Inicjatywa 19. Montaż kolektorów słonecznych i mini zestawu fotowoltaicznego w budynku SP w Cieszewie

     

19. Inicjatywa Montaż kolektorów słonecznych i mini zestawu fotowoltaicznego
w budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie


Zgłaszający inicjatywę: Nieformalna Grupa Zróbmy to…
działająca przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie


Lokalizacja inicjatywy:
Wieś Cieszewo, gmina Drobin

Wieś Cieszewo, ze względu na zasoby środowiska przyrodniczego i położenie, jest mało atrakcyjną miejscowością Gminy Drobin. Sytuację tę wzmaga zlokalizowane tu składowisko odpadów komunalnych. Nie jest obecnie eksploatowane, jednak przeciąga się proces jego rekultywacji. Od dłuższego czasu lokalna społeczność zabiega o poprawę istniejącego stanu i znalezienie wyróżnika, który pozytywnie zaznaczy istnienie miejscowości na mapie. Władze obecne gminy kreślą rzeczowy i realistyczny plan objęcia obszaru wsi Cieszewo programem zrównoważonego rozwoju. Pierwsze kroki na tym polu zostały podjęte już przez miejscową szkołę podstawową, która systematycznie realizuje małe projekty o tematyce ekologicznej, (przed kilku laty została zainstalowana tu kotłownia na słomę i rozpoczął się proces termomodernizacji obejmujący wymianę okien i docieplenie budynku). Ponieważ szkoła jest jedynym obiektem użyteczności publicznej, od niej właśnie zaczyna się proces przywrócenia przyrodniczego ładu w tejże okolicy. Nadarzająca się możliwość podjęcia i realizacji inicjatywy obywatelskiej sprawia okazję nie tylko do dalszej termomodernizacji tej placówki, ale również do rozpoczęcia kompleksowego działania proekologicznego obejmującego całą wieś Cieszewo.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

 

 

   

Montaż kolektorów

    

    

PO

      

  

  


Planowana inicjatywa służy poprawie stanu środowiska naturalnego poprzez uruchomienie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego.

Działania:

  • Przygotowanie koncepcji budowy oraz montaż instalacji kolektorów słonecznych (4 kolektory) oraz zbiornika na ciepłą wodę o pojemności 500 l przez wybraną firmę.
  • Opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjno-edukacyjnej o OZE wraz z oznakowaniem o finansujących - II kwartał 2016r.
  • Przeprowadzenie audytu ekologicznego - I- III kwartał 2016r.

Planowane korzyści:

  1. Zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania energii źródeł odnawialnych.
  2. Udział w planowaniu działań zrównoważonego rozwoju dla lokalnego środowiska.
  3. Zmiana świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez bezpośrednią obserwację wprowadzanych zmian i wynikających z nich korzyści ekonomicznych.
  4. Stopniowa poprawa stanu środowiska przyrodniczego.
  5. Integracja społeczności lokalnej wokół dążenia do realizacji zadań zrównoważonego rozwoju.
  6. Rozwój współpracy lokalnej grupy aktywistów z władzami samorządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
  7. Lepsza jakość powietrza w okolicy oraz mniej zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (CO2, CO, SO2, NOx, pył).