Inicjatywa 4. Poprawiamy jakość życia organizmów wodnych w m. Cieśle

      

4. Inicjatywa Poprawiamy jakość życia organizmów wodnych w m. Cieśle

Zgłaszający inicjatywę:
Grupa Nieformalna Cieślanie


Lokalizacja inicjatywy:
Cieśle, gm. Bodzanów

Cieśle to niewielka miejscowość (340 mieszkańców), położona w gminie Bodzanów. Na terenie wsi znajduje się dworek wybudowany w 1910 roku, położony na krawędzi skarpy. Otoczony jest parkiem krajobrazowym założonym w XIX wieku. Park wykorzystuje nierówności terenu, jest ograniczony płynącą dnem jaru rzeką Mołtawą, przypomina swym założeniem ogród angielski. W dole skarpy znajduje się staw.

Zasadność i celowość wdrożenia inicjatywy, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań środowiskowych (zidentyfikowana potrzeba służąca poprawie stanu lokalnego środowiska naturalnego).

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

  

W TRAKCIE

 

 

 

  

PO

 

 

 

 

  

  

   

    

  

Tablice informacyjne

     

Naszym marzeniem jest oczyszczenie stawu, przywrócenie mu dawnej świetności, modernizacja ścieżki dydaktyczno – sportowej znajdującej się wokół niego oraz wybudowanie pomostu pływającego. Staw zajmuje 0,0258 ha nieużytków zielonych o powierzchni 0,2700 ha, natomiast długość ścieżki dydaktyczno – sportowej wynosi około kilometra. Jeszcze kilka lat temu można było obserwować tu wiele różnych gatunków roślin wodnych, takich jak : rzęsa, żabiściek, moczarka, rogatek, pałka wodna i sit oraz rozmaite zwierzęta wodne, m.in. błotniarkę stawową, żaby, nartnika, kaczki krzyżówki, a także ryby. Niestety w chwili obecnej wiele okazów już nie występuje. Oczyszczenie zamulonego i zarośniętego stawu oraz terenu wokół niego z pewnością wpłynęłoby na odbudowę ekosystemu. Wokół stawu i na terenie parku rosną liczne okazy dębów, jesionów, lip i kasztanowców. Cztery z nich (dąb i 3 jesiony) uznano za pomniki przyrody. Korony drzew są azylem dla wielu gatunków ptaków: jemiołuszek, sikorek, czyżyków, dzięciołów oraz innych zwierząt, takich jak: wiewiórki, kuny.

Działania:

  • Prace rekultywacyjne przy stawie o wielkości 0,0258 ha - III kwartał 2015r.
  • Czyszczenie ścieżki dydaktyczno – sportowej o długości kilometra, usunięcie zarośli, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie zbiornika wodnego - III kwartał 2015r.
  • Zamontowanie przepustu, który umożliwi kontrolowany odpływ wody ze stawu do pobliskiej rzeki, co wpłynie na prawidłowe dotlenienie wody i rozwój nowego narybku - III kwartał 2015r.,
  • Wykonanie oraz zainstalowanie 1 pomostu pływającego służącego do obserwacji fauny i flory na stawie oraz altanki, w której prowadzone będą zajęcia na powietrzu – III kwartał 2015r.;
  • Wykonanie oraz zainstalowanie barierek ochronnych do pomostu pływającego - III kwartał 2015r.;
  • Zainstalowanie około 10 sztuk budek lęgowych dla ptaków – III kwartał 2015r.,
  • Opracowanie oraz zainstalowanie 2 szt. tablic informacyjnych o pomnikach przyrody, gatunkach; zwierząt, ptaków i ryb - III kwartał 2015r.
  • Zajęcia edukacyjne dla dzieci (około 200 osób) z 4 placówek oświatowych - IV kwartał 2015r. - IV kwartał 2016r. (koszt własny).

Stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu wpłynie na integrację mieszkańców, którzy więcej czasu będą spędzali na świeżym powietrzu i wspólnych, rodzinnych spacerach. Umożliwi też pobliskim placówkom oświatowym prowadzenie zajęć ekologicznych i przyrodniczych.

Lekcje w terenie są jedną z najbardziej lubianych form nauki. W przyjemnej atmosferze uczniowie będą mieli możliwość dokonania obserwacji, pomiarów, porównań. Taka forma pobudzi ich do dalszej nauki oraz rozwijania zainteresowań przyrodniczych. Zagospodarowane nieużytki zielone będą doskonałym miejscem do organizacji pikników i festynów rodzinnych, które umożliwią opanowanie nawyków kultury obcowania z przyrodą i zachowania się w środowisku. Ułatwi to propagowanie idei ochrony przyrody w społeczeństwie.

Zmodernizowana ścieżka dydaktyczno – sportowa wpłynie na zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców, promowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, pogłębianie wiedzy przyrodniczej i sprawności fizycznej. Mieszkańcy mieliby bezpieczne miejsce w okolicy, gdzie bezpłatnie i przyjemnie można spędzić czas z rodziną i sąsiadami.