Konferencja "Natura 2000 - naszą szansą”

Konferencja I pt. „Natura 2000 – naszą szansą”.

Termin: 14-15 stycznia 2014 roku

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Soczewce, gm. Nowy Duninów – obszar „Dolina Skrwy Lewej”.

Organizator: RCEE w Płocku

Współorganizatorzy:

  • Starostwo Powiatowe w Płocku,

  • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego (UCBnŚPiZR UW),

  • Nadleśnictwo Łąck,

  • Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK) w Kowalu.

  • Fundacja „Aktywni Razem” w Łącku.

  • Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku (MWCEPŚ) - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła”  w Sendeniu.

Uczestnicy konferencji: przedstawiciele RDOŚ, samorządów województw, powiatów, gmin, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele ze szkół i uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ośrodków edukacji ekologicznych, parków krajobrazowych.


 >>> Sprawozdanie i wnioski z konferencji - czytaj ... 


Program:

I dzień

1. Prezentacja filmu pn. „Bliżej mazowieckiej przyrody - rzeki, puszcze, mokradła”, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

2. Powitanie uczestników, przedstawienie programu konferencji –  Michał Boszko - Starosta Płocki, Ludwik Ryncarz – Prezes RCEE w Płocku.

3. Przedstawienie projektu pt. „Natura 2000 – naszą szansą” – Iwona Marczak – koordynator projektu - RCEE w Płocku.

4. Prezentacja organizatorów: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku (RCEE), Starostwo Powiatowe w Płocku, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego (UCBnŚPiZR UW), Nadleśnictwo Łąck, Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK) w Kowalu, Fundacja „Aktywni Razem” w Łącku, Zielona Szkoła” w Sendeniu.


I blok – Istota sytemu Natura 2000 – prowadzący - dr Anna Kalinowska - UCBnŚPiZR UW, Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.

5. Przyroda i różnorodność biologiczna. Współczesna potrzeba ochrony przyrody – zadania rządu, samorządów, organizacji pozarządowych - dr Maria Palińska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

6. Różnorodność biologiczna w konwencjach międzynarodowych, dyrektywach UE, polityce ekologicznej państwa dr Anna Kalinowska - UCBnŚPiZR UW.

7. Znaczenie bioróżnorodności dla człowieka dr Anna Kalinowska – UCBnŚPiZR UW.

8. Pytania, dyskusja.


II blok – przykłady walorów i funkcjonowania obszarów Natura 2000 – prowadzący -  Janina Kawałczewska – RCEE w Płocku, Maja Syska – Żelechowska - Dyrektor Wydziału Środowiska i  Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku.

9. Obszary Natura 2000 w Polsce – stan i zarządzanie – Grażyna Zielińska - RDOŚ w Warszawie - Wydział Spraw Terenowych II w Płocku.

10. Obszary Natura 2000 w lasach -  stan obszarów Natura 2000 w LKP „Lasy Gostynińsko – Włocławskie” – Ryszard Bijak, Nadleśnictwo Łąck.

11. Obszary Natura 2000 w programach ochrony środowiska województw, powiatów i gmin – Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.

12. Pytania, dyskusja.


III blok – Relacja sieci Natura 2000 i działalności gospodarczej – prowadzący - dr Witold Lenart - UCBnŚPiZR UW, Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.

13.  Obszary Natura 2000 a zrównoważony rozwój gmin -  dr Witold Lenart - UCBnŚPiZR UW.

14. Turystyka na obszarach Natura 2000 – Jolanta Kamieniecka - Instytut na Rzecz Ekorozwoju (InE).

15. Obszary Natura 2000 – a aktywności gospodarcze i inwestycje w ocenach oddziaływania na środowisko – dr Witold Lenart - UCBnŚPiZR UW.

16. Pytania, dyskusja, podsumowanie 1-dnia.


II dzień

IV blok – Edukacja ekologiczna społeczeństwa dotycząca obszarów Natura 2000 - prowadzący dr Krzysztof Kafel, Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.

1. Różnorodność biologiczna a programy nauczania szkół dr Krzysztof Kafel.

2. Różnorodność biologiczna w międzynarodowych i polskich programach edukacji ekologicznej - Anna Batorczak - Fundacja ZIELONY HORYZONT, UCBnŚPiZR UW.

3. Edukacja ekologiczna dla obszarów Natura 2000 – dr Maria Palińska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

4. Komunikacja społeczna w tworzeniu i funkcjonowaniu obszarów Natura 2000 - Anna Batorczak - Fundacja ZIELONY HORYZONT, UCBnŚPiZR UW.


V blok – Warsztaty – prowadzący: dr  Witold Lenart, Janina Kawałczewska, dr Maria Palińska, Lesław Urbankiewicz.

5. Warsztaty w 4 grupach

  • I grupa – Obszary Natura 2000 – szansa czy bariery w rozwoju gmin - Janina Kawałczewska.

  • II grupa - Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 - dr  Witold Lenart.

  • III grupa – Edukacja ekologiczna i informacja społeczności lokalnych z obszarów Natura 2000 - dr Maria Palińska

  • IV grupa – obszary Natura 2000 a parki narodowe i  krajobrazowe, rezerwaty przyrody - Lesław Urbankiewicz.

6. Wnioski z warsztatów – prowadzący grupy warsztatowe.

7. Podsumowanie konferencji i wnioski do pracy dla uczestników projektu - dr  Witold Lenart, Janina Kawałczewska.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie