Inicjatywa 7. Odbudowa, powiększenie i unowocześnienie pasieki pszczelej

     

 7. Inicjatywa Odbudowa, powiększenie i unowocześnienie pasieki pszczelej
pn. „Pasieka nad Wisłą"

Zgłaszający inicjatywę: Grupa inicjatywna - Zygmunt Majewski
–Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupnie


Lokalizacja inicjatywy: 
Wykowo 99, gm. Słupno, pow. płocki

Gospodarka pasieczna ściśle związana jest z hodowlą pszczół, produktami wytwarzanymi przez pszczoły, wykorzystywanymi przez człowieka w profilaktyce, leczeniu lub wspomaganiu konwencjonalnego leczenia licznych schorzeń produktami pszczelimi, a także preparatami wytworzonymi przez człowieka z produktów pszczelich.

Pszczelarze, a także znaczna część społeczeństwa gminy Słupno zdaje sobie sprawę, że są częścią Natury, muszą dbać o środowisko, by kolejne pokolenia mogły się nim cieszyć i czerpać korzyści i nie tylko z pracy pszczół.
„Pasieka nad Wisłą” jest zrzeszona w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Słupnie, zlokalizowana jest w  Nadwiślańskim Obszarze Krajobrazu Chronionego w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 „Dolna Środkowej Wisły”, w obszarze Natura 2000 „Kampinoska Dolina Wisły”. Na terenach tych występuje bogactwo gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem, bogactwo siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty Europejskiej.
Inicjator projektu prowadzi pasiekę od 1980 roku i posiada kwalifikacje mistrza pszczelarza. „Pasieka nad Wisłą” jeszcze we wrześniu 2014 roku liczyła 25 rodzin pszczelich. Na przełomie września i października 2014 roku zginęło 21 wykarmionych i przygotowanych do zimy rodzin pszczelich, zostały tylko 4 zasiedlone ule. Nie wystarcza, że pasieka jest rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku a pszczoły były leczone po miodobraniu, to i tak zdarzyło się, że masowo opuszczały ule. To są nowe okoliczności upadku pasiek w Polsce. 

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

 

W TRAKCIE 

    

    

      

    

    

    

PO

  

Promocja inicjatywy wśród Pszczelarzy Koła i miejscowej społeczności

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Cele inicjatywy to:

 1. Ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających.
 2. Nasadzenie zanikającego gatunku lipy miododajnej Tilia Cordata.
 3. Inicjowanie społeczeństwa do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, działalności ekologicznej dających „zielone miejsca pracy” poprzez odbudowę, powiększenie i modernizację pasieki.

Działania:

 • Przygotowanie terenu do nasadzeń lip miododajnych z gat. Tilia Cordata i urządzenie terenu pod planowane do zakupu 20 szt. uli pasieczysko - III kwartał 2015r.
 • Podpisanie umów z dostawcami 20 szt. uli, 20 szt. rodzin (odkładów) pszczelich i 100 szt. sadzonek lipy - IV kw. 2015r. - II kw. 2016r.
 • Posadzenie sadzonek lipy z gatunku Tilia (min. 100 szt.) - IV kwartał 2015r.
 • Dostarczenie 20 szt. uli, rozstawienie ich na pasiece - IV kwartał 2015r.
 • Dostarczenie 20 szt. rodzin (odkładów) pszczelich, zasiedlenie nimi przygotowanych uli, realizacja - II kwartał 2016r.
 • Pielęgnacja nasadzeń sadzonek lip miododajnych - I, II, III kwartał 2016r.
 • Zakup 1 namiotu mobilnego (wym. 4,5 x3 m, wys. 2,45) do celów edukacyjnych, 2 szt. stolików - składanych i 4 szt. ławek do org. zajęć edukacyjnych, ekopikniku oraz prezentacji działań - II kwartał 2016r.
 • Wykonanie tablicy informacyjnej o inicjatywie i roli pszczół - II kwartał 2016r.
 • Promocja inicjatywy wśród Pszczelarzy Koła i miejscowej społeczności: prezentacja pasieki dla członków Regionalnego Związku Pszczelarzy w Płocku, miejscowej społeczności podczas pikniku pt. „Pszczoły i ludzie”, realizacja autor inicjatywy przy udziale RCEE w Płocku - II- IV kwartał 2016r.