O projekcie

Nie wszyscy mieszkańcy Polski wiedzą, że mieszkają na terenach cennych przyrodniczo lub w pobliżu nich, a znaczna część tych terenów została uznana za europejski skarb przyrody. Mogą obszary te być szansą dla lokalnych samorządów, ich mieszkańców.

Polska, wstępując do Unii Europejskiej (UE), zobowiązała się do wdrażania w życie regulacji prawnych obowiązujących w UE. Dla obszarów cennych przyrodniczo szczególne znaczenie mają dwie dyrektywy dot. ochrony przyrody – Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) i Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). Zgodnie z nimi Polska, podobnie jak każdy kraj UE, ma obowiązek ustanowienia na swoim terenie sieci obszarów chroniących najcenniejsze w skali Europy elementy przyrody zw. Naturą 2000. Składają się na nią dwa typy obszarów:

 • specjalnej ochrony ptaków OSO (ustanowione na podstawie Dyrektywy Ptasiej), które chronią awifaunę,
 • specjalne obszary ochrony siedlisk  SOO (ustanowione na podstawie Dyrektywy Siedliskowej), chroniące siedliska  oraz inne niż ptaki, gatunki zwierząt i roślin.

Sieć Natura 2000 obejmuje nie wszystkie elementy polskiej przyrody, a jedynie te, które mają znaczenie w skali europejskiej, dla ochrony wartości różnorodności biologicznej Europy.

Aby przekonać samorządy gmin, społeczności lokalne do sieci obszarów Natura 2000 już istniejącej, właściwego gospodarowania na niej i pozytywnych opinii dla nowych projektów obszarów Natura 2000, RCEE w Płocku pragnie realizować projekt  pt. „Obszary Natura 2000 – naszą szansą”.

Mamy nadzieję, że projekt ten przybliży uczestnikom konferencji, seminariów, warsztatów, konkursów  najważniejsze zagadnienia związane z tym systemem ochrony przyrody i ułatwi budowanie porozumienia wokół sieci Natura 2000.

Planowane działania:

Etap I – grudzień 2013r.

 • Rekrutacja uczestników projektu
 • Przygotowanie 2 ośrodków edukacji ekologicznej w Sendeniu (woj. mazowieckie) i w Goreniu (woj. kujawsko-pomorskie), w których będą prowadzone seminaria i warsztaty dla uczestników projektu biorących udział w projekcie. Planuje się seminaria  i  warsztaty 3-dniowe.
 • Przygotowanie tablic informacyjnych o obszarach Natura 2000,
 • Przygotowanie strony internetowej dla projektu.
 • Promocja projektu.
 • Konferencja inaugurująca projekt w konferencji wezmą udział przedstawiciele RDOŚ, gmin, ośrodków edukacji ekologicznej, szkół, organizacji turystycznych biorących udział w projekcie.
 • Ogłoszenie konkursów: „Natura 2000 i człowiek” , „Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”, "Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją na obszarze Natura 2000".
 • Ewaluacja I etapu projektu, wnioski z niej do usprawnienia projektu.

Etap II - styczeń 2014r. – styczeń 2015r.

 • Seminaria i warsztaty dla przedstawicieli gmin, sołtysów, nauczycieli, trenerów edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych przygotowujące do prowadzenia warsztatów i inwentaryzacji przyrodniczych oraz działań na rzecz ochrony obszarów Natura 2000 i wykorzystania obszarów Natura 2000 do zrównoważonego rozwoju.
 • Prowadzenie w szkołach uczestniczących w projekcie warsztatów na temat ochrony różnorodności biologicznej, obszarów Natura 2000, realizacja konkursów.
 • Ewaluacja II etapu projektu, wnioski z niej do usprawnienia projektu.
 • Promocja projektu.

Etap III - styczeń 2015r. – 30 czerwca 2015r.

 • Podsumowanie inwentaryzacji przyrodniczej.
 • Wydawnictwo dla nauczycieli i społeczeństwa pn. „Obszary Natura 2000 naszą szansą”.
 • Rozstrzygnięcie konkursów  pn. „Natura 2000 i człowiek” , „Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”, „Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją na obszarze Natura 2000".
 • Konferencja sumująca projekt.
 • Ewaluacja projektu.
 • Promocja projektu.

Szkolenia i warsztaty:

Cele warsztatów:

 • podniesienie kompetencji oraz zachęcenie nauczycieli, trenerów centrów edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych do wprowadzenia zagadnień ochrony różnorodności biologicznej, obszarów Natura 2000 w szkołach, ośrodkach edukacji ekologicznej, przedsięwzięciach turystycznych
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: opracowania i prowadzenia projektów edukacji ekologicznej dotyczących ochrony bioróżnorodności, w tym obszarów Natura 2000, zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000, poznania różnych metod i form edukacji ekologicznej dotyczących obszarów Natura 2000 i wdrożenia ich, przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej obszarów Natura 2000, wykorzystania jej wyników w edukacji społeczeństwa, poznanie i wdrożenie sposobów  informowania społeczeństwa o obszarach Natura 2000, aktywizacja rodziców, społeczności lokalnych, uczniów do działań na rzecz ZR obszarów Natura 2000.

I Warsztaty dla nauczycieli, trenerów centrów edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych.

Miejsce: Zielona Szkoła w Sendeniu (Goreniu).

Termin: kwiecień 2014r.

 • I dzień - Ochrona różnorodności biologicznej, Natura 2000 – podstawowe informacje.
 • II dzień - Jak prowadzić edukację społeczeństwa dla ochrony różnorodności biologicznej i obszarów Natura 2000.
 • III dzień - Komunikacja i informacja społeczeństwa dot. obszarów Natura 2000.

II Warsztaty dla nauczycieli, trenerów centrów edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych.

Miejsce: Zielona Szkoła w Goreniu.

Termin: wrzesień 2014r.

 • I dzień - Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie.
 • II dzień - Metodyka kształcenia przyrodniczego w edukacji formalnej i nieformalnej w szkole
 • III dzień - Warsztat – zadania dla uczestników.

III Warsztaty dla nauczycieli, trenerów centrów edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych.

Miejsce: Zielona Szkoła w Sendeniu.

Termin: styczeń 2015r.

I dzień

 • Prezentacja opracowanych projektów pomiędzy warsztatami, informacja o przebiegu
 • Warsztaty terenowe.

II dzień

 • Turystyka na obszarach Natura 2000.

III dzień

 • Warsztaty
 • Zadania domowe:

IV Warsztaty  - dla dzieci i młodzieży szkolnej

Cel:

Zdobycie wiadomości w zakresie:

 • podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody,
 • specyfiki środowiska przyrodniczego własnego terenu,
 • przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000,
 • możliwości wykorzystania wartości obszarów Natura 2000 do rozwoju zrównoważonego.

Opanowanie umiejętności:

 • identyfikowania problemów ochrony przyrody własnego terenu, problemów globalnych i sposobów ich rozwiązywania,
 • prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, obserwacji przyrody,
 • wnioskowania w sprawie ochrony zasobów przyrody, różnorodności biologicznej, w tym siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000,
 • opracowania programu działań na rzecz ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 oraz ich ochrony,
 • możliwości właściwego gospodarowania na obszarach Natura 2000.

Kształtowanie poglądów, postaw i zachowań sprzyjających zapobieganiu niszczenia różnorodności biologicznej, siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, wykorzystania ich zasobów do zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza:

 • poczucia odpowiedzialności za skutki działań własnych w środowisku przyrodniczym,
 • aktywnego udziału w działaniach na rzecz zapobiegania degradacji środowiska, w tym zwłaszcza siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000,
 • aktywizacja członków rodziny, kolegów na rzecz ochrony środowiska, w tym siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000,
 • możliwości rozwoju turystyki na obszarach Natura 2000.

Termin: lipiec 2014 r. (7 dni).

Miejsce: SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu

RCEE w Płocku planuje przeprowadzić 7 dniowe warsztaty – plener artystyczno – przyrodniczy w Sendeniu dla młodzieży.
Formy i metody pracy – dyskusja panelowa, zajęcia w grupach, zajęcia w terenie, zajęcia plastyczne, fotograficzne, konkursy.


Wydawnictwo wraz z płytą CD - Poradnik pn. „Obszary Natura 2000 naszą szansą”

Cele: pomoc  dla nauczycieli i trenerów w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych nt. ochrony obszarów Natura 2000 i gospodarowania na nich.

Termin: I kw. 2015r.

Dystrybucja nieodpłatna na konferencji sumującej projekt.

W wydawnictwie wykorzystane zostaną najlepsze prace/scenariusze zajęć uczestników konkursów.


Konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną:

I Konkurs fotograficzny pn. „Natura 2000 i człowiek”

Cele:

 • popularyzacja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce ,
 • promocja cennych przyrodniczo miejsc obszarów Natura 2000,
 • przedstawienie fotografii przedstawiającej współistnienie człowieka i przyrody na obszarach Natura 2000,
 • zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do poznawania możliwości rozwoju przyjaznych środowisku form turystyki,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
 • popularyzacja fotografowania, jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej

II Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją na obszarze Natura 2000.

Cele:

 • Celem Konkursu jest przygotowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dotyczących obszarów Natura 2000 Polski, tym samym przybliżenie dzieciom i młodzieży, dorosłym  zagadnień związanych z edukacją na obszarze Natura 2000.
 • Uświadamianie potrzeby ochrony przyrody, zainteresowanie społeczeństwa systemem ochrony przyrody Natura 2000, uświadomienie roli sieci Natura 2000 w rozwoju zrównoważonym, inspirowanie do aktywności w zakresie ochrony obszarów Natura 2000.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
 • Uświadamianie społeczeństwu  potrzeby ochrony poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
 • Wdrażanie nauczycieli do pracy samokształcącej i doszkalającej.
 • Podejmowanie działań przez szkołę w zakresie edukacji ekologicznej.

III konkurs pn. „Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”

Cele:

 • Promocja proekologicznych postaw młodzieży oraz edukacja na temat roli obszarów Natura 2000, jaką odgrywają w zrównoważonym rozwoju gmin.
 • Kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej.
 • Kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień oraz wygłaszania niezależnych opinii na zadany temat.

Promocja konkursów odbywać się będzie:

 • poprzez rozmowy, spotkania z odbiorcami projektu – wójtami, burmistrzami gmin, przewodniczącymi rad gmin, dyrektorami szkół, przedstawicielami; centrów edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych, gospodarstw agroturystycznych,
 • podczas organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, konkursów, wystaw (tablice informacyjne, plakaty),
 • poprzez stronę internetową projektu, RCEE w Płocku oraz partnerów,
 • w wydawnictwie oraz na tablicach informacyjnych przedstawiających obszary Natura 2000 na Mazowszu Płockim będzie informacja o projekcie,
 • informacje w mediach, głównie w radio, prasie – ale bez generowania kosztów publikacji,
 • teczki, nadruki na materiałach szkoleniowych: w teczkach będzie informacja o celach, działaniach projektu, uczestnikach, finansujących,
 • wykorzystanie istniejących kanałów informacji (partnerzy projektu, organizacje pozarządowe, współorganizatorzy projektu)

Konferencje

I Konferencja „Natura 2000 – naszą szansą”.

Termin: styczeń 2013r.

Cele:

 • Promocja projektu, wprowadzenie w cele projektu i działania,
 • Przedstawienie polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, w tym obszarów Natura 2000,
 • Przekonanie samorządów gmin do ochrony różnorodności biologicznej, wykorzystanie potencjału obszarów Natura 2000 dla rozwoju zrównoważonego gmin,
 • Uwrażliwienie organizacji turystycznych na możliwości wykorzystania obszarów Natura 2000 do rozwoju turystyki przyjaznej środowisku
 • Przekonanie nauczycieli, edukatorów centrów edukacji ekologicznej do prowadzenia edukacji i informacji grup społecznych o istocie i znaczeniu obszarów Natura 2000 w rozwoju zrównoważonym

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy „Mazowsze” w Soczewce ( w sąsiedztwie obszaru SOO Dolina Skrwy Lewej)

Współorganizatorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Płocku,
 • Nadleśnictwo Łąck, dyrektor GWPK w Kowalu,
 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnicy:

 • Przedstawiciele urzędów gmin, radni gmin, ośrodki edukacji ekologicznej, nauczyciele, organizacje turystyczne

II Konferencja sumująca projekt „Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000”.

Termin:  kwiecień 2015r.

Cele:

 • Podsumowanie projektu, prezentacja uzyskanych efektów
 • Przyjęcie wniosków służących utrwaleniu efektów projektu

Miejsce: Soczewka

Współorganizatorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Płocku
 • WCEE we Włocławku
 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW,
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu.

Uczestnicy: Przedstawiciele urzędów gmin, radni gmin, ośrodki edukacji ekologicznej, nauczyciele, organizacje turystyczne


Seminaria

Cel:

 • Przygotowanie do zarządzania ochroną środowiska w gminie z uwzględnieniem dyrektyw: siedliskowej i ptasiej
 • Umiejętność wykorzystania obszarów Natura 2000 do zrównoważonego rozwoju terenów, w tym turystyki przyjaznej środowisku przyrodniczemu
 • Przygotowanie do komunikacji  i informacji społeczeństwa w zakresie funkcjonowania obszarów Natura 2000

I seminarium – 3 dniowe

Termin: luty 2014r.

Uczestnicy: przedstawiciele urzędów gmin, radni gmin, sołtysi. 

Miejsce seminarium: SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu

Program

I dzień - Natura 2000 – podstawowe informacje.

II dzień - Natura 2000 i społeczeństwo.

III dzień - Narzędzia udziału społecznego dla funkcjonowania obszarów Natura 2000

II Seminarium – 3 dniowe

Miejsce: Zielona Szkoła w Goreniu

Termin: maj 2014r.

Uczestnicy : przedstawiciele urzędów gmin, radni gmin, sołtysi. 

I dzień

 • Prezentacja działań zespołów z poszczególnych gmin w okresie między seminarium.
 • Warsztat terenowy.

II dzień - Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie

III dzień - Warsztat - Przygotowanie procedury ocen oddziaływania na środowisko

III Seminarium

Miejsce seminarium: SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu

Termin: październik 2014r.

Uczestnicy: przedstawiciele urzędów gmin, radni gmin, sołtysi – dwie grupy seminaryjne

I dzień:

 • Prezentacja działań zespołów z poszczególnych gmin w okresie między seminarium.
 • Warsztat terenowy.

II dzień - Turystyka na terenach cennych przyrodniczo, w tym obszarach Natura 2000.

III dzień – część warsztatowa.


Tablice informacyjne przedstawiające obszary Natura 2000 na Mazowszu Płockim.

Ilość: 6 szt.
Termin: I kwartał 2014r.

Miejsce: na terenie SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu
Na tablicach znajdzie się nazwa, położenie, mapa obszaru sieci Natury 2000, informacje o projekcie, występujących na danym obszarze gatunkach lub/i siedliskach.

Opis tablic:

 • I tablica - DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY PLB 140004
 • II tablica - UROCZYSKA ŁĄCKIE PLH 140021
 • III tablica - SIKÓRZ PLH 140012
 • IV tablica - DOLINA SKRWY LEWEJ PLH 140051
 • V tablica - KAMPINOSKA DOLINA WISŁY PLB 140029
 • VI tablica – Mapa obszarów Natura 2000 regionu płockiego z zaznaczonymi szlakami turystycznymi, ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi i gospodarstwami agroturystycznymi

„SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu pełni rolę regionalnego ośrodka edukacji ekologicznej dla społeczeństwa z ternu środkowej części Polski (także z innych województw niż mazowieckie).
Z racji lokalizacji w sercu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz w pobliżu obszarów Natura 2000 (Uroczyska Łąckie, Dolina Skrwy Lewej, Sikórz, Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły) planujemy, aby była centrum edukacji ekologicznej dla obszarów Natura 2000.
Wokół budynku szkoły jest duży teren do prowadzenia edukacji ekologicznej, dlatego planujemy tu zlokalizować 6 tablic edukacyjnych opisujących każdy z pięciu obszarów i trasy turystyczne, ścieżki edukacyjne. Każda grupa przybywająca do „SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu a także indywidualni turyści, będą musieli zetknąć  się z tymi obszarami.
W stały program  „SSM – Zielonej Szkoły w Sendeniu będą włączone informacje o w/w obszarach Natura 2000. Będą też informatory o w/w obszarach w bibliotece  Zielonej Szkoły.
RCEE w Płocku posiada porozumienie o współpracy z Zieloną Szkołą, było głównym inicjatorem powstania tej placówki. Od lat organizuje tam zajęcia.
Brak dla potrzeb projektu opisu obszarów Natura 2000.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie