Inicjatywa 11. Budowa małej infrastruktury turystycznej w stanicy wodnej Flis

     

11. Inicjatywa Budowa małej infrastruktury turystycznej w stanicy wodnej
Stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno „Flis”


Zgłaszający inicjatywę:
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „FLIS”

Lokalizacja inicjatywy:
tereny nadwiślańskie w obszarze gminy Słupno
– miejscowość Liszyno, ul. Poprzeczna

Stowarzyszenie Wodników Gminy Słupno „Flis” jest organizacją społeczną skupiającą głownie mieszkańców gminy Słupno, ale także Płocka, gminy Bodzanów i Radzanowo. Liczy 95 członków. Funkcjonuje od 2007r., wpisane jest do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Płocku. 

Potrzeba rozwoju turystyki w gminie Słupno wynika z położenia gminy w sąsiedztwie 120 –tysięcznego miasta Płocka, bliskości Warszawy oraz cennych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo terenów doliny Wisły i Słupianki, gdzie funkcjonują: Nadwiślański Obszar Krajobrazu Chronionego, Obszary Natura 2000: Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły, w których występuje wiele gatunków ptaków chronionych zagrożonych wyginięciem, a także siedliska o znaczeniu priorytetowym dla UE, co zadecydowało o wyznaczeniu w/w obszarów naturowych. W pobliżu w odległości ok. 1 km znajduje się rezerwat Kępa Wykowska, a nieco dalej – Kępa Troszyńska.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

    

  

   

PO

Wiata turystyczna

  

   

2 toalety

    

  

6 pojemników do zbierania odpadów

6 stołów i 12 ławek

Tablica informacyjna

„Flis” posiada stanicę o powierzchni 1, 39 ha (teren użytkowany na zasadzie użyczenia na mocy uchwały Rady Gminy Słupno w celu prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia, pod warunkiem udostępniania go mieszkańcom gminy zgodnie z przeznaczeniem i działalnością klubu). Teren jest ogrodzony siatką z 3 stron (wolny dostęp do brzegu Wisły), a na nim są: kontener biurowy, tzw. bosmanat, magazyn sprzętu (kajaki, kapoki), slip do wodowania żaglówek, ujęcie wody, 2 pomosty pływające. „Flis” aktywnie korzysta ze stanicy od wiosny do jesieni. U brzegu Wisły cumują łodzie żaglowe, a w zatoczce – kajaki (na noc magazynowane w kontenerze). Wodniacy na wiosłach wypływają przez Zalew Liszyński na Wisłę, aby tam postawić żagle i korzystać z wód Wisły w celach rekreacyjno-turystycznych. Można pływać żaglówkami w kierunku Płocka i Włocławka lub Warszawy. Coraz więcej osób korzysta z tego rodzaju turystyki.

W okresie zimowym i zagrożenia powodziowego stanica nie funkcjonuje. Dla ochrony przed wodami powodziowymi i lodami wywożone są kontenery, żaglówki, kajaki i inny sprzęt przez członków „Flisa” w miejsca bezpieczne. Stanica nad Zalewem Liszyńskim jest jedynym tego typu obiektem w obszarze między Wyszogrodem a Płockiem. Wisła i jej dolina to bardzo ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo tereny. Społeczność lokalna buntuje się przeciwko utworzeniu obszarów „Natura 2000”, które ograniczają możliwość rozwoju gospodarczego terenu. Turystyka, rekreacja – to dziedziny działalności przyjazne środowisku, ale muszą posiadać odpowiednią infrastrukturę i być właściwie zorganizowane.
Z terenu, na którym prowadzona jest działalność „Flisa”, korzystają nie tylko wodniacy, tj. ludzie uprawiający sporty wodne, ale także inni mieszkańcy gminy i jej okolic, którzy lubią łowić ryby, wypoczywać aktywnie na łonie przyrody, np. grając w piłkę plażową. Chętnie zatrzymują się tu rowerzyści korzystające ze ścieżek rowerowych z dala od zgiełku motoryzacji, biwakują w wyznaczonych miejscach turyści zachwyceni atrakcjami ornitologicznymi.
W pobliżu przebiegają bowiem ścieżki turystyczno-przyrodnicze wyznaczone przez OM PTTK w Płocku.

Realizacja inicjatywy podniesie prestiż ekologiczny stowarzyszenia ,,Flis” pokazując jego troskę o stan środowiska przyrodniczego, umożliwi turystom bezpieczny ekologiczny odpoczynek na łonie przyrody, umożliwiając obserwację ptaków, zwierząt, a miejscowej społeczności umożliwi nie tylko korzystanie ekologiczne z walorów przyrodniczych swojego terenu, (organizacji spotkań społeczności lokalnej np. powitanie wiosny, wianki itp.) ale pokaże także, jak właściwie postępować z odpadami, ściekami na terenach zagrożonych powodzią. Istnieje też możliwość rozwoju ekoturystyki na tych cennych przyrodniczo terenach (powstanie gospodarstw agroturystycznych), czego jest brak w dolinie środkowej Wisły.

Działania:

  • budowa wiaty turystycznej z wyposażeniem, zakup 6 pojemników do zbierania odpadów, 2 toalet typu Toi - Toi oraz wyposażenia placu zabaw dla dzieci - II kwartał 2016r.
  • Przygotowanie terenu do posadowienia wiaty turystycznej, 2 toalet i pojemników na odpady, placu zabaw - autor inicjatywy II kw. 2016r.
  • Opracowanie regulaminu funkcjonowania stanicy - II kwartał 2016r.
  • Budowa wiaty – II kwartał 2016r.
  • Posadowienie 2 toalet, pojemników na odpady, montaż urządzeń do placu zabaw 8 ławek i 4 stołów - II kwartał 2016r.
  • Opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjno-edukacyjna dot. turystyki w obszarze doliny Wisły wraz z informacją o finansującym - III kwartał 2016r.
  • Uroczyste otwarcie stanicy z nowo budowanymi obiektami ekologicznymi - II kwartał 2016r.