Pockiego a korzystanie z energii":
- Udzia w seminarium - 52 osoby,
- Wzbogacono biblioteki gminne, szkolne, organizacje turystyczne o nowe wydawnictwa z zakresu turystyki,
- Rozszerzenie wiedzy mieszkacw, samorzdowcw gmin i powiatw, nauczycieli nt. wartoci przyrodniczych obszarw regionu Mazowsza Pockiego i ich wykorzystania do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej,
- Poznanie z moliwoci rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej weekendowej na obszarach cennych przyrodniczo,

Porednie
- Wicej goci z Polski i spoza granic Polski na terenach cennych przyrodniczo Mazowsza Pockiego,
- Bodziec do rozwoju infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo Mazowsza Pockiego,
- podwyszenie wiedzy i umiejtnoci uczestnikw szkole,
- podwyszenie stanu wiadomoci ekologicznej spoeczestw,

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego.Nasi partnerzy

NFOSiGW