Konkurs artystyczny „ Z czym kojarzy mi się woda?”

Konkurs artystyczny „ Z czym kojarzy mi się woda?” 

Termin: maj 2013 r. – grudzień 2013. 
Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie. 

Konkurs ogłoszony został  podczas konferencji inaugurującej projekt, a zakończony we wrześniu 2013 roku, wyniki ogłoszone zostaną w grudniu 2013 roku. 

Laureaci zaprezentowali się podczas konferencji sumującej projekt „Co dalej ze mną - pyta woda?” w dniu 13 grudnia 2013r.

LAUREACI KONKURSU artystycznego pn.: „Z czym kojarzy mi się woda?”

 1. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie
 2. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 3. Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku
 4. Gimnazjum Nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
 6. Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi

O konkursie

 1. Warunki uczestnictwa: Szkoła przedkłada w formie scenariusza prezentację artystyczną nt. „Z czym kojarzy mi się woda”. Scenariusze mogą uwzględniać: wiersz, piosenkę, taniec, happening, scenki tematyczne czy inne formy działalności artystycznej. Do każdego scenariusza powinna być dołączona informacja zawierająca: tytuł scenariusza, nazwę szkoły oraz krótki opis.
 2. Scenariusze będą składane bezpośrednio do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. Stary Rynek 20, 09 – 400 Płock. W wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.
 3. Termin nadsyłania scenariuszy do 20 września 2013r. (decyduje data wpływu do biura RCEE w Płocku).
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2013r.
 5. Oceny prac dokona jury powołane przez RCEE w Płocku. Decyzje jury są ostateczne. Pod uwagę brana będzie zgodność z tematem konkursu, zaangażowanie uczestników, limit czasowy prezentacji, charakteryzacja uczestników prezentacji.
 6. Jury wybierze 6 najlepszych prezentacji, szkoła otrzyma nagrodę rzeczową (pomoce dydaktyczne – 5 sztuk lornetek dla każdej szkoły – łącznie 30 sztuk). Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. W/w nagrody będą wykorzystywane w pracy dydaktycznej, zwłaszcza podczas zajęć terenowych, przy wykorzystaniu przede wszystkim interaktywnych form, takich jak: praca w terenie. Zatem pomoce dydaktyczne np. lornetki są narzędziem niezbędnym do realizacji zajęć terenowych.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu. Lista laureatów konkursu zostanie także zamieszczona na stronie www.rceeplock.pl. 
 8. Nagrodzone prezentacje należy przedstawić podczas podsumowania projektu w grudniu 2013r.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prezentacji w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, przedstawienia w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
 10. Nadesłanie prezentacji oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 12. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej www.rceeplock.pl 
 13. Typ nagród: pomoce dydaktyczne – 5 sztuk lornetek dla każdej szkoły – łącznie 30 sztuk.