Plener artystyczno-przyrodniczy

Warsztaty  - dla dzieci i młodzieży szkolnej

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Miejsce warsztatów: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku (MWCEPŚ) - Szkolne Schronisko Młodzieżowe („SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu), Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck.

Termin: 4-10 sierpnia 2014 r.

Uczestnicy: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Trenerzy: trenerzy edukacji ekologicznej, fotograficy, artyści.

Formy i metody pracy:  dyskusja panelowa, zajęcia w grupach, zajęcia w terenie na ścieżkach edukacyjno-przyrodniczych, zajęcia plastyczne, fotograficzne, konkursy, zwiad terenowy, filmy.

Udział w warsztatach był bezpłatny.


Cel:

‐ Zdobycie wiadomości w zakresie: podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody, specyfiki środowiska przyrodniczego własnego terenu, przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000, możliwości wykorzystania wartości obszarów Natura 2000 do rozwoju zrównoważonego.

‐ Kształtowanie poglądów, postaw i zachowań sprzyjających zapobieganiu niszczenia różnorodności biologicznej, siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, wykorzystania ich zasobów do zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza: poczucia odpowiedzialności za skutki działań własnych w środowisku przyrodniczym, aktywnego udziału w działaniach na rzecz zapobiegania degradacji środowiska, w tym zwłaszcza siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, aktywizacja członków rodziny, kolegów na rzecz ochrony środowiska, w tym siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, możliwości rozwoju turystyki i innych działalności na obszarach Natura 2000.

Uczestnicy byli zakwaterowani w salach sypialnych SSM - Zielonej Szkoły w Sendeniu.

W pierwszym dniu zajęć zostali zapoznani z regulaminem pobytu na warsztatach, celami warsztatów, omówiono szczegółowo program warsztatów, finansujących projekt pn. „Natura 2000 – naszą szansą” (NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Warszawie), trenerów, kierownika i wychowawców warsztatów.

Przedstawiono informacje o okolicy Sendenia, walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu, przygotowanie placówki w Sendeniu do funkcjonowania na obszarze cennym przyrodniczo (jeziora, GWPK, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu).

Wprowadzenia do warsztatów dokonała koordynator projektu „Natura 2000 – naszą szansą” – Iwona Marczak oraz Wiceprezes RCEE – Janina Kawałczewska. 


Odbyły się dwa warsztaty jednego dnia, z podziałem na dwie grupy, oto tematyka zajęć:

1.  Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce, mojej gminie a problemy rozwoju mojej miejscowości.

2.  Inwentaryzacja przyrodnicza – co to jest, jak ją przeprowadzić, co ona da mojej gminie. Przeprowadzamy inwentaryzację przyrodniczą w okolicy Sendenia – zajęcia terenowe.

3.  Sejmik ekologiczny – różnorodność biologiczna w mojej gminie. Co gmina na efekty inwentaryzacji przyrodniczej? – spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy Łąck.

4.  Istota i cele sieci Natura 2000, sposób stanowienia obszarów Natura 2000.

5.  Szlakami obszarów Natura 2000 – zajęcia terenowe i  plastyczne.

6.  Szlakami obszarów Natura 2000 w mojej miejscowości – możliwości rozwoju ekoturystyki (pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej) – zajęcia terenowe piesze, rowerowe wędrówki do obszaru Natura 2000 – Uroczyska Łąckie..

7.  Jak wykorzystać bogactwo przyrodnicze obszarów Natura 2000 do rozwoju turystyki (informacje, publikacje, organizacja ścieżek przyrodniczych, bazy hotelowej) – zajęcia terenowe.

8.  Jak społeczeństwo naszej gminy może uczestniczyć w funkcjonowaniu obszarów Natura 2000 – panel dyskusyjny.

9.  Obszary Natura 2000 – szansą dla fotografów i filmowców, plastyków – nauka fotografowania, filmowania, przygotowanie plakatów, prezentacja zdjęć i filmów lokalnej społeczności – przygotowanie wystawy – konkurs na najciekawszy plakat projektu.

10.  Przygotowujemy folder o obszarach Natura 2000 dla gości w naszej gminie – zajęcia plastyczne.

11.  Zwiad terenowy - Jakie korzyści społeczne, ekonomiczne, gospodarcze z funkcjonowania obszarów Natura 2000 w naszej okolicy mogą mieć: gmina, mieszkańcy, gospodarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych.

12.  Zapobieganie szkodom na obszarach Natura 2000. A może Społeczna Straż Ochrony Przyrody (SSOP) – wykład i dyskusja.

13.  Dyskusja panelowa – obszary Natura 2000 w naszej gminie to szansa dla nas czy zagrożenie?

14.  My i obszary Natura 2000 – w przyszłości;

• przygotowanie happeningu promującego obszary Natura 2000 w mojej miejscowości.

•   wykonanie happeningu dla społeczności z Sendenia (zaproszenie mieszkańców, plakaty, program).

Cele warsztatów zostały osiągnięte. Świadczą o tym:

  • aktywność uczestników podczas warsztatów,
  • odpowiedzi na ankietę.  

-> Zaproszenie na warsztaty - czytaj ... 

-> Ankieta dla uczestników warsztatów - czytaj ... 

-> Galeria zdjęć z pleneru - obejrzyj ... 


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie