O projekcie

Projekt „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest odpowiedzią na problem rozwoju aktywności obywatelskiej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców, organizacji społecznych w realizację zadań i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa części województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (ZR) ich środowisk lokalnych.

Termin realizacji projektu:
1 lipiec 2015r. - 31 grudzień 2016r.

Wybrane Inicjatywy obywatelskie spełniają następujące warunki:

 1. Służą ZR, w tym poprawie stanu środowiska naturalnego poprzez: angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz ZR, rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzeniem i wspieraniem lokalnych partnerstw, uruchomienie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego, usprawnieniu zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym;
 2. Inicjatywy są przemyślane, wykonalne, mające interesujące, niesztampowe rozwiązania, aktywizujące lokalne społeczności do działań na rzecz ZR;
 3. Zgłoszone inicjatywy popierają grupy społeczne oraz samorządy gmin;
 4. Opis planowanych działań jest logiczny, spójny, prowadzi do uzyskania trwałych rezultatów i podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej;
 5. Uzyskane rezultaty są adekwatne do nakładów;
 6. By możliwa była współpraca autora inicjatywy z RCEE w Płocku i lokalną społecznością.

Przyjęte do projektu inicjatywy odpowiadają na rozwiązywanie lokalnych problemów ochrony środowiska zidentyfikowanych przez autorów inicjatyw oraz RCEE i obejmują następujące obszary wsparcia:

 1. Renowacja, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych - 4 inicjatywy na terenie 3 gmin
  z terenu powiatu płockiego (gm. Bielsk, 2 gm. Radzanowo, gm. Bodzanów);
 2. Przeciwdziałania zanikaniu owadów zapylających - 5 inicjatyw (gm. Słubice, gm. Słupno, 3 m. Sierpc, 
  (w tym 1 wspólna m. Sierpc i Serock),   gm. Szczutowo);
 3. Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo, objętych ochroną prawną (Natura 2000, GWPK) poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej - 2 inicjatywy (gm. Gostynin, gm. Słupno);
 4. Prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów, występujących w nich siedlisk i gatunków zagrożonych wyginięciem, przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających - 1 inicjatywa (m. Płock);
 5. Zakładanie ogrodów miejskich - 1 inicjatywa (m. Płock);
 6. Zakładania ogrodów miejskich i przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających - 1 inicjatywa
  (m. Włocławek);
 7. Ograniczenie antropopresji przez budynki użyteczności publicznej, przeciwdziałanie zmianom klimatu
  - 6 inicjatyw (gm. Mochowo, gm. Sierpc, gm. Gostynin, m. Drobin, gm. Drobin, gm. Łąck);
 8. Ochrona środowiska przyrodniczego przed odpadami - 1 inicjatywa (m. Włocławek).

Zgłoszone inicjatywy są różnorodne i zgodne z celami Polityki ekologicznej państwa, programami ochrony środowiska gmin, na terenie których będą realizowane. Łącznie projekt obejmuje 21 inicjatyw planowanych do realizacji w 13 gminach, w tym 2 inicjatywy w m. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie),
19 inicjatyw w woj. mazowieckim na terenach ogólnodostępnych dla 
społeczności lokalnych, całych gmin, gości.

Autorami inicjatyw są osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. Zgłoszone inicjatywy mają poparcie władz gmin w zakresie zasadności i możliwości ich realizacji. Autorzy inicjatyw deklarują wsparcie lokalnych społeczności, organizacji społecznych, firm w ich realizacji, promocję zrealizowanych zadań w zakresie poprawy stanu środowiska na danym terenie oraz NFOŚiGW. Inicjatywy będą realizowane zgodnie z przepisami prawa.

Realizacja inicjatyw spowoduje poprawę stanu środowiska naturalnego lokalnie, pokaże społecznościom, gminom, dzięki współpracy mieszkańców, organizacji, jak niewielkimi nakładami finansowymi można poprawić jakość życia mieszkańców. Wszystkie inicjatywy będą promować NFOŚiGW. Zrealizowane inicjatywy spowodują uruchomienie mechanizmów w gminach służących zrównoważonemu rozwojowi w ramach tzw. budżetów obywatelskich. Projekt zwiększy prestiż RCEE w Płocku wobec społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, gmin.