Sprawozdanie z seminarium 2

Sprawozdanie z seminarium realizowanego w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”, finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie

Seminaria otworzyła koordynator projektu Iwona Marczak. Uczestnicy prezentowali działania w swoich środowiskach nt.:

 • komunikacji ze społeczeństwem obszarów Natura 2000 gmin,
 • działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństw zamieszkałych tereny obszarów Natura 2000.

Uczestnicy prezentowali problemy dot. pozyskania do współpracy pracowników RDOŚ odpowiedzialnych za funkcjonowanie obszarów Natura 2000, brak materiałów informacyjnych łatwo dostępnych dla społeczeństwa. Poza tym w okresie analizowanym na terenach wiejskich (a to są głównie obszary Natura 2000) ludność wiejska jest zajęta pracami w sadach, na polach i trudno jest znaleźć czas na edukację. Bardzo pomocne były materiały i wiadomości z seminarium. Uczestnicy (sołtysi) zgłaszali problem dopłat ze środków UE dla rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000.

P. L. Urbankiewicz oraz Dariusz Winiarski (praca w grupach) przedstawili problematykę współpracy Dyrekcji GWPK w Kowalu z RDOŚ w Bydgoszczy i Warszawie (w obszarze GWPK znajdują się obszary Natura 2000 zarządzane przez RDOŚ w Bydgoszczy, a 2 obszary – Uroczyska Łąckie, dolina Skrwy Lewej przez RDOŚ w Warszawie. Lepiej układa się współpraca z RDOŚ w Bydgoszczy. Powstały wspólnie z GWPK i RDOŚ w Bydgoszczy opracowania łatwo dostępne dla społeczeństwa o obszarach: Błota Rakutowskie i Żwirownia Skoki). Omówili najważniejsze problemy dot. obszarów w GWPK oraz aspekty wędrówki ścieżkami edukacyjnymi w obszarze naturowym GWPK. Po obiedzie przeprowadzono warsztaty terenowe w obszarach: Uroczyska Łąckie i Dolina Skrwy Lewej.

Drugiego dnia P. J. Kawałczewska dokonała prezentacji problemów „Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie”. Przypomniała podstawowe zasady tworzenia obszarów Natura 2000, plan zadań ochronnych. Po czym omówiła:

 • status ochronny obszarów: Błota Rakutowskie, Żwirownia Skoki, Uroczyska Łąckie, Dolina Skrwy Lewej, Dolina Środkowej Wisły, Sikórz, Kampinoska Dolina Wisły
 • gatunki i siedliska chronione w/w obszarów
 • zagrożenia dla gatunków i siedlisk
 • działania wynikające z planów zadań ochronnych

Następnie uczestnicy wypowiadali się o obszarach Natura 2000 na ich terenach, problemach z racji występowania obszarów.

Następnie omówiła:

 • co winna zawierać strategia rozwoju gmin, na terenie której są obszary Natura 2000

 Analizowano strategię rozwoju: powiatu płockiego, miasta Płocka (nie uwzględniają zadań ochronnych, obszarów Natura 2000). Uczestnicy w dyskusji stwierdzili podobne problemy w swoich gminach,

 • uwarunkowania dla rozwoju działalności gospodarczych na obszarach Natura 2000, w tym: gospodarki wodnej, rolnej, leśnej, innych działalności (betoniarstwo, fermy).

Najwięcej kontrowersji wzbudziła lokalizacja ferm  zwierząt, ich uciążliwości dla ludzi, turystyki i kłopoty z prowadzeniem tradycyjnego rolnictwa (zalewanie, podtapianie łąk, upraw i brak odszkodowań),

 • jak godzić obszary Natura 2000 z istniejącymi działalnościami (np. przetwarzanie odpadów, produkcja materiałów budowlanych, tartaki  itp.).

Z problemów przedstawionych przez uczestników podkreśleniu wymaga:

 • utrudnienia prowadzenia działalności rolniczej na terenach od wieków rolniczych (rolnicy ponoszą straty materialne i nikt im tego nie rekompensuje),
 • brak informacji wśród społeczeństwa o obszarach.  Nie jest wystarczający internet. Jeszcze dziś nie wszyscy na wsi mają czas na internet, a co ważne – nie mają dostępu.

J. Kawałczewska omówiła problematykę;

 • ocena oddziaływania na środowisko dla planów, programów i przedsięwzięć na obszarach Natura 2000. Były to podstawowe pojęcia , procedury wynikające z prawa, z prezentacją konkretnych przykładów. Należy zauważyć, iż dla wielu uczestników były to nowe problemy.

Dr. W. Lenart omówił konkretne przykłady procedury OOŚ dla obszarów Natura 2000 z punktu widzenia osoby wykonującej raporty o odziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz członka Regionalnej Komisji ds. OOŚ i Krajowej Komisji.

Omówił przebieg procedur i ich efekty:

 • regulacja wałów przeciwpowodziowych Zbiornika Włocławskiego  (obszar Dolina Środkowej Wisły)
 • pogłębianie rzeki Wisły powyżej Płocka (Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły)
 • zalesianie gruntów wyłączonych z produkcji rolnej zalewanych przez wody Wisły w gm. Słubice.

Zwrócił uwagę na:

 • etapy oceny siedliskowej, jej prawidłowość i kompetentność
 • kompensację przyrodniczą, jej możliwość i realność

Problemy wywołały wiele kontrowersji wśród uczestników. Zwracali uwagę na długotrwałość procedury i jej skomplikowany przebieg.

Trzeci dzień poświęcono na warsztaty.

Wprowadzenia do nich dokonała J. Kawałczewska, zwracając uwagę na:

 •  procedurę strategiczną OOŚ dla dokumentów,
 •  procedurę OOŚ dla przedsięwzięć z tzw. III grupy, tj. mogących potencjalnie oddziaływać na obszary Natura 2000,
 •  przykłady: raportu, prognozy oddziaływania, karty informacyjnej przedsięwzięcia, przykłady decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Następnie opracowano tezy do:

 • oceny strategicznej dla projektu programu ochrony środowiska dla powiatu płockiego,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół PKN Orlen SA w Płocku,
 • wycięcia drzew z obszaru Natura 2000,

Podsumowania warsztatów dokonał dr W. Lenart i J. Kawałczewska.

Uczestnicy wyrazili b. dużą wdzięczność za ciekawe przeprowadzenie zajęć.


 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie