O Projekcie

Projekt "Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych Regionu Płockiego dla zrównoważonego rozwoju" realizowany będzie w regionie płockim  (powiat płocki, sierpecki, gostyniński, płoński).
Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w regionie płockim poprzez wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działalność społeczną.

Poprzez realizację projektu pozyskane zostaną informacje o aktywnie działających na obszarze Regionu Płockiego organizacjach pozarządowych/grupach nieformalnych, ich praktycznym funkcjonowaniu oraz formalnych i nieformalnych barierach rozwoju.  Pozyskane informacje zostaną zamieszczone w raporcie który będzie zawierał informacje m.in. o dziadzinach działań, potencjale ludzkim i finansowym, źródłach finansowania, barierach rozwoju i potrzebach organizacji.

Poprzez zorganizowanie warsztatów nastąpi sieciowanie organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych, osób indywidualnych, ich wzmocnienie. Uczestnicy warsztatów wzajemnie się poznają  i będą mogli w przyszłości bez trudu, już z własnej inicjatywy podjąć wspólne działania dotyczące zrównoważonego rozwoju swoich małych ojczyzn. Poprzez realizacje projektu zaktywizujemy osoby z Regionu Płockiego do działania na rzecz rozwoju lokalnego o miejscowe zasoby przyrodnicze, kulturowe, gospodarcze i społeczne, stosując takie metody jak ścieżki przyrodniczo – leśne, marka lokalna, zrealizowane inicjatywy lokalne służące zrównoważonemu rozwojowi. Powstała strona internetowa będzie narzędziem do dalszej pracy organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.