Galeria

Dwadzieścia trzy wizyty w obszarach NATURA 2000


Galeria zdjęć i krótki opis obszarów Natura 2000


Galeria zdjęć Laureatów konkursu fotograficznego

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gospodarowanie na obszarach Natura 2000

Przepisy prawne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej obszarów Natura 2000 zezwalają na realizację przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 lub w ich pobliżu z reguły po przeprowadzeniu procedury oceny ich potencjalnego wpływu na obszary Natura 2000. Skuteczna ochrona tych obszarów, możliwość godnego funkcjonowania społeczności żyjących na nich zależy w dużej mierze od jakości przeprowadzonych ocen, konsultacji społecznych, odpowiedzialnego dialogu stron postępowania. Przyczynia się to do znalezienia sposobów zmniejszenia szkodliwych oddziaływań na gatunki i siedliska chronione, ogranicza konflikty. Na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie można prowadzić takie działalności gospodarcze i społeczne, które są przyjazne dla środowiska przyrodniczego. Wiążą się one między innymi z turystyką, wzmacniają rozwój lokalny, a lokalnym społecznościom dają dużo satysfakcji, także ekonomicznej.

Trzeba pamiętać, iż wprawdzie ochrona walorów przyrodniczych to także ochrona walorów turystycznych, ale udostępnienie przyrody i przedsięwzięcia związane z turystyką nie mogą wprowadzać znaczących negatywnych zmian w środowisku. Może więc dojść do konfliktów, a ich skala zależy od wrażliwości siedlisk i gatunków oraz od form turystyki, jej intensywności.

Ochrona gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 wymaga szczególnego podejścia do turystyki.

 

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uroczyska Łąckie

UROCZYSKA ŁĄCKIE PLH 140021

Siedliskowa ostoja Natura 2000 położona we wschodniej części Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie. W granicach obszaru funkcjonują rezerwaty przyrody: „Jastrząbek”, „Łąck”, „Dąbrowa Łącka”, „Korzeń”.

Obejmuje kompleks lasów, bagien i wód na Pojezierzu Gostynińskim z ważną osobliwością florystyczną - reintrodukowanym stanowiskiem aldrowandy pęcherzykowatej w płytkim, naturalnym zbiorniku dystroficznym. Niewielkie stanowisko, liczące w 2000 roku 67 roślin, okazuje się ważne dla zachowania zasięgu tego gatunku w Polsce. Oprócz aldrowandy, w toni wodnej zbiornika występują różne gatunki pływacza, a w pasie szuwarów: trzcina pospolita, pałka szerokolistna, narecznica błotna, siedmiopalecznik błotny, różne gatunki turzyc. Obszar jest miejscem występowania cennych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: naturalnych eutroficznych oraz dystroficznych zbiorników wodnych, torfowisk przejściowych i trzęsawisk a ponadto lasów: grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego, łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych, łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych. W ogólnej powierzchni obszaru największy udział mają lasy iglaste (37%), lasy mieszane (34%), lasy liściaste (25%), następnie zbiorniki wodne (2%) i bagna (1%) oraz grunty rolne (1%). Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono występowanie płazów: traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sikórz

SIKÓRZ PLH 140012

Siedliskowa ostoja Natura 2000 i jednocześnie rezerwat przyrody o nazwie „Sikórz” położona w gminie Brudzeń Duży, w centralnej części Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Obejmuje 12-kilometrowy malowniczy odcinek rzeki Skrwy Prawej oraz porastające rzeczną dolinę lasy liściaste o charakterze naturalnym, z pomnikowymi drzewami i stanowiskami roślin chronionych. Na zboczach doliny wykształcone są dorodne grądy oraz lasy mieszane, na dnie doliny - nadbrzeżne łęgi. Obszar charakteryzuje się wyjątkowo urozmaiconą rzeźbą terenu, związaną ze zlodowaceniem bałtyckim. W krajobrazie dominują pagórki porozdzielane rynnowymi obniżeniami terenu. Rzeka Skrwa na tym odcinku silnie meandruje, zaś dolina rzeczna głęboko, miejscami do 30 metrów, wcina się w wysoczyznę. Niewielka część ostoi (14%) to tereny użytkowane rolniczo, pozostałą część (86%) stanowią lasy. W lasach spotyka się liczne stare i pomnikowe okazy drzew, które wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu stanowią o wysokich walorach krajobrazowych terenu. Wykazano występowanie 363 gatunków roślin naczyniowych i 34 gatunków mchów.

Jest to obszar ważny dla zachowania zbiorowisk łęgowych (priorytetowego rodzaju siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG) i grądowych o charakterze naturalnym z licznymi pomnikowymi drzewami. Ogółem w obszarze stwierdzono występowanie 6 gatunków zwierząt z załącznika II do tej dyrektywy (bóbr europejski, wydra, traszka grzebieniasta, minóg strumieniowy, trzepla zielona, czerwończyk nieparek).

 

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Błota Kłócieńskie

Błota Kłócieńskie   PLH040031  

    Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Formy ochrony przyrody:
• Olszyny Rakutowskie - rezerwat leśny
• Jezioro Rakutowskie - rezerwat leśny
• Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie