Działania

1. Młodzi dla zrównoważonego rozwoju w regionie - warsztaty ekologiczno – artystyczne

Cel:

 • zwrócenie wagi na szkodliwość spalania odpadów oraz na skalę problemu wypalania traw, zagrożenia i szkodliwe skutki tych zjawiska;
 • połączenie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z poznaniem zasad zrównoważonego rozwoju i aktywnym działaniem na rzecz jego ochrony, a zwłaszcza przeciwdziałaniu spalania odpadów, wypalania traw;
 • sieciowanie młodzieżowych liderów środowiskowych.
  Uczestnicy: 20 osób – młodzieżowi liderzy ochrony środowiska z terenu miasta Płocka, powiatów: gostynińskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego (młodzież szkolna ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Uczestnikami warsztatów artystyczno-przyrodniczych była aktywna młodzież w wieku szkolnym, która współrealizuje projekty skierowane do społeczności lokalnych – liderzy zrównoważonego rozwoju w danych środowiskach.

Nabór na warsztaty odbywał się poprzez promocję programu w szkołach, na festynach, imprezach ekologicznych organizowanych przez RCEE w Płocku oraz na spotkaniach z młodzieżą za pośrednictwem pism skierowanych do dyrektorów szkół, gminnych ośrodków kultury.

Program:

I dzień

 • Zajęcia organizacyjne, zapoznanie z regulaminem, programem i celem warsztatów.
 • Badanie poziomu wiedzy uczestników nt. spalania odpadów i wypalania traw.
 • Wypalanie traw – co na to przyroda i ludzie? – zajęcia terenowe, ankieta dla mieszkańców Sendenia i okolic, analiza ankiety, wyciągnięcie wniosków.

II dzień

 • Rowerem do Nadleśnictwa Łąck - Pożary niszczą lasy – wykład, warsztaty terenowe w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Łąck 

III dzień

 • Wypalanie traw wyjaławia ziemię, niszczy zwierzęta. Zagrożenie dla zdrowia i ludzi. wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty plastyczne.

IV dzień

 • Czego nie wolno spalać w palenisku domowym, na powierzchni ziemi? Dlaczego nie wolno spalać odpadów w piecach domowych – konsekwencje wiążące się z tym procesem. Co wolno spalać w palenisku domowym? – wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty plastyczne.

V dzień

 • Jak gmina walczy z zanieczyszczeniem powietrza (kolektory słoneczne, kotłownia na biomasę, ogniwa fotowoltaiczne);
 • Jak uzyskiwać energię przyjazną dla środowiska i człowieka? – warsztaty na terenie Gminy Łąck – spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy.

VI. dzień

 • Nie spalaj środowiska – stop paleniu śmieci w paleniskach domowych i wypalaniu traw – projekt kalendarza; opracowanie i przygotowanie ulotek, plakatów (wystawa).

VII. dzień

 • Nie spalaj środowiska – stop paleniu śmieci w paleniskach domowych i wypalaniu traw – przeprowadzenie happeningu dla społeczności lokalnej – przemarsz z transparentami.
 • Podsumowanie warsztatów: co dalej – współpraca i współdziałanie uczestników warsztatów z RCEE w Płocku i z gminami, środowiskiem lokalnym; wręczenie zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo.

Podczas 7 dniowych warsztatów ekologiczno – artystycznych pn. „Młodzi dla zrównoważonego rozwoju w regionie” została przygotowana grupa młodzieżowych liderów do pracy w swoich środowiskach lokalnych, która zrozumiała, że każdy z nas ma obowiązek dbać o środowisko i czystość powietrza, że nasza przyszłość i zdrowie zależy od nas, naszej wiedzy ekologicznej i naszego postępowania. Młodzieżowi liderzy – uczestnicy warsztatów ekologiczno – artystycznych zdobyli niezbędną wiedzę oraz narzędzia do dalszej pracy w swoich środowiskach lokalnych.

Galeria zdjęć:

    

      

        

    

    

    

    

Prace powstałe podczas warsztatów znajdują się w zakładce  ---> Materiały edukacyjne

O warsztatach napisali:

 • Petronews

 • Plocman 

 • Tygodnik Płocki


2. Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża naszemu środowisku – warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej

Termin: czerwiec – listopad 2016r.
Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Regionu Płockiego (powiaty gostyniński, płocki, płoński, sierpecki oraz m. Płock – szkoły/przedszkola obejmujące osiedla domków jednorodzinnych).

Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, konkursów, zabaw.

Warsztaty kierujemy do dzieci i młodzieży, gdyż dzieci są jednym z głównych nośników informacji w rodzinie, w następstwie czego starsi członkowie rodziny modyfikują swoje nawyki.

Tematyka warsztatów związana będzie ze stanem zanieczyszczenia powietrza, zagrożeniem, jakie niesie palenie odpadów w piecach domowych, nagannym zjawiskiem wypalania traw oraz wpływem zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi.

Zakres tematyczny:

 1. Negatywny wpływ wypalania traw na ludzi, zwierzęta, rośliny.
 2. Ujemne skutki wypalania traw w rolnictwie.
 3. Zagrożenie pożarowe lasów.
 4. Czego nie wolno spalać w palenisku domowym, na powierzchni ziemi?
 5. Dlaczego nie wolno spalać odpadów w piecach domowych – konsekwencje dla ludzi wiążące się z tym procesem.
 6. Co wolno spalać w palenisku domowym?
 7. Zasady postępowania z odpadami.
 8. Czy można spalać odpady w instalacjach?
 9. Omówienie regulaminu konkursu plastycznego pn. „Dbamy o środowisko – Eko plakat”.
 10. Omówienie zasad przeprowadzenia kampanii odpadowych pn. „Żyj EKO, śmiecenie odpada”.

 Galeria zdjęć:

    

      

    

    

 

3. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Dbamy o środowisko – Eko – plakat”

Termin Konkursu:

 1. ogłoszenie konkursu – czerwiec 2016r.
 2. dostarczenie prac konkursowych – 28 października 2016r.
 3. obrady jury – pierwszy tydzień listopada 2016r.
 4. wręczenie nagród – druga połowa listopada 2016r.

Jury wybierze po trzech laureatów i trzech wyróżnionych w konkursie w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – przedszkolaki i uczniowie szkół podstwowych kl. I – III,
 • II kategoria – uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI,
 • III kategoria – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Łącznie zostanie przyznanych 9 nagród i 9 wyróżnień.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród w przypadku złożenia większej ilości prac (prac o wysokiej wartości merytorycznej zgodnej z celami konkursu) w danej kategorii wiekowej).

Regulamin konkursu -  pobierz

Laureaci i wyróżnieni w konkursie

Kategoria I (przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych kl. I - III):
LAUREACI:

 1. Natalia Papierzyńska - Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Płocku.


 2. Nataniel Perkowski - Miejskie Przedszkole Nr 10 w Płocku.


 3. Karol Kubacki - Szkoła Podstawowa w Gozdowie.

WYRÓŻNIENI:

 1. Daria Chorębiewska - Szkoła Podstawowa w Małej Wsi.


 2. Daniel Chrapkowski - Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku.


 3. Jędrzej Skowroński - Zespół Szkół w Borkowie Kościelnym.

Kategoria II (uczniowie szkół podstawowych kl. IV - VI):
LAUREACI:

 1. Szymon Jamka - Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie.


 2. Gabriela Machała - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Płocku.


 3. Konrad Skorłutowski -Szkoła Podstawowa w nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

WYRÓŻNIENI:

 1. Zuzanna Gołębiowska - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Broniewskiego nr 20 w Płocku.


 2. Damian Kołodziejski - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 3 im. TPD w Zagrobie.


 3. Michał Paczkowski - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie.

Kategoria III (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych):
LAUREACI:

 1. Agnieszka Ciechomska - Gimnazjum Nr 5 w Płocku.

 2. Aleksandra Klich - Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

 3. Mikołaj Majewski -Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

WYRÓŻNIENI:

 1. Martyna Grzelak - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi.


 2. Nina Marciniak - Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku.


 3. Karolina Śląska - Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.

    


4. „Żyj EKO, śmiecenie odpada” – warsztaty dla organizatorów kampanii odpadowych

Termin: wrzesień 2016r.
Uczestnicy: nauczyciele, edukatorzy, trenerzy – łącznie 30 uczestników + 2 trenerów.
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Płock

Program:

 1. Spalanie odpadów, wypalanie traw – zagrożenie dla ludzi i dla przyrody.
 2. Przykłady akcji edukacyjnych mających na celu uświadomienie lokalnej społeczności szkodliwości spalania odpadów i wypalania traw.
 3. Wystosowanie Apelu do mieszkańców: STOP - spalaniu odpadów w domowych piecach, na powierzchni ziemi, wypalaniu traw!
 4. Omówienie regulaminu konkursu plastycznego pn. „Dbamy o środowisko – Eko plakat”.
 5. Omówienie zasad przeprowadzenia kampanii odpadowych pn. „Żyj EKO, śmiecenie odpada”.

Galeria zdjęć:

    

    

    

    

      


5. Kampania odpadowa pn. „Żyj EKO, śmiecenie odpada” - współpraca z placówkami oświatowymi – lokalne aktywności

Cele konkursu:

 • podniesienie świadomości mieszkańców Regionu Płockiego w zakresie zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających ze spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych, na powierzchni ziemi oraz wypalania traw,
 • promowanie działań zmierzających do ograniczania spalania odpadów w piecach, a tym samym zmniejszania emisji zanieczyszczeń organicznych (TZO) do atmosfery, co w efekcie przyniesie poprawę jakości powietrza w regionie,
 • promowanie selektywnej zbiórki odpadów, w opozycji do spalania odpadów w paleniskach domowych, na powierzchni ziemi,
 • dążenie do ukształtowania wśród mieszkańców postawy tzw. „samokontroli sąsiedzkiej”, a tym samym budowa poczucia odpowiedzialności za środowisko,
 • wyeksponowanie problemu prawidłowej gospodarki odpadami wśród mieszkańców jako ważnego działania na rzecz ochrony środowiska,
 • inicjowanie działań zmierzających do organizowania wspólnych lokalnych przedsięwzięć i kampanii społecznych przeciwko wypalaniu traw i spalania odpadów.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez placówki oświatowe lokalnych aktywności – kampanii edukacyjno – informacyjnej (np. lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, gazetka szkolna, szkolne wydawnictwa itp.) adresowanych do uczniów, ich rodziców, lokalnych społeczności i przedstawienie ich w postaci kroniki, filmu bądź też prezentacji multimedialnej.

Podjęte i przedstawione działania mają uświadamiać szkodliwość i niebezpieczeństwo wypalania traw, spalania odpadów w warunkach domowych, promować oszczędność i odzysk surowców oraz energii, propagować zachowania przyjazne środowisku.

Regulamin konkursu -  pobierz

Laureaci konkursu

Kategoria I (przedszkola i szkoły podstawowe):

1. Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu
    Koordynator: Henryka Kwiatkowska, Agnieszka Sidorek

          zobacz ...

2. Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
    Koordynator: Monika Kacprzak

          zobacz ...

3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 3 im. TPD w Zagrobie
    Koordynator: Marta Olejnicka, Joanna Perka

          zobacz ...    zobacz ulotkę...   zobacz ulotkę... 

Kategoria II (gimnazjalne i ponadgimnazjalne):

1. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku
    Koordynator: Mirosława Niedzielska, Anna Krzywkowska

          zobacz ...

         

2. Gimnazjum Nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku
    Koordynator: Agnieszka Pikoń, Beata Kowalska

          zobacz ...

3. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
     Koordynator: Małgorzata Pietrzak, Piotr Fabisiak

          zobacz ...

6. Spotkanie sumujące projekt „Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża środowisku i ludziom”

Termin: listopad 2016r.

Uczestnicy: nauczyciele, radni, urzędnicy gmin, sołtysi, przedstawiciele organizacji, społeczność lokalna, przedstawiciele środowisk opiniotwórczych m.in.: dziennikarzy, laureaci i wyróżnieni w konkursie plastycznym.

Program:

 1. Zadania związane z przeciwdziałaniem spalaniu odpadów na powierzchni ziemi, w paleniskach domowych, wypalaniu traw - pobierz...
 2. Efekty wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Regionu Płockiego - pobierz...
 3. Co dał w środowiskach lokalnych projekt „Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża środowisku i ludziom” – prezentacja najlepszych kampanii odpadowych. 
 4. Efekty relacji projektu  „Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża środowisku i ludziom” - pobierz...

Wręczenie nagród i dyplomów w konkursach plastycznym i na najbardziej efektywną kampanie odpadową.

Zaproszenie  -  pobierz