O projekcie

  • Drukuj

 

W ramach projektu proponowaliśmy szkołom:

1. Dla pierwszych 42 zgłoszonych szkół Walizkę Ekobadacza
Sztuk – 42 (dla 42 szkół biorących udział w projekcie z gmin z terenu Regionu Płockiego). Walizka Ekobadacza do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleb. Zestaw umożliwia przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych na zawartość w wodzie: azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, oraz określenie: skali twardości wody, stopnia kwasowości – pH, a także zbadanie kwasowości pobranej próbki gleby. Szczegółowa instrukcja zawiera nie tylko opis metodyki przeprowadzania badań, ale także szereg praktycznych wskazówek dzięki którym uniknie się błędów popełnianych przy tego typu analizach chemicznych wody i ph gleby (reżimy i normy czystości - temperaturowe czasowe, itp.). Parametry decydujące o precyzji uzyskanych wyników.

Zapytanie ofertowe na dostawę 42 walizek ekobadacza - pobierz ...             

                                  KARTA ZGŁOSZENIOWA - wypełnij i odeślij

2. Warsztaty (w każdej z 42 zgłoszonych szkół) pn. „Zostań przyjacielem wody”
Uczestnicy: uczniowie szkół uczestniczący w projekcie. 42 szkoły biorące udział w prowadzeniu monitoringu wód w swoich środowiskach.
Prowadzący: trenerzy RCEE – 42 warsztaty.
Cel:
‐ zdobycie podstawowych pojęć z zakresu ochrony wód, ich jakości, zasobów, przyczyn zanieczyszczenia wód i metod ich ochrony,
‐ opanowanie umiejętności identyfikacji problemów ekologicznych własnych terenów, posługiwanie się przyrządami pomiarowymi jakości wód, wykonywanie oznaczeń jakości wód, identyfikacja zagrożeń wód,
‐ kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zapobieganiu degradacji wód,
‐ poznanie zasad bezpieczeństwa powodziowego.


3. Warsztaty terenowe pn. „Dla Wisły”.

Termin:  wrzesień  2013 roku.
Uczestnicy: młodzież szkolna, nauczyciele, społeczność lokalna, przedstawiciele policji, straży miejskiej.
Miejsce: bulwary nad Wisłą w Płocku.

Planowany program:
1.Prezentacje artystyczne grup dzieci i młodzieży szkolnej dot. walorów przyrodniczych wód Ziemi Płockiej i ich jakości. 
2.Konkursy plastyczne i wiedzy dla dzieci i młodzieży nt. roli Wisły w życiu człowieka, w rozwoju społeczno-gospodarczym  Ziemi Płockiej.
- „Wisła rzeka naszych marzeń” – konkurs plastyczny.
- „Wisła – piękno, które trzeba chronić” - konkurs wiedzy.
- „Wisła – bogactwo przyrody” – konkurs plastyczny.
- Dlaczego należy chronić dopływy Wisły? – konkurs wiedzy.
3.Pokaz profesjonalnego badania jakości wody do picia i wód wiślanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Del. w Płocku, Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku. 4.Pokaz urządzeń do oczyszczania ścieków (przydomowe oczyszczalnie ścieków).
Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwali:
• Straż Miejska w Płocku
• Policja Miejska w Płocku


4. Kampania pn. „Zostań przyjacielem wody”

Termin: maj - listopad 2013 roku
Uczestnicy kampanii: dzieci i młodzież z placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) – do 42 placówek oświatowych.

Realizacja: Minimum 30 placówek oświatowych przeprowadzi kampanię „Zostań przyjacielem wody” dla około 150 uczestników (dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice -  społeczność szkolna).
Odbiorcy kampanii: dzieci i młodzież z placówek oświatowych, społeczności lokalne, władze lokalne, władze samorządowe, ogół społeczeństwa.

Jak zostać organizatorem kampanii  „Zostań przyjacielem wody” w swojej okolicy? 
Placówki oświatowe zainteresowane zorganizowaniem kampanii w swojej okolicy winny złożyć podstemplowane i podpisane formularze w biurze projektu w w/w terminie. Formularz rejestracyjny będzie zawierał takie informacje, jak: nazwa szkoły, dane teleadresowe, imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przebieg kampanii, planowaną datę przebiegu kampanii, krótki – ramowy opis planowanej kampanii.
Na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych powstanie internetowa MAPA AKTUALNYCH WYDARZEŃ – kampanii „Zostań przyjacielem wody”. Na mapie zostaną punktowo oznaczone miejsca, w których zostaną zorganizowane i przeprowadzone „Dni przyjaciół wody” z informacją o nazwie realizującego kampanię i datą wydarzenia.
Placówki oświatowe zakwalifikowane do udziału w kampanii „Zostań przyjacielem wody” w okresie od czerwca 2013 roku do października 2013 roku powinny zorganizować w swojej okolicy „Dni przyjaciół wody”.
Placówki oświatowe biorące udział w kampanii „Zostań przyjacielem wody” po zorganizowaniu i przeprowadzeniu Dni przyjaciół wody winny w określonym terminie (najpóźniej trzydzieści dni po przeprowadzonych Dniach przyjaciół wody w swojej okolicy) złożyć sprawozdanie.
30 placówek oświatowych otrzyma Dyplom PRZYJACIELA WODY, pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania za udział w kampanii.

Weryfikacja sprawozdań odbędzie się w listopadzie 2013r.
Przy dokonywaniu oceny złożonych sprawozdań będzie brane pod uwagę:
- różnorodność działań, wydarzeń,  
- efekty przeprowadzonych działań, 
- liczba szkół, organizacji, instytucji współpracujących,  
- liczba uczestników zaangażowanych w organizację i przygotowania Dni przyjaciół wody, 
- liczba odbiorców działań Dni przyjaciół wody.
Każdy uczestnik (szkoły) otrzyma zestaw materiałów: poradnik pn. „Ochrona zasobów wód i ich jakości” oraz kalendarze edukacyjne pn.  „Kropelka do kropelki”.


5. Konkurs artystyczny pn.: „ Z czym kojarzy mi się woda?”

Termin – maj 2013 r. – listopad 2013.
Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie.

1. Warunki uczestnictwa:  
Szkoła przedkłada w formie scenariusza prezentację artystyczną nt. „Z czym kojarzy mi się woda”.  
Scenariusze mogą uwzględniać: wiersz, piosenkę, taniec, happening, scenki tematyczne czy inne formy działalności artystycznej.  
Do każdego scenariusza powinna być dołączona informacja zawierająca: tytuł scenariusza, nazwę szkoły oraz krótki opis.
2. Scenariusze będą składane bezpośrednio do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. Stary Rynek 20, 09 – 400 Płock. W wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.
3. Termin nadsyłania scenariuszy do 20 września 2013r. (decyduje data wpływu do biura RCEE w Płocku).
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2013r.
5. Oceny prac dokona jury powołane przez RCEE w Płocku. Decyzje jury są ostateczne. Pod uwagę brana będzie zgodność z tematem konkursu, zaangażowanie uczestników, limit czasowy prezentacji, charakteryzacja uczestników prezentacji.
6. Jury wybierze 6 najlepszych prezentacji, szkoła otrzyma nagrodę rzeczową (pomoce dydaktyczne – 5 sztuk lornetek dla każdej szkoły – łącznie 30 sztuk).
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. W/w nagrody będą wykorzystywane w pracy dydaktycznej, zwłaszcza podczas zajęć terenowych, przy wykorzystaniu przede wszystkim interaktywnych form, takich jak: praca w terenie. Zatem pomoce dydaktyczne np. lornetki są narzędziem niezbędnym do realizacji zajęć terenowych.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu. Lista laureatów konkursu zostanie także zamieszczona na stronie www.rceeplock.pl.
8. Nagrodzone prezentacje należy przedstawić podczas podsumowania projektu w grudniu 2013r.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prezentacji w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, przedstawienia w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
10. Nadesłanie prezentacji oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
12. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej www.rceeplock.pl 

Typ nagród:  pomoce dydaktyczne – 5 sztuk lornetek dla każdej szkoły – łącznie 30 sztuk.
Promocja wraz z zamieszczeniem prac laureatów : Strona internetowa RCEE w Płocku.


6. Poradnik dla nauczycieli pn. „Ochrona zasobów wód i ich jakości”.

Termin: lipiec- sierpień 2013 r.
Odbiorcy: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.


7. Kalendarz edukacyjny pn.  „Kropelka do kropelki”.

Celem opracowania kalendarza pn. „Kropelka do kropelki” jest przekazanie informacji o sposobach oszczędzania wody, promocja zachowań proekologicznych. Kalendarz zawierał będzie mnóstwo przykładów, możliwości jak oszczędzać wodę w domu. Kalendarz będzie opracowany w sposób umożliwiający poznanie i zrozumienie sensu i istoty oszczędzania wody. Większość przykładów uzupełniona będzie ilustracjami lub zdjęciami.


8. Konferencja sumująca projekt pn. „Co dalej ze mną - pyta woda?”.

Termin: grudzień 2013 r.
Miejsce: Płock
Uczestnicy: burmistrzowie miast i gmin, wójtowie gmin, radni, przedstawiciele ośrodków edukacji ekologicznej, szkoły, laureaci konkursu. Ok. 100 osób
Cele:
‐ podsumowanie projektu, przekazanie uzyskanych efektów rzeczowych i ekologicznych.
‐ przyjęcie wniosków służących utrwaleniu efektów projektu.

Program konferencji:
1. Cel konferencji, przebieg projektu, osiągnięte rezultaty.
2. Czy można bezpiecznie mieszkać nad Wisłą.
3. Zmiany klimatu, deszcze nawalne, problemy suszy w Polsce.
4. Ochrona różnorodności biologicznej w dolinach rzek.
5. Jak edukację ekologiczną na rzecz ochrony wód i gospodarki wodnej prowadzi się w Płocku – przedstawiciel szkoły.
6. Jak utrwalać efekty realizacji projektu „Zostań przyjacielem wody” oraz realizacji lokalnych programów ochrony wód. 
7. Podsumowanie konkursu – prezentacja 5 laureatów konkursu „Z czym kojarzy mi się woda?”.
8. Wręczenie certyfikatów udziału w projekcie.

Ponadto dla uczestników projektu przewidzieliśmy materiały promocyjne.