Seminarium

Seminarium

Terminy:

 I grupa: 26, 27, 28 luty 2014 r

 II grupa: 5, 6, 7 marca 2014 r

Miejsce seminarium: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku - Szkolne Schronisko Młodzieżowe („SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu), Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck.

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Uczestnicy: przedstawiciele: urzędów miast, gmin, starostw, radni miast i gmin, sołtysi, związków gmin, organizacji pozarządowych i turystycznych, centrów edukacji ekologicznej, nauczyciele.


 >>> Sprawozdanie z seminarium - czytaj ...


Program

I dzień

1. Otwarcie seminarium, przedstawienie programu seminarium oraz projektu„Natura 2000 – naszą szansą” – Iwona Marczak.

2. Rozwój turystyki na terenie Gminy Łąck - Zbigniew Białecki – Wójt Gminy Łąck.

3. Natura 2000 – podstawowe informacje.

 • Dlaczego chronić należy różnorodność biologiczną - Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.

 • Geneza powstania, podstawy prawne i zasady tworzenia sieci Natura 2000 - Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.

 • Natura 2000 w polskim systemie ochrony przyrody -  Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.

- Transpozycja dyrektyw do prawa krajowego

- Obszary Natura 2000 a inne formy ochrony przyrody w Polsce

- Zarządzanie ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000.

4. Warsztaty: Obszary Natura 2000 w mojej gminie - Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.

5. Obszary Natura 2000 w gminie, ich tworzenie, współpraca z RDOŚ na przykładzie Gminy Słupno – przedstawiciel Urzędu Gminy Słupno.

6. Narzędzia ochrony sieci Natura 2000 - Grażyna Zielińska.

7. Wyzwania Sieci Natury 2000 - Grażyna Zielińska.

8. Warsztaty:  Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 – udział społeczeństwa, opinia rady gminy (na konkretnych przykładach obszarów Natura 2000) - Grażyna Zielińska.


II dzień - Natura 2000 i społeczeństwo.

1. Dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie  - dr Maria Palińska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

2. Komunikacja społeczna w ochronie środowiska - dr Maria Palińska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa dla mieszkańców obszarów Natura 2000 - dr Maria Palińska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

4. Warunki i możliwości komunikacji społecznej w Sieci Natura 2000 – Marzena Woźniak-Trojanowska.

5. Instrumenty komunikacji społecznej - Marzena Woźniak-Trojanowska.

6. Opracowanie planu komunikacji ze społeczeństwem - Marzena Woźniak-Trojanowska.

7. Warsztaty – prowadzą: Marzena Woźniak-Trojanowska,  dr Maria Palińska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wykorzystanie instrumentów komunikacji społecznej w pracy ze społeczeństwem dla funkcjonowania obszaru Natura 2000:

 • środki masowego przekazu,

 • publikacja drukowana i elektroniczna,

 • reklama,

 • logo, etykieta ekologiczna, oznakowanie, tablice informacyjne,

 • środki audiowizualne,

 • wystawy,

 • imprezy,

 • wydarzenia, informacje bezpośrednie,

 • poczta tradycyjna i elektroniczna.

8. Spotkania z nauczycielem, sołtysem obszarów Natura 2000 – Uroczyska Łąckie - Olga Wilczek - MWCEPŚ - Zielona Szkoła” w Sendeniu. 

 • Piotr Adamiak – edukacja na terenach Gminy Łąck w tym obszarach Natura 2000 – Uroczyska Łąckie.

 • Sołtys wsi Sendeń – korzyści z turystyki dla mieszkańców Gminy Łąck (obszar - Uroczyska Łąckie).

9. Zadania Zielonej Szkoły w Sendeniu dla sąsiednich obszarów Natura 2000 – Olga Wilczek - MWCEPŚ - Zielona Szkoła” w Sendeniu. 


III dzień - Narzędzia udziału społecznego dla funkcjonowania obszarów Natura 2000.

1. Narzędzia dla wstępnej analizy kontekstu społecznego (interesariusze, konflikty, wywiad, dyskusje) –
dr Witold Lenart.

2. Narzędzia udziału społecznego (badanie opinii, konkursy pomysłów, analiza SWOT, debaty, internet, konsultacje społeczne, referendum, kolegialne organy udziału społecznego, umowy o współpracy) -
dr Witold Lenart - UCBnŚPiZR UW.

3. Warsztat – prowadzą - dr Witold Lenart - UCBnŚPiZR UW i Marcin Pikoń.

- Podstawowe metody aktywizacji społeczeństwa na rzecz obszaru Natura 2000 w mojej gminie.

4. Omówienie zadań do pracy między seminariami - Iwona Marczak;

 • Opracować plan komunikacji ze społeczeństwem obszaru Natura 2000 dla gminy

 • Opracować program edukacji ekologicznej społeczeństwa terenów Natura 2000.

5. Warsztaty terenowe - Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.

 • Pozarządowe organizacje ekologiczne dla tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 na przykładzie Regionu Płockiego.

6. Podsumowanie seminarium, ustalenie sposobu komunikacji z RCEE - Iwona Marczak.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie