Inicjatywa 16. Budowa kolektorów słonecznych w Placówce Nasz Nowy Dom

     

16. Inicjatywa Budowa kolektorów słonecznych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej
typu rodzinnego „Nasz Nowy Dom”

Zgłaszający inicjatywę: Europejska Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących EFOP,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego „Nasz Nowy Dom”

Lokalizacja inicjatywy:
Ruszków 5, gm. Gostynin, powiat gostyniński

Placówka „Nasz Nowy Dom” w Ruszkowie jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. Funkcjonuje w wyremontowanym i przystosowanym do tego typu placówki budynku. Zapewnia ciągłą opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej, zaspakajając ich potrzeby bytowe, rozwojowe, społeczne.

Placówka zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu – Przyrzecza Skrwy Lewej, w pobliżu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, bardzo blisko lasu.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

    

PO

   

  

ZAJĘCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

  

EKOMAJÓWKA

  

  

Instalacja kolektorów słonecznych spowoduje nie tylko praktyczne poznanie przez kadrę i wychowanków odnawialnych źródeł energii, sposobu przeciwdziałania zmianom klimatu, ale także pozwoli zaoszczędzić pieniądze na ogrzanie wody, a środki uzyskane można wykorzystać na inne ciekawe formy pracy z wychowankami czy też np. zbudowanie innych OZE np. ogniwa fotowoltaicznego. Z zamontowanymi kolektorami zapoznają się także: społeczność lokalna wsi Ruszków, wychowankowie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Rodzinnego „Nowy Start” w Ruszkowie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Solcu, którzy odwiedzają swoich kolegów w Placówce. We wsi Ruszków brak obecnie OZE. W oddalonym o 6 km Gostyninie planuje się budowę ciepłowni geotermalnej.

Cele projektu:

 • ochrona środowiska naturalnego w gminie Gostynin, przeciwdziałania zmianom klimatu, zmniejszenie zużycia surowców Ziemi poprzez budowę kolektorów słonecznych,
 • podniesienie świadomości ekologicznej wychowanków i społeczności lokalnych poprzez edukowanie ekologiczne wychowanków domu dziecka i społeczności lokalnej.

Realizacja celów spowoduje akceptację działań domu dziecka przez społeczność wsi Ruszków, nauczycieli i rodziców Szkoły w Solcu, jako palcówki, z której można brać przykład z upowszechniania innowacyjności w zakresie stosowania nowych technologii i instalacji służących ochronie środowiska, które mogą być stosowane w szkole, w domach mieszkańców.

Działania:

 • Projekt i budowa instalacji solarnej, odbiór (2 szt. kolektora, regulator solarny, solarne naczynie zbiorcze, czynnik grzewczy, zestaw montażowy) - II kwartał 2016r.
 • Prowadzenie zajęć edukacji ekologicznej i promocja inicjatywy - II kwartał 2016r.
 • Prezentacja instalacji kolektorów słonecznych dla miejscowej społeczności, nauczycieli, rodzin wychowanków, uczniów ze szkoły w Solcu, prasy - II kwartał 2016r.
 • Opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjno-edukacyjnej o OZE wraz z oznakowaniem o finansujących - II kwartał 2016r.
 • Przeprowadzenie audytu ekologicznego - I i III kwartał 2016r.

Planowane korzyści:

 • zaoszczędzenie środków finansowych dla domu dziecka (zaoszczędzone środki można będzie przeznaczyć na inne inicjatywy ekologiczne np. modernizację oczyszczalni ścieków, wycieczki ekologiczne wychowanków, zamontowanie ogniwa fotowoltaicznego),
 • mniej zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (CO2, CO, SO2, NOx, pył), lepsza jakość powietrza w okolicy Ruszkowa,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Ruszkowa, uczniów Szkoły w Solcu dot. OZE, ochrony klimatu,
 • rozwój instalacji kolektorów słonecznych w Solcu, Ruszkowie gm. Gostynin,
 • promocja działań ekologicznych Placówki „Nasz Nowy Dom” wśród społeczności lokalnej,
 • kolejne działania inwestycyjne, ekologiczne EFOP dla dwóch domów dziecka w Ruszkowie, gm. Gostynin (termomodernizacja budynków, instalacja ogniw fotowoltaicznych, wymiana urządzeń na energooszczędne itp.).