O projekcie

W regionie płockim, podobnie jak na całym Mazowszu, występuje poważny problem jakim jest spalanie przez mieszkańców odpadów w domowych piecach, ogrodach oraz wypalanie traw, ściernisk. Konsekwencją tego jest zanieczyszczenie powietrza, zniszczenie organizmów żywych i pożary lasów, łąk. Dlatego istnieje potrzeba realizacji projektu, którego głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu szkodliwości spalania odpadów i wypalania traw.

Projekt dotyczący szkodliwości spalania odpadów i wypalania ma charakter edukacyjny.

Główne cele to:

 • podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających ze spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych, na powierzchni ziemi oraz wypalania traw,
 • promowanie działań zmierzających do ograniczania spalania odpadów w piecach, a tym samym zmniejszania emisji zanieczyszczeń organicznych (TZO) do atmosfery, co w efekcie przyniesie poprawę jakości powietrza w regionie,
 • promowanie selektywnej zbiórki odpadów, w opozycji do spalania odpadów w paleniskach domowych, na powierzchni ziemi,
 • dążenie do ukształtowania wśród mieszkańców postawy tzw. „samokontroli sąsiedzkiej”, a tym samym budowa poczucia odpowiedzialności za środowisko,
 • wyeksponowanie problemu prawidłowej gospodarki odpadami wśród mieszkańców jako ważnego działania na rzecz ochrony środowiska,
 • inicjowanie działań zmierzających do organizowania wspólnych lokalnych przedsięwzięć i kampanii społecznych przeciwko wypalaniu traw i spalania odpadów.

Projekt przewiduje różne działania skierowane do: dzieci, młodzieży, nauczycieli, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, rolników, właścicieli domów.:

 • warsztaty ekologiczno – artystyczne „Młodzi dla zrównoważonego rozwoju w regionie” – z udziałem 20 osób – młodzieżowych liderów ochrony środowiska, którzy w trakcie siedmiodniowych warsztatów zostaną przygotowani do pracy w swoich środowiskach lokalnych;
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej „Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża naszemu środowisku” dla min. 300 odbiorców. Uczestnicy warsztatów przygotują i przeprowadzą kampanię odpadową pn. „Żyj eko – śmiecenie odpada” dla społeczności lokalnych. Kampanie będą skierowane do min. 2000 odbiorców. Kampanie będą obejmowały m.in. lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, gazetki szkolne, wydawnictwa i inne;
 • konkurs plastyczny pn. „Dbamy o środowisko – eko – plakat”, wszystkie prace zgodne z tematyką i celami konkursu zostaną zamieszczone w dziale dotyczącym projektu na stronie internetowej RCEE w Płocku, w celu uświadomienia mieszkańcom Mazowsza zagrożeń i szkód powodowanych wypalaniem traw oraz spalaniem odpadów w piecach domowych, na powierzchni ziemi.
 • wystawa pokonkursowa, która prezentowana będzie podczas spotkania sumującego projekt. Wystawa będzie prezentowana także po zakończeniu realizacji projektu w biurze RCEE w Płocku oraz podczas imprez masowych, w których będą uczestniczyli przedstawiciele RCEE w Płocku;
 • działania w Internecie – na stronie internetowej RCEE w Płocku stworzony zostanie dział w całości poświęcony problematyce spalania odpadów i wypalania traw. Zwrócimy się z apelem do wszystkich jednostek administracyjnych, edukacyjnych i oświatowych o przyłączenie się do akcji i rozpropagowanie nowo powstałego działu;
 • powstałe plakaty, ulotki, projekt kalendarzy – zostaną opatrzone informacją o finansującym, realizatorze projektu i zostaną także zamieszczone na stronie internetowej i na portalu społecznościowym.
  Poprzez realizację warsztatów, konkursów i zainicjowanie lokalnych aktywności zmienimy nawyki ukształtowane w dzieciństwie lub młodości, aby nie powielać zachowań rodziców lub dziadków oraz zwiększymy świadomość konsekwencji wynikających ze spalania odpadów w niewłaściwych warunkach i wypalania traw u min. – 320 osób – uczestników bezpośrednich (uczestnicy warsztatów, spotkania sumującego projekt) oraz min. 2000 osób – uczestników pośrednich (realizatorzy kampanii edukacyjnych, odbiorcy kampanii odpadowych oraz odbiorcy „Działań w Internecie”, odbiorcy wystaw).

Efekt projektu to likwidacja nawyku spalania odpadów w niewłaściwych warunkach i wypalania traw, mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz mniejsza liczba pożarów.