Inicjatywa 1. Renowacja 2 stawów w Bielsku

     

1. Inicjatywa Renowacja 2 stawów (zbiorników wodnych) w Bielsku

Zgłaszający inicjatywę: Grupa inicjatywna „Ratujmy środowisko” w Bielsku


Lokalizacja inicjatywy:
Bielsk, gm. Bielsk


Gmina Bielsk – typowo rolnicza, dysponująca glebami o wysokich klasach bonitacyjnych, posiada małe zasoby wód powierzchniowych. Przez teren Gminy przepływa Sierpienica (biorąca swój początek w sąsiedniej Gminie Radzanowo), dopływ Skrwy Prawej. Znaczna część gruntów jest zmeliorowana (blisko 80% zaspokojenia potrzeb), występują więc urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych. Nie ma zbyt dużej liczby stawów – istotnego elementu małej retencji. Nie ma też stawów do hodowli ryb. Istniejące stawy, to obiekty z okresu międzywojennego lub lat 60.tych XX wieku. Lesistość w Gminie wynosi niespełna 3,5% (wobec 17,3% lesistości w pow. płockim, 23% - w woj. mazowieckim i 29% - w Polsce).

Wobec zmian klimatycznych, problemów suszy, bardzo ważne znaczenie dla rozwoju zrównoważonego Gminy Bielsk ma rozwój tzw. małej retencji wodnej (renowacja istniejących urządzeń melioracji wodnych, w tym stawów, zwiększenia lesistości, zadrzewień – pełniących bardzo ważną rolę we wzroście retencji wodnej).

Grupa „Ratujmy środowisko” chce zrealizować inicjatywę na terenie spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej dla Wsi Bielsk, która gospodaruje na terenie ok. 91ha gruntów zlokalizowanych w pobliżu zabudowy Bielska, przy drodze do Gilina. Grunty obejmują m.in. pastwiska, łąki, grunty orne, zadrzewienia, rowy i nieużytki.

Na terenie tym zlokalizowane są 2 stawy (działki Nr ewid 252/6 i 648): będące urządzeniami melioracji wodnych zbudowanych w latach 60.tych XX wieku, w których nagromadziły się osady denne, które w wyniku rozkładu, zanieczyszczają wodę.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

STAW A

PRZED

 

  

W TRAKCIE

  

   

POMOST

  

STAW B

PRZED

 

 

  

W TRAKCIE

  

POMOST

   

    

 

PROJEKT POMOSTÓW

BUDOWA POMOSTÓW

      

PODSUMOWANIE INICJATYWY

  

  

  

  

  

  

  

Jeden ze stawów tzw. staw A o wymiarach 36m x 70m i głębokości 2m pełni ponadto funkcję przeciwpożarową, co jest b. istotne dla ochrony przeciwpożarowej Gminy.
Drugi staw tzw. staw B o wymiarach 80m x 92m x 103m i głębokości 2m pełni funkcję urządzenia melioracji wodnych, rekreacyjną. Korzystają też z pożytków tego stawu mieszkańcy gminy dla celów wędkowania, odpoczynku nad wodą.
Obydwa stawy nie były czyszczone, uległy zamuleniu (szacuje się grubość zgromadzonego materiału organicznego na 80 cm), a w pobliżu brzegów stawów wyrosły liczne krzewy i rośliny wodne, które obumierając zanieczyszczają wodę.
Stawy te wymagają renowacji polegającej na wyjęciu zgromadzonych w nich osadów dennych i zmagazynowaniu ich obok na gruntach Wspólnoty oraz wycięciu roślinności przybrzeżnej.

Odcieki spłyną do pogłębionego stawu B (maksymalnie do głębokości 2,8m), a wyschnięty osad zostanie wykorzystany do użyźnienia gruntu działki sąsiedniej na powierzchni około 1000m2, na której posadzone zostaną drzewa miododajne (lipy). W ten sposób zostanie wykorzystany odpad z odmulenia stawów, zwiększy się ilość zadrzewień w Gminie, w tym bardzo ważnych dla środowiska naturalnego drzew miododajnych dobrze służących pszczołom miododajnych i innym owadom zapylającym.

Pszczoły odgrywają bardzo ważną rolę w środowisku, bowiem nie tylko wytwarzają cenny dla zdrowia miód i produkty pszczele (pierzga, wosk, pyłek pszczeli), ale w 90% zapylają drzewa owocowe, leśne i rośliny rolnicze, zwiększając wydajność z ha. Tych drzew miododajnych także brak w gminie. Planuje się posadzenie lip – kwiaty z tych drzew można zbierać i stosować w lecznictwie (zadanie to zrealizuje grupa inicjatywna ze środków budżetu gminy Bielsk).

Obydwa zbiorniki wodne, po ich renowacji, planuje się udostępnić mieszkańcom Bielska i okolic (bezpłatnie) w celu rekreacji. Planuje się budowę w każdym ze stawów pomostu wkopanego o wymiarach 6m x 1,5m. Tak więc zaplanowana inicjatywa polepszy jakość życia mieszkańców Bielska i ich gości, będzie chronione środowisko naturalne, zwiększy się retencja wodna, co jest zgodne z celem realizacji inicjatywy obywatelskiej, polegającej na poprawie stanu środowiska naturalnego poprzez angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Działania:

  • Odmulenie 2 stawów, wycięcie roślin – II kwartał 2016r.
  • Budowa 2 pomostów – III kwartał 2016r.
  • Opracowanie oraz montaż tablicy informacyjnej o inicjatywie – III kwartał 2016r.