Kampania pn. „Zostań przyjacielem wody”

  • Drukuj

Kampania „Zostań przyjacielem wody”

Termin: maj - grudzień 2013 roku 
Uczestnicy kampanii: dzieci i młodzież z placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) – do 42 placówek oświatowych. Łącznie planowana liczba uczestników 4500 osób.

Realizacja:

Zakładane: 30 placówek oświatowych przeprowadzi kampanię „Zostań przyjacielem wody” dla około 150 uczestników (dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice - społeczność szkolna). 
Odbiorcy kampanii: dzieci i młodzież z placówek oświatowych, społeczności lokalne, władze lokalne, władze samorządowe, ogół społeczeństwa.

Cele:

- uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby ochrony i poszanowania jej zasobów, 
- uwrażliwienie społeczeństwa na problem kurczenia się tych zasobów oraz konieczność ich ochrony w życiu codziennym,
- utworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu,
- poszanowanie zasobów wody w życiu codziennym,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- poszerzenie wiedzy na temat wody, jej roli w przyrodzie.


 Jak zostać organizatorem kampanii „Zostań przyjacielem wody” w swojej okolicy?

- należy zarejestrować się. Rejestracja będzie trwać w maju 2013r. Formularz rejestracyjny znajdować się będzie na stronie internetowej RCEE w Płocku. Placówki oświatowe zainteresowane zorganizowaniem kampanii w swojej okolicy winny złożyć podstemplowane i podpisane formularze w biurze projektu w w/w terminie. Formularz rejestracyjny będzie zawierał takie informacje, jak: nazwa szkoły, dane teleadresowe, imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przebieg kampanii, planowaną datę przebiegu kampanii, krótki – ramowy opis planowanej kampanii.

Na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych powstanie internetowa MAPA AKTUALNYCH WYDARZEŃ – kampanii „Zostań przyjacielem wody”.

Placówki oświatowe zakwalifikowane do udziału w kampanii „Zostań przyjacielem wody” w okresie od czerwca 2013 roku do października 2013 roku powinny zorganizować w swojej okolicy „Dni przyjaciół wody”. 

Placówki oświatowe biorące udział w kampanii „Zostań przyjacielem wody” po zorganizowaniu i przeprowadzeniu Dni przyjaciół wody winny w określonym terminie (najpóźniej trzydzieści dni po przeprowadzonych Dniach przyjaciół wody w swojej okolicy) złożyć sprawozdanie. 
30 placówek oświatowych otrzyma Dyplom PRZYJACIELA WODY, pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania za udział w kampanii.

Weryfikacja sprawozdań odbędzie się w grudniu 2013r. Przy dokonywaniu oceny złożonych sprawozdań będzie brane pod uwagę:

- różnorodność działań, wydarzeń,
- efekty przeprowadzonych działań,
- liczba szkół, organizacji, instytucji współpracujących,
- liczba uczestników zaangażowanych w organizację i przygotowania Dni przyjaciół wody,
- liczba odbiorców działań Dni przyjaciół wody.

Każdy uczestnik (szkoły) otrzyma zestaw materiałów: poradnik pn. „Ochrona zasobów wód i ich jakości” oraz kalendarz edukacyjny pn. „Kropelka do kropelki”.