Sprawozdanie z seminarium 3

Sprawozdanie z seminarium realizowanego w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”, finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie

Zajęcia prowadzono w dwóch grupach jednocześnie.

I dzień

 1. Otwarcie seminarium dokonały:  Wiceprezes RCEE – J. Kawałczewska. Program i cele seminarium przedstawiła koordynator projektu – I. Marczak, przypominając o realizacji zadań między seminariami.
 2. Następnie uczestnicy seminarium przedstawili problemy dotyczące rozwoju działalności gospodarczych, realizacji zadań publicznych na obszarach Natura 2000 w ich terenach. Problemy przedstawiane przez uczestników komentowały: J. Kawałczewska, I. Marczak, zwracając uwagę na brak komunikacji pomiędzy władzą ekologiczną a mieszkańcami, ograniczanie się do konsultacji społecznych polegających na „zamieszczaniu” informacji w BIP-ie, w Urzędzie Gminy, u sołtysa. Brak spotkań w terenie z mieszkańcami, które wyjaśniają problemy ekologiczne, gospodarcze, społeczne. Pokazywano konkretne problemy z Płockiego Regionu, brak czasu RDOŚ na kontakt ze społeczeństwem, wizje w terenie.

Następnie przedstawiono P. J. Kamieniecką z InE w Warszawie, która analizowała ciekawe problemy związane z „Turystyką na terenach cennych przyrodniczo, w tym obszarach Natura 2000”.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się problemy:

 • turystyki proekologicznej,
 • formy turystyki, które mogą być uprawiane na obszarach Natura 2000,
 • wymogi dotyczące bazy turystycznej i kadry pracującej na rzecz ekoturystyki,
 • prawidłowe zagospodarowanie turystyczne obszarów Natura 2000.

Po obiedzie uczestnicy powędrowali nad Zbiornik Soczewka, będący częścią obszaru Natura 2000, aby ocenić zagospodarowanie tego terenu z uwzględnieniem wymogów dotyczących dyrektywy siedliskowej i ustawy o ochronie przyrody.

Po powrocie uczestnicy w sali seminaryjnej zadawali szereg pytań, jak doszło do utworzenia tego obszaru, który od 50 lat jest zagospodarowany nie tylko turystycznie (tam mieszka społeczeństwo gminy Nowy Duninów, w lasach gospodarują nadleśnictwa: Łąck i Gostynin, a także osoby fizyczne - lasy prywatne).

Do problemów ustosunkowała się J. Kawałczewska znająca specyfikę tworzenia tego obszaru Natura 2000 i opinie gminy Nowy Duninów oraz nadleśnictw.

Następnie J. Kawałczewska omówiła następujące zagadnienia:

 • Gospodarstwa agroturystyczne – wymogi prawne, sanitarne, ekologiczne, lokalizacje, uzgodnienia.
 • Turystyka piesza, rowerowa, konna na obszarach Natura 2000.

Po przerwie, w czasie której była burzliwa dyskusja na temat wymogów dot. gospodarstw agroturystycznych. J. Kawałczewska wskazała na duże szanse dla rozwoju zrównoważonego gmin naturowych w związku z ich rozwojem zrównoważonym omawiając temat „Obszary Natura 2000 w strategiach rozwoju gmin, programach ochrony środowiska gmin”.

W dyskusji uczestnicy podnosili problem braku tej tematyki w w/w dokumentach strategicznych gmin, głównie ze względu na brak wiedzy o tych problemach przygotowujących projekty dokumentów. Znowu będzie problem, bo po wyborach przyjdą nowi radni, którym tematyka „naturowa” jest obca.

J. Kawałczewska wskazała na możliwość uczestnictwa nowych i starych radnych w projekcie.


W drugim dniu
seminarium P. J. Kamieniecka (I grupa seminaryjna) i  J. Kawałczewska przedstawiły problemy: 

 • Promocji ekoturystyki, szczególnie pokazując pozytywne i negatywne przykłady różnych form promocji, materiałów promocyjnych,
 • Wymogów, jakie stawiać się winno ekoturyście, a jakie stawia sobie sam ekoturysta.

J. Kawałczewska podsumowując 1 dzień zapowiedziała, że praktycznie w/w problemy uczestnicy będą mogli poznać podczas warsztatów terenowych. Omówiła program warsztatów terenowych.

Wprowadzenie do istniejącej tematyki ścieżek przyrodniczo-leśnych obszarów Natura 2000 i Nadleśnictw: Łąck, Gostynin i Płock oraz do bazy turystycznej terenów obszarów Natura 2000 i w ich sąsiedztwie na terenach pokrywających się z terenami GWPK dokonał L. Urbankiewicz. Było to bardzo interesujące wystąpienie, uczestnicy zadawali wiele pytań, zwłaszcza do obiektów kulturowych istniejących w terenie.

Uczestnicy poznali zasady funkcjonowania programów ekologiczno-turystycznych następujących obiektów:

 • Ośrodka jeździeckiego „Viktoria” w Bierzewicach (turystyka konna), korzystającego z cennych przyrodniczo terenów: GWPK, obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej, Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego wyposażonego w kolektory słoneczne, prowadzącego zajęcia ekologiczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • Gospodarstwa agroturystycznego „pod Lipą” w Budach Lucieńskich, zlokalizowanego w GWPK., w pobliżu obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej, szerzącego wiedzę o różnorodności biologicznej nie tylko wśród społeczeństwa polskiego, ale także z Ameryki Południowej, Europy Zachodniej.
 • Gospodarstwa agroturystycznego „Maciejówka” zlokalizowanego w pobliżu obszaru Natura 2000 Dolina Przysowy, w Gostynińsko-Gąbińskim Obszarze Krajobrazu Chronionego, dysponującego doskonałą bazą ekoturystyczną, zwierzętami i ptakami dzikimi chowanymi w wolierach itp.
 • Gospodarstwie agroturystycznym „EV – Jack” Agroturystyka w Białobrzegach, zlokalizowanego w obszarze Natura 2000 „Kampinoska Dolina Wisły”, w pobliżu obszaru „Dolina Środkowej Wisły”. Zwrócono uwagę na ciekawe, lokalne oferty dla gości (wędrówki po lasach, bagnach itp.)

O problemach związanych z funkcjonowaniem przystani jachtowych, kajakarstwie, żeglarstwie na obszarach Natura 2000 mówił prezes Zarządu Stowarzyszenia Wodniaków „FLIS” w Liszynie, podczas wizyty w przystani w Liszynie. Mimo, że społeczeństwo lokalne, przedsiębiorcy chcą stawiać na wypoczynek nad wodą w Liszynie, zainwestowali sporo środków na sprzęt, tu chcą wypoczywać, to „FLIS” nie może uzyskać wszystkich zezwoleń na funkcjonowanie. Teren Wisły jest nie wykorzystany. Problemem jest brak zrozumienia rozwoju turystyki wodnej ze strony władz gmin. Na pytania próbowała odpowiedzieć J. Kawałczewska znająca tą problematykę.

 

W trzecim dniu seminarium P. M. Palińska przekazała informacje nt. realizacji projektu „Ekosurvival Skrwą Prawą” jako przykład pieszych, rowerowych i kajakowych szlaków turystycznych na obszarach Natura 2000” oraz omówiła problem „Gospodarki agroturystycznej – jako szansy dla terenów w pobliżu obszarów Natura 2000”. Uczestnicy w dyskusji poruszali problemy związane z zajęciami terenowymi.

P. Dariusz Winiarski powołując się na warsztaty terenowe II-go dnia omówił tematykę „Przystani jachtowych, kajakowych, żeglarskich na rzekach objętych obszarami Natura 2000”. Wskazał na możliwości ich lokalizacji biorąc pod uwagę ustalenia dyrektywy siedliskowej i ptasiej, ustawy o ochronie przyrody oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uczestnicy podnosili problem niewykorzystania dla rozwoju turystyki rzek, zbiorników wodnych biorąc pod uwagę uregulowania prawne.

Podsumowania seminarium dokonała I. Marczak przypominając o:

 • Realizacji konkursów

I Konkurs fotograficzny pn. „Natura 2000 i człowiek”,

II Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją na obszarze Natura 2000,

III konkurs pn. „Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”.

 • O styczniowych warsztatach dla nauczycieli
 • Opracowaniu dokumentu nt. „Obszaru Natura 2000 – to szansa, czy zagrożenie dla gminy?”

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie