Strona Główna

Obszary Natura 2000 muszą łączyć potrzebę ochrony gatunków i siedlisk
z poprawą warunków życia mieszkańców.
Cel sieci Natura 2000 to zachowanie dla przyszłych pokoleń ważnych
z europejskiego punktu widzenia terenów, których wartości przyrodnicze
są charakterystycznie i wyjątkowe.

RCEE w Płocku postanowiło zrealizować projekt, który ma na celu nie tylko podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, obszarów Natura 2000, ale także wyrobić wśród społeczeństwa konieczność działań na rzecz ich ochrony oraz wykorzystania walorów ich do zrównoważonego rozwoju tych terenów.

Inicjatywa pochodzi od organizacji ekologicznej w Płocku, która doskonale zna problemy ochrony różnorodności biologicznej i właściwych działań ekorozwojach na obszarach Natura 2000 z racji:

  • pracy edukacyjnej z samorządami gmin Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej podczas realizacji innych projektów edukacyjnych dot. wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, przygotowania i realizacji programów ochrony środowiska,
  • prowadzenia seminariów, warsztatów dla przedstawicieli społeczności lokalnej Mazowsza dot. komunikacji społecznej, udziału społeczeństwa w sprawach OOŚ i dostępu społeczeństwa do informacji o  środowisku,
  • realizacji projektu dot. wykorzystania obszarów Natura 2000  na Mazowszu do rozwoju turystyki przyjaznej środowisku.

 "Natura 2000 - naszą szansą"

dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie


 Termin realizacji projektu:   01/10/2013r. – 30/06/2015r.


Projekt nasz kierujemy do:

  • samorządowców gmin, bo oni odpowiadają z mocy prawa za zrównoważony rozwój terenów, ochronę różnorodności biologicznej – badana część gmin wyraża zainteresowanie udziałem w projekcie,

  • nauczycieli, trenerów centrów edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych, w tym gospodarstw agroturystycznych,  ponieważ oni winni kształtować właściwe postawy wśród najmłodszego pokolenia – uczniów szkół oraz dorosłych. Nauczyciele z regionu płockiego, właściciele gospodarstw agroturystycznych wyrażają zainteresowanie udziałem w projekcie edukacyjnym, 

  • uczniów szkół, gdyż jak wynika z badań świadomości ekologicznej społeczeństwa, ta grupa ma najmniejszą wiedzę na temat ochrony zasobów środowiska przyrodniczego. Uczniowie będą nośnikiem wiedzy ekologicznej dla dorosłych. Ponadto dzieci i młodzież będą odpowiadać za zrównoważony rozwój gmin, województw, a za tym całego kraju w przyszłości.

Planujemy prowadzić edukację w oparciu o urzędy gmin i szkoły. Oba te ośrodki są objęte szkoleniem i winny prowadzić działalność edukacyjną na rzecz własnego społeczeństwa. Planujemy pokazać w szerzeniu wiedzy dużą rolę ośrodków edukacji ekologicznej i organizacji turystycznych, w tym gospodarstw agroturystycznych.

Chcemy, aby przekazali swoje doświadczenia wyniesione z projektu do gmin, szkół nie uczestniczących bezpośrednio w projekcie, zwiększając tym efekt edukacyjny. Poprzez wpływ dzieci i młodzieży na właściwe postawy proekologiczne dorosłych, będzie wzrastała także pozycja szkoły w środowisku  jako partnera w rozwiązywaniu problemów ekorozwojowych.

Skuteczną realizację celów projektu umożliwi zastosowanie metod praktycznych w edukacji ekologicznej – warsztaty terenowe (na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych), bezpośredniej obserwacji, inwentaryzacji przyrodniczych, szukanie źródeł degradacji różnorodności biologicznej i przekazywanie wyników działań dzieci i młodzieży w środowisku do wykorzystania przez urzędy gmin, a następnie – informowanie – jak wykorzystano ich wyniki badań.