Warsztaty ochrona wód

Warsztaty pn. Przeprowadzenie szkolnego monitoringu wód i warsztatów dot. działań na temat ochrony wód”

Uczestnicy: przedstawiciele gmin, nauczyciele. 
Liczba warsztatów: 2 - dwa warsztaty dwudniowe.

Cel: 

 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia warsztatów, szkolnego monitoringu środowiska i działań uczniów, społeczności szkolnych na rzecz ochrony wód,
 • zapoznanie z zastosowaniem pomocy naukowych do badania jakości wód,

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Współorganizatorzy:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym UW
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Del. w Płocku.


Program warsztatów:

I dzień

 1. Przedstawienie projektu: „Zostań przyjacielem wody”
 2. Prezentacja organizatorów:
  - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
  - Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym UW.
  - Starostwo Powiatowe w Płocku,
 3. Prezentacja uczestników.
 4. Podstawowe informacje o wodzie
  - znaczenie wody, obieg wody w przyrodzie,
  - zasoby wodne Polski,
  - podział wód,
  - zagrożenia dla wód,
  - zanieczyszczenia wód i ochrona wód przed zanieczyszczeniem,
  - zanieczyszczenia wód a zdrowie ludzi,
  - kontrola zanieczyszczeń wód.
 5. Zadania gmin i mieszkańców w zakresie ochrony jakości wód i ich zasobów.
 6. Produkcja rolnicza a jakość wód.
 7. Praca warsztatowa – problemy ochrony wód w mojej gminie, miejscowości
 8. Wnioski z pracy w grupach.

II dzień

 1. Programy ochrony wód w gminach, ich realizacja
 2. Edukacja ekologiczna społeczeństwa – jako warunek konieczny ochrony zasobów wód i poprawy jakości wód
 3. Szkolny monitoring wód.
  - jak wygląda aparatura badawcza,
  - jak prowadzić monitoring,
  - obróbka wyników monitoringu i prezentacja ich, upowszechnianie wyników monitoringu.
 4. Prezentacja technologii oczyszczania ścieków.
 5. Bezpieczeństwo powodziowe a zmiany klimatu.
 6. Organizacja kampanii „Zostań przyjacielem wody”
 7. Praca warsztatowa:
  - jakie kampanie na rzecz ochrony jakości wód i ich zasobów mogą prowadzić szkoły w środowisku lokalnym,
  - przygotowanie lokalnych programów ochrony wód.
  - Prawne aspekty ochrony wód.
 8. Prezentacja pracy w grupach.
 9. Zadania dla uczestników warsztatów:
  - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców, sołtysów, dot. ochrony wód,
  - przeprowadzić monitoring wód w swoim terenie oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem społeczności lokalnych,
  - przygotować programy ochrony wód we własnych środowiskach,
  - informacje o przeprowadzonych działaniach przekazać do RCEE w Płocku.
 10. Podsumowanie warsztatów.

Galeria zdjęć: