Konferencja "Zostań przyjacielem wody"

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku we współpracy ze Starostą Płockim, Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zorganizowało w dniach 25 – 26 czerwca 2013r. konferencję pt. „Zostań przyjacielem wody” inaugurującą projekt, mający na celu ochronę zasobów i jakości wód, wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Udział w konferencji był bezpłatny.
Organizowana była w sali konferencyjnej RCEE w Płocku.

Program Konferencji

I dzień:
- Przedstawienie projektu: „Zostań przyjacielem wody” – Iwona Marczak, RCEE w Płocku -   pobierz prezentację ...

- Dyrektywy Unii Europejskiej (Powodziowa, Azotanowa i Ramowa Dyrektywa Wodna) a Polityka ekologiczna państwa – Maria Pełda – Sypuła, KZGW
- Podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony wód. Zadania dla samorządów gmin, powiatów oraz korzystających z wód - Maria Pełda – Sypuła, KZGW 

- Działania na rzecz ochrony jezior i zabezpieczenia powodziowego Ziemi Płockiej – Stanisław Maciejewski, WZMiUW O/Płock:
• ochrona jezior i rekultywacja ich -   pobierz prezentację ...
• problemy ochrony przed powodzią Ziemi Płockiej  -   pobierz prezentację ...

- Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Waldemar Ciesielski, RZGW w Warszawie
– dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia


II dzień

- Ochrona wód podziemnych i gospodarka wodno-ściekowa w Regionie Płockim, zadania gmin w tym zakresie - Janina Kawałczewska, RCEE w Płocku
– Monitoring jakości wód i jakość wód w Regionie Płockim – Dariusz Lasota, MWIOŚ O/Płock -   pobierz prezentację ...

- Zmiany klimatu a problemy gospodarki wodnej – dr Witold Lenart, Uniwersytet Warszawski  -   pobierz prezentację ...

- Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony wód  i gospodarki wodnej – Janina Kawałczewska, RCEE w Płocku -   pobierz prezentację ...

- Zadania Płockich Wodociągów – Marek Naworski, Prezes Zarządu Wodociągi Płockie- Warsztaty terenowe - Wodociągi Płockie
• przepompownia powodziowa w Dobrzykowie,
• ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Płocku,
• przepompownie ścieków i oczyszczalnia ścieków w Maszewie.

Serdecznie zapraszaliśmy do udziału w konferencji: radnych gmin, pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową, zarządzających instalacjami poboru wody (ujęcia wód, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków,) nauczycieli szkół wszystkich typów.

Artykuł w Gazecie Wyborczej - Płock 26.06.2013r.