Co chronimy na obszarach cennych przyrodniczo

Na czym polega ochrona obszaru Natura 2000?

Artykuł 32 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody określa Kompetencje poszczególnych organów ochrony przyrody w odniesieniu do sieci Natura 2000:

1.  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów Natura 2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych do podejmowania działań w zakresie ich ochrony.

3.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska koordynuje funkcjonowanie sieci na obszarze swojego działania (województwo),

4.  Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwo-we, na którym znajduje się obszar Natura 2000, zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu urządzenia lasu.

5. W przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar parku narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 w granicach parku narodowego jest dyrektor parku narodowego.

Głównym zadaniem realizowanym w ramach sieci Natura 2000 jest utrzymanie lub odtworzenie „właściwego stanu ochrony” siedlisk i gatunków, i niedopuszczenie do pogorszenia ich stanu.

Zobowiązuje nas do tego Artykuł 6(2) Dyrektywy Siedliskowej:

Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy.


W obszarze sieci Natura 2000 nie chronimy całej przyrody, ale wybrane gatunki i siedliska, tzw. „przedmioty ochrony”, dla których obszar został wyznaczony. Tylko dla tych siedlisk i gatunków planowane są działania ochronne. Dla każdego obszaru przygotowywany jest „plan zadań ochronnych”, zawierający m.in. ocenę stanu zachowania przedmiotów ochrony, identyfikację potencjalnych i istniejących zagrożeń, a także zestawienie działań ochronnych, które muszą zostać podjęte. Za opracowanie i późniejszą realizację planów zadań ochronnych odpowiada sprawujący nadzór nad danym obszarem.